Příbalový Leták

Daylette 3 Mg/0,02 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (3x28,3mg/0,02mg), zobrazit další 3 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


DAYLETTE 3 mg/0,02 mg potahované tablety Drospirenonum / Ethinylestradiolum


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK


24 bílých až téměř b ílých potahovaných tablet:

Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,02 mg.

4 zelené placebo (neaktivní) potahované tablety:

Potahované tablety neobsahují léčivé látky.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Bílé až téměř bílé potahované tablety obsahují také monohydrát l aktosy a lecithin (sójový) (E322).

Zelené placebo potahované tablety obsahují také laktosu a hlinitý lak oranžové žluti (E110). Viz příbalová informace pro další údaje.


4. LÉKOVÁ FORMA A VEL IKOST BALENÍ


3 x (24+4) potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CES TA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a do sah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávej te v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI REFERENČNÍHO PŘÍPRAVKU V ČR


Gedeon Richter Plc. , Gyomroi út 19-21, Budapešť, Maďarsko


12. NÁZEV SOUBĚŽNÉHO DOVOZCE


RONCOR s.r.o., Ple skotova 1695, 263 01 Dobříš, Česká republika


13. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Registrační číslo: 17/070/11-C/PI/001/14


14. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


15. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


16. NÁVOD K POUŽITÍ


17. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


DAYLETTE


2