Příbalový Leták

Concerta 18 Mg

sp. zn. sukls193170/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Concerta 18 mg Concerta 36 mg Concerta 54 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

methylphenidati hydrochloridum

Název tohoto léčivého přípravku je Concerta; obsahuje léčivou látku methylphenidati hydrochloridum

-    „methylfenidát-hydrochlorid“. V této příbalové informaci se používá název „methylfenidát“.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě nebo Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Concerta a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě přípravek Concerta užívat

3.    Jak se Concerta užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Concerta uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Concerta a k čemu se používá Na co se přípravek užívá

Concerta se používá k léčbě „poruchy pozornosti s hyperaktivitou“ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD).

•    Používá se u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let.

•    Používá se pouze po vyzkoušení jiných léčebných postupů, které nezahrnují léčivé přípravky, jako je například poradenství a výchovná terapie.

Concerta není určena pro léčbu ADHD u dětí do 6 let nebo pro zahájení léčby u dospělých. Začala-li léčba v mladším věku, může být vhodné pokračovat v užívání přípravku Concerta i v dospělosti. Lékař Vám v tom poradí.

Jak přípravek účinkuje

Concerta zlepšuje činnost určitých částí mozku, které nejsou dostatečně aktivní. Přípravek může pomoci zlepšit pozornost (dobu pozornosti), soustředění a omezit impulzivní chování.

Tento přípravek se podává jako součást léčebného programu, který obvykle zahrnuje:

•    psychologická,

•    výchovná,

•    sociální opatření.

Je předepisován pouze lékařem, který má zkušenost s problémovým chováním u dětí nebo dospívajících. Přestože na ADHD dosud neexistuje léčba, lze příznaky zvládnout pomocí léčebných programů.

O ADHD

Pro děti a dospívající s ADHD je:

•    obtížné sedět tiše a

•    obtížné se soustředit.

Není jejich vina, že tyto činnosti nezvládnou.

Mnoho dětí a dospívajících se snaží tyto činnosti zvládnout. S ADHD jim to však v každodenním životě může přinášet problémy. Děti a dospívající s ADHD mohou mít problémy s učením a domácími úkoly. Je pro ně obtížné chovat se doma, ve škole a na dalších místech slušně.

ADHD nenarušuje inteligenci dětí a dospívajících.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě methylfenidát užívat Neužívejte přípravek Concerta, pokud Vy nebo Vaše dítě:

•    jste alergický(á)/je alergické na methylfenidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    máte problémy se štítnou žlázou;

•    máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom);

•    máte nádor nadledvin (feochromocytom);

•    máte problém s příjmem potravy, kdy se necítíte hladový(á) nebo jíst nechcete - jako například „anorexia nervosa“;

•    máte velmi vysoký krevní tlak nebo zúžení krevních cév, které může způsobit bolesti horních nebo dolních končetin;

•    kdykoli jste měl(a) problémy se srdcem - jako například infarkt myokardu, nepravidelný srdeční rytmus, bolest nebo pocit tíhy na hrudi, srdeční selhání, srdeční onemocnění nebo vrozenou srdeční vadu;

•    kdykoli jste měl(a) problém s cévami v mozku - jako například mozkovou příhodu (mrtvici), otok a zúžení části cévy (aneurysma), zúžení nebo ucpávání cév nebo zánět cév (vaskulitida);

•    užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky k léčbě deprese známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) - viz „Další léčivé přípravky a Concerta“;

•    máte problémy s duševním zdravím jako například:

-    tzv. „psychopatickou“ nebo „hraniční osobnost“;

-    nenormální myšlenky nebo vidiny nebo onemocnění zvané „schizofrenie“;

-    příznaky těžkých poruch nálady j ako:

o    sebevražedné myšlenky;

o    těžkou depresi, kdy se cítíte velmi smutně, bezcenně a beznadějně;

o    mánii, kdy se cítíte neobvykle podrážděně, nadměrně aktivně a nevázaně.

