Příbalový Leták

Codein Slovakofarma 15 Mg

Informace pro variantu: Tableta (10,15mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls173579/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Codein Slovakofarma 15 mg Codein Slovakofarma 30 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Codein Slovakofarma 15 mg

Jedna tableta obsahuje codeini phosphas hemihydricus 14,36 mg. Codein Slovakofarma 30 mg

Jedna tableta obsahuje codeini phosphas hemihydricus 28,72 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Dospělí

•    Dráždivý kašel různého původu.

•    Analgetikum před diagnostickými výkony.

•    Algické stavy, vyžadující kombinaci antipyretika s kodeinem.

Dospívající ve věku 12 až 18 let

•    Dráždivý kašel různého původu.

•    Akutní středně silná bolest, kterou nelze zmírnit jinými analgetiky, jako je paracetamol nebo ibuprofen (použitými samostatně).

Ve všech indikacích má přípravek Codein Slovakofarma léčebné použití, před diagnostickými výkony i profylaktické použití.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Antitusická léčba

Dospělí a dospívající od 12 let

Průměrně 1 tabletu po 15 mg anebo 30 mg 3krát denně. U dospělých je jako maximální antitusická dávka doporučeno 120 mg/den.

Pediatrická populace Děti ve věku do 12 let:

Kodein je kontraindikován u dětí ve věku do 12 let pro symptomatickou léčbu kašle (viz bod 4.3). Dospívající ve věku 12 až 18 let:

Kodein není doporučen pro použití u dospívajících ve věku od 12 do 18 let s narušenou respirační funkcí pro symptomatickou léčbu kašle (viz bod 4.4).

Analgetická léčba

Dospělí

Užívají průměrně 1 tabletu po 15 mg anebo 30 mg 3krát denně.

Kodein je třeba užívat v nejnižší účinné dávce po nejkratší možnou dobu. Tuto dávku je možné užít maximálně 4krát denně v intervalu nejméně 6 hodin. Maximální denní dávka kodeinu nesmí přesáhnout 240 mg.

Pediatrická populace Děti ve věku do 12 let:

Kodein není určen k použití u dětí mladších 12 let vzhledem k riziku opioidní toxicity v důsledku variabilního a nepředvídatelného metabolismu kodeinu na morfin (viz body 4.3 a 4.4).

Dospívající ve věku 12 až 18 let:

Doporučená dávka kodeinu u dospívajících od 12 let je 15-30 mg každých 6 hodin pokud je to nezbytné až do maximální dávky 240 mg kodeinu denně.

Dávka vychází z tělesné hmotnosti (0,5-1 mg/kg).

Délka léčby

Délku léčby u všech pacientů je třeba omezit na 3 dny, a pokud nedojde k dostatečné úlevě od bolesti, je pacienty/ošetřující osoby třeba poučit, aby se poradili s lékařem.

4.3 Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    U dětí ve věku do 12 let pro symptomatickou léčbu kašle v důsledku zvýšeného rizika závažných a život ohrožujících nežádoucích reakcí.

•    Ztížená expektorace, zejména v pokročilejším stadiu bronchopulmonální nemoci.

•    Akutní astmatický záchvat.

•    Průjmy při intoxikacích a pseudomembranózní kolitidě.

•    Paralytický ileus.

•    Závažné j aterní selhání.

•    Poranění hlavy a zvýšený nitrolební tlak.

•    U všech pediatrických pacientů (0-18 let), kteří podstoupí tonsilektomii a/nebo adenoidektomii

z důvodu syndromu obstruktivní spánkové apnoe, kvůli zvýšenému riziku rozvoje závažných a život ohrožujících nežádoucích účinků (viz bod 4.4).

•    U kojících žen (viz bod 4.6).

•    U pacientů, u kterých je známo, že jsou ultrarychlými metabolizátory CYP2D6.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek patří do skupiny opioidů s rizikem vzniku lékové závislosti.

Při dlouhodobém podávání možnost vzniku obstipace.

Podávání kodeinu se nedoporučuje při jaterním a renálním selhání, při alkoholismu a abusu omamných a psychotropních látek, příp. při závislosti na opioidech, při poruchách vědomí, při užívání IMAO (nebo do 14 dní po jejich podání) nebo léků tlumících CNS, při cholelitiáze nebo v případě následného chirurgického zásahu v oblasti žlučových cest.

Poměr riziko/benefit je třeba zvážit při chronické bronchopulmonální nemoci, při zánětlivém onemocnění střev (riziko toxického megakolon), u pacientů s myastenia gravis a hypertrofií prostaty.

Opatrnost při podávání tohoto přípravku je nutná u pacientů, jejichž stav se může opioidy zhoršit, a to zvláště u starších jedinců, kteří mohou být citliví na jejich vliv v oblasti CNS nebo na jejich gastrointestinální účinky.

