Příbalový Leták

Convenia 80 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Convenia 80 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro psy a kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

prášku obsahuje:

prášku obsahuje:


Léčivá látka:

340 mg Cefovecinum (ut natricum)


Léčivá látka:

852 mg Cefovecinum (ut natricum)

Excipiens:

19,17 mg methylparaben (E218) 2,13 mg propylparaben (E216)


Excipiens:

7,67 mg methylparaben (E218) 0,85 mg propylparaben (E216)


Každá 15 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:


Každá 10 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:


Excipiens:

13 mg/ml benzylalkohol

10,8 ml voda na injekci


Excipiens:

13 mg/ml benzylalkohol 4,45 ml voda na injekci


Po naředění podle pokynů na obalu injekční roztok obsahuje:

80,0 mg/ml Cefovecinum (ut natricum)

1,8 mg/ml methylparaben (E218)

0,2 mg/ml propylparaben (E216)

12,3 mg/ml benzylalkohol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek je šedobílý až žlutý a rozpouštědlo (solvens) je čirá, bezbarvá kapalina.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Cílové druhy zvířat

Psi a kočky.

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K použití pouze pro následující infekce vyžadující prodlouženou léčbu. Antimikrobiální aktivita Convenia po jednorázové injekci trvá až 14 dnů.

Psi:

Na léčbu infekcí kůže a měkkých tkání včetně pyodermie, ran a abscesů vyvolaných Staphylococcus pseudintermedius, P-hemolytickými streptokoky, Escherichia coli a/nebo Pasteurella multocida.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli a/nebo Proteus spp.

Jako podpůrná léčba při mechanickém nebo chirurgickém parodontálním zákroku, při léčbě závažných infekcí dásní a parodontální tkáně vyvolaných Porphyromonas spp. a Prevotella spp. (Viz také bod 4.5 „Zvláštní opatření pro použití“.)

Kočky:

Na léčbu ran a abscesů v kůži a v měkkých tkáních spojených s Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, P-hemolytickými streptokoky a/nebo Staphylococcus pseudintermedius.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli.

4.3    Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporinová nebo penicilinová antibiotika.

Nepoužívat u malých býložravců (včetně morčat a králíků).

Nepoužívat u psů a koček mladších 8 týdnů.

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5    Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je rozumné ponechat třetí generaci cefalosporinů na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik nebo na cefalosporiny první generace. Použití přípravku by mělo být na základě testu citlivosti a se zřetelem na místní antibiotickou politiku.

Základním požadavkem léčby onemocnění parodontu je mechanický a/nebo chirurgický zásah veterinárního lékaře.

Bezpečnost Convenia nebyla hodnocená u zvířat trpících závažnou dysfunkcí ledvin.

Pyoderma je často druhotná k výchozímu onemocnění. Proto je vhodné stanovit výchozí příčinu a podle toho zvíře léčit.

Obezřetnost by měla být věnována pacientům, kteří dříve prokázali reakce přecitlivělosti na cefovecin, jiné cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky. V případě alergické reakce, nepodávat další cefovecin a měla by být zavedena vhodná terapie pro přecitlivělost na beta-laktamy. Vážné akutní reakce přecitlivělosti mohou vyžadovat léčbu adrenalinem a další záchranná opatření, včetně kyslíku, intravenózních tekutin, intravenózního antihistaminu, kortikosteroidů a řízeného dýchání, pokud je klinicky indikováno. Veterináři by si měli být vědomi, že se alergické příznaky mohou znovu objevit po přerušení symptomatické léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit přecitlivělost (alergii) následně po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou. Přecitlivělost k penicilinům může vést ke zkřížené reakci s cefalosporiny a opačně. Alergické reakce na tyto látky mohou být někdy vážné.

Nemanipulujte s tímto přípravkem, víte-li, že jste citliví nebo jste byli upozorněni, abyste nepracovali s těmito druhy přípravků.

Zacházejte s přípravkem opatrně, aby se zabránilo kontaktu s přípravkem, dodržujte všechna doporučená opatření.

