Příbalový Leták

Cordipin Xl

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> KRABIČKA PRO BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cordipin XL

potahované tablety s řízeným uvolňováním Nifedipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


40 mg

1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje: Nifedipinum 40 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, celulosa, laktosa, hydroxypropylmethylcelulóza aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


potahované tablety s řízeným uvolňováním 20 tablet 30 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použit. do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 83/681/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Cordipin XL


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cordipin XL Nifedipinum

"2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Krka


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě. 4 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě. 5 JINÉ


40 mg


3