Příbalový Leták

Clarinase Repetabs

Informace pro variantu: Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (20 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (7 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (1 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (14 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (100 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (10 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (28 Ii,120mg/5mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (50 Ii,120mg/5mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 1, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 a 100 tablet

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clarinase repetabs

tablety s prodlouženým uvolňováním loratadinum a pseudoephedrini sulfas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje loratadinum 5 mg a pseudoefedrini sulfas 120 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Další informace najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 tableta s prodlouženým uvolňováním 7 tablet s prodlouženým uvolňováním 10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

sr


8. POUZITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemsko do 8.6.2015 Bayer s.r.o., Praha, Česká republika od 9.6.2015


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 24/117/95-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Clarinase repetabs


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clarinase repetabs

tablety s prodlouženým uvolňováním loratadinum a pseudoephedrini sulfas

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MSD do 8.6.2015 logo Bayer od 7.6.2015

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