Příbalový Leták

Cortiment 9 Mg

Sp.zn.sukls60576/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cortiment 9 mg, tableta s prodlouženým uvolňováním

budesonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. -.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Cortiment a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cortiment užívat

3.    Jak se Cortiment užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Cortiment uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Cortiment a k čemu se používá

Cortiment tablety obsahuje léčivou látku budesonid. Patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají „kortikosteroidy“. Používají se ke snížení zánětu.

Cortiment tablety se používá u dospělých k léčbě zánětu tlustého střeva a konečníku. Toto onemocnění se nazývá ulcerózní kolitida.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cortiment užívat Neužívejte Cortimenť

- jestliže jste alergický(á) na budesonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Cortiment obsahuje lecitin, což je derivát sójového oleje. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cortiment se poraďte se svým lékařem:

-    jestliže máte infekci jako je virová infekce, bakteriální infekce nebo plísňová infekce;

-    jestliže máte nebo jste někdy měl (a) tuberkulózu (TBC);

-    jestliže máte nebo jste někdy měl (a) vysoký krevní tlak;

-    jestliže máte cukrovku;

-    jestliže jste někdy měl (a) křehké kosti;

-    jestliže jste někdy měl (a) žaludeční vředy;

-    jestliže jste někdy měl (a) zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal, glaukom) nebo šedý zákal (kataraktu);

-    jestliže některý člen Vaší rodiny má nebo měl (a) cukrovku nebo zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal, glaukom);

-    jestliže jste někdy měl (a) potíže s játry;

-    jestliže jste někdy měl (a) nebo některý člen Vaší rodiny měl duševní problémy;

-    jestliže je u Vás v blízké budoucnosti plánován chirurgický výkon nebo máte stresové období.

Při léčbě přípravkem Cortiment tablety se snažte nepřijít do styku s lidmi se spalničkami nebo planými neštovicemi. Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že během užívání tohoto léku máte infekci planými neštovicemi nebo spalničkami.

Jestliže máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda se vás týká některá z výše uvedených skutečností, obraťte se na svého lékaře ještě před užíváním přípravku Cortiment tablety.

Další léčivé přípravky a Cortiment

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat, a to i o volně prodejných lécích. Je to nutné, protože Cortiment tablety ovlivňují, jak některé léky účinkují a některé léky zase mohou ovlivnit účinek přípravku Cortiment.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte, užíval (a) jste v nedávné době nebo možná budete užívat některý z těchto léků:

-    steroidy, j ako j e prednisolon nebo dexamethason;

-    cholestyramin, který se používá na snížení hladin cholesterolu nebo k léčbě svědění způsobeného jaterním onemocněním a dále antacida;

-    ketokonazol nebo itrakonazol, což jsou látky používané k léčbě plísňových chorob;

-    léky obsahující estrogeny, jako je hormonální substituční léčba a některé antikoncepční pilulky užívané ústy;

-    srdeční glykosidy a diuretika;

-    inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir a nelfinavir);

-    karbamazepin, který se používá k léčbě epilepsie.

Cortiment s jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání přípravku Cortiment tablety nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinek tohoto léku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Cortiment tablety ovlivnil vaší schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je nutná opatrnost, protože tento typ léku může někdy způsobovat závratě nebo únavu.

Cortiment obsahuje laktózu

Cortiment obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Cortiment užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem.

-    Doporučená dávka přípravku je 1 tableta ráno před snídaní nebo se snídaní.

-    Spolkněte celou tabletu a zapijte ji sklenicí vody; tableta se nesmí lámat, drtit nebo žvýkat.

-    Lék budete obvykle užívat maximálně 8 týdnů. Váš lékař Vám potom může postupně dávku léku snižovat.

-    Užívejte Cortiment tablety přesně podle pokynů svého lékaře, a to i když se začnete cítit lépe.

Další informace pro užívání přípravku Cortiment

Jestliže se máte podrobit chirurgickému výkonu nebo procházíte stresujícím obdobím, může Vás lékař požádat, abyste užíval (a) tablety obsahující steroid. To se může stát zejména v případě, že dlouhodobě užíváte vysoké dávky přípravku Cortiment tablety nebo podobného léku.

