Příbalový Leták

Cimzia 200 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Cimzia 200 mg injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.

Certolizumab pegol je rekombinantní humanizovaný Fab fragment protilátky proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFa) produkovaný Escherichia coli a konjugovaný s polyethylenglykolem (PEG).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce).

Čirý až opalescentní, bezbarvý až žlutý roztok. pH roztoku je přibližně 4,7.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida

Cimzia je, v kombinaci s methotrexátem (MTX), indikována k:

-    léčbě středně závažné až závažné formy aktivní revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů, u kterých je odpověď na léčbu chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD - Disease-Modifying Antirheumatic Drugs), včetně MTX, nedostatečná. Cimzii lze podávat v monoterapii v případě nesnášenlivosti MTX nebo je-li pokračování léčby MTX nevhodné.

-    léčbě závažné, aktivní a progresivní formy RA u dospělých pacientů dosud neléčených MTX nebo jinými DMARD.

Bylo zjištěno, že Cimzia snižuje rychlost progrese poškození kloubu hodnocené rentgenem a zlepšuje fyzickou funkci při podávání v kombinaci s MTX.

Axiální spondylartritida

Cimzia je indikována k léčbě dospělých pacientů se závažnou aktivní axiální spondylartritidou, kterou tvoří:

Ankylozující spondylitida (AS)

Dospělí se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, u kterých zatím nedošlo při léčbě nesteroidními antirevmatiky (NSA) k přiměřené odpovědi nebo kteří tyto léky netolerují.

Axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu AS

Dospělí se závažnou aktivní axiální spondylartritidou bez rentgenového průkazu AS, ale s objektivními známkami zánětu podle zvýšení C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo podle magnetické rezonance, u kterých při léčbě NSA zatím nedošlo k přiměřené odpovědi nebo kteří tyto léky netolerují.

Psoriatická artritida

Cimzia je, v kombinaci s MTX, indikována k léčbě dospělých pacientů s aktivní psoriatickou artritidou, u kterých je odpověď na předchozí léčbu DMARD nedostatečná.

Cimzii lze podávat v monoterapii v případě nesnášenlivosti methotrexátu nebo je-li pokračování léčby methotrexátem nevhodné.

Podrobnosti o terapeutické účinnosti viz bod 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčbu Cimzií by měl zahajovat a sledovat odborný lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě nemocí, na které je Cimzia indikována. Pacienti léčení Cimzií by měli být vybaveni zvláštní kartičkou s upozorněním na léčbu.

Dávkování

Zaváděcí dávka

Doporučená úvodní dávka Cimzie u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou je 400 mg (podaná jako 2 subkutánní injekce, každá po 200 mg) v 0., 2. a 4. týdnu. Pokud je to vhodné, nemělo by se podávání MTX v průběhu léčby Cimzií u revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy přerušovat.

Udržovací dávka Revmatoidní artritida

Po úvodní dávce je doporučená udržovací dávka Cimzie pro dospělé pacienty s revmatoidní artritidou 200 mg každé 2 týdny. Jakmile je potvrzena klinická odpověď, může být zvážena alternativní udržovací dávka 400 mg každé 4 týdny. Pokud je to vhodné, nemělo by se podávání MTX v průběhu léčby Cimzií přerušovat.

Axiální spondylartritida

Po úvodní dávce je doporučená udržovací dávka Cimzie pro dospělé pacienty s axiální spondylartritidou 200 mg každé 2 týdny, nebo 400 mg každé 4 týdny.

Psoriatická artritida

Po úvodní dávce je doporučená udržovací dávka Cimzie pro dospělé pacienty s psoriatickou artritidou 200 mg každé 2 týdny. Jakmile je potvrzena klinická odpověď, může být zvážena alternativní udržovací dávka 400 mg každé 4 týdny. Pokud je to vhodné, ne mělo by se podávání MTX v průběhu léčby Cimzií přerušovat.

Dostupné údaje pro výše uvedené indikace naznačují, že klinické odpovědi je obvykle dosaženo během 12 týdnů léčby. Pokračování léčby je třