Příbalový Leták

Citalopram Orion 20 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Citalopram Orion 20 mg potahované tablety citalopramum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Citaloprami hydrobromidum odpovídající 20 mg citalopramum.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety blistry:

28 tablet 98 tablet


lékovky:

30 tablet 56 tablet 100 tablet 250 tablet 1 000 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 30/004/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


citalopram orion 20 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Citalopram Orion 20 mg potahované tablety citalopramum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

3.    POUŽITELNOST Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže:

5.    JINÉ

Logo Orion Pharma

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Etiketa


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Citalopram Orion 20 mg potahované tablety citalopramum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


30 tablet 56 tablet 100 tablet 250 tablet 1 000 tablet


6. JINÉ


Orion Pharma logo


4