Příbalový Leták

Clostilbegyt

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clostilbegyt

tablety

clomifeni citras


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje clomifeni citras 50 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje také monohydrát laktosy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 tablet 30 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

Přípravek může vyvolat závratě a/nebo poruchy vidění. Pokud se u Vás vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 54/714/92-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Clostilbegyt

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Štítek na skleněné lékovce


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clostilbegyt 50 mg

clomifeni citras

2. ZPŮSOB PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM, NEBO POČET

10 tablet 30 tablet

6. JINÉ_

EGIS Pharmaceuticals PLC, Maďarsko

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Al/PVC/PVdC blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clostilbegyt 50 mg tablety

clomifeni citras

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ


Strana 4 (celkem 4)