Příbalový Leták

Cinqaero 10 Mg/Ml

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje reslizumabum 100 mg v 10 ml (10 mg/ml).

Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená myšími myelomovými buňkami (NS0) technologií rekombinantní DNA.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna 100 mg injekční lahvička obsahuje 0,20 mmol (4,6 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok s pH 5,5. Může obsahovat částice proteinu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek CINQAERO je indikován jako doplňková léčba u dospělých pacientů se závažným eozinofilním astmatem nedostatečně kontrolovaným i přes užívání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů plus dalšího léčivého přípravku pro kontrolu astmatu (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Přípravek CINQAERO musí předepisovat lékaři se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou výše zmíněné indikace (viz bod 4.1).

Dávkování

Doporučená dávka založená na tělesné hmotnosti je 3 mg/kg podávaná jednou za čtyři týdny. Přípravek CINQAERO je určen pro dlouhodobou léčbu.

Rozhodnutí o pokračování léčby je třeba učinit nejméně jednou za rok podle závažnosti onemocnění a úrovně kontroly exacerbací.

Vynechaná dávka

Jestliže je vynechána infuze reslizumabu, která měla být podána k plánovanému datu, má být co nejdříve obnoveno podávání při indikované dávce a režimu. Nesmí se zdvojnásobit následující dávka, aby se nahradila dávka vynechaná.

Zvláštní populace

Starší _ pacienti

Údaje o použití reslizumabu u pacientů starších 75 let jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u pacientů starších 65 let byla pozorována podobná expozice reslizumabu jako u pacientů ve věku od 18 do < 65 let, nedoporučuje se žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není potřebná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha _ funkce _ jater

U pacientů s poruchou funkce jater není potřebná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická _ populace

Bezpečnost a účinnost přípravku CINQAERO u dětí a dospívajících ve věku do 17 let pro indikace přípravku CINQAERO nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve věku do 11 let. V současnosti dostupné údaje pro dospívající ve věku od 12 do 17 let jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání Intravenózní podání.

Přípravek CINQAERO je určen pouze pro intravenózní infuzi. Nesmí být podáván subkutánně, perorálně ani intramuskulárně.

Do infuzního vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) se nadávkuje odpovídající dávka přípravku CINQAERO. Objem roztoku (v ml) z injekční lahvičky (lahviček), který je třeba podat, se vypočítá následujícím způsobem: 0,3 x tělesná hmotnost pacienta (v kg).

Naředěný léčivý přípravek se poté podává jako 20-50minutová intravenózní infuze skrze sterilní apyrogenní jednorázový infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů (0,2 ^m). Přípravek CINQAERO se nesmí podávat jako bolusová injekce ani jako neředěný koncentrát.

Infuze musí být okamžitě ukončena, pokud se u pacienta dostaví hypersenzitivní reakce na reslizumab nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 4.4).

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu.

Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s astmatem nebo exacerbace. Pacientům je nutno sdělit, aby vyhledali lékařskou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po zahájení léčby zhorší.

Hvpersenzitivita a reakce v místě aplikace

V souvislosti s podáváním reslizumabu byly hlášeny akutní systémové reakce, včetně anafylaktické reakce (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány během infuze nebo do 20 minut po jejím dokončení. Během podávání reslizumabu a po odpovídající dobu po jeho podání pacienti mají být sledováni. Pokud dojde k anafylaktické reakci, podávání reslizumabu musí být okamžitě zastaveno a musí být zahájena vhodná léčba; podávání reslizumabu musí být trvale ukončeno (viz bod 4.3).

Infekce parazity (helmintóza)

Eozinofily mohou být součástí imunologické odpovědi na některé helmintické infekce. Pacienti s již existující helmintickou infekcí musí být přeléčeni ještě před zahájením léčby reslizumabem. Pokud budou pacienti infikováni během léčby reslizumabem a nezareagují na léčbu antihelmintiky, je třeba zvážit dočasné přerušení léčby.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S reslizumabem nebyly provedeny žádné formální klinické studie lékových interakcí. Údaje in vitro naznačují, že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na základě vlastností reslizumabu se neočekávají mezilékové interakce. Výsledky farmakokinetické analýzy populací potvrzují, že současné použití buď leukotrienových antagonistů nebo systémových kortikosteroidů neovlivňuje farmakokinetiku reslizumabu (viz bod 5.2).

Reslizumab nebyl studován u pacientů současně užívajících jiné imunosupresivní léčivé přípravky než perorální kortikosteroidy (oral corticosteroids, OCS); proto je profil bezpečnosti a účinnosti reslizumabu u těchto pacientů neznámý.

Reslizumab nebyl studován u pacientů, kterým byly podány živé vakcíny. Nejsou k dispozici žádné údaje o sekundárním přenosu infekce z osob, kterým byly podány živé vakcíny, na pacienty užívající reslizumab, ani o odpovědi pacientů užívajících reslizumab po provedení nové imunizace.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání reslizumabu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Podávání přípravku CINQAERO během těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Je třeba vzít v úvahu, že reslizumab má dlouhý poločas (viz bod 5.2).

Kojení

Není známo, zda se reslizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování reslizumabu do mléka.

