Příbalový Leták

Converide 150 Mg/12,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro neprůhledné PVC / PVDC-hliníkové blistry


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONVERIDE 150 mg/12,5 mg CONVERIDE 300 mg/12,5 mg potahované tablety Irbesartanum/hydrochlorothiazidum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje irbesartanum 150 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje irbesartanum 300 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 58/256/14-C Registrační číslo: 58/257/14-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


converide 150/12.5 mg converide 300/12.5 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička pro transparentní PVC / PE / PVDC-hliníkové blistry

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONVERIDE 150 mg/12,5 mg CONVERIDE 300 mg/12,5 mg potahované tablety Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje irbesartanum 150 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje irbesartanum 300 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 58/256/14-C Registrační číslo: 58/257/14-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


converide 150/12.5 mg converide 300/12.5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONVERIDE 150 mg/12,5 mg CONVERIDE 300 mg/12,5 mg potahované tablety Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ


5/5