Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Conoxia, Stlačený Medicinální Plyn

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU


1. název lEcivEho PŘÍPRAVKU


CONOXIA, stlačený medicinální plyn


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/lÉCIVÝCH LÁTEK


1,00 l plynu za standardních podmínek (1,013 bar, 15°C) obsahuje 1,00 l Oxygenům 100% obj. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LEKOVA FORMA A VELIKOST BALENÍ_

Medicinální plyn, stlačený Vodní objem lahve x l

Lahev/svazek lahví o vodním objemu x l a plnicím tlaku 150 (200) bar obsahuje y l plynu při atmosférickém tlaku a teplotě 15°C.


x l

Plnící tlak bar

y l

2

150

300

2

200

400

4,75

200

1050

5

200

1100

10

150

1600

10

200

2200

20

200

4300

40

150

6500

50

200

10800

600 (svazek 12x 50 l)

200

129600


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Plyn k inhalaci

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


V místech, kde je používána terapie kyslíkem je zakázáno kouření a používání nechráněného ohně. Zabraňte kontaktu s olejem a mastnotou.


8. POUŽITELNOST


Použ. do: Viz. nálepka na obalu


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tlakové lahve musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro uchovávání medicinálních plynů.

Tlakové lahve by měly být uchovávány v suchu a čistotě, mimo hořlavý materiál, při teplotě od -30° C do +50° C.


Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádů.

Tlakové lahve obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a prázdné tlakové lahve musí být uchovávány odděleně.

Během přepravy dopravními vozidly, by nádoby měly být upevněny pásy proti pádu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Po uplynutí doby použitelnosti vraťte lahev dodavateli.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Linde Gas, a.s.

U Technoplynu 1324 Praha 9 - Kyje 198 00

Česká republika Telefon:    272 100 111

Fax:    272 100 232


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 87/530/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže: Viz. nálepka na obalu


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

Medicinální plyny smí být použity jen pro inhalaci podle instrukce lékaře.

Používejte pouze odběrová zařízení určená pro medicinální kyslík.

Zkontrolujte, že připojení k odběrovému zařízení je čisté a v dobrém stavu.

Nikdy nepřipojujte regulátory tlaku/průtoku ani neotvírejte ventil násilím.

Zkontrolujte těsnost podle instrukcí patřících k regulátoru. Nepokoušejte se napravit únik z ventilu nebo zařízení jakýmkoliv jiným způsobem než výměnou těsnění nebo O kroužku.

V případě úniku, zavřete ventil a odpojte regulátor. Označte defektní tlakové láhve a vraťte je do Linde Gas.

Po ukončení odběru by měl být ventil uzavřen normální silou a odtlakován regulátor nebo přípojka.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se- odůvodnění přijato.