Jestliže se následně po expozici přípravkem vyvinou příznaky jako je svědění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto varování praktickému lékaři. Otoky obličeje, rtů nebo očí nebo obtíže při dýchání jsou vážnější příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Pokud víte, že jste citlivý na peniciliny nebo cefalosporiny, vyhněte se kontaktu s kontaminovaným odpadem. V případě kontaktu, umýt pokožku mýdlem a vodou.

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi ojedinělých případech byly pozorovány gastrointestinální příznaky včetně zvracení a/nebo průjmu.

Ve velmi ojedinělých případech byly zaznamenány neurologické příznaky a reakce v místě aplikace po podání přípravku.

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost Convenia pro použití u fen a koček během březosti a laktace.

Léčena zvířata by se neměla používat pro reprodukci během 12 týdnů po posledním podání.

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při současném používání jiných látek, které mají vysoký stupeň vazby na bílkoviny (např. furosemid, ketokonazol nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs)), může dojít k vazebné konkurenci s cefovecinem a tím k nežádoucím reakcím.

4.9    Podávané množství a způsob podání

Infekce kůže a měkkých tkání u psů:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti). Pokud je třeba, lze léčbu opakovat ve 14-ti denních intervalech celkově 3-krát. V souladu se správnou veterinární praxí by měla léčba pyodermie pokračovat i po úplném vymizení klinických příznaků.

Závažné infekce dásní a parodontální tkáně u psů:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti).

Rány a abscesy v kůži a měkkých tkáních u koček:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti). Pokud je třeba, další dávka může být podána 14 dnů po první injekci.

Infekce močových cest u psů a koček:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti).

Pro rozředění vezměte požadovaný objem dodaného rozpouštědla z injekční lahvičky (pro 20 ml injekční lahvičku obsahující 852 mg lyofilizovaného prášku použijte 10 ml rozpouštědla, pro 5 ml injekční lahvičku obsahující 340 mg lyofilizovaného prášku použijte 4 ml rozpouštědla) a přidejte do injekční lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek. Injekční lahvičku protřepávejte dokud se prášek úplně nerozpustí.

Hmotnost zvířete (psi a kočky)

Podávaný objem

2,5 kg

0,25 ml

5 kg

0,5 ml

10 kg

1,0 ml

20 kg

2,0 ml

40 kg

4,0 ml

60 kg

6,0 ml

Pro zajištění správné dávky by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

4.10    Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým psům bylo dobře tolerováno. Slabé a přechodné otoky v místě injekce byly pozorované po prvním a druhém podání. Jednorázová dávka 22,5násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým kočkám bylo dobře tolerováno. Jednorázová dávka 22,5násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

4.11    Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotika pro celkové použití (cefalosporiny).

ATCvet kód: QJ01DD91

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Cefovecin je cefalosporin třetí generace s širokým spektrem účinnosti proti gram-pozitivním a gram-negativním baktériím. Od jiných cefalosporinů se liší silnou vazbou na proteiny a dlouhodobým účinkem. Tak jako ostatní cefalosporiny, cefovecin inhibuje syntézu buněčné stěny - cefovecin má baktericidní účinek.

Cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Staphylococcuspseudintermedius a Pasteurella multocida, které jsou spojeny s infekcemi kůže u psů a koček. U anaerobních bakterií jako jsou Bacteroides spp. a Fusobacterium spp. izolované z abscesů u psů byla prokázána citlivost. U Porphyromonas gingivalis Prevotella intermedia izolované z parodontálních onemocnění psů byla rovněž prokázána citlivost.

Navíc, cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Escherichia coli způsobující infekce močových cest u psů a koček.

In-vitro účinnost proti těmto patogenům, jakož i proti dalším patogenům kůže a močových cest izolovaných během evropského (Dánsko, Francie, Německo, Itálie a Velká Británie) průzkumu MIC (1999 - 2000) a během evropských (Francie, Německo, Španělsko a Velká Británie) terénních studií klinické účinnosti a bezpečnosti (2001 - 2003) je uvedena níže. Parodontální izoláty byly shromážděny během evropské (Francie a Belgie) terénní studie klinické účinnosti a bezpečnosti (2008).

1

Bakteriální patogen

Původ

Počet

izolátů

Cefovecin MIC (^g/ml)

Min

Max

MIC501

MIC902

Staphylococcus

pseudintermedius

Pes

Kočka

226

44

<0,06

<0,06

8

8

0,12

0,12

0,25

0,25

P hemolytický Streptococcus spp.