U člověka se během několika prvních dnů po porodu mohou předávat protilátky novorozencům mateřským mlékem. V tomto krátkém období nelze vyloučit riziko pro kojence. Poté je možné přípravek CINQAERO používat během kojení tam, kde je to vhodné.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě u člověka. Dostupné neklinické údaje nenaznačují vliv na fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek CINQAERO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem během léčby, který se vyskytl cca u 2 % pacientů, byla zvýšená kreatinfosfokináza v krvi. Anafylaktická reakce (viz bod 4.4) se projevila u méně než 1 % pacientů.

Během kontrolovaných klinických studií byl podíl pacientů, jejichž účast byla předčasně ukončena z důvodu nežádoucí příhody, 5 % ve skupině užívající přípravek reslizumab v dávce 3 mg/kg i ve skupině užívající placebo.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Celkem dostalo nejméně jednu dávku reslizumabu 2 195 subjektů. Z těchto subjektů 1 006 pacientů s astmatem užívalo přípravek nejméně 6 měsíců, 759 jej užívalo nejméně 1 rok a 237 déle než 2 roky (až 3 roky). Následující nežádoucí účinky reslizumabu byly hlášeny během placebem kontrolovaných studií astmatu trvajících až 52 týdnů léčby s dávkou 3 mg/kg podávanou intravenózně (1 028 pacientů). Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže v tabulce 1 podle tříd orgánových systémů a frekvence (frekvence jsou definovány jako: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Anafylaktická reakce*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Myalgie*

Vyšetření

Časté

Kreatinfosfokináza v krvi zvýšená*

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Anafylaktická reakce

Anafylaktická reakce, která je závažným nežádoucím účinkem, byla během placebem kontrolovaných, nezaslepených studií astmatu hlášena a považována za související s reslizumabem u 3 pacientů (0,19 %). Tyto reakce byly pozorovány během infuze reslizumabu nebo do 20 minut po jejím dokončení a byly hlášeny již u druhé dávky reslizumabu. Zcela vymizely po standardní léčbě bez reziduálních účinků. Projevy zahrnovaly postižení kůže nebo sliznic, dyspnoe, sípot, gastrointestinální symptomy a třesavku. Tyto případy vedly k ukončení léčby. Vzhledem k překrývání známek a příznaků nebylo ve všech případech možné rozlišit mezi anafylaktickou reakcí, jinou hypersenzitivní reakcí a reakcí související s infuzí (viz bod 4.4).

Myalgie

Myalgie byla hlášena u 0,97 % pacientů (10 z 1 028) ve skupině s 3 mg/kg reslizumabu v placebem kontrolovaných studiích astmatu ve srovnání s 0,55 % pacientů (4 ze 730) ve skupině s placebem.

Zvýšená kreatinfosfokináza v krvi

Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi bylo přechodné a asymptomatické a nevedlo k předčasnému ukončení léčby.

Malignity

V placebem kontrolovaných klinických studiích byl u 6 z 1 028 pacientů (0,6 %), jimž byl podáván reslizumab v dávce 3 mg/kg, hlášen nejméně jeden maligní novotvar ve srovnání se 2 ze 730 pacientů (0,3 %) ve skupině užívající placebo. Malignity zjištěné u pacientů léčených přípravkem reslizumab byly různého charakteru a nesouvisely s žádným konkrétním typem tkáně.

Pediatrická populace

Zkušenost s pediatrickými pacienty je omezená (viz bod 5.1). Údaje nenaznačily rozdíl v bezpečnostním profilu reslizumabu u pediatrických pacientů ve srovnání s dospělými pacienty.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Nejvyšší jednotlivá uváděná dávka podaná intravenózně byla 12,1 mg/kg a neměla pro pacienta žádné klinické následky. Při předávkování se doporučuje sledovat, zda pacient nevykazuje známky nebo příznaky nežádoucích účinků, a zajistit vhodnou symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest, jiná systémová léčiva onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest; ATC kód: R03DX08

Mechanismus účinku

Reslizumab je humanizovaná monoklonální protilátka (IgG4, k) proti lidskému interleukinu-5 (IL-5). Reslizumab se specificky váže na IL-5 a interferuje s vazbou IL-5 na receptory pro IL-5 na buněčném povrchu. IL-5 je klíčový cytokin zodpovídající za diferenciaci, zrání, migraci a aktivaci lidských eozinofilů. Reslizumab váže lidský IL-5 s pikomolární afinitou a blokuje jeho biologickou funkci; v důsledku toho je přežívání eozinofilů zkráceno a jejich aktivita snížena.

Farmakodynamické účinky

Účinek na eozinofily ve sputu

Účinek reslizumabu u pacientů s astmatem a zvýšeným počtem eozinofilů ve sputu (nejméně 3 %) byl hodnocen v 15týdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii fáze 2 s reslizumabem v dávce 3 mg/kg. Eozinofily ve sputu byly měřeny u podskupiny 38 dospělých pacientů na konci léčby. V této studii se ve skupině užívající reslizumab procentuální podíl eozinofilů ve sputu snížil oproti střední hodnotě výchozího stavu o 17,4 % (směrodatná odchylka: 15,9 %) o 82 % na konci léčby.

Účinek na eozinofily v krvi

V klinických studiích I a II s reslizumabem v dávce 3 mg/kg byl zjištěn pokles počtu eozinofilů v krvi po první dávce; udržel se po celou 52týdenní dobu léčby beze známek tachyfylaxe. Ve sloučených datech byly ve skupinách léčených placebem a reslizumabem výchozí střední hodnoty počtů eozinofilů 655 ^l"1 (n=476) a 654 ^l"1 (n=477) a v 52. týdnu 514 ^l"1 (n=405) a 61 ^l"1 (n=407)

(v uvedeném pořadí). U pacientů léčených reslizumabem, kteří absolvovali následné sledování s vyhodnocením po 90 dnech, se eozinofily začaly vracet k výchozím hodnotám (394 ^l-1, n=36). Pokles počtu eozinofilů v krvi souvisel s hladinou reslizumabu.

