Příbalový Leták

Feiba Nf 500 J.

Informace pro variantu: Prášek A Rozpouštědlo Pro Injekční Roztok (1+20ml+Prev J,500ut), zobrazit další 2 varianty

sp.zn. sukls132752/2016 , sukls132731/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

FEIBA NF 500 J.

FEIBA NF 1000 J.

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Léčivá látka: Factorum coagulationis complex. antiinhibens (Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů, Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity - FEIBA)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek FEIBA NF a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FEIBA NF používat

3.    Jak se přípravek FEIBA NF používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek FEIBA NF uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek FEIBA NF a k čemu se používá

Přípravek FEIBA NF je přípravek vyrobený z lidské plazmy, který podporuje krevní srážlivost i tehdy, když jsou jednotlivé koagulační faktory snížené nebo chybějí.

Přípravek FEIBA NF se používá k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A a B s inhibitory. Dále může být přípravek FEIBA NF použit k léčbě a profylaxi krvácení u nehemofilických pacientů, u nichž se vyvinuly inhibitory proti faktorům VIII, IX a XI.

Existují také jednotlivé zprávy o použití přípravku FEIBA v léčbě pacientů se získanými inhibitory faktorů X a XIII.

Přípravek FEIBA NF byl také použit v kombinaci s koncentrátem faktoru VIII k dlouhodobé léčbě s cílem úplně a trvale eliminovat inhibitor faktoru VIII a umožnit tak pravidelnou léčbu koncentrátem faktoru VIII stejně jako u pacientů bez inhibitoru.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FEIBA NF používat

Informujte prosím svého lékaře, pokud trpíte nějakou alergií.

Informujte prosím svého lékaře, jste-li na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Nepoužívejte přípravek FEIBA NF

V následujících situacích použije Váš lékař přípravek FEIBA NF pouze tehdy, pokud nelze očekávat odpověď na léčbu jiným vhodným koncentrátem koagulačního faktoru, tj. např. při velmi vysokém titru inhibitoru a život ohrožujícím krvácení nebo riziku krvácení (např. posttraumatickém nebo pooperačním).

• Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na antiinhibiční komplex koagulačních faktorů nebo na kteroukoli další složku přípravku FEIBA NF

•    Jestliže diseminovaná intravaskulámí koagulace již existuje (DIC, konsumpční koagulopatie, život ohrožující stav způsobený masivním srážením krve s tvorbou sraženin v krevních cévách. To vede ke spotřebě všech koagulačních faktorů)

•    Pokud laboratorní testy a/nebo klinické příznaky jasně svědčí pro jaterní poškození, existuje zvýšené riziko rozvoje DIC vzhledem ke zpomalené degradaci aktivovaných koagulačních faktorů.

•    V případě ischemické choroby srdeční, akutní trombózy a/nebo embolie;

přípravek FEIBA NF má být použit pouze v případech život ohrožujících krvácivých příhod.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FEIBA NF se poraďte se svým lékařem, protože se stejně jako u všech přípravků z plazmy podávaných intravenózně může objevit hypersenzitivní reakce. Abyste rozpoznal/a alergickou reakci co nejdříve, měl/a byste znát možné časné příznaky hypersenzitivní reakce, jako jsou

-    zčervenání kůže

-    vyrážka

-    tvorba pupínků na kůži (kopřivka)

-    svědění

-    otok rtů a jazyka

-    sípání

-    tlak na hrudi

-    celková nevolnost

-    závrať

-    náhlý pokles krevního tlaku

a neklid. se se svým


Dalšími příznaky hypersenzitivních reakcí na přípravky vyrobené z plazmy jsou letargie

Jestliže se objeví jeden či více z výše uvedených příznaků, ihned zastavte infuzi a spojte lékařem. Výše uvedené příznaky mohou být časnými projevy anafylaktického šoku. Závažné příznaky vyžadují neodkladnou léčbu.

