Příbalový Leták

Clobex 500 Mikrogramů/G Šampon

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clobex 500 mikrogramů/g šampon

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Clobetasoli propionas

Jeden gram šamponu obsahuje clobetasoli propionas 500 mikrogramů

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Ethanol, kokosbetain, natrium-lauromakrogol-sulfát, kationová forma hyetelosy, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Šampon 30 (60, 125) ml

5.    ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu.

Zlikvidujte lahvičku 4 týdny po prvním otevření.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza - La Défense 4 20, av.A.Prothin 92927 La Défense Cedex FRANCIE


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA)


46/037/07-C


13.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Clobex 500 mikrogramů/g šampon


2/2