Pokles počtu eozinofilů v krvi vyvolaný reslizumabem u pacientů s pozitivními protilátkami proti reslizumabu se nelišil od poklesu u pacientů s negativními protilátkami proti reslizumabu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přehled klinické účinnosti

Účinnost reslizumabu u eozinofilního astmatu (eozinofily v krvi > 400 ^l-1) byla hodnocena ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (studie I až III) trvajících 16 až 52 týdnů, kterých se zúčastnilo 1 268 pacientů se středně závažným až závažným astmatem nedostatečně zvládnutým při střední až vysoké dávce inhalačních kortikosteroidů (ICS) (nejméně 440 pg flutikason-propionátu denně nebo ekvivalentní dávka), kteří užívali jiné prostředky ke kontrole astmatu nebo nikoli; předchozí stabilní imunoterapie alergeny byla povolena.

Studie I a II byly 52týdenní randomizované, placebem kontrolované studie u pacientů, kteří měli nejméně jednu exacerbaci astmatu vyžadující použití systémových kortikosteroidů v posledních dvanácti měsících. Udržovací léčba OCS (do 10 mg ekvivalentu prednisonu denně) byla povolena. Pacientům bylo podáno buď 13 dávek placeba nebo reslizumabu (3 mg/kg) vždy jednou za 4 týdny.

Studie III byla 16týdenní, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. Tato studie nekladla žádný požadavek na předchozí exacerbaci astmatu. Udržovací léčba OCS nebyla povolena. Pacientům byly podány buď čtyři dávky placeba nebo reslizumabu (0,3 mg/kg nebo 3 mg/kg) vždy jednou za 4 týdny.

Tabulka 2 uvádí demografické údaje a výchozí charakteristiky pro studii I, II a III.

Tabulka 2: Demografie

íé údaje a výchozí chara

íteristiky pro studie astmatu I-III

Demografický údaj nebo výchozí charakteristika

Studie I (n=489)

Studie II (n=464)

Studie III (n=315)

Demografický údaj

Průměrný věk v letech

46,65

46,97

43,89

Průměrné trvání astmatu v letech

19,28

18,41

20,35

Testy plicní funkce

Predikovaný průměr FEV1a v % před podáním

bronchodilatátoru

64,31

69,21

70,14

Počet eozinofilů

Výchozí průměrný počet eozinofilů v krvi, pl-1

660

649

614

Anamnéza exacerbací

Průměrný počet exacerbací v předchozím roce

1,99

1,94

2,03

Podíl pacientů v kroku 4 a 5 podle GINAc

GINA 4, %

68

70

79

GINA 5, %

13

9

< 1

Pacienti s refrakterním astmatemd

%

34

31

NAb

a FEV1=jednosekundová vitální kapacita při usilovném výdechu b NA=není k dispozici

c Klasifikace GINA je založena na definici Globální iniciativy pro astma (Global Initiative for Asthma, GINA):

Krok 4 podle GINA - pacienti užívali střední až vysokou dávku ICS plus další prostředek ke kontrole astmatu.

Krok 5 podle GINA - pacienti navíc užívali jako adjuvantní léčbu udržovací OCS. d Procento pacientů s refrakterním astmatem (podle definice refrakterního astmatu vytvořené v roce 2000 na setkání Americké thorakální společnosti (American Thoracic Society, ATS) / Evropské společnosti pro respirační onemocnění (European Respiratory Society, ERS)) ve studii I a II bylo analyzováno dodatečně.

Studie I a II

Primárním měřítkem účinnosti jak ve studii I, tak ve studii II byla frekvence exacerbací astmatu u jednotlivých pacientů během 52týdenního období léčby. V obou studiích byla exacerbace astmatu definována jako zhoršení astmatu, které si vyžádalo následující lékařský zákrok:

1)    použití systémových kortikosteroidů nebo zvýšené využití léčby ICS po dobu 3 nebo více dní, a/nebo

2)    neodkladný léčebný zákrok související s astmatem a zahrnující nejméně jednu z následujících možností: neplánovaná návštěva zdravotníka za účelem nasazení léčby rozprašovačem (nebulizátorem) nebo jiná urgentní léčba zabraňující zhoršení symptomů astmatu; návštěva lékařské pohotovosti v souvislosti s léčbou astmatu nebo hospitalizace v souvislosti s astmatem.