Pes

Kočka

52

34

<0,06

<0,06

16

1

<0,06

<0,06

0,12

0,12

Koaguláza negativní Staphylococcus spp.4

Kočka

16

0,12

32

0,25

8

Staphylococcus aureus3 4

Pes4

Kočka

4

16

20

0,5

0,5

1

>32

1

1

1

16

Koaguláza positivní

Staphylococcus

3, 4

spp.

Pes4

Kočka

4

24

0,12

>32

0,25

0,5

Escherichia coli

Pes

Kočka

167

93

0,12

0,25

>32

8

0,5

0,5

1

1

Pasteurella

multocida

Pes

Kočka

47

146

<0,06

<0,06

0.12

2

<0,06

<0,06

0,12

0,12

Proteus spp.

Pes

Kočka

4

52

19

0,12

0,12

8

0.25

0,25

0,12

0,5

0,25

Enterobacter spp.4

Pes4

Kočka

4

29

10

0,12

0,25

>32

8

1

2

>32

4

Klebsiella spp. 4

Pes4

Kočka

4

11

0,25

1

0,5

1

Prevotella spp. (2003 průzkum)

Pes4

Kočka

25

50

<0,06

<0,06

8

4

0,25

0,25

2

0,5

Fusobacterium spp.

Kočka

23

<0,06

2

0,12

1

Bacteroides spp.

Kočka

24

<0,06

8

0,25

4

Prevotella spp. (parodontální 2008)

Pes

29

<0,008

4

0,125

1

Porphyromonas spp.

Pes

272

<0,008

1

0,031

0,062

Nejnižší koncentrace, která úplně inhibuje viditelný růst nejméně 50 % izolátů

Nejnižší koncentrace, která úplně inhibuje viditelný růst nejméně 90 % izolátů

Některé z těchto patogenů (např. S. aureus) prokázaly přirozenou in vitro rezistenci na cefovecin

Klinická významnost těchto in vitro údajů nebyla prokázána.


2

3

4

Rezistence k cefalosporinům vyplývá z enzymatické inaktivace (produkce P-laktamázy), ze snížené propustnosti způsobené mutací porinu, nebo změny efluxu, nebo, vyselektováním málo afinitních penicilin vážících proteinů. Rezistence může být chromozomální nebo plazmid-kódující a může být přenesená pokud je spojená s transposony nebo plazmidy. Může být pozorována zkřížená rezistence s dalšími cefalosporiny a P-laktamovými antibakteriálními látkami.

Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu S < 2 ^g/ml nebyla zjištěna žádna rezistence k cefovecinu u terénních izolátů Pasteurella multocida, Fusobacterium spp. nebo Porphyromonas spp. Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu I < 4 ^g/ml, cefovecinová rezistence u

S.pseudintermedius a beta-hemolytických izolátů streptokoků byla nižší než 0,02 % a 3,4 % u izolátů

Prevotella intermedia. Procento cefovecin rezistentních izolátů E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. a Proteus spp. bylo 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % a 1,4 %. Procento cefovecin rezistentních izolátů u koaguláza negativních stafylokoků (např. S. xylosus, S. schleiferi, S. epidermidis) je 9,5 %. Izoláty Pseudomonas spp., Enterococcus spp. a Bordetella bronchiseptica jsou přirozeně rezistentní na cefovecin.

5.2 Farmakokinetické údaje

Cefovecin má jedinečné farmakokinetické vlastnosti s mimořádně dlouhými biologickými poločasy u psů a koček.

U psů, když byl cefovecin podán jako jednorázová subkutánní dávka 8 mg/kg živé hmotnosti, bylo vstřebání rychlé a rozsáhlé; maximální koncentrace v plazmě byl po 6 hodinách 120 gg/ml a biologická dostupnost přibližně 99 %. Maximální koncentrace v tekutině tkáňových dutin 31,9 gg/ml byla naměřena 2 dny po podání. 14 dnů po podání byla průměrná koncentrace cefovecinu v plazmě 5,6 gg/ml. Vazba na plazmatické proteiny je vysoká (96,0 % až 98,7 %) a distribuční objem je nízký (0,1 l/kg). Biologický poločas je dlouhý - přibližně 5,5 dnů. Cefovecin je primárně vylučován ledvinami v nezměněné formě.

