Příbalový Leták

Ciqorin 25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ciqorin 10 mg, měkké tobolky Ciqorin 25 mg, měkké tobolky Ciqorin 50 mg, měkké tobolky Ciqorin 100 mg, měkké tobolky

ciclosporinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 10 mg, 25 mg, 50 mg nebo 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje etanol, sorbitol (E420) a glyceromakrogol-hydroxystearát. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Měkké tobolky

(10 mg, 25 mg a 50 mg) 20 měkkých tobolek 30 měkkých tobolek 50 měkkých tobolek 50x1 měkkých tobolek 60 měkkých tobolek 90 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek

100 mg

20 měkkých tobolek 30 měkkých tobolek 30x1 měkkých tobolek 50 měkkých tobolek 50x1 měkkých tobolek 60 měkkých tobolek 90 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Tobolky polykejte celé.


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Ciqorin 10 mg, měkké tobolky: 59/323/13-C Ciqorin 25 mg, měkké tobolky: 59/324/13-C Ciqorin 50 mg, měkké tobolky: 59/325/13-C Ciqorin 100 mg, měkké tobolky: 59/326/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ciqorin 10 mg Ciqorin 25 mg Ciqorin 50 mg Ciqorin 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blister


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ciqorin 10 mg, měkké tobolky Ciqorin 25 mg, měkké tobolky Ciqorin 50 mg, měkké tobolky Ciqorin 100 mg, měkké tobolky

ciclosporinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


- 4 -