Příbalový Leták

Clotrimazol Al 200

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol AL 200 vaginální tablety clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna vaginální tableta obsahuje clotrimazolum200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


3 vaginální tablety s aplikátorem 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vaginální podání.

Před použitím si přečtěte příbaloyou informaci.__

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-StraBe 19 D-89150 Laichingen Německo

12. registrační císlo/císla 54/074/98-C 13. ČÍSLO ŠARŽE c.s.:

14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Clotrimazol AL 200 je určen k léčbě vaginálních infekcí, zejména zánětů pochvy způsobených kvasinkami či plísněmi, především rodu Candida.

Tablety se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru.

Podrobné informace o dávkování a návod k použití aplikátoru a zavedení tablety jsou uvedeny v přiložené příbalové informaci.

16. informace v braillove písmu clotrimazol al 200

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clotrimazol AL 200 vaginální tablety

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALIUD PHARMA GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