Celková _ populace

Ve studiích I a II u pacientů užívajících reslizumab v dávce 3 mg/kg došlo ve srovnání s placebem k významnému snížení exacerbací astmatu (o 50 %, resp. 59 %) (viz tabulka 3). Celkové snížení bylo

Tabulka 3: Frekvence exacerbací astmatu během 52týdenního období léčby - studie I a II, sloučené údaje (studie I a II) pro celkovou populaci a podskupinu GINA 4 a 5_

Léčebné skupiny (n)

Míra exacerbací astmatu3

% snížení

Údaje dle studie

Studie I

Reslizumab 3 mg/kg (n=245)

0,90

50 %

Placebo

(n=244)

1,80

(p < 0,0001)

Studie II

Reslizumab 3 mg/kg (n=232)

0,86

59 %

Placebo

(n=232)

2,12

(p < 0,0001)

Sloučené studie I a II

Celková populace

Reslizumab 3 mg/kg (n=477)

0,84

54 %

Placebo

(n=476)

1,81

(p < 0,0001)

Podskupina GINA 4 a 5

Reslizumab 3 mg/kg (n=383)

95 % CIb

0,85

(0,64; 1,12)

56 %

Placebo (n=380) 95 % CI

1,95

(1,50; 2,53)

a Míra upravená podle stratifikačních faktorů (výchozí užívání OCS a zeměpisná oblast). b CI = Interval spolehlivosti_

54 %.


U podskupiny pacientů, kteří ke zvládnutí exacerbace astmatu potřebovali několik sérií léčby OCS, bylo prokázáno, že reslizumab snižoval frekvenci exacerbací astmatu o 56 % (p < 0,0001) ve studii I a o 60 % (p < 0,0001) ve studii II. Po dávce reslizumabu 3 mg/kg bylo pozorováno snížení exacerbací astmatu, které vedly k hospitalizaci nebo k návštěvě pohotovosti, které bylo statisticky významné (ve studii I o 34 % [p=0,2572] a ve studii II o 31 % [p=0,4020]).

Podíl pacientů, u nichž nedošlo k exacerbaci astmatu během 52týdenního období léčby, byl vyšší ve skupině s dávkou reslizumabu 3 mg/kg (62 % ve studii I a 75 % ve studii II) ve srovnání se skupinou s placebem (46 % ve studii I a 55 % ve studii II).

Pacienti se závažným eozinofilním astmatem

Ve studiích I a II je závažné eozinofilní astma definováno jako jakýkoli stav pacienta, který lze zařadit do kroků 4 a 5 podle GINA (střední až vysoká dávka ICS [> 440 pg flutikason-propionátu] plus další přípravek pro kontrolu astmatu, s udržovací léčbou OCS nebo bez ní) s počtem eozinofilů > 400 pl-1 na začátku léčby. Kohorta 763 pacientů ze studií I a II toto kritérium splnila a primární výsledky účinnosti jsou uvedeny v tabulce 3. Ve sloučených studiích I a II pacienti užívající reslizumab v dávce 3 mg/kg vykazovali ve srovnání s placebem významné snížení exacerbací astmatu (56 % v případě podskupiny GINA 4 a 5).

Účinek reslizumabu v dávce 3 mg/kg podávané jednou za 4 týdny na sekundární cílové parametry, zahrnující FEVi, dotazník AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire, dotazník kvality života s astmatem), dotazník ACQ (Asthma Control Questionnaire, dotazník kontroly astmatu) a index ASUI (Asthma Symptom Utility Index, index funkčnosti astmatických příznaků) dále svědčí ve prospěch účinnosti reslizumabu (3 mg/kg) ve srovnání s placebem. Zlepšení byla pozorována již od 4 týdnů po první dávce reslizumabu (AQLQ v 16. týdnu) a udržela se do 52. týdnu.

Výsledky pro FEVj, ACQ a AQLQ jsou znázorněny v tabulce 4 níže pro celkovou populaci a pro podskupinu GINA 4 a 5.

Tabulka4: Rozdíl v léčbě u průměrné změny oproti výchozímu stavu pro vybrané sekundární proměnné účinnosti - sloučené údaje (studie I a II) pro celkovou populaci a podskupinu GINA 4

a 5

Celková

populace

Podskupina GINA 4 a 5

Proměnná

účinnostia

Po 16 týdnech

Po 52 týdnech

Po 16 týdnech

Po 52 týdnech

FEV1 (ml)

Průměrný rozdíl (95 % CIb) (p-hodnota)

117

(73, 160)

(p<0,0001)

110

(66, 154)

(p < 0,0001)

143

(94, 192)

129

(80, 179)

ACQ

Průměrný rozdíl (95 % CI) (p-hodnota)

-0,232

(-0,325; -0,139)

-0,250

(-0,343; -0,156)

-0,321

(-0,424; -0,218)

-0,330

(-0,433; -0.226)

AQLQ

Průměrný rozdíl (95 % CI) (p-hodnota)

0,226

(0,094; 0,359)

(p < 0,0001)

0,272

(0,155; 0,388)

(p < 0,0001)

0,295

(0,151; 0,438)

0,346

(0,219; 0,473)

a Hodnoty představují rozdíl v léčbě mezi placebem a reslizumabem 3 mg/kg na základě upravených středních hodnot za stanovené časové období pro každou léčebnou skupinu, s výjimkou změny AQLQ v 16. týdnu, což byl první časový bod, kdy bylo AQLQ hodnoceno. b CI = Interval spolehlivosti.

Pacienti se závažným refrakterním eozinofilním astmatem

Reslizumab vedl k významnému snížení exacerbací astmatu oproti placebu u refrakterní populace (59 %) a nerefrakterní populace (49 %). Výsledky byly podpořeny sekundárními cílovými ukazateli účinnosti a odpovídaly celé populaci.

Studie III

Primárním cílovým parametrem byla změna FEVi oproti výchozímu stavu po 16 týdnech. Ve studii III měli pacienti užívající reslizumab v dávce 3 mg/kg významně většínárůst FEVi oproti výchozímu stavu ve srovnání s placebem (rozdíl v léčbě: 160 ml, p=0,0018). Zlepšení FEV1 bylo zaznamenáno za 4 týdny po podání první dávky reslizumabu.