Váš lékař znovu použije přípravek FEIBA NF u pacientů s podezřením na hypersenzitivitu vůči přípravku nebo některým jeho složkám až po pečlivém zvážení očekávaného přínosu vzhledem k očekávanému riziku opakovaného podání a/nebo očekávané nedostatečné reakci na jinou preventivní léčbu nebo alternativní léčivý přípravek.

•    zaznamenáte-li významné změny krevního tlaku nebo tepové frekvence, dechové obtíže, kašel nebo bolest na hrudi. Okamžitě zastavte infozi a spojte se se svým lékařem. Váš lékař podnikne vhodné diagnostické a léčebné kroky.

•    u pacientů s hemofilickým inhibitorem nebo získanými inhibitory koagulačních faktorů. V rámci léčby přípravkem FEIBA NF mohou mít tito pacienti zvýšený sklon ke krvácení a současně zvýšené riziko trombózy.

V průběhu léčby přípravkem FEIBA NF se objevily tromboembolické reakce včetně intravaskulámí diseminované koagulace (DIC), žilní trombózy, plicní embolie, srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Některé tromboembolické příhody se objevily v případě léčby vysokými dávkami přípravku FEIBA NF, dále při dlouhodobém podávání nebo u pacientů s dalšími rizikovými faktory pro vznik tromboembolických příhod. Souběžné použití rekombinantního faktoru VIIa může zvýšit riziko vzniku tromboembolické příhody.

Při výrobě přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou přijímána opatření k prevenci přenosu infekce na pacienty. Tato opatření zahrnují pečlivý výběr dárců k zajištění vyloučení těch, u nichž existuje riziko přenosu infekce, a testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce. Výrobci těchto přípravků také zařazují do výroby účinné postupy, které inaktivují nebo odstraňují viry. Přes tato opatření nemůže být při podávání léčiv vyráběných z lidské krve nebo plazmy možnost přenosu infekce zcela vyloučena. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné typy infekce.

Tato opatření jsou považována za účinná u tzv. obalených virů jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV), a u neobalených virů hepatitidy A (HAV). Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost na neobalené viry jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být nebezpečná pro těhotné ženy (infekce nenarozeného dítěte) a pro jedince, kteří mají sníženou funkci imunitního systému nebo kteří mají nějaký typ anémie (např. srpkovitá anémie nebo hemolytická anémie).

U pacientů, kteří pravidelně/opakovaně dostávají léčiva vyrobená z lidské plazmy, je třeba zvážit vhodnou vakcinaci (hepatitida A a B).

V zájmu pacientů se doporučuje při každé aplikaci přípravku FEIBA NF zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

Další léčivé přípravky a přípravek FEIBA NF

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nebyly provedeny žádné odpovídající a dobře kontrolované studie kombinovaného nebo sekvenčního podání přípravku FEIBA NF a rekombinantního faktoru VIIa nebo antifibrinolytik. Během léčby přípravkem FEIBA NF je třeba zvážit možnost tromboembolických příhod, jsou-li používána systémová antifibrinolytika jako kyselina tranexamová a kyselina aminokapronová. Z tohoto důvodu se nesmí použít antifibrinolytika přibližně 6 až 12 hodin po podání přípravku FEIBA NF.

Podle dostupných in vitro údajů a klinického sledování se v případech současného použití rFVIIa nemůže vyloučit léková interakce, která může vést k tromboembolické příhodě.

Po podání vysokých dávek přípravku FEIBA NF může přechodný vzestup pasivně přenesených protilátek proti povrchovým antigenům viru hepatitidy B zapříčinit chybnou pozitivní interpretaci výsledku serologického testování.

