Příbalový Leták

Condrosulf 800 Mg

Informace pro variantu: Granule Pro Perorální Roztok (90,800mg), Granule Pro Perorální Roztok (30,800mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička, Condrosulf800 gra 30 (90) x 800 mg/4 g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Condrosulf 800 mg Granule pro perorální roztok

Chondroitini natrii sulfas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: chondroitini natrii sulfas 800 mg ve 4 g granulí


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sodná sůl sacharinu, sorbitol, oranžová žluť


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Granule pro perorální roztok 30 (90) sáčků po 4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 29/102/01-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


„Condrosulf 800 mg granule“


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Condrosulf 800 mg granule pro perorální roztok

chondroitini natrii sulfas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: chondroitini natrii sulfas 800 mg ve 4 g granulí


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sodná sůl sacharinu, sorbitol, oranžová žluť


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Granule pro perorální roztok, 4 g 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)

9    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 29/102/01-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

4