Příbalový Leták

Coryol 3,125 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU> KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coryol 3,125 mg Coryol 6,25 mg Coryol 12,5 mg Coryol 25 mg tablety

Carvedilolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Coryol 3,125 mg:

Jedna tableta obsahuje carvedilolum 3,125 mg.


Coryol 6,25 mg:

Jedna tableta obsahuje carvedilolum 6,25 mg.


Coryol 12,5 mg:

Jedna tableta obsahuje carvedilolum 12,5 mg.


Coryol 25 mg:

Jedna tableta obsahuje carvedilolum 25 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také monohydrát laktosy a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 98 tablet 100 tablet 250 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LE NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Coryol    3,125mg : 77/047/05-C

Coryol    6,25mg    :    77/015/04-C

Coryol    12,5mg    :    77/016/04-C

Coryol    25mg :    77/017/04-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Coryol 3,125 mg Coryol 6,25 mg Coryol 12,5 mg Coryol 25 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coryol 3,125 mg Coryol 6,25 mg Coryol 12,5 mg Coryol 25 mg tablety

Carvedilolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Krka


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


5. JINÉ


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU ETIKETA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Coryol 3,125 mg Coryol 6,25 mg Coryol 12,5 mg Coryol 25 mg tablety

Carvedilolum Perorální podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


100 tablet 250 tablet


6. JINÉ


Uchovávejte v původním obalu.

Lahvičku okamžitě po použití dobře uzavřete.