Imunogenita

V placebem kontrolovaných studiích fáze 3 o délce trvání 16 až 52 týdnů byly zjištěny nízké titry protilátek proti reslizumabu, často s přechodným výskytem, u 53z 983 pacientů s astmatem (5 %) užívajících 3 mg/kg reslizumabu. V otevřené pokračovací studii fáze 3 byly zjištěny nízké titry protilátek proti reslizumabu, často s přechodným výskytem, u 49 z 1 014 pacientů s astmatem (5 %), kteří užívali 3 mg/kg reslizumabu po dobu až 36 měsíců. Zdá se, že na systémovou expozici reslizumabu neměly protilátky proti reslizumabu vliv. Tyto protilátky neměly vliv na klinickou farmakodynamiku, účinnost či bezpečnost.

Etnický původ

Analýzy farmakokinetiky populací ukázaly, že farmakokinetika reslizumabu se u různých etnických skupin významně neliší (u bílých, černošských a asijských skupin). Bezpečnostní údaje u populací jiného typu než bělošských jsou omezené.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem CINQAERO u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s astmatem (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

39 pediatrických pacientů s astmatem ve věku od 12 do 17 let bylo randomizováno pro používání reslizumabu v dávce 0,3 mg/kg, reslizumabu v dávce 3 mg/kg nebo placeba v rámci dvou 52týdenních studií exacerbace (studie I a II) a jedné 16týdenní studie plicní funkce (studie III). Pouze ve studii I a II bylo vyžadováno, aby pacienti měli nejméně jednu exacerbaci astmatu vyžadující léčbu systémovými kortikosteroidy v roce, který předcházel jejich vstupu do studie. Exacerbace astmatu byly hodnoceny pouze ve studiích exacerbace (studie I a II, reslizumab 3 mg/kg [n=14] a placebo [n=11]). V této věkové skupině nebyly pozorovány žádné účinky léčby na exacerbace astmatu (poměr míry exacerbací astmatu [reslizumab/placebo] 2,09). Vzhledem k malé velikosti vzorku a nerovnováze výchozí úrovně vyplývající z analýzy podskupin nelze u pediatrické populace dojít k závěru o účinnosti při astmatu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Maximální koncentrace v séru přibližně 80 ^g/ml jsou typicky zjišťovány na konci infuze. Obecně koncentrace reslizumabu v séru klesá z maximální hodnoty dvoufázově. Po podání více dávek se koncentrace reslizumabu v séru kumulativně zvýší přibližně 1,5 až 1,9násobně. Po podání dávek v rozmezí 0,3 mg/kg až 3,0 mg/kg nebyla zjištěna žádná zjevná odchylka od farmakokinetiky přímé úměry k dávce reslizumabu. Variabilita maximální koncentrace a celkové expozice mezi jednotlivci je přibližně 20-30 %.

Na základě analýzy farmakokinetiky populací se zdá, že systémová expozice reslizumabu není ovlivněna cirkulujícími protilátkami proti reslizumabu.

Distribuce

Reslizumab má distribuční objem přibližně 5 l, což svědčí o minimální distribuci do extravaskulárních tkání.

Biotransformace

Stejně jako u jiných monoklonálních protilátek se předpokládá, že reslizumab je odbouráván enzymovou proteolýzou na malé peptidy a aminokyseliny. Protože se reslizumab váže na rozpustný nosič, předpokládá se lineární clearance nezprostředkovaná nosičem.

Eliminace

Clearance reslizumabu je přibližně 7 ml/h. Poločas eliminace reslizumabu je přibližně 24 dní.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Farmakokinetika reslizumabu byla podobná u dospělých (18-65 let, n=759) i u starších pacientů (věk více než 65 let, n=30).

Pediatrická populace

Rozsah systémové expozice u pacientů od 12 do méně než 18 let (n=15) se překrýval s rozsahem systémové expozice u jiných skupin, i když hodnota mediánu byla mírně nižší než u dospělých pacientů (18-65 let, n=759) a starších pacientů (věk více než 65 let, n=30).

Pohlaví

Farmakokinetika reslizumabu u mužů a žen se významně neliší.

Etnický původ

Analýzy farmakokinetiky populací ukázaly, že farmakokinetika reslizumabu se u různých etnických skupin významně neliší (u bílých, černošských a asijských skupin).

Porucha funkce jater

Reslizumab nebyl studován u pacientů s poruchou funkce jater. Neočekává se přímý vliv funkce jater na farmakokinetiku reslizumabu, protože eliminace protilátek v zásadě probíhá formou katabolismu. Při analýze farmakokinetiky populací byli pacienti klasifikováni podle výchozí úrovně funkce jater. Většina pacientů měla testy funkce jater normální (n=766, přibližně 95 %) nebo mírně zvýšené (buď v prvním případě celkový bilirubin nad horním limitem normy [upper limit of normal, ULN], ale nižší nebo rovný 1,5násobku ULN, nebo ve druhém případě aspartátaminotransferáza vyšší než ULN a celkový bilirubin nižší nebo rovný ULN, n=35, přibližně 4 %). Mezi těmito skupinami nebyl pozorován významný rozdíl ve farmakokinetice reslizumabu.