Neužívejte methylfenidát, pokud se Vás nebo Vašeho dítěte týká cokoli z výše uvedeného. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vy nebo Vaše dítě začnete methylfenidát užívat. Methylfenidát by totiž mohl tyto problémy zhoršit.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Concerta se poraďte se svým lékařem, pokud Vy nebo Vaše dítě:

•    máte problémy s játry nebo s ledvinami;

•    máte nějaké problémy s polykáním nebo problém spolknout celou tabletu.

•    máte zúžení nebo neprůchodnost zažívacího traktu (jícnu, žaludku, tenkého nebo tlustého střeva);

•    měl(a) jste záchvaty (křeče, epilepsii) nebo abnormální EEG (zobrazení aktivity mozku na elektroencefalogramu);

•    jste kdykoli zneužíval(a) nebo byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na předpis nebo drogách;

•    jste žena a již jste začala menstruovat (viz bod „Těhotenství a kojení“ níže);

•    máte těžko kontrolovatelné opakované škubání jakékoli části těla nebo opakování zvuků a slov;

•    máte vysoký krevní tlak;

•    máte problém se srdcem, který není uveden v bodu „Neužívejte methylfenidát“ výše;

•    máte duševní poruchu, která není uvedena v bodu „Neužívejte methylfenidát“ výše. Další mentální poruchy zahrnují:

-    změny nálady (z manické na depresivní - takzvaná „bipolární porucha“);

-    nástup agresivity nebo nepřátelství nebo zhoršení agresivity;

-    vidění, slyšení nebo cítění věci, které nejsou skutečné (halucinace);

-    přesvědčení o věcech, které nejsou skutečné (bludy);

-    neobvyklou podezřívavost (paranoia);

-    pocit neklidu, úzkostlivosti nebo napětí;

-    pocit skleslosti nebo provinilosti;

Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý z výše uvedených stavů nebo příznaků, informujte o tom svého lékaře ještě před léčbou. Methylfenidát by totiž mohl tyto problémy zhoršit. Lékař bude chtít sledovat, jak přípravek působí na Vaše dítě.

Prověření, která Váš lékař učiní před zahájením užívání přípravku Concerta

Aby Váš lékař mohl rozhodnout, zda je methylfenidát pro Vás nebo Vaše dítě vhodnou léčbou, probere s Vámi tato témata:

•    jakékoli další léčivé přípravky, které Vy nebo Vaše dítě užíváte;

•    zda se vyskytuje v rodinné anamnéze jakékoli náhlé nevysvětlené úmrtí;

•    jakékoli další zdravotní problémy (jako například problémy se srdcem) u Vás nebo ve Vaší rodině;

•    jak se Vy nebo Vaše dítě cítíte, tj. zda si připadáte dobře nebo špatně, máte podivné myšlenky nebo zda jste měl(a) Vy nebo Vaše dítě některé z těchto pocitů v minulosti;

•    zda se v rodinné anamnéze vyskytují „tiky“ (těžko kontrolovatelné opakované škubání jakékoli části těla nebo opakování zvuků a slov);

•    jakékoli duševní problémy nebo poruchy chování, které máte Vy nebo Vaše dítě nebo jiní členové rodiny nebo jste je měl(a) v minulosti. Lékař s Vámi probere, zda u Vás nebo Vašeho dítěte hrozí změny nálady (z manické na depresivní - takzvaná „bipolární porucha“). Prověří duševní anamnézu Vaši nebo Vašeho dítěte a zkontroluje jakýkoli výskyt sebevražd, bipolární poruchy nebo depresí v rodině.

Je důležité, abyste poskytl(a) tolik informací, kolik můžete. To lékaři pomůže rozhodnout, zda je methylfenidát pro Vás nebo Vaše dítě vhodným lékem. Váš lékař může usoudit, že před započetím užívání tohoto přípravku jsou nutná ještě další vyšetření.

Další léčivé přípravky a Concerta

Informujte svého lékaře o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte methylfenidát, pokud Vy nebo Vaše dítě:

•    užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky k léčbě deprese známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAOI). Užívání MAOI spolu s methylfenidátem může způsobit náhlý vzestup krevního tlaku.