Stejně jako všechny ostatní koncentráty koagulačních faktorů nemá být přípravek FEIBA NF mísen před podáním s jinými léčivy, protože by to mohlo ovlivnit účinnost a bezpečnost přípravku. Před a po infuzi FEIBA NF se doporučuje propláchnout žilní vstup fyziologickým roztokem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Váš lékař rozhodne, zda je možné přípravek FEIBA NF použít během těhotenství a kojení. Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy během těhotenství by měla být FEIBA NF podávána výhradně v jednoznačných indikacích pod pečlivým lékařským dohledem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány účinky přípravku FEIBA NF na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku FEIBA NF

Přípravek FEIBA NF obsahuje přibližně 80 mg sodíku (stanoveno výpočtem) v jedné lahvičce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek FEIBA NF používá

Lyofilizovaný prášek FEIBA NF rekonstituujte přiloženým rozpouštědlem a roztok podávejte intravenózně.

Vždy používejte přípravek FEIBA NF přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař stanovil dávku a dávkovací intervaly přímo pro Vás s ohledem na závažnost poruchy srážlivosti, na místo a rozsah krvácení a na Váš celkový zdravotní stav a odpověď na léčbu. Neupravujte dávkování stanovené Vaším lékařem a nepřerušujte podávání přípravku bez předchozí porady s lékařem.

Řekněte, prosím, svému lékaři nebo lékárnikovi, pokud se krvácení nezastaví.

Před podáním zahřejte přípravek na pokojovou nebo tělesnou teplotu, je-li to zapotřebí.

Přípravek FEIBA NF se rekonstituuje až bezprostředně před podáním. Roztok musí být poté rychle použit (přípravek neobsahuje konzervační přísady).

Lehce míchejte, dokud se veškerý materiál nerozpustí. Zajistěte, aby se přípravek FEIBA NF zcela rozpustil, jinak projde filtrem infuzního setu méně jednotek přípravku FEIBA NF.

Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny. Již otevřené lahvičky znovu nepoužívejte.

K rekonstituci používejte výhradně rozpouštědlo (vodu na injekci) a pomůcky pro rekonstituci dodávané spolu s přípravkem.

Pokud používáte jiné pomůcky než ty, které jsou součástí balení FEIBA NF, použijte vhodný filtr s minimální velikostí pórů 149 ^m.

Přípravek nepoužívejte, pokud jeho sterilní bariéra nebo obal vykazují jakékoli známky poškození. Podání přípravku dokumentujte pomocí přiloženého odlepovacího štítku.

Veškerý nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

(Podání jehlami)

Rekonstituce prášku pro přípravu injekčního roztoku:

Během celého postupu používejte aseptickou techniku.

1.    Zahřejte neotevřenou lahvičku obsahující rozpouštědlo (vodu na injekci) na pokojovou teplotu, například několik minut ve vodní lázni (max. 37°C), je-li to zapotřebí.

2.    Sejměte ochranné kryty z lahviček s práškem i rozpouštědlem (obr. A) a dezinfikujte pryžové zátky obou lahviček.

3.    Pootočením a povytažením sejměte ochranný kryt z jednoho konce přiložené přepouštěcí jehly (Obr. B). Zapíchněte jehlu skrze pryžovou zátku do lahvičky s rozpouštědlem (Obr. C).

4.    Sejměte ochranný kryt z druhého konce přepouštěcí jehly tak, abyste se přitom nedotkli odkrytého konce.

5.    Otočte lahvičku s rozpouštědlem nad lahvičku s práškem a zapíchněte volný konec přepouštěcí jehly skrze pryžovou zátku do lahvičky s práškem (Obr. D). Rozpouštědlo je nasáto vakuem do lahvičky s práškem.

6.    Oddělte obě lahvičky vytažením jehly z lahvičky s práškem (Obr. E). Lehce protřepejte nebo promíchejte, abyste urychlili rozpouštění.

7.    Po úplném rozpuštění prášku zapíchněte přiloženou zavzdušňovací jehlu (Obr. F) a veškerá případná pěna zmizí. Odstraňte zavzdušňovací jehlu.

Injekce/Infuze:

Během celého postupu používejte aseptickou techniku.

1.    Pootočením a povytažením sejměte ochranný kryt z přiložené filtrační jehly a nasaďte jehlu na sterilní stříkačku k jednorázovému použití. Natáhněte roztok do stříkačky (Obr. G).

