Příbalový Leták

Citalopram Biotika 20 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (28,20mg), zobrazit další variantu

Sp.zn. sukls55794/2013, sukls55798/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Citalopram Biotika 20 mg potahované tablety Citalopram Biotika 40 mg potahované tablety

citalopramum (ve formě citaloprami hydrobromidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

• Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Citalopram Biotika a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Biotika užívat

3.    Jak se Citalopram Biotika užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Citalopram Biotika uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Citalopram Biotika a k čemu se používá K čemu se Citalopram Biotika používá

Citalopram Biotika obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese a po zlepšení stavu brání návratu příznaků onemocnění.

Dlouhodobá léčba přípravkem Citalopram Biotika brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří mají opakující se depresi.

Citalopram Biotika je také prospěšný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

Je možné, že Vám lékař předepsal Citalopram Biotika z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Citalopram Biotika předepsán.

Jak přípravek Citalopram Biotika účinkuje

Citalopram Biotika patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Biotika užívat Neužívejte Citalopram Biotika

• jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže užíváte léky ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a linezolid (antibiotikum).

•    jestliže současně užíváte pimozid

•    jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a) poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje)

•    jestliže užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Citalopram Biotika”)

V případě, že jste ukončil(a) užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny, než začnete užívat Citalopram Biotika.

Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Citalopram Biotika. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Biotika je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli přípravkem ze skupiny IMAO.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Citalopram Biotika se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

•    Pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky.

•    Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.

•    Pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Citalopram Biotika může ovlivnit kontrolu cukru v krvi. Může být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

•    Pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Citalopram Biotika objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, léčba se má ukončit (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”).

•    Pokud trpíte některou poruchou krvácení.

•    Pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

•    Pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii (léčba elektrošoky).

•    Pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat.

•    Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudné přípravky).

•    Pokud máte rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem, i když se výše uvedené stavy u Vás vyskytly kdykoli v minulosti.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Někteří pacienti s maniodepresivní poruchou mohou přejít do manické fáze, která je charakterizovaná neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřenou radostí a nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky, jako je neklid nebo obtíže zůstat sedět či stát (akatizie). Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

•    jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

•    jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Citalopram Biotika nemají běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Přesto může lékař předepsat citalopram pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud ošetřující lékař předepsal Citalopram Biotika pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu ošetřujícího lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram Biotika, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat ošetřujícího lékaře.

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění

Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě deprese nebo jiných souvisejících onemocnění, nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem Citalopram Biotika, než pocítíte zlepšení.

U léčby panické poruchy obvykle trvá 2 až 4 týdny, než lze zaznamenat nějaké zlepšení.

U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil(a) pokyny lékaře a neměnil(a) dávku bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Další léčivé přípravky a Citalopram Biotika

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:

•    “neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Citalopram Biotika. Po ukončení léčby přípravkem Citalopram Biotika je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.

•    “reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese)

•    antibiotikum linezolid

•    lithium (užívané k předcházení a léčbě maniodepresivni poruchy) a tryptofan

•    imipramin a desipramin (oba užívané k léčbě deprese)

•    “ireverzibilní inhibitory MAO-B” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby); tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí přesáhnout 10 mg denně.

•    metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke zvýšení hladiny metoprololu v krvi. Avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány.

•    sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti); tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků; pokud se u Vás projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, měl(a) byste navštívit svého lékaře.

•    cimetidin užívaný ve vysokých dávkách (k léčbě žaludečních vředů); může dojít ke zvýšení hladiny přípravku Citalopram Biotika v krvi, avšak vyšší výskyt nežádoucích účinků nebyl zaznamenán

•    přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, tricyklická antidepresiva, kyselina acetylsalicylová (užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívané k léčbě artrózy) mírně zvyšují riziko poruch srážlivosti krve.

•    Třezalka tečkovaná (Hypericumperforatum - rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese).

Její současné užívání s přípravkem Citalopram Biotika může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

•    meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik epileptických záchvatů

•    neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik epileptických záchvatů a antidepresiva

Neužívejte Citalopram Biotika, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Citalopram Biotika s jídlem,pitím a alkoholem

Citalopram Biotika může být užíván s jídlem nebo bez jídla (viz bod 3 „Jak se Citalopram Biotika užívá”).

Citalopram Biotika neprohlubuje účinek alkoholu. Nicméně v průběhu léčby přípravkem Citalopram Biotika se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste Citalopram Biotika užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Citalopram Biotika během posledních 3 měsíců těhotenství nebo do porodu, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, ospalost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalopram Biotika. Užívání látek podobných přípravku Citalopram Biotika během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle

projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Citalopram Biotika obecně nezpůsobuje ospalost. Avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nástroje nebo stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Citalopram Biotika potahované tablety obsahují laktosu.

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Citalopram Biotika užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Deprese

Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Panická porucha

Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýši na 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha

Zahajovací dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně.

Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se nevyžaduje úprava dávkování. Opatrnost se doporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin.

Pacienti se sníženou funkcí jater a pomalí metabolizátoři cytochromu CYP2C19 Pacienti by neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících (mladších 18 let)

Děti a dospívající by neměli užívat Citalopram Biotika. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram Biotika užívat”.