Užíváte-li Vy nebo Vaše dítě jiné léčivé přípravky, může methylfenidát ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit nežádoucí účinky. Užíváte-li Vy nebo Vaše dítě jakýkoli z dále uvedených přípravků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete methylfenidát užívat:

•    jiné přípravky k léčbě deprese (než MAOI);

•    přípravky na závažné duševní problémy;

•    přípravky k léčbě epilepsie;

•    přípravky používané ke snížení nebo zvýšení krevního tlaku;

•    některé přípravky proti kašli a nachlazení, které obsahují látky, jež mohou ovlivnit krevní tlak. Je tedy důležité se poradit s lékárníkem, kupujete-li si některé z těchto přípravků;

•    přípravky, které ředí krev a zabraňují vzniku krevních sraženin.

Nejste-li si jistý(á), že jakýkoli z přípravků, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, patří do tohoto seznamu, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete methylfenidát užívat.

Prosím, oznamte lékaři nebo lékárníkovi, že Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo jste nedávno užíval(a) jakýkoli jiný léčivý přípravek, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Podstoupení operace

Oznamte lékaři, pokud Vy nebo Vaše dítě máte podstoupit operaci. Methylfenidát se nesmí užít v den zákroku, pokud se použije jistý druh anestetika (znecitlivujícího prostředku) kvůli riziku náhlého zvýšení krevního tlaku během operace.

Vyšetření na užívání drog

Tento přípravek může způsobit pozitivní výsledek vyšetření, kterým se zjišťuje užívání drog. To se týká také vyšetření užívaných při sportu.

Concerta s alkoholem

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkohol. Alkohol může zhoršit nežádoucí účinky tohoto přípravku. Pamatujte na to, že některé potraviny a léky obsahují alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda methylfenidát ovlivní nenarozené dítě. Před zahájením léčby methylfenidátem sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda Vy nebo Vaše dcera:

•    míváte pohlavní styk. Váš lékař s Vámi probere vhodnou antikoncepci.

•    jste/je těhotná nebo si myslíte, že byste/by mohla být těhotná. Váš lékař rozhodne, jestli lze methylfenidát užívat.

•    kojíte nebo plánujete kojit. Je možné, že methylfenidát přestupuje do mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda byste Vy nebo Vaše dcera měla při užívání methylfenidátu kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vy nebo Vaše dítě můžete při užívání methylfenidátu pociťovat závratě, mít problémy se zaostřením nebo rozmazané vidění. Pokud k tomu dojde, může být nebezpečné provádět činnosti jako je řízení dopravních prostředků, jízda na kole nebo na koni nebo lezení po stromech.

Concerta obsahuje laktosu

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Kolik užívat

Vždy užívejte (Vy nebo Vaše dítě) tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

•    Lékař obvykle zahájí léčbu nízkou dávkou a bude ji podle potřeby postupně zvyšovat.

•    Maximální denní dávka je 54 mg.

•    Vy nebo Vaše dítě musíte užívat přípravek Concerta každý den ráno spolu se sklenicí vody. Tabletu je nutno spolknout celou, nesmí se žvýkat, lámat nebo drtit. Tabletu je možno užít buď s jídlem nebo bez jídla.

Po uvolnění veškeré léčivé látky z tablety se tableta nerozpadne úplně a někdy se obal tablety může objevit ve Vaší stolici nebo ve stolici Vašeho dítěte. To je normální.

Necítíte-li se Vy nebo Vaše dítě lépe po 1 měsíci léčby

Necítíte-li se Vy nebo Vaše dítě lépe, oznamte to svému lékaři. Může rozhodnout, že je potřebná jiná léčba.

Neužívá-li se přípravek Concerta správně

Neužívá-li se přípravek Concerta správně, může to způsobit nenormální chování. Může to také znamenat, že se Vy nebo Vaše dítě stáváte závislým(ou) na přípravku. Řekněte svému lékaři, že jste Vy nebo Vaše dítě kdykoli zneužíval(a) nebo byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na lékařský předpis nebo na drogách.

Tento přípravek je pouze pro Vás nebo Vaše dítě. Nedávejte tento přípravek nikomu dalšímu, i když má podobné příznaky.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku Concerta, než jste měl(a)

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) více přípravku, kontaktujte ihned lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Oznamte jim, kolik tablet jste požil(a).