2.    Odpojte filtrační jehlu od stříkačky a roztok podávejte pomalu intravenózně pomocí přiloženého

injekčního setu s křidélky (nebo pomocí přiložené jehly na jedno použití).


Nepřekračujte infuzní rychlost 2 J. přípravku FEIBA NF/kg těl.hm. za minutu. Jestliže jste použil/a více přípravku FEIBA NF, než jste měl/a

Informujte prosím ihned svého lékaře. Předávkování přípravkem FEIBA NF může zvýšit riziko nežádoucích účinků jako je tromboembolie (tvorba krevních sraženin proudících krevními cévami), konsumpční koagulopatie (DIC) nebo srdeční infarkt.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FEIBA NF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Následující frekvence jsou používány k hodnocení nežádoucích účinků:

Velmi časté :

mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Časté :

mohou postihnout až 1 pacienta z

10

Méně časté:

mohou postihnout až 1 pacienta z

100

Vzácné :

mohou postihnout až 1 pacienta z

O

O

O

Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 pacienta z

O

o

o

o

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

V klinických studiích byly následující nežádoucí účinky zaznamenány jako časté:

Hypersenzitivita Bolest hlavy Závratě

Hypotenze (pokles krevního tlaku)

Vyrážka

Pozitivní protilátky na hepatitidu B

Z postmarketimgové zlušenosti byly následující nežádoucí účinky zaznamenány jako není známo: Poruchy krve a lymfatického systému: diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), vzestup titru inhibitoru

Poruchy imunitního systému: akutní alergické reakce (anafylaktická reakce a šok), kopřivka po celém těle (urticaria)

Poruchy nervového systému: pocit necitlivosti končetin (hypoestezie), abnormální nebo snížená citlivost (parestezie), mozková mrtvice (trombotická mozková příhoda, embolická mozková příhoda), spavost (somnolence), změna pocitu chuti (dysgeusie)

Srdeční poruchy: srdeční infarkt, bušení srdce (tachykardie)

Cévní poruchy: tvorba krevních sraženin a vmetky do cév (tromboembolické příhody), vzestup krevního tlaku (hypertenze), zrudnutí

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: uzávěr plicní arterie (plicní embolie), zúžení dýchacích cest (bronchospasmus), sípot, kašel, poruchy dýchání (dyspnoe)

Gastrointestinální poruchy: zvracení, průjem, nevolnost břicha, nevolnost (nauzea)

Poruchy kůže a podkožní tkáně: pocit necitlivosti obličeje, otok obličeje, jazyka a rtů (angioedém), kopřivka po celém těle (urticaria), svědění (pruritus)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: bolest v místě vpichu, celková nevolnost, pocit horka, zimnice, horečka, bolest na hrudi, hrudní nevolnost Vyšetření: pokles krevního tlaku

Rychlá intravenózní injekce může způsobit bodavou bolest a pocit ztuhnutí obličeje a končetin, stejně jako pokles krevního tlaku.

Po podání dávek vyšších než je maximální denní dávka a/nebo po dlouhodobém podávání a/nebo v přítomností rizikových faktorů tromboembolismu se vyskytly srdeční infarkty.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek FEIBA NF uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek FEIBA NF obsahuje

Prášek:

-    Léčivé látky (Factorum coagulationis complex. antiinhibens) obsažené v 1 ml přípravku je 25 J (50 J). FEIBA NF 500 J. (FEIBA NF 1000 J.) obsahuje v jedné injekční lahvičce 500 J.* (1000 J.*) léčivé látky obsažené v 200 - 600 mg (400 - 1200 mg) proteinum plasmatis humani (lidský plazmatický protein).

Přípravek FEIBA NF obsahuje také koagulační faktory II, IX a X převážně v neaktivované formě, dále aktivovaný koagulační faktor VII. Antigen koagulačního faktoru VIII (FVIII C:Ag) a faktory kalikrein-kininového systému, pokud jsou vůbec přítomny, jsou obsaženy pouze ve stopovém množství.

-    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a dihydrát natrium-citrátu.

