Příbalový Leták

Corotrop

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Corotrop 10 mg/10 ml injekční roztok milrinonum


2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


10 ml roztoku obsahuje milrinonum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glukóza, roztok hydroxidu sodného 0,1 mol/l nebo kyselina mléčná, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok 10 ampulí

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 83/483/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK NA AMPULKU


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Corotrop 10 mg/10 ml injekční roztok milrinonum

2 ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 mg/10 ml 6 JINÉ

logo Sanofi

3