14 dní po podání byla koncentrace v moči 2,9 gg/ml.

U koček, když byl cefovecin podán jako jednorázová subkutánní dávka 8 mg/kg živé hmotnosti, bylo vstřebání rychlé a rozsáhlé; maximální koncentrace v plazmě byla po 2 hodinách 141 gg/ml a biologická dostupnost přibližně 99 %. 14 dnů po podání byla průměrná koncentrace cefovecinu v plazmě 18 gg/ml. Vazba na plazmatické proteiny je vysoká (více než 99 %) a distribuční objem je nízký (0,09 l/kg). Biologický poločas je dlouhý - přibližně 6,9 dnů. Cefovecin je primárně vylučován ledvinami v nezměněné formě. 10 a 14 dní po podání byla koncentrace v moči 1,3 gg/ml a 0,7 gg/ml. Po opakovaných podáních doporučené dávky byly pozorované zvýšené hladiny cefovecinu v plazmě.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Methylparaben (E218)

Propylparaben (E216)

Benzylalkohol Citronan sodný Kyselina citronová Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 28 dnů.

Podobně jako u jiných cefalosporinů, barva naředěného roztoku může ztmavnout během této doby. Nicméně, pokud je uchováván jak je doporučeno, účinnost není ovlivněna.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Před rekonstituci:

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu aby byla chráněna před světlem.

Po rekonstituci:

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu aby byla chráněna před světlem.

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

Prášek:

Skleněná injekční lahvička typ I o objemu 5 ml nebo 20 ml s butylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem. Rozpouštědlo:

Skleněná injekční lahvička typ I o objemu 10 ml nebo 15 ml s chlorbutylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička s práškem a 1 injekční lahvička s rozpouštědlem.

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/06/059/001 (20 ml injekční lahvička)

EU/2/06/059/002 (5 ml injekční lahvička)

9.    DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 19/06/2006

Datum posledního prodloužení: 15/06/2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku j sou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

A.    DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

B.    PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

C.    DEKLARACE HODNOT MRL

A. DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Jméno a adresa výrobce odpovědného za uvolnění šarže

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Latina Itálie

B. PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE NEBO POUŽITÍ

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Držitel tohoto rozhodnutí o registraci musí informovat Evropskou komisi o marketingových plánech veterinárního přípravku povoleného tímto rozhodnutím.

C. DEKLARACE HODNOT MRL

Neuplatňuje se.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ PAPÍROVÁ KRABICE (OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU S LYOFILIZOVANÝM PRÁŠKEM A INJEKČNÍ LAHVIČKU S ROZPOUŠTĚDLEM)

20 ml injekční lahvička - 5 ml injekční lahvička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Convenia 80 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro psy a kočky Cefovecinum


2.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Po naředění podle pokynů na obalu injekční roztok obsahuje: 80,0 mg/ml Cefovecinum (ut natricum)

1,8 mg/ml methylparaben (E218)

0,2 mg/ml propylparaben (E216)

12,3 mg/ml benzylalkohol


3. LÉKOVÁ FORMA


Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


10 ml (po rekonstituci) 4 ml (po rekonstituci)


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi a kočky.


6. INDIKACE


Pro některé infekce kůže, měkkých tkání, močového ústrojí a závažné parodontální infekce


7.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


10. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po rekonstituci spotřebujte do 28 dnů. Datum spotřeby:


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu aby byla chráněna před světlem (před a po rekonstituci).


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgie


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Č.š.: {číslo}


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Convenia 80 mg/ml prášek pro injekční roztok pro psy a kočky


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


Každá injekční lahvička obsahuje 852 mg Cefovecinum.