Rozpouštědlo:

-    Voda na injekci

Jak přípravek FEIBA NF vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván jako bílý, našedlý nebo světle zelený prášek nebo sypká hmota.

Hodnota pH rekonstituovaného roztoku je mezi 6,8 - 7,6.

Prášek a rozpouštědlo jsou dodávány v injekčních lahvičkách uzavřených pryžovými zátkami.

Velikost balení: 1 kus Obsah balení:

1 inj. lahvička FEIBA NF 500 J./1000 J.

1 inj. lahvička voda na injekci 20 ml 1 injekční stříkačka k jednorázovému použití 1 jehla k jednorázovému použití 1 převodní jehla 1 zavzdušňovací jehla

1 filtrační jehla 1 motýlková jehla se svorkou

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

do 30.11.2016

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň Rakousko

od 1.12.2016

Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň Rakousko

Výrobce:

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.8.2016.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Léčbu má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi v léčbě hemofilie.

Dávkování

Dávkování a délka trvání léčby jsou závislé na závažnosti poruchy hemostázy, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Dávkování a četnost podání by se vždy mělo řídit klinickým účinkem v individuálním případě. Obecně se doporučuje podávat 50 až 100 J. přípravku FEIBA NF na kg těl.hm. Celková jednotlivá dávka by však neměla přesáhnout 100 J./kg a maximální celková denní dávka nesmí přesáhnout 200 J./kg těl.hm., pokud závažnost krvácení neopravňuje a neospravedlňuje použití vyšších dávek.

Vzhledem k faktorům specifickým pro jednotlivé pacienty může být odpověď na antiinhibitorové přípravky rozdílná a při konkrétní krvácivé příhodě mohou pacienti reagující nedostatečně na jednu látku reagovat uspokojivě na jinou látku. Při nedostatečné odpovědi na jeden antiinhibitorový přípravek by mělo být zváženo podání alternativního přípravku.

Pediatrické použití (děti)

Zkušenosti u dětí do 6 let věku jsou omezené, dávkovací režim by měl být upraven podle klinického stavu dítěte jako u dospělých.

1) Spontánní krvácení

Krvácení do kloubů, svalů a měkkých tkání

U lehkých až středně těžkých krvácení se doporučuje dávka 50-75 J./kg těl.hm. ve 12 hodinových intervalech. Léčba by měla pokračovat, dokud se neobjeví jasné známky klinického zlepšení, jako ústup bolesti, zmenšení otoku nebo zlepšení hybnosti kloubu.

U těžkých krvácení do svalů a měkkých tkání, jako je retroperitoneální krvácení, se doporučují dávky 100 J./kg těl.hm. ve 12 hodinových intervalech.

Slizniční krvácení

Doporučuje se dávka 50 J./kg těl.hm. každých 6 hodin při pečlivém sledování pacienta (vizuální kontrola místa krvácení, opakované stanovení hematokritu). Pokud se krvácení nezastaví, může být dávka zvýšena na 100 J./kg těl.hm., celková denní dávka však nemá překročit 200 J./kg těl. hm.

Jiná závažná krvácení

Při těžkém krvácení, jako např. krvácení do CNS, se doporučuje dávka 100 J./kg těl.hm. ve 12 hodinových intervalech. V individuálních případech může být přípravek FEIBA NF podáván v intervalech 6 hodin, dokud nedojde k výraznému klinickému zlepšení. (Nesmí se překročit maximální denní dávka 200 J./kg těl.hm.!).

2)    Chirurgické výkony

Doporučuje se dávka 50-100 J./kg těl.hm. až v 6 hodinových intervalech, s ohledem na to, že nemá být překročena maximální denní dávka 200 J./kg/těl.hm.

3)    Profylaxe

•    Profylaxe krvácení u pacientů s vysokým titrem inhibitoru a častým krvácením, u nichž nebyla úspěšná nebo nebyla zvažována ITI (imunotoleranční léčba):

Doporučuje se dávka 70 - 100 J./kg těl.hm. ob den. Tato dávka může být zvýšena až na 100 J./kg těl.hm. denně, pokud pacient dále krvácí, nebo může být postupně snížena.