V průběhu léčby kodeinem platí zákaz požívání alkoholických nápojů, které mohou výrazně zvýšit především tlumivý účinek přípravku na CNS.

CYP2D6 metabolismus

Kodein je metabolizován jaterním enzymem CYP2D6 na jeho aktivní metabolit morfin. Pokud má pacient deficit tohoto enzymu nebo mu úplně chybí, nebude dosažen odpovídající terapeutický efekt. Odhady ukazují, že až 7 % bělošské populace může mít tento deficit. Pokud je však pacient silný nebo ultrarychlý metabolizátor, existuje zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků toxicity opioidů i při běžně předepisovaných dávkách. Tito pacienti přeměňují kodein na morfin rychle, což vede k vyšším než očekávaným hladinám morfinu v séru.

Obecné příznaky toxicity opioidů zahrnují zmatenost, somnolenci, mělké dýchání, zúžené zornice, nauzeu, zvracení, zácpu a ztrátu chuti k jídlu. V závažných případech může zahrnovat příznaky oběhového a respiračního útlumu, které mohou být život ohrožující a velmi vzácně i fatální.

Odhady prevalence ultrarychlých metabolizátorů v různých populacích jsou shrnuty níže:

Populace

Prevalence %

Africká/etiopská

29 %

Afro-americká

3,4 % až 6,5 %

Asijská

1,2 % až 2 %

Bělošská

3,6 % až 6,5 %

Řecká

6,0 %

Maďarská

1,9 %

Severoevropská

1 % až 2 %

Dospívající s narušenou respirační funkcí

Kodein není doporučen pro použití u dětí, jejichž respirační funkce může být narušena, včetně neuromuskulárních poruch, závažných srdečních nebo respiračních onemocnění, infekcí horních cest dýchacích nebo plic, vícečetného traumatu nebo rozsáhlých chirurgických procedur. Tyto faktory mohou zhoršit příznaky morfinové toxicity.

Pooperační použití u dětí

V publikované literatuře existují informace o tom, že podání kodeinu dětem po tonsilektomii a/nebo adenoidektomii z důvodu obstrukční spánkové apnoe vedlo ke vzácným, avšak život ohrožujícím nežádoucím příhodám včetně úmrtí (viz bod 4.3). Všem dětem byly podány dávky kodeinu, které byly v rámci správného dávkovacího rozmezí; existují však důkazy o tom, že tyto děti byly buď extenzivními nebo ultrarychlými metabolizátory kodeinu na morfin.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti s vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpci glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná aplikace metacholonu a erythromycinu s kodeinem může vyvolat přechodný extrapyramidální syndrom. Analgetický účinek kodeinu zvyšují IMAO a tymoleptika, fysostigmin a neostigmin, snižují ho naloxon, nalorfin (antidota při intoxikaci), pentazocin a buprenorfin. Kodein zvyšuje analgetický účinek analgetik-antipyretik.

Současné užívání kodeinu s jinými látkami s tlumivým účinkem na CNS (např. sedativy, hypnotiky, narkotickými analgetiky, antihistaminiky, neuroleptiky, anxiolytiky nebo antidepresivy) nebo konzumací alkoholu může způsobit zesílení sedativního účinku nebo útlum dechových funkcí.

Při užívání kodeinu s anticholinergiky vzniká riziko těžké zácpy až paralytického ileu a retence moči; při současném užívání kodeinu s léky proti průjmu je zvýšené riziko úporné obstipace; při současném užívání kodeinu s antihypertenzivy možnost potenciace jejich hypotenzního účinku.

Vzhledem k tomu, že kodein může inhibovat kašlací reflex, je nutné vyvarovat se souběžného užití kodeinu s látkami usnadňujícími odkašlávání.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Při použití u lidí bylo zjištěno spojení mezi malformacemi respiračního traktu a užívání kodeinu v prvních třech měsících těhotenství.

Kodein může způsobit depresi dýchání a abstinenční příznaky u novorozenců narozených matkám, které užívají kodein během třetího trimestru těhotenství. Vhodným preventivním opatřením je vyvarovat se užívání kodeinu během třetího trimestru těhotenství a během porodu.

Kojení

Kodein je kontraindikován u kojících žen (viz bod 4.3).

Při normálních terapeutických dávkách můžou být kodein a jeho aktivní metabolit přítomny v mateřském mléce ve velmi nízkých dávkách a není pravděpodobné, že nežádoucím způsobem ovlivní kojeného novorozence. Pokud je však pacientka ultrarychlý metabolizátor CYP2D6, mohou být v mateřském mléce přítomny vyšší hladiny aktivního metabolitu morfinu a velmi vzácně to může vést k příznakům toxicity opioidů u novorozence, které mohou být smrtelné.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Kodein může, i při užívání podle doporučení, vést k takovému ovlivnění reakční schopnosti, že dojde k nepříznivému ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Platí to zvýšenou měrou při současné konzumaci alkoholu nebo současném užívání léků s centrálními účinky.