Porucha funkce ledvin

Reslizumab je protilátka s molekulovou hmotností 147 kilodaltonů, a proto se neočekává jeho vylučování do moči. Většina pacientů zahrnutých do analýzy farmakokinetiky populací měla normální funkci ledvin (odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR]) vyšší nebo rovna 90 ml/min/1,73 m2, n=294, přibližně 37 %), mírnou poruchu funkce ledvin (eGFR 60-89 ml/min/1,73 m2, n=446, přibližně 56 %) nebo středně závažnou poruchu funkce ledvin (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m2, n=63, přibližně 8 %). Nebyly zjištěny žádné zaznamenáníhodné rozdíly ve farmakokinetice reslizumabu mezi těmito skupinami s různou funkcí ledvin. Reslizumab nebyl studován u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin nebo pacientů v terminální fázi selhání ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného Ledová kyselina octová Sacharosa Voda pro injekci

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

Naředěný léčivý přípravek

Bylo prokázáno, že chemická a fyzikální stabilita používaného přípravku při teplotě 2 °C-8 °C a při teplotě 25 °C po přidání infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) za podmínek ochrany před světlem je až 16 hodin.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Pokud není použit ihned, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Při teplotě 2 °C-8 °C nesmí být normálně doba uchovávání delší než 16 hodin, pokud bylo ředění provedeno při kontrolovaných a validovaných aseptických podmínách.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

10 ml koncentrátu v injekční lahvičce z čirého skla třída I uzavřená zátkou z butylové pryže potaženou kopolymerem polyethylenu a tetrafluorethylenu s hliníkovým uzávěrem a plastovým odtrhovacím víčkem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek CINQAERO je dodáván jako koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce na jednorázové použití. Infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní podání výhradně po naředění a musí být připraven s použitím aseptické techniky podle následujícího postupu:

Příprava infuzního roztoku

1.    Vyjměte přípravek CINQAERO z chladničky. Injekční lahvičkou netřepejte.

2.    Před použitím je potřeba léčivý přípravek prohlédnout. Koncentrát je čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý. V koncentrátu mohou být přítomny částice proteinů, které vypadají jako průsvitné až bílé amorfní částice, přičemž některé z nich vypadají jako vlákna. To není u roztoků proteinů neobvyklé. Koncentrát se nesmí použít, pokud je zabarven (kromě mírného zažloutnutí) nebo pokud jsou přítomny cizorodé částice.

3.    K nasátí vypočteného objemu koncentrátu z injekční lahvičky (lahviček) se použije vhodná injekční stříkačka. Požadovaný objem (v ml) se vypočítá na základě tělesné hmotnosti pacienta (v kg): 0,3 x tělesná hmotnost (v kg); např. při tělesné hmotnosti 60 kg je potřebný objem 18 ml (180 mg) (0,3 x 60 = 18 ml).

4.    Pomalu nadávkujte obsah injekční stříkačky do infuzního vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Opatrným obrácením vaku roztok promíchejte.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

5.    Koncentrát neobsahuje žádné konzervační látky. Jakýkoli zbývající koncentrát v injekční lahvičce se musí zlikvidovat.

6.    Doporučuje se podávat infuzní roztok ihned po přípravě. Roztok přípravku CINQAERO naředěného infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) lze skladovat v chladničce při teplotě 2 °C-8 °C (nebo do 25 °C, pokud bylo ředění provedeno při kontrolovaných a validovaných aseptických podmínách) chráněný před světlem po dobu až 16 hodin.

7.    Přípravek CINQAERO lze podávat z infuzních vaků z polyvinylchloridu (PVC) nebo polyolefinu (PO).

Pokyny k podání

1.    Přípravek CINQAERO má podávat odborný zdravotnický pracovník, připravený léčit reakce hypersenzivity včetně anafýlaxe (viz bod 4.4). Pacienta je nutno po dobu trvání infuze a po náležitou dobu poté pozorovat. Pacientům je třeba sdělit pokyny, jak rozpoznávat příznaky závažné alergické reakce.

2.    Pokud je infuzní roztok uchováván v chladničce, nechejte jej vytemperovat na pokojovou teplotu (15 °C-25 °C).

3.    Infuzní roztok má být podáván intravenózní infuzí po dobu 20-50 minut. Doba infuze se může lišit v závislosti na celkovém objemu podávaném v infuzi.

4.    Infuzní roztok nemá být podáván jednou intravenózní hadičkou současně s jinými léčivými přípravky. Nebyly provedeny žádné fyzikální ani biochemické studie kompatibility hodnotící současné podávání reslizumabu s jinými léčivými přípravky.

5.    Pro infuze má být použita infuzní souprava s vřazeným sterilním apyrogenním filtrem s nízkou vazbou proteinů (s velikostí pórů 0,2 pm). S přípravkem CINQAERO lze použít vřazený infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů s polyethersulfonem (PES), polyvinylidenfluoridem (PVDF), nylonem nebo acetátem celulosy (CA).

6.    Po dokončení infuze propláchněte infuzní soupravu sterilním infuzním roztokem chloridu sodného 0,9 mg/ml (0,9%), aby bylo jisté, že pacientu byl podán všechen infuzní roztok přípravku CINQAERO.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals Limited Ridings Point, Whistler Drive Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/16/1125/001

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Lonza Biologics Inc.