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


10 ml (po rekonstituci)


4. CESTA PODÁNÍ


Pro subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


6. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


7. DATUM EXSPIRACE


EXP: {mm/yyyy}

Po rekonstituci spotřebujte do 28 dnů. Datum spotřeby:


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


ETIKETA (15 ml INJEKČNÍ LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM)_

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rozpouštědlo pro Convenia


2. MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH LÁTEK


13 mg/ml benzylalkoholu ve vodě na injekci


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


10 ml


4. CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


6. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.: {číslo}


7. DATUM EXSPIRACE


EXP: {mm/yyyy}


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Convenia 80 mg/ml prášek pro injekční roztok pro psy a kočky


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


340 mg Cefovecinum


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


4 ml (po rekonstituci)


4. CESTA PODÁNÍ


Pro subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


6. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.: {číslo}


7. DATUM EXSPIRACE


EXP: {mm/yyyy}

Po rekonstituci spotřebujte do 28 dnů.


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


ETIKETA (10 ml INJEKČNÍ LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM)_

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rozpouštědlo pro Convenia


2. MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH LÁTEK


13 mg/ml benzylalkoholu


3.    OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


4 ml


4. CESTA PODÁNÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


6. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.: {číslo}


7. DATUM EXSPIRACE


EXP: {mm/yyyy}


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Convenia 80 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro psy a kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Latina Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Convenia 80 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro psy a kočky Cefovecinum

3.    OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá 20 ml injekční lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:

Léčivá látka:

852 mg Cefovecinum (ut natricum)

Excipiens:

19,17 mg methylparaben (E218)

2,13 mg propylparaben (E216)

Každá 15 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:

Excipiens:

13 mg/ml benzylalkohol

10.8    ml voda na injekci

Po naředění podle pokynů na obalu injekční ro: 80,0 mg/ml Cefovecinum (ut natricum)

1.8    mg/ml methylparaben (E218)

0,2 mg/ml propylparaben (E216)

12,3 mg/ml benzylalkohol


Každá 5 ml injekční lahvička lyofilizovaného prášku obsahuje:

Léčivá látka:

340 mg Cefovecinum (ut natricum)

Excipiens:

7,67 mg methylparaben (E218)

0,85 mg propylparaben (E216)

Každá 10 ml injekční lahvička rozpouštědla obsahuje:

Excipiens:

13 mg/ml benzylalkohol 4,45 ml voda na injekci

obsahuje:


4. INDIKACE

K použití pouze pro následující infekce vyžadující prodlouženou léčbu. Antimikrobiální aktivita Convenia po jednorázové injekci trvá až 14 dnů.

Psi:

Na léčbu infekcí kůže a měkkých tkání včetně pyodermie, ran a abscesů vyvolaných Staphylococcus pseudintermedius, P-hemolytickými streptokoky, Escherichia coli a/nebo Pasteurella multocida.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli a/nebo Proteus spp.

Jako podpůrná léčba při mechanickém nebo chirurgickém parodontálním zákroku při léčbě závažných infekcí dásní a parodontální tkáně vyvolaných Porphyromonas spp. a Prevotella spp. (Viz také bod 12 „Zvláštní upozornění - pro zvířata“.)

Kočky:

Na léčbu ran a abscesů v kůži a v měkkých tkáních spojených s Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, P-hemolytickými streptokoky a/nebo Staphylococcus pseudintermedius.

Na léčbu infekcí močových cest vyvolaných Escherichia coli.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporinová nebo penicilinová antibiotika. Nepoužívat u malých býložravců (včetně morčat a králíků).

Nepoužívat u psů a koček mladších 8 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi ojedinělých případech byly pozorovány gastrointestinální příznaky včetně zvracení a/nebo průjmu.

Ve velmi ojedinělých případech byly zaznamenány neurologické příznaky a reakce v místě aplikace po podání přípravku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.    CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.    DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Psi a kočky: 8 mg cefovecin/kg živé hmotnosti (1 ml/10 kg živé hmotnosti).

Dávkovači tabulka

Hmotnost zvířete (psi a kočky)

Podávaný objem

2,5 kg

0,25 ml

5 kg

0,5 ml

10 kg

1,0 ml

20 kg

2,0 ml

40 kg

4,0 ml

60 kg

6,0 ml

Pro rozředění vezměte požadovaný objem dodaného rozpouštědla z injekční lahvičky (pro 20 ml injekční lahvičku obsahující 852 mg lyofilizovaného prášku použijte 10 ml rozpouštědla, pro 5 ml injekční lahvičku obsahující 340 mg lyofilizovaného prášku použijte 4 ml rozpouštědla) a přidejte do injekční lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek. Injekční lahvičku protřepávejte dokud se prášek úplně nerozpustí.

