Příbalový Leták

Dafnegin

Informace pro variantu: Vaginální Kulička (6+6apl,100mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Dafnegin 100 mg

Vaginální kuličky Ciclopiroxolaminum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: jedna kulička obsahuje 100 mg ciclopiroxolaminum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ztužený tuk, glycerol-monoricinoleát, kyselina benzoová.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Vaginální kuličky 6 kuliček + 6 aplikátorů


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vaginální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


POLICHEM SA, L-1526 Luxembourg, Lucembursko


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. číslo: 54/163/98-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


dafnegin vaginální kuličky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Dafnegin 100 mg

Vaginální kuličky Ciclopiroxolaminum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


POLICHEM SA


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


3