101 International Drive Portsmouth New Hampshire 03801

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Sicor Biotech UAB Moléty pl. 5 LT-08409 Vilnius LITVA

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

Držitel rozhodnutí o registraci předloží první pravidelně aktualizovanou zprávu o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek do 6 měsíců od jeho registrace.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok reslizumabum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje reslizumabum 100 mg v 10 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: trihydrát octanu sodného, ledová kyselina octová, sacharosa, voda pro injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro infuzní roztok 1 injekční lahvička 100 mg/10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání pouze po naředění.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals Limited Ridings Point, Whistler Drive Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/16/1125/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


CINQAERO 10 mg/ml sterilní koncentrát reslizumabum

Intravenózní podání pouze po naředění.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

100 mg/10 ml

6.    JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

CINQAERO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

reslizumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CINQAERO a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek CINQAERO podán

3.    Jak se přípravek CINQAERO podává

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek CINQAERO uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CINQAERO a k čemu se používá Co je přípravek CINQAERO

CINQAERO je léčivý přípravek obsahující účinnou látku reslizumab, monoklonální protilátku, což je typ bílkoviny, která rozpozná konkrétní cílovou látku v lidském těle a naváže se na ni.

Jak CINQAERO působí

CINQAERO blokuje aktivitu interleukinu-5 a snižuje počet eozinofilů v krvi a plicích. Eozinofily jsou bílé krvinky, které se podílejí na zánětu provázejícím astma. Interleukin-5 je bílkovina, kterou vytváří Vaše tělo a která má klíčovou úlohu při zánětu provázejícím astma, protože aktivuje eozinofily.

K čemu se přípravek CINQAERO používá

Přípravek CINQAERO je lék, který se používá k léčbě závažného eozinofilního astmatu u dospělých pacientů (ve věku od 18 let), jejich onemocnění není dobře kontrolováno i přes léčbu vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů společně s dalším lékem na astma. Eozinofilní astma je typ astmatu, při kterém mají pacienti příliš mnoho eozinofilů v krvi nebo v plicích. Přípravek CINQAERO se používá spolu s jinými léky k léčbě astmatu (inhalačními kortikosteroidy a dalšími léky na astma).

Jaké jsou výhody používání přípravku CINQAERO

Přípravek CINQAERO snižuje frekvenci zhoršení astmatu, pomáhá Vám lépe dýchat a snižuje závažnost příznaků astmatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek CINQAERO podán Přípravek CINQAERO Vám nesmí být podán:

- jestliže jste alergický(á) na reslizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku CINQAERO se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:

-    jestliže máte parazitární infekci nebo jestliže žijete v oblasti, kde se často vyskytují parazitární infekce, nebo pokud do takové oblasti cestujete, neboť tento lék může narušovat schopnost Vašeho těla bojovat s určitými typy parazitárních infekcí.

Před použitím přípravku CINQAERO se rovněž poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:

-    jestliže během léčby tímto přípravkem Vaše astma zůstane nekontrolované nebo se zhorší;

-    jestliže se u Vás projeví jakýkoli příznak alergické reakce (např. svědění, potíže s dýcháním, sípot, horečka, třesavka, závrať, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, břišní potíže, kožní vyrážka, zarudnutí nebo otok). U pacientů užívajících tento přípravek se vyskytly závažné alergické reakce (viz část 4 „Možné nežádoucí účinky).

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek NENÍ určen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek CINQAERO

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Zvlášť důležité je:

-    jestliže užíváte jiné léky, které mají vliv na Váš imunitní systém,

-    jestliže jste nedávno byl(a) očkován(a) nebo byste mohl(a) potřebovat očkování.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Léčivá látka v tomto přípravku může přecházet do mateřského mléka, ale pouze během prvních několika dnů po narození.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že má přípravek CINQAERO vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek CINQAERO obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek CINQAERO podává

Vždy postupujte podle návodu a přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je 3 mg na jeden kg tělesné hmotnosti každé 4 týdny. Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek CINQAERO jako (kapénkovou) infuzi do žíly. Infuze bude trvat přibližně 20 až 50 minut.

Než se příznaky astmatu zlepší, může být potřebné podat více než jednu dávku.

Váš lékař nebo zdravotní sestra budou během infuze a po podání infuze sledovat, zda nemáte příznaky alergické reakce.

Jestliže jste zapomněl(a) použít naplánovanou dávku přípravku CINQAERO

Jestliže vynecháte naplánovanou dávku přípravku CINQAERO, zeptejte se svého lékaře, kdy Vám naplánuje podání další dávky.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek CINQAERO

NEPŘERUŠUJTE léčbu přípravkem CINQAERO, jestliže Vám to nedoporučil Váš lékař, a to i v případě, že se cítíte lépe. Přerušení nebo ukončení léčby tímto přípravkem může způsobit, že se Vám příznaky astmatu vrátí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

•    Závažné alergické reakce

Při podání přípravku CINQAERO nebo po něm se občas mohou vyskytnout závažné alergické reakce (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100). Váš lékař nebo zdravotní sestra budou pečlivě sledovat, zda se u Vás nevyskytnou známky nějaké reakce. Ihned sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře, jestliže budete mít jakékoli příznaky alergické reakce (např. svědění, potíže s dýcháním, sípot, horečka, třesavka, závratě, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, břišní potíže, kožní vyrážka, zarudnutí nebo otok).

Další nežádoucí účinky

Časté (mohou se vyskytnut až u 1 osoby z 10)

•    Zvýšení enzymu v krvi (krevní    kreatinfosfokinázy).

