Příbalový Leták

Dexamedium 0.85 Mg/Ml


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Dexamedium 0,85 mg/ml injekční suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje :

Léčivá látka:

Dexamethasonum (ut Dexamethasonum butylacetas) 0,85 mg


Pomocné látky :

Benzylalkohol (E 1519) 10 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze

Bílá homogenní suspenze


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot, koně, psi a kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Protizánětlivý, protialergický, protišokový a glukoneogenní účinek a indukce porodu (přežvýkavci). Vzhledem k 4-dennímu trvání účinku je Dexamedium zejména vhodným přípravkem při zánětlivých stavech vyžadujících tuto délku účinku přípravku a při ketóze u skotu.


4.3 Kontraindikace


Obvyklé podmínky, za kterých jsou glukokortikoidy kontraindikovány, platí i pro Dexamedium, např. diabetes mellitus, osteoporóza, hyperadrenokorticismus, srdeční nedostatečnost a onemocnění ledvin. Při infekčních onemocněních je nezbytné, aby byla aplikace kortikoidů doprovázena účinnou antibiotickou nebo chemoterapeutickou léčbou.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Mimo indukci porodu nepoužívat u březích zvířat.

Při schvácení kopyt u koní lze Dexamedium použít jen velmi brzy ve vývoji onemocnění.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


S výjimkou ketózy a indukce porodu, kortikosteroidy spíše zlepšují stav, kvůli kterému se používají, než aby léčily. Proto se doporučuje především správná diagnóza vyvolávající příčiny.Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Kortikosteroidy, jako například dexamethason, jsou známy celou řadou nežádoucích účinků. Mohou vyvolat symptomy Cushingova syndromu zahrnující výraznou změnu metabolismu tuků, karbohydrátů, bílkovin a minerálů, následkem čehož může dojít například k přerozdělení tělesného tuku, slabosti a úbytku svalů a osteoporóze. Dále mohou vyvolat polyurii, polydipsii a polyfagii. Během terapie mohou účinné dávky tlumit hypotalamo-hypofýzo-nadledvinkovou osu.

Použití kortikosteroidů u laktujících zvířat může způsobit přechodný pokles nádoje mléka.

Indukce porodu kortikosteroidy může souviset se sníženou životaschopností mláďat a zvýšeným výskytem zadržených plodových obalů.

Kortikosteroidy mohou vyvolávat imunosupresi.

Velmi vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Aplikace kortikosteroidů v časné březosti může vyvolat abnormality plodů. Aplikace v pozdní březosti může vyvolat předčasný porod nebo abort.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Vzhledem k možnému imunosupresivnímu účinku kortikoidů se nedoporučuje Dexadreson kombinovat s vakcinací.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Druh Dávkování

kůň, skot 0,017 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,02 ml přípravku/ kg ž. hm.)

pes, kočka 0,085 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,1 ml přípravku / kg ž. hm.)


U koní a skotu se Dexamedium aplikuje intramuskulárně, u psů a koček lze podávat intramuskulárně nebo subkutánně. Při podání je třeba dodržovat běžná opatření asepse.

Podání lze opakovat po 4 dnech.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Vysoké dávky kortikosteroidů mohou vyvolat u koní apatii a netečnost.


4.11 Ochranné lhůty


Skot: mléko 12 hodin

maso 26 dní


Kůň: maso 12 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: –Kortikosteroidy pro systémové použití - glukokortikoidy, ATCvet kód: QH02AB025.1 Farmakodynamické vlastnosti

Dexamedium obsahuje dexamethason. Dexamethason je velmi účinný kortikosteroid. Má minimální mineralokortikoidní účinek a účinnou glukokortikoidní působnost. Dexamethason má glukoneogenní, protizánětlivý, protialergický a protišokový účinek a vyvolává porod.


5.2 Farmakokinetické údaje

Dexamedium obsahuje dimetylbutyrátester dexamethasonu. Po intramuskulární aplikaci se tento ester rychle resorbuje z místa aplikace a bezprostředně poté je hydrolyzován na výchozí složku, dexamethason. Maximálních plazmatických hladin dexamethasonu u skotu, koní a psů se dosahuje za 11-28 hodin po aplikaci. Poločas vylučování po intramuskulární aplikaci je v závislosti na živočišném druhu 28-61 hodin. Tento relativně dlouhý poločas vylučování pravděpodobně způsobuje relativně pomalá resorpce dimetylbutyrátesteru dexamethasonu z místa aplikace. Biologická dostupnost po intramuskulární aplikaci je 23,4% u koní, 40,6% u psů a 63,9% u skotu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


chlorid sodný

dihydrát natrium-citrátu

benzylalkohol

hymetelosa

polysorbát 80

tragant

hydroxid sodný

kyselina chlorovodíková

voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Skleněná lahvička typu I o obsahu 50 ml uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí. Vnější přebal papírová skládačka, příbalová informace přiložena.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


8. Registrační číslo(a)


96/032/95-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


01/1995, 10.10.2000, 20.2.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU


Květen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.4