Příbalový Leták

Combair

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Combair

100/6 mikrogramů v jednotlivé dávce, roztok k inhalaci v tlakovém obalu beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka obsahuje: beclometasoni dipropionas 100 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 6 mikrogramů. To odpovídá podané dávce 84,6 mikrogramů beclometasoni dipropionas a 5 mikrogramů formoteroli fumaras dihydricus.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bezvodý ethanol, kyselina chlorovodíková, propelent: norfluran (HFA 134a) 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu

1    tlakový obal o 120 dávkách

2    tlakové obaly o 120 dávkách 1 tlakový obal o 180 dávkách

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze k inhalačnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Při inhalaci držte tlakovou nádobku ve svislé poloze.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek se nedoporučuje dětem a dopívajícím ve věku do 18 let.

8.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před vydáním pacientovi:

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 - 8 °C.

Po vydání pacientovi:

Nepoužívejte přípravek déle než 5 měsíců ode dne vydání v lékárně (vyznačeném na přelepce). Neuchovávejte při teplotě vyšší než 25 o C.


Tlakový obal obsahuje tekutinu pod stálým tlakem. Nevystavujte nádobku teplotám vyšším než 50 °C, nepropichujte ji.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Pro lékárníka: zapište, prosím, datum vydání pacientovi na odstranitelnou přelepku a nalepte ji na inhalátor. Zajistěte, aby doba mezi vydáním pacientovi a exspirací byla nejméně 5 měsíců.


Prostor na přelepce:


Datum vydání


dd/mm/yy

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

1L NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse16/16, 1010 Vídeň, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Registrační číslo: 14/302/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Combair 100/6 mikrogramů


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Combair

100/6 mikrogramů v jednotlivé dávce, roztok k inhalaci v tlakovém obalu beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus

Pouze k inhalačnímu podání.

2 ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Při inhalaci držte tlakovou nádobku ve vertikální poloze.

3. POUŽITELNOST    ~

Použitelné do: 4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

120 dávek

180 dávek

6. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse16/16, 1010 Vídeň, Rakousko

7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Registrační číslo: 14/302/07-C

3