Příbalový Leták

Cosyrel 10 Mg/5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cosyrel 10 mg/5 mg, potahované tablety bisoprololi fumaras /perindoprilum argininum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg (odpovídající bisoprololum 8,49 mg) a perindoprilum argininum 5 mg (odpovídající perindoprilum 3,395 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

10 potahovaných tablet.

30 potahovaných tablet.

90 potahovaných tablet (3 balení o obsahu 30 tablet). 100 potahovaných tablet.

120 potahovaných tablet (4 balení o obsahu 30 tablet).


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Obal na tablety o obsahu 10 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 20 dní. Obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 60 dní. Obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 100 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č

: 58/565/15-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

cosyrel 10 mg/5 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU OBAL NA TABLETY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cosyrel 10 mg/5 mg, potahované tablety bisoprololi fumaras /perindoprilum argininum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg (odpovídající bisoprololum 8,49 mg) a perindoprilum argininum 5 mg (odpovídající perindoprilum 3,395 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety.

10 potahovaných tablet. 30 potahovaných tablet. 100 potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Obal na tablety o obsahu 10 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 20 dní. Obal na tablety o obsahu 30 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 60 dní. Obal na tablety o obsahu 100 potahovaných tablet: Doba použitelnosti po prvním otevření je 100 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/5 65/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


4