Méně časté (mohou se vyskytnout až    u    1    osoby ze    100)

•    Bolesti svalů (myalgie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CINQAERO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CINQAERO obsahuje

-    Léčivou látkou je reslizumabum.

Jeden ml koncentrátu obsahuje reslizumabum 10 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje reslizumabum 100 mg v 10 ml (10 mg/ml).

-    Pomocnými látkami jsou trihydrát octanu sodného, ledová kyselina octová, sacharosa a voda pro injekci.

Jak přípravek CINQAERO vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek CINQAERO je čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý roztok. Může obsahovat částice. Přípravek CINQAERO je dodáván ve skleněné injekční lahvičce. Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals Limited Ridings Point, Whistler Drive Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX Velká Británie

Výrobce

Sicor Biotech UAB Molétp pl. 5 LT-08409 Vilnius Litva

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Eunrapnu

TeBa OapMacroTHKMC Etnrapna EOOfl Ten: +359 2 489 95 82


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

TEVA GmbH Tel: +49 731 402 08


Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda Tel: +353 51 321740

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

EXXúba

Teva EAAág A.E.

TpA: +30 210 72 79 099

Espaňa

Teva Pharma, S.L.U.


Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90

Osterreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00 Portugal

Tél: +34 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00 Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000 Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Kórcpog

Teva ETXág A.E., EÍÍáSa TnÍ: +30 210 72 79 099

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiale Latvija Tel: +371 673 23 666


Teva Pharma - Produtos Farmaceuticos, Lda Tel: +351 21 476 75 50

Románia

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Suomi/Finland

Teva Finland

Puh/Tel: +358 20 180 5900 Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00

United Kingdom

Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek CINQAERO je dodáván jako koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce na

jednorázové použití. Infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní podání výhradně po naředění

a musí být připraven s použitím aseptické techniky podle následujícího postupu:

Příprava infuzního roztoku

1.    Vyjměte přípravek CINQAERO z chladničky. Injekční lahvičkou netřepejte.

2.    Před použitím je potřeba léčivý přípravek prohlédnout. Koncentrát je čirý až mírně zakalený, opalescentní, bezbarvý až mírně nažloutlý. V koncentrátu mohou být přítomny částice proteinů, které vypadají jako průsvitné až bílé amorfní částice, přičemž některé z nich vypadají jako vlákna. To není u roztoků proteinů neobvyklé. Koncentrát se nesmí použít, pokud je zabarven (kromě mírného zažloutnutí) nebo pokud jsou přítomny cizorodé částice.

3.    K nasátí vypočteného objemu koncentrátu z injekční lahvičky (lahviček) se použije vhodná injekční stříkačka. Požadovaný objem (v ml) se vypočítá na základě tělesné hmotnosti pacienta (v kg): 0,3 x tělesná hmotnost (v kg); např. při tělesné hmotnosti 60 kg je potřebný objem 18 ml (180 mg) (0,3 x 60 = 18 ml).

4.    Pomalu nadávkujte obsah injekční stříkačky do infuzního vaku obsahujícího 50 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Opatrným obrácením vaku roztok promíchejte.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

5.    Koncentrát neobsahuje žádné konzervační látky. Jakýkoli zbývající koncentrát v injekční lahvičce se musí zlikvidovat.

6.    Doporučuje se podávat infuzní roztok ihned po přípravě. Roztok přípravku CINQAERO naředěného infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) lze skladovat v chladničce při teplotě 2 °C-8 °C (nebo do 25 °C, pokud bylo ředění provedeno při kontrolovaných a validovaných aseptických podmínách) chráněný před světlem po dobu až 16 hodin.

7.    Přípravek CINQAERO lze podávat z infuzních vaků z polyvinylchloridu (PVC) nebo polyolefinu (PO).

Pokyny k podání

1.    Přípravek CINQAERO má podávat odborný zdravotnický pracovník, připravený léčit reakce hypersenzivity včetně anafylaxe (viz bod 4.4 v souhrnu údajů o přípravku). Pacienta je nutno po dobu trvání infuze a po náležitou dobu poté pozorovat. Pacientům je třeba sdělit pokyny, jak rozpoznávat příznaky závažné alergické reakce.

2.    Pokud je infuzní roztok uchováván v chladničce, nechejte jej vytemperovat na pokojovou teplotu (15 °C-25 °C).

3.    Infuzní roztok má být podáván intravenózní infuzí po dobu 20-50 minut. Doba infuze se může lišit v závislosti na celkovém objemu podávaném v infuzi.

4.    Infuzní roztok nemá být podáván jednou intravenózní hadičkou současně s jinými léčivými přípravky. Nebyly provedeny žádné fyzikální ani biochemické studie kompatibility hodnotící současné podávání reslizumabu s jinými léčivými přípravky.

5.    Pro infuze má být použita infuzní souprava s vřazeným sterilním apyrogenním filtrem s nízkou vazbou proteinů (s velikostí pórů 0,2 ^m). S přípravkem CINQAERO lze použít vřazený infuzní filtr s nízkou vazbou proteinů s polyethersulfonem (PES), polyvinylidenfluoridem (PVDF), nylonem nebo acetátem celulosy (CA).

6.    Po dokončení infuze propláchněte infuzní soupravu sterilním infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), aby bylo jisté, že pacientu byl podán všechen infuzní roztok přípravku CINQAERO.

Pokyny k dávkování viz bod 3. Jak se přípravek CINQAERO podává.

28