Jak a kdy užívat Citalopram Biotika

Citalopram Biotika se užívá každý den v jedné denní dávce.

Citalopram Biotika je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno.

Tablety polkněte a zapijte vodou. Nekousejte je (mají hořkou chuť).

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Přípravek Citalopram Biotika není určen k zahájení léčby u pacientů s panickou poruchou nebo u starších pacientů, protože tabletu nelze rozdělit na stejné dávky.

Délka léčby

Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese a panické poruchy můžete tyto tablety užívat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Citalopram Biotika, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku přípravku aniž byste se předtím poradili se svým lékařem.

Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.

U pacientů s opakující se depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, aby se zabránilo vzniku nové epizody deprese.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram Biotika, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil(a) více přípravku Citalopram Biotika než jste měl(a), neprodleně vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Citalopram Biotika vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou.

Některé příznaky předávkování by mohly být život ohrožující. Příznaky předávkování mohou být: nepravidelný srdeční rytmus, křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracení (nevolnost), serotoninový syndrom (viz bod 4), pohybový neklid, závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalopram Biotika

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalopram Biotika

Neukončujte léčbu přípravkem Citalopram Biotika, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Citalopram Biotika postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení. Příznaky z vysazení zahrnují: závratě, pocity mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (pocit na zvracení), zvracení, pocení, pocit neklidu nebo zvýšené pohyblivosti, třes, pocit zmatenosti nebo dezorientace, pocit rozrušení nebo podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Citalopram Biotika užívat a neprodleně kontaktujte svého lékaře:

• vysoká horečka, pohybový neklid, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, které mohou být příznakem vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl zaznamenán při kombinovaném užívání různých antidepresiv

•    otok kůže, jazyka, rtů nebo obličeje, závratě, obtížné dýchání nebo polykání (závažná alergická reakce)

•    neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů):

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Citalopram Biotika užívat a neprodleně navštivte svého lékaře:

•    hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů

•    rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes

Většina nežádoucích účinků uvedených níže je zpravidla mírná a většinou odezní po několika dnech léčby. Mějte prosím na paměti, že mnoho účinků může být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe. Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého lékaře.

Sucho v ústech (zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si zuby častěji než obvykle).

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

ospalost

poruchy spánku

zvýšené pocení

sucho v ústech

pocit na zvracení (nevolnost)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

snížená chuť k jídlu

pohybový neklid

pokles sexuální aktivity

úzkost

nervozita

stavy zmatenosti

abnormální sny

třes

mravenčení nebo pocit necitlivosti v rukou nebo nohou závratě

poruchy pozornosti

zvonění v uších (tinitus)

zívání

průjem

zvracení

zácpa

svědění

bolest svalů a kloubů

problémy s ejakulací a erekcí u mužů

neschopnost dosáhnout orgasmus u žen

únava

horečka

píchavé pocity v kůži snížení tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin) zvýšená chuť k jídlu agresivita

pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému

halucinace

mánie

mdloby

rozšířené zornice rychlý srdeční rytmus pomalý srdeční rytmus kopřivka vypadávání vlasů kožní vyrážka přecitlivělost na světlo obtíže při močení zvýšené menstruační krvácení otoky rukou nebo nohou zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): křeče

mimovolní pohyby poruchy chuti krvácení zánět jater

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také „ Upozornění a opatření“ (bod 2) snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin přecitlivělost (kožní vyrážka)

závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě zvýšené množství vyloučené moči

snížená hladina draslíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus panická ataka skřípání zubů neklid

neobvyklé svalové pohyby nebo ztuhlost akatizie (mimovolní pohyby svalů) zrakové poruchy nízký krevní tlak krvácení z nosu

poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza) náhlý otok kůže nebo sliznic bolestivá erekce

tvorba mléka u žen, které nekojí abnormální jaterní testy

u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Citalopram Biotika uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Citalopram Biotika tablety obsahují

Léčivou látkou je citalopram (jako hydrobromid).

Citalopram Biotika 20 mg potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje citalopramum 20 mg (ve formě citaloprami hydrobromidum).

Citalopram Biotika 40 mg potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje citalopramum 40 mg (ve formě citaloprami hydrobromidum).

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kopovidon, glycerol 85 %, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potahová soustava: OPADRY Y-1-7000 bílá (hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).

Jak Citalopram Biotika vypadá a co obsahuje toto balení

Citalopram Biotika 20 mg potahované tablety:

Bílé, kulaté potahované tablety o průměru 6 mm s půlicí rýhou.

Citalopram Biotika 40 mg potahované tablety:

Bílé, kulaté potahované tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou.

Citalopram Biotika je ve formě potahovaných tablet, které jsou baleny do PVC-PVDC/Al blistru a krabičce.

Velikost balení:

Citalopram Biotika 20 mg potahované tablety - 28 tablet.

Citalopram Biotika 40 mg potahované tablety - 14 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika Výrobce

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Eupča 566, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Citalopram Biotika 20 mg potahované tablety Česká republika: Citalopram Biotika 40 mg potahované tablety

Slovenská republika: Citalopram Biotika 20 mg filmom obalené tablety Slovenská republika: Citalopram Biotika 40 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.6.2014

10/10