4.8 Nežádoucí účinky

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky kodeinu rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):_

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

T rombocytopenie

Psychiatrické poruchy

Není známo

Léková závislost morfinového typu

Poruchy nervového systému

Časté

Vertigo, bolest hlavy

Méně časté

Poruchy spánku

Velmi vzácné

Euforie,

útlum dechového centra*

Není známo

Útlum, zmatenost

Poruchy oka

Vzácné

Poruchy zraku, mióza

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Poruchy sluchu

Srdeční poruchy

Není známo

Palpitace, bradykardie

Cévní poruchy

Není známo

Nával horka

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, zácpa

Vzácné

Sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Biliární spasmy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Poruchy močení

* Na útlum dechového centra jsou citlivější děti.

Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování Příznaky intoxikace

Typickým příznakem předávkování kodeinem je extrémní deprese dechových funkcí. Příznaky jsou do značné míry shodné s příznaky otravy morfinem s extrémní somnolencí až kómatem a většinou jsou spojené s miózou, často se zvracením, bolestmi hlavy, retencí moči a stolice. Vyskytuje se cyanóza, hypoxie, chladná kůže, ztráta svalového tonu kosterního svalstva a areflexie, někdy bradykardie a pokles krevního tlaku; příležitostně cerebrální křeče, především u dětí.

Terapie intoxikace

Při dávkách vyšších než 2 mg kodeinu na kg tělesné hmotnosti a rozvoji klinických příznaků by mělo být až do odeznění příznaků prováděno monitorování dechových funkcí s připraveností provádět resuscitaci, při chybění příznaků nejméně po dobu 5 hodin od požití.

Zrušení účinku kodeinu při manifestní depresi dýchání je možno dosáhnout opioidním antagonistou, např. naloxonem (dávkování u dospělých: 0,4 - 2 mg i. v., v případě nutnosti opakování dávky každé 2-3 minuty). Trvání účinků kodeinu je delší než trvání účinku naloxonu. Pokud nevede podání dávky 10 mg naloxonu k žádnému účinku, je třeba zvážit, zda je diagnóza intoxikace opioidy správná. Není-li možno použít naloxon, jsou indikována symptomatická opatření, především uvedení do stabilizované polohy na boku, umělé dýchání, léčba šoku. Významným doplňkem léčby je katetrizace močového měchýře a v případě potřeby podávání ATB.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti nachlazení a kašli, opiové alkaloidy a deriváty.

ATC kód: R05DA04

Mechanismus účinku

Kodein je centrálně působící slabé analgetikum. Kodein působí prostřednictvím ^ opiátových receptorů, avšak má nízkou afinitu k těmto receptorům a jeho analgetický účinek je umožněn přeměnou na morfin. Bylo prokázáno, že kodein, obzvláště v kombinaci s jinými analgetiky, jako je paracetamol, je účinný v léčbě akutní nociceptivní bolesti.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Perorálně podaný kodein se dobře vstřebává z trávicí soustavy. Maximální plasmatické koncentrace jsou dosaženy po přibližně 1 hodině. Relativní biologická dostupnost po perorálním podání (ve srovnání s dávkou podanou i. m.) je na základě výrazného efektu první pasáže v játrech pouze cca 54 %. Vazba na bílkoviny plasmy je 25-30 %.

Kodein přestupuje do krevního oběhu plodu. V mateřském mléce je po užití vysokých dávek dosaženo farmakologicky významné koncentrace. Metabolismus probíhá v játrech (značná inter-individuální variabilita).

Biotransformace a eliminace

Kodein je z velké části metabolizován glukuronidací na kodein-6-glukuronid. Minoritními cestami metabolismu jsou O-demethylace na morfin a N-demethylace na norkodein a následně jsou oba dále metabolizovány O- a N-demethylací na normorfin. Morfin a norkodein jsou dále konjugovány s kyselinou glukuronovou. Nezměněný kodein a jeho metabolity se vylučují převážně močí do 48 hodin (84,4 ± 15,9 %). O-demethylace kodeinu na morfin je katalyzována izoenzymem 2D6 cytochromu P450 (CYP2D6), který vykazuje genetický polymorfismus a může mít vliv na účinnost a toxicitu kodeinu. Genetický polymorfismus CYP2D6 je zodpovědný za rozdíly v rychlosti metabolizace (ultra-rychlí, extensivní nebo pomalí metabolizátoři).

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Výsledky předklinických sledování nepřinášejí z terapeutického hlediska žádné nové poznatky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek,

magnezium-stearát.

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Průhledný bezbarvý PVC/Al blistr, krabička.

10 tablet po 15 mg nebo 30 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Codein Slovakofarma 15 mg: 36/281/69-A/C Codein Slovakofarma 30 mg: 36/281/69-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30.9.1969

Datum posledního prodloužení registrace: 24.7.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU 15.6.2016

8/8