Příbalový Leták

Cosopt Free Bez Konzervačních Přísad 20mg/Ml+5mg/Ml Oč.Kap.,Roz.,J.Ob.

Informace pro variantu: Oční Kapky, Roztok V Jednodávkovém Obalu (30x0,2ml,20mg/Ml+5mg/Ml), Oční Kapky, Roztok V Jednodávkovém Obalu (60x0,2ml,20mg/Ml+5mg/Ml), Oční Kapky, Roztok V Jednodávkovém Obalu (120x0,2ml,20mg/Ml+5mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cosopt FREE bez konzervačních přísad 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok, jednodávkový obal dorzolamidum/timololum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (jako timololi maleas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hyetelosa, mannitol, dihydrát citronanu sodného, hydroxid sodný a voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok

30 x 0,2 ml (2 sáčky s 15 jednodávkovými obaly)

60 x 0,2 ml (4 sáčky s 15 jednodávkovými obaly)

2krát 60 x 0,2 ml (8 sáčků s 15 jednodávkovými obaly)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Přípravek Cosopt FREE nesmí být používán déle než 15 dní od prvního otevření sáčku. Zlikvidujte všechny nepoužité jednodávkové obaly po uplynutí této doby.

Zlikvidujte otevřené jednodávkové obaly okamžitě po prvním použití.


Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/265/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


cosopt free bez konzervačních přísad


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cosopt FREE bez konzervačních přísad 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok, jednodávkový obal dorzolamidum/timololum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5 mg (jako timololi maleas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hyetelosa, mannitol, dihydrát citronanu sodného, hydroxid sodný a voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok 15 x 0,2 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Přípravek Cosopt FREE nesmí být používán déle než 15 dní od prvního otevření sáčku. Zlikvidujte všechny nepoužité jednodávkové obaly po uplynutí této doby.

Zlikvidujte otevřené jednodávkové obaly okamžitě po prvním použití.

Datum prvního použití:


Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Santen Oy


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/265/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Cosopt FREE bez konzervačních přísad, oční kapky

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Oční podání

3.    POUŽITELNOST_

EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


0,2 ml


6. JINÉ