Použití u dětí

Přípravek Cortiment tablety se nedoporučuje používat u dětí.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Cortiment než jste měl (a)

Jestliže jste užil (a) více přípravku Cortiment tablety než jste měl (a), informujte o tom ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl (a) použít Cortiment

-    Jestliže jste zapomněl (a) použít Cortiment tablety, vezměte si je ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se již blíží doba, kdy si máte vzít další dávku, pak zapomenutou dávku vynechte.

-    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal (a) užívat Cortiment

Neukončujte užívání přípravku Cortiment tablety, aniž byste to předtím probral (a) se svým lékařem. Jestliže přestanete náhle užívat lék, můžete onemocnět.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne alergická reakce, obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky mohou být kopřivka nebo otok obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, v důsledku čehož se mohou objevit dýchací potíže.

Při užívání přípravku Cortiment se mohou vyskytnout níže uvedené nežádoucí účinky. Jestliže se některý z nežádoucích účinků stane závažným, nebo se u Vás rozvine nežádoucí účinek, který není uvedený v této příbalové informaci, obraťte se na svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob)

-    Reflux

-    Svalové křeče a bolest žaludku

-    Bušení srdce

-    Rozmazané vidění

-    Kožní vyrážka nebo svědění

-    Silné nebo nepravidelné měsíčky u žen

-    Snížená hladina draslíku v krvi, která může způsobit svalovou slabost nebo únavu, žízeň nebo pocity mravenčení

-    Cushingoidní syndrom projevující se jako kulatý obličej, akné, přibývání na hmotnosti a sklon k snadné tvorbě modřin

-    Nevolnost nebo bolest hlavy

-    Snížená odpověď na infekci

-    Změny v chování, j ako j e nervozita, nespavost nebo výkyvy nálady

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 osob)

-    Spavost

-    Průjem

-    Nadmuté břicho, bolest břicha

-    Žaludeční potíže, trávicí potíže

-    Bolest končetin

-    Otoky dolních končetin

-    Třes

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 10 00 osob)

-    Závažná alergická reakce (anafylaxe), která může vést k dýchacím potížím a šoku

-    Zpomalený růst u dětí mladších 18 let

Léky jako Cortiment tablety (kortikosteroidy) mohou ovlivnit normální tvorbu steroidních hormonů ve Vašem těle. Účinky se projevují jako:

-    změny kostní minerální denzity (křehké kosti)

-    glaukom (zelený zákal - vysoký nitrooční tlak)

-    účinek na nadledvinu (malá žláza poblíž ledviny)

Při užívání steroidů jako je Cortiment se mohou rozvinout psychologické problémy. Jestliže máte (nebo někdo jiný užívající tento lék) psychické potíže, proberte to se svým lékařem. Je to mimořádně významné v případě, že trpíte depresemi a možná i přemýšlíte o sebevraždě. Případy vzniku psychologických problémů byly velmi vzácně zaznamenány při dlouhodobém užívání vysokých dávek.

Nemějte strach z tohoto seznamu možných nežádoucích účinků, ani jeden z nich se u Vás nemusí vyskytnout.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl .cz/nahlasit-nezadouci -ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cortiment uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Cortiment obsahuje

-    Léčivou látkou je budesonidum. Jedna tableta obsahuje budesonidum 9 mg.

-    Dalšími složkami jsou:

Obsah tablety: kyselina stearová (570), sójový lecitin (E322), mikrokrystalická celulosa (E460), hyprolóza (E463), monohydrát laktózy, koloidní hydratovaný oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (470b)

Potahovaná vrstva tablety: methakrylátový kopolymer typ A (1:1), methakrylátový kopolymer typ B (1:2), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), triethyl-citrát

Jak Cortiment vypadá a co obsahuje toto balení

Cortiment je bílá až téměř bílá kulatá, bikonvexní potahovaná tableta, na jedné straně s vyraženým „MX9“ Tablety jsou baleny v blistru s hliníkovou protlačovací folií a jsou umístěny v papírové krabičce.

Balení obsahuje 10, 20, 30, 50, 60 nebo 80 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika

Výrobce

Cosmo S.p.A.

Via C. Colombo 1,

20020 Lainate,

Milan,

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Island, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko: Cortiment MMX

Česká republika, Estonsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Nizozemsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Cortiment

Belgie, Lotyšsko, Lucembursko: Budesonide Ferring Slovinsko: Budezonid Ferring

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.1.2015

6