Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Factor Vii Baxter 600 Iu

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

FACTOR VII BAXTER 600 IU Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Factor VII coagulationis humanus

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 inj. lahvička obsahuje 600 IU lidského koagulačního faktoru VII 3    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Prášek: chlorid sodný, dihydrát citronanu sodného, sodná sůl heparinu Rozpouštědlo: voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 inj. lahvička s práškem 1 inj. lahvička s rozpouštědlem 1 injekční stříkačka k jednorázovému použití 1 jehla k jednorázovému použití 1 převodní jehla 1 zavzdušňovací jehla 1 filtrační jehla 1 infuzní set s křidélky


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2oC - 8oC).


Chraňte před mrazem.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADUZ NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Vídeň, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 16/118/81-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


FACTOR VII BAXTER 600 IU Prášek pro injekční roztok

Factor VII coagulationis humanus

6. JINÉ


2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání

3.

POUŽITELNOST

Použ

. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

600 IU

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Voda na injekci

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ Rozpouštědlo k rekonstituci prášku.

3.    POUŽITELNOST

Použ. do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6.    JINÉ

4