Příbalový Leták

Citalec 20 Zentiva

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (20,20mg), Potahovaná Tableta (30,20mg), Potahovaná Tableta (100,20mg), Potahovaná Tableta (90,20mg), Potahovaná Tableta (50,20mg), Potahovaná Tableta (60,20mg), zobrazit dalších 5 variant...

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CITALEC 20 Zentiva potahované tablety citalopramum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 24,98 mg, což odpovídá citalopramum 20,00 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 30/553/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


citalec 20 zentiva


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CITALEC 20 Zentiva potahované tablety citalopramum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Zentiva


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. JINÉ


3