Příbalový Leták

Coryzalia

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA Z KARTONU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORYZALIA, obalené tablety Homeopatický léčivý přípravek

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta (300mg) obsahuje:

Allium cepa 3 CH

0,333 mg

Belladonna 3 CH

0,333 mg

Sabadilla 3 CH

0,333 mg

Kalii dichromas (Kalium bichromicum 3 CH)

0,333 mg

Gelsemium 3 CH

0,333 mg

Pulsatilla 3 CH

0,333 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Balení obsahuje 40 obalených tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 C, v blistru v krabičce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/106/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Děti a dospělí:

1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU coryzalia

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {DRUH/TYP}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORYZALIA, obalené tablety

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


1 tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.


3