Příbalový Leták

Convulex

Informace pro variantu: Sirup (100ml,50mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU KRABIČKA /LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Convulex 50 mg/ml

Sirup

natrii valproas

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml sirupu obsahuje natrii valproas 50 mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky :maltitol, methylparaben, propylparaben aj. 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Sirup 100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 8 POUŽITELNOST


Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25oC v dobře uzavřeném vnitřním obalu

18 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


G L.Pharma GmbH, Lannach , Rakousko


12. registrační císlo/císla


21/037/82-S/C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š ._

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Convulex 50 mg/ml (jen na krabičce)


2/2