Infekce kůže a měkkých tkání u psů:

Jednorázová subkutánní injekce. Pokud je třeba, lze léčbu opakovat ve 14-ti denních intervalech celkově 3-krát. V souladu se správnou veterinární praxí by měla léčba pyodermie pokračovat i po úplném vymizení klinických příznaků.

Závažné infekce dásní a parodontální tkáně u psů:

Jednorázová subkutánní injekce 8 mg/kg živé hmotnosti (1 ml na 10 kg živé hmotnosti).

Rány a abscesy v kůži a měkkých tkáních u koček:

Jednorázová subkutánní injekce. Pokud je třeba, další dávka může být podána 14 dnů po první injekci.

Infekce močových cest u psů a koček:

Jednorázová subkutánní injekce.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění správné dávky by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Pyoderma je často druhotná k výchozímu onemocnění. Proto je vhodné stanovit výchozí příčinu a podle toho zvíře léčit.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce .

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 28 dnů.

Podobně jako u jiných cefalosporinů, barva naředěného roztoku může ztmavnout během této doby. Nicméně, pokud je uchováván jak je doporučeno, účinnost není ovlivněna.

Před rekonstituci:

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu aby byla chráněna před světlem.

Po rekonstituci:

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu aby byla chráněna před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Je rozumné ponechat třetí generaci cefalosporinů na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik nebo na cefalosporiny první generace. Použití přípravku by mělo být na základě testu citlivosti a se zřetelem na místní antibiotickou politiku.

Základním požadavkem léčby onemocnění parodontu je mechanický a/nebo chirurgický zásah veterinárního lékaře.

Nebyla stanovena bezpečnost Convenia pro použití u fen a koček během březosti a laktace. Léčena zvířata by se neměla používat pro reprodukci během 12 týdnů po posledním podání.

Bezpečnost Convenia nebyla hodnocená u zvířat trpících závažnou dysfunkcí ledvin.

Obezřetnost by měla být věnována pacientům, kteří dříve prokázali reakce přecitlivělosti na cefovecin, jiné cefalosporiny, peniciliny nebo jiné léky. V případě alergické reakce, nepodávat další cefovecin a měla by být zavedena vhodná terapie pro přecitlivělost na beta-laktamy. Vážné akutní reakce přecitlivělosti mohou vyžadovat léčbu adrenalinem a další záchranná opatření, včetně kyslíku, intravenózních tekutin, intravenózního antihistaminu, kortikosteroidů a řízeného dýchání, pokud je klinicky indikováno. Veterináři by si měli být vědomi, že se alergické příznaky mohou znovu objevit po přerušení symptomatické léčby.

Při současném používání jiných látek, které mají vysoký stupeň vazby na bílkoviny (např. furosemid, ketokonazol nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs)), může dojít k vazebné konkurenci s cefovecinem a tím k nežádoucím reakcím.

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým psům bylo dobře tolerováno. Slabé a přechodné otoky v místě injekce byly pozorované po prvním a druhém podání. Jednorázová dávka 22,5násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

Opakované dávkování (8 podání) 5-násobku doporučené dávky ve 14-ti denních intervalech mladým kočkám bylo dobře tolerováno. Jednorázová dávka 22,5násobku doporučené dávky způsobila přechodný edém a dráždění v místě vpichu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit přecitlivělost (alergii) následně po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou. Přecitlivělost k penicilinům může vést ke zkřížené reakci s cefalosporiny a opačně. Alergické reakce na tyto látky mohou být někdy vážné.

Nemanipulujte s tímto přípravkem, víte-li, že jste citliví nebo jste byli upozorněni, abyste nepracovali s těmito druhy přípravků.

Zacházejte s přípravkem opatrně, aby se zabránilo kontaktu s přípravkem, dodržujte všechna doporučená opatření.