Známky předávkování mohou zahrnovat: zvracení, pocit neklidu, třes, nekontrolované pohyby, svalové záškuby, záchvaty křečí (mohou být následovány bezvědomím), pocit velkého štěstí, zmatenost, vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), pocení, návaly, bolest hlavy, vysokou horečku, změny srdečního rytmu (pomalý, rychlý nebo nepravidelný), vysoký krevní tlak, rozšířené zornice a sucho v nose a ústech.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě zapomněl(a) užít přípravek Concerta

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud Vy nebo Vaše dítě zapomenete užít dávku, počkejte až do doby, kdy je čas na další dávku.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě přestal(a) užívat přípravek Concerta

Přestanete-li Vy nebo Vaše dítě náhle užívat tento přípravek, příznaky ADHD se mohou vrátit nebo se mohou objevit nežádoucí účinky jako je deprese. Váš lékař může před úplným ukončením léčby chtít postupně snižovat množství přípravku každý den. Před ukončením užívání přípravku Concerta se poraďte s lékařem.

Opatření, která lékař bude podnikat během léčby Vaší nebo Vašeho dítěte Lékař provede některá vyšetření

•    Před léčbou Vaší nebo Vašeho dítěte - aby se ujistil, že přípravek Concerta je bezpečný a bude prospěšný.

•    Během léčby Vaší nebo Vašeho dítěte - nejméně každých 6 měsíců, ale pravděpodobně častěji a také při změně dávkování.

•    Tato vyšetření budou zahrnovat:

-    zjištění chuti k j ídlu;

-    zjištění výšky a tělesné hmotnosti;

-    změření krevního tlaku a tepu;

-    vyšetření problémů s náladou, psychického stavu nebo jakýchkoli neobvyklých pocitů, případně jejich zhoršení během užívání přípravku Concerta.

Dlouhodobá léčba

Není nutné užívat přípravek Concerta trvale. Užíváte-li Vy nebo Vaše dítě přípravek Concerta více než rok, měl by lékař léčbu na krátké období přerušit; to se může stát během školních prázdnin. To ukáže, zda je přípravek stále ještě potřebný.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. I když se u některých osob objeví nežádoucí účinky, většina osob zjistí, že jim methylfenidát pomáhá. Váš lékař Vás bude o nežádoucích účincích informovat.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z dále uvedených nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte lékaře:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    nepravidelný srdeční rytmus (palpitace);

•    změny nálady nebo rychlé střídání nálady nebo změny osobnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    myšlenky na sebevraždu;

•    vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné, to jsou příznaky psychózy;

•    nekontrolovaná řeč nebo tělesné pohyby (Tourettův syndrom);

•    příznaky alergie jako například vyrážka, svědění nebo puchýřky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo problémy s dechem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

•    pocit neobvyklého rozrušení, nadměrné aktivity a nevázanosti (mánie).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

•    srdeční záchvat;

•    náhlá smrt;

•    sebevražedné pokusy;

•    křeče (epilepsie);

•    olupování kůže nebo zarudlé skvrny na kůži;

•    zánět nebo ucpání cév v mozku;

•    svalové stahy, které nelze kontrolovat, postihující oči, hlavu, krk, tělo a nervový systém -vzhledem k dočasnému nedostatečnému zásobení mozku krví;

•    snížení počtu krevních buněk (červených nebo bílých krvinek a destiček), které může vést k vyšší náchylnosti k infekcím a může způsobit snadněj ší krvácení nebo tvorbu modřin;

•    náhlé zvýšení tělesné teploty, velmi vysoký krevní tlak a závažné křeče („neuroleptický maligní syndrom“). Není jisté, zda je tento nežádoucí účinek způsoben methylfenidátem nebo jinými léčivými přípravky, které mohou být užívány spolu s methylfenidátem.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

•    nechtěné myšlenky, které se opakují;

•    nevysvětlitelná mdloba, bolest na hrudi, dušnost (mohou být známkou problémů se srdcem);

•    ochrnutí nebo problémy s pohyblivostí a viděním, obtíže s řečí (mohou to být známky problémů s cévami v mozku).

