Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Clopidogrel Orion 75 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Orion 75 mg

potahované tablety clopidogrelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety

14 (28, 30, 50, 84, 90, 100) potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použ. do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 16/818/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


clopidogrel orion 75 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Orion 75 mg

potahované tablety clopidogrelum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation 3 POUŽITELNOST


Použ. do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


3