Příbalový Leták

Convulex Cr 500 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM I VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Convulex CR 500 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

natrii valproas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje natrii valproas 500 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje sodík, další viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


50 (100 ) tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost pozornost a schopnost soustředění.


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny .


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L.Pharma GmbH, Lannach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 21/184/01-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže :

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Convulex CR 500 mg (jen na krabičce)

2