Příbalový Leták

Clexane Forte

Informace pro variantu: Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce (2x1ml,150mg/Ml), Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce (2x0,8ml,150mg/Ml), Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce (10x0,8ml,150mg/Ml), Injekční Roztok V Předplněné Injekční Stříkačce (10x1ml,150mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CLEXANE Forte 12 000 anti-Xa IU/0,8 ml 15 000 anti-Xa IU/1,0 ml enoxaparinum natricum

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje:

Léčivá látka: Enoxaparinum natricum 12 000 anti-Xa IU v 0,8 ml injekčního roztoku (odpovídá 15 000 anti-Xa IU/ml).

Léčivá látka: Enoxaparinum natricum 15 000 anti-Xa IU v 1,0 ml injekčního roztoku (odpovídá 15 000 anti-Xa IU/ml).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: voda na injekci.

4    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

2 předplněné injekční stříkačky 10 předplněných injekčních stříkaček

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání nebo intraarteriální podání při hemodialýze Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před podáním neodstřikujte vzduchovou bublinu!

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 16/338/01 -C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Clexane forte 12 000 anti-Xa IU/0,8 ml Clexane forte 15 000 anti-Xa IU/1,0 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

CLEXANE Forte 12 000 anti-Xa IU/0,8 ml 15 000 anti-Xa IU/1,0 ml enoxaparinum natricum 2. ZPŮSOB PODÁNÍ s.c./i.a.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6. JINÉ


sanofi-aventis

3