Příbalový Leták

Cisordinol 10 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (100 Ii,10mg), Potahovaná Tableta (50 Ii,10mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU Cisordinol 10 mg potahované tablety_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisordinol 10 mg zuclopenthixoli dihydrochloridum potahované tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixolum 10 mg ve formě zuclopenthixoli dihydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy a hydrogenovaný ricinový olej.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety 50 (100) potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může ovlivnit pozornost.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tl název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


H.Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dánsko

12. registrační císlo/císla 68/167/85-B/C

T3 číslo šarže

Č.šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. (Pouze na vnějším obalu) 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU cisordinol 10 mg (Pouze na vnějším obalu)

- 2 -