•    Profylaxe krvácení u pacientů s vysokým titrem inhibitoru podstupujících ITI (imunotoleranční léčbu):

Přípravek FEIBA NF může být podáván současně s koncentráty faktoru VIII, v dávce 50 - 100 J./kg těl.hm. dvakrát denně, dokud nedojde k poklesu hladiny inhibitoru pod 2 BU*

*1 Bethesda jednotka (BU) je definována jako množství protilátek, které inhibuje 50% aktivity faktoru VIII čerstvé směsné lidské plazmy po inkubaci 2 hodiny při 37oC.

Monitorování

Vzhledem ke komplexnímu mechanismu účinku není k dispozici přímé monitorování léčivé látky. Koagulační testy, jako doba srážení plné krve (WBCT), tromboelastogram (TEG, r-hodnota) a aPTT jsou obvykle jen mírně zkráceny a nemusejí korelovat s klinickým zlepšením. Proto mají tyto testy pouze velmi omezený význam při hodnocení léčby přípravkem FEIBA NF.

Způsob podání

Přípravek FEIBA NF má být podáván pomalu intravenózně (nesmí být překročena rychlost 2 J./kg těl.hm. za minutu).

Přípravek FEIBA NF se rekonstituuje až bezprostředně před podáním. Roztok musí být poté ihned použit (přípravek neobsahuje konzervační přísady). Roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny, se nesmí používat. Veškerý nepoužitý přípravek zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

Monitorování léčby

Nesmí být překročeny jednotlivé dávky 100 J./kg těl.hm. a celkové denní dávky 200 J./kg těl.hm. Pacienty je nutno sledovat s ohledem na rozvoj DIC a/nebo tromboembolických komplikací. Vysoké dávky přípravku FEIBA NF by měly být podávány jen po dobu nezbytně nutnou k zástavě krvácení.

V případě významných změn krevního tlaku, tepové frekvence, při dýchacích obtížích, bolesti na hrudi a kašli je třeba infuzi ihned přerušit a zahájit vhodná diagnostická a terapeutická opatření. K laboratorním parametrům svědčícím pro DIC patří snížení hladiny fibrinogenu, snížení počtu trombocytů, a/nebo přítomnost fibrin/fibrinogen degradačních produktů (FDP). Pro DIC dále svědčí významné prodloužení trombinového času, protrombinového času nebo aPTT.

U hemofilických pacientů s inhibitorem nebo u pacientů se získanými inhibitory faktorů VIII, IX a/nebo XI je aPTT prodloužen v důsledku základního onemocnění.

Podání přípravku FEIBA NF pacientům s inhibitorem může vyvolat úvodní anamnestický vzestup hladin inhibitoru. Po delším podávání přípravku FEIBA NF však může inhibitor vymizet. Klinické a publikované údaje naznačují, že účinnost přípravku FEIBA NF není snížena.

Hemofiličtí pacienti s inhibitorem nebo se získanými inhibitory koagulačních faktorů, kteří jsou léčeni přípravkem FEIBA NF, mohou mít zvýšený sklon ke krvácení a současně zvýšené riziko trombózy.

Laboratorní testy a klinická účinnost

In vitro testy jako je aPTT, doba srážení plné krve (WBCT) a tromboelastogram (TEG) jako doklad účinnosti nemusejí korelovat s klinickým zlepšením. Proto pokusy o normalizaci těchto hodnot zvyšováním dávky přípravku FEIBA NF nemohou být úspěšné a dokonce se zásadně nedoporučují vzhledem k možnému riziku navození DIC při předávkování.

Význam počtu trombocytů

V případě neuspokojivé nebo snížené odpovědi na léčbu přípravkem FEIBA NF se doporučuje vyšetření počtu trombocytů, protože dostatečný počet funkčně intaktních destiček je považován za nezbytný pro účinnost přípravku FEIBA NF.

9/9