Příbalový Leták

Coffeinum Bioveta 125 Mg/Ml


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

BIOVETA, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

Coffeinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Coffeinum 125 mg


Pomocné látky:

Natrium-benzoát 125 mg


Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý, injekční roztok.


4. INDIKACE


Celková akutní tělesná slabost, kolaps nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnutí

ústředního nervstva (po vyčerpávající námaze, otravách nebo těžkých chorobách), operační kóma, srdeční insuficience (především typu bradykardiálního) a ostatní případy poškození nebo vyčerpání, depresivní stavy, ke zkrácení probouzení po celkové anestezii.


5. KONTRAINDIKACE


Hypertenze, ischemická choroba srdeční, hypertyreóza, těžší porucha funkce jater.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nespavost, neklid a vzrušenost se objevuje až při vyšších dávkách.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Subkutánní, intramuskulární nebo intravenózní podání

Kůň 10 - 20 ml s.c., j.m., 5 - 10 ml i.v., skot 20 - 40 ml s.c., i.m.., 10 - 20 ml i.v., prase, ovce, koza 2 - 8 ml. s.c., i.m., 1 - 4 ml i.v., pes 0,5 - 2 ml s.c., i.m., 0,25 - 1 ml i.v., kočka 0, 5 ml s.c., i.m., 0,25 ml. i.v. Per os je možno podat stejné dávky jako podkožní nebo o polovinu vyšší.

Po s.c. a i.m. aplikaci nastupuje účinek za 15 - 30 minut a trvá až několik hodin.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Koně, skot: maso: 1 den

Prasata, ovce, kozy: maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení kůže nebo očí opláchněte exponované místo proudem čisté vody.


Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Srpen 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Interakce: Kofein potencuje analgetický (bolest tlumící) účinek analgetik – antipyretik (léků proti zvýšené teplotě).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: V graviditě je eliminační poločas prodloužen na cca dvojnásobek. Pro nízkou koncentraci kofeinu v mateřském mléku je riziko pro mláďata nepatrné - vede nejvýše k poruše spánkového režimu.

Předávkování: Vyšší dávky mohou vést k neklidu, vzrušenosti, třesu, tachykardii a k arytmii.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení: skleněná lahvička s propichovací zátkou o obsahu 50 ml.3