Jestliže se následně po expozici přípravkem vyvinou příznaky jako je svědění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto varování praktickému lékaři. Otoky obličeje, rtů nebo očí nebo obtíže při dýchání jsou vážnější příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Pokud víte, že jste citlivý na peniciliny nebo cefalosporiny, vyhněte se kontaktu s kontaminovaným odpadem. V případě kontaktu, umýt pokožku mýdlem a vodou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku j sou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

15. DALŠÍ INFORMACE

Cefovecin je cefalosporin třetí generace s širokým spektrem účinnosti proti gram-pozitivním a gram-negativním baktériím. Od jiných cefalosporinů se liší silnou vazbou na proteiny a dlouhodobým účinkem. Tak jako ostatní cefalosporiny, cefovecin inhibuje syntézu buněčné stěny - cefovecin má baktericidní účinek.

Cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Staphylococcuspseudintermedius a Pasteurella multocida, které jsou spojeny s infekcemi kůže u psů a koček. U anaerobních bakterií jako jsou Bacteroides spp. a Fusobacterium spp. izolované z abscesů u psů byla prokázána citlivost. U Porphyromonas gingivalis Prevotella intermedia izolované z parodontálních onemocnění psů byla rovněž prokázána citlivost.

Navíc, cefovecin projevuje in-vitro účinnost proti Escherichia coli způsobující infekce močových cest u psů a koček.

Rezistence k cefalosporinům vyplývá nejčastěji z enzymatické inaktivace (produkce P-laktamázy) nebo dalších mechanizmů. Rezistence může být chromozomální nebo plazmid-kódující a může být přenosná pokud je spojená s transposony nebo plazmidy. Může být pozorována zkřížená rezistence s dalšími cefalosporiny a P-laktamovými antibakteriálními látkami. Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu S < 2 pg/ml nebyla zjištěna žádna rezistence k cefovecinu u terénních izolátů Pasteurella multocida, Fusobacterium spp. a Porphyromonas spp. Při aplikaci navrhovaného mikrobiologického break-pointu I < 4 pg/ml, cefovecinová rezistence u S. pseudintermedius a beta-hemolytických izolátů streptokoků byla nižší než 0,02 % a 3,4 % u izolátů Prevotella intermedia. Procento cefovecin rezistentních izolátů E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. a Proteus spp. bylo 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % a 1,4 %. Procento cefovecin rezistentních izolátů u koaguláza negativních stafylokoků (např. S. xylosus,

S. schleiferi, S. epidermidis) je 9,5 %. Izoláty Pseudomonas spp., Enterococcus spp. a Bordetella bronchiseptica jsou přirozeně rezistentní na cefovecin.

Cefovecin má jedinečné farmakokinetické vlastnosti s mimořádně dlouhými biologickými poločasy u psů a koček.

Přípravek je k dostání ve velikosti balení buď 5 ml nebo 20 ml složené z injekční lahvičky obsahující lyofilizovaný prášek a z druhé injekční lahvičky obsahující rozpouštědlo. Po naředění vznikne buď 4 ml nebo 10 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien    Lietuva

Zoetis Belgium SA    Zoetis Lietuva UAB

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78    Tel: +370 525 12029

Peny6nHKa Btnrapnn

Zoetis Luxembourg Holding Sarl Tem +359 2 970 41 72

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 283 004 111

Danmark

Orion Pharma Animal Health Tlf: +45 49 12 67 65

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH Tel: +49 30 330063 0

Eesti

Zoetis Lietuva UAB Tel: +370 525 12029

EkkáSa

Zoetis Hellas S.A.

TqT..: +30 210 6785800

Espaňa

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4909900

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Hrvatska

Zoetis Netherlands Holdings BV Tel: +385 1 644 1460

Luxembourg

Zoetis Belgium SA Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 488 3695

Malta

Agrimed Limited Tel: +356 21 465 797

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 4064 600 Norge

Orion Pharma Animal Health Tlf: +47 40 00 41 90

Osterreich

Zoetis Osterreich GmbH Tel: +43 1 2701100 110

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 40

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Románia

Zoetis Románia SRL Tel: +40 21 207 17 70

Slovenija

Ireland

Zoetis Ireland Limited Tel: +353 (0) 1 467 6650


Zoetis Luxembourg Holding Sarl Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Island

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z Tel: +421 2 5939 6190

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kúnpoq

Zoetis Hellas S.A.

TqA.: +30 210 6785800

Sverige

Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Zoetis Lietuva UAB Tel: +370 525 12029

United Kingdom

Zoetis UK Limited Tel: +44 (0) 845 300 8034

26