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte lékaře.

Objevují se i další nežádoucí účinky (viz níže); pokud jsou tyto nežádoucí účinky závažné, informujte o tom lékaře nebo lékárníka:

Velmi časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    bolest hlavy;

•    pocit nervozity;

•    nemožnost usnout.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    bolest kloubů;

•    rozmazané vidění;

•    tlaková bolest hlavy;

•    sucho v ústech, žízeň;

•    problémy s usínáním;

•    zvýšená teplota (horečka);

•    potíže se sexuální aktivitou;

•    neobvyklé vypadávání vlasů;

•    svalová ztuhlost, svalové křeče;

•    ztráta chuti k jídlu nebo snížení chuti k jídlu;

•    nemožnost dosáhnout nebo udržet erekci;

•    svědění, vyrážka nebo svědivé červené puchýřky (kopřivka);

•    pocit neobvyklé ospalosti nebo mátožnosti, pocit únavy;

•    zatínání nebo skřípání zubů, pocit paniky;

•    pocit brnění, mravenčení nebo necitlivosti pokožky;

•    zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (jaterní enzym) v krvi;

•    kašel, bolest v krku nebo nose, podráždění krku, infekce horních cest dýchacích, infekce dutin;

•    zvýšený krevní tlak, rychlý tlukot srdce (tachykardie);

•    závrať (vertigo), pocit slabosti, pohyby, které nelze kontrolovat, neobvyklá aktivita;

•    pocit agresivity, neklidu, úzkosti, deprese, podrážděnosti, napětí, ustrašenosti a nenormální chování;

•    podráždění žaludku nebo nechutenství, bolest žaludku, průjem, nevolnost, žaludeční obtíže a zvracení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    suché oči;

•    zácpa;

•    tíha na hrudi;

•    krev v moči;

•    lhostejnost;

•    třes nebo chvění;

•    zvýšená potřeba močení;

•    bolest svalů, svalové záškuby;

•    dušnost nebo bolest na hrudi;

•    návaly horka;

•    zvýšení hodnot jaterních enzymů (na základě krevního testu);

•    zuřivost, pocit neklidu nebo lítostivosti, přílišné mluvení, nadměrné vnímání okolí, problémy se spánkem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

•    pocit dezorientace nebo zmatenosti;

•    problémy se zrakem nebo dvojité vidění;

•    otok prsou u mužů;

•    nadměrné pocení, zarudnutí pokožky, červené puchýřky na kůži.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

•    svalové křeče;

•    malé červené skvrny na kůži;

•    nenormální funkce jater včetně náhlého jaterního selhání a kómatu (bezvědomí);

•    změny ve výsledcích testů - včetně jaterních a krevních testů;

•    abnormální myšlenky, nedostatek pocitů nebo emocí, ustavičné opakování činností, posedlost jednou věcí;

•    pocit necitlivosti prstů rukou nebo nohou, brnění a změna barvy pokožky (od bílé do modré a poté do červené) při chladu („Raynaudův fenomén“).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

•    migréna;

•    rozšířené zornice;

•    velmi vysoká teplota;

•    pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus;

•    velké křeče („záchvaty typu grand mal“);

•    věření věcem, které nejsou pravda;

•    závažné bolesti žaludku, často s nevolností nebo zvracením.

Účinky na růst

Je-li užíván více než rok, může methylfenidát u některých dětí způsobit zpomalení růstu. To postihuje méně než 1 z 10 dětí.

•    Může dojít k nedostatečnému přibývání na tělesné hmotnosti nebo nedostatečnému růstu.

•    Váš lékař bude pečlivě sledovat Vaši výšku a tělesnou hmotnost nebo výšku a tělesnou hmotnost Vašeho dítěte a stejně tak i to, jak Vy nebo Vaše dítě jíte.

•    Pokud Vy nebo Vaše dítě nerostete tak, jak byste měl(a), může být léčba methylfenidátem na krátkou dobu pozastavena.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Balení obsahuje jeden nebo dva sáčky se silikagelem. Tyto sáčky udržují tablety suché a nesmí se polykat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Concerta obsahuje

Léčivou látkou je methylphenidati hydrochloridum (methylfenidát-hydrochlorid).

•    Concerta 18    mg obsahuje methylphenidati    hydrochloridum 18 mg.

•    Concerta 36    mg obsahuje methylphenidati    hydrochloridum 36 mg.

•    Concerta 54    mg obsahuje methylphenidati    hydrochloridum 54 mg.

Dalšími složkami jsou:

•    Butylhydroxytoluen (E321), acetát celulosy, hypromelosa (E464), kyselina fosforečná 85%, poloxamer 188, polyethylenoxidy 200K a 7 000K, povidon 40, chlorid sodný, kyselina stearová, kyselina jantarová, černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172 - pouze 54mg tablety).

   Potah filmem: hypromelosa (E464), monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172 - pouze 18mg a 54mg tablety), červený oxid železitý (E172 - pouze 54mg tablety) a kyselina stearová (pouze 18mg tablety).

   Průhledný potah: karnaubský vosk, hypromelosa (E464), makrogol 400.

   Inkoust: černý oxid železitý (E172), hypromelosa (E464), isopropylalkohol, propylenglykol a čištěná voda.

Jak Concerta vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Concerta tablety s prodlouženým uvolňováním je dostupný ve třech silách: 18 mg, 36 mg a 54 mg. Každá tableta ve tvaru tobolky je označena, aby se napomohlo rozlišení:

•    18 mg: žlutá, s černým inkoustem vytištěným „alza 18“ na jedné straně.

•    36 mg: bílá, s černým inkoustem vytištěným „alza 36“ na jedné straně.

•    54 mg: hnědočervená, s černým inkoustem vytištěným „alza 54“ na jedné straně.

Léčivý přípravek je dostupný v lahvičkách obsahujících 28 nebo 30 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6,150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie    Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte

Bulharsko    Concerta 18 mg Ta6aeTKa c ygM^eHO ocBoóo^gaBaHeČeská republika

Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg tableta s prodlouženým uvolňováním Dánsko    Concerta    18 mg, 36 mg, 54 mg    Depottabletter

Estonsko    Concerta    18 mg, 36 mg, 54 mg toimeainet pikaajaliselt vabastav tablett

Finsko    Concerta    18 mg, 36 mg, 54 mg    depottabletit

Francie    Concerta    LP 18 mg, 36 mg, 54    mg comprimés    á libération prolongée

Irsko    Concerta XL 18 mg, 36 mg & 54 mg Prolonged-Release Tablets

Island

Concerta 18 mg,

Kypr

Concerta 18 mg,

Litva

Concerta 18 mg,

Lotyšsko

Concerta 18 mg,

Lucembursko

Concerta 18 mg,

Malta

Concerta 18 mg,

Německo

Concerta 18 mg,

Nizozemsko

Concerta 18 mg,

Norsko

Concerta 18 mg,

Polsko

Concerta 18 mg,

Portugalsko

Concerta 18 mg,

Rakousko

Concerta 18 mg,

Rumunsko

Concerta 18 mg,

Řecko

Concerta 18 mg,

Slovenská republika Concerta 18 mg,

Slovinsko

Concerta 18 mg,

Španělsko

Concerta 18 mg,

Švédsko

Concerta 18 mg,


Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg foróatoflur

Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Aiokío napaxsxagévn? anoSsogsoon? Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg pailginto atpalaidavimo tabletě Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg ilgstošas darbibas tablete Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimés á libération prolongée Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg pilloli b’rilaxx imtawwal Concerta 18 mg, 36 mg, 54mg Retardtabletten Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg depottabletter Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tabletka o przedtuzonym uwalnianiu Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de libertafáo prolongada Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg Retardtabletten;

Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg comprimat cu eliberare prelungitá Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Aiokío napaxsxagévn? anoSsogsoon? Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tableta s predíženým uvolňovaním Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tablete s podaljšanim sproščanjem Concerta 18 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de liberación prolongada

Velká Británie Concerta XL 18mg, 36mg & 54mg Prolonged-Release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.4.2016

10/10