Příbalový Leták

Colpermin

sp.zn. sukls192216/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLPERMIN

187 mg

Enterosolventní tvrdé tobolky Menthae piperitae etheroleum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka, nebo zdravotní sestry.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi, nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

•    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je COLPERMIN a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLPERMIN užívat

3.    Jak se COLPERMIN užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak COLPERMIN uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE COLPERMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Colpermin obsahuje jako léčivou látku silici máty peprné, která má protikřečový účinek na hladké svaly zažívacího ústrojí. Obsah tobolek Colperminu se neuvolňuje v žaludku, ale až ve střevě.

Colpermin je určen k léčbě nepříjemných pocitů v oblasti břicha, bolesti břicha a jeho vzedmutí u pacientů s dráždivým tračníkem. V případě bolesti břicha léčbu přípravkem Colpermin vždy konzultujte s lékařem. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK COLPERMIN UŽÍVAT Neužívejte přípravek COLPERMIN:

-    jestliže jste alergický(á) na silici máty peprné, podzemnicový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    při achlorhydrii (nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Colpermin se poraďte se svým lékařem.

Současně s přípravkem Colpermin by se neměla užívat léčiva snižující překyselení žaludku (antacida). Pokud trpíte pálením žáhy, mohou se tyto příznaky při užívání Colperminu zhoršit. V takovém případě by měla být léčba přerušena.

Tento léčivý přípravek užívejte, pouze pokud je Vám známo, že trpíte dráždivým tračníkem a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek COLPERMIN

Tobolky se nesmí užívat současně s antacidy (léky používané při překyselení žaludku) nebo současně s jinými léky, protože by mohlo dojít k předčasnému uvolnění obsahu tobolky Colperminu.

Přípravek COLPERMIN s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se nesmí užívat současně s jídlem, protože by mohlo dojít k předčasnému uvolnění obsahu tobolky Colperminu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pouze na výslovné doporučení lékaře užívají přípravek těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Colpermin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek COLPERMIN obsahuj'e podzemnicový olej*.

Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. JAK SE COLPERMIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let jednu tobolku 3 krát denně před jídlem. Na doporučení lékaře může být tato dávka zvýšena na dvě tobolky 3 krát denně.

Tobolky se polykají celé, nesmí se kousat. Užívají se 30 až 60 minut před jídlem a nesmí se užívat bezprostředně po něm. Tobolky se zapijí malým množstvím vody.

Délka léčby obvykle nepřesahuje jeden až dva týdny. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Použití u dětí

S podáváním přípravku Colpermin u dětí do 15 let nejsou zkušenosti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku COLPERMIN, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek COLPERMIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek COLPERMIN

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit tyto nežádoucí účinky:

Zřídka:

svalový třes, porucha koordinace pohybů, alergická reakce na mentol včetně bolesti hlavy, snížení tepové frekvence, kožní vyrážky

Ojediněle:

mentolový zápach moči a stolice, ztráta barvy moči, obtížné nebo bolestivé močení, zánět žaludu penisu nebo řitního otvoru

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

5. JAK COLPERMIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Colpermin obsahuje

Léčivou látkou je Menthae piperitae etheroleum (silice máty peprné) 187 mg v jedné tobolce Pomocnými látkami jsou podzemnicový olej, bílý vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kopolymer MA/MMA 1:2, kopolymer MA/EA 1:1    30% disperze, triethyl-citrát, roztok amoniaku 10%,

glycerolmonostearát, makrogol 4000, mastek, želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171).

Jak Colpermin vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Tvrdá želatinová tobolka, spodní část světle modrá, vrchní část tmavší modrá, uprostřed tmavě modrý pruh, uvnitř průsvitný gel.

Balení: 20, 30 a 100 enterosolventních tvrdých tobolek v blistrech (bezbarvý průhledný PVC/Al) a krabičce Držitel rozhodnutí o registraci:

Tillotts Pharma Czech s r.o., Na Pankráci 129/1724, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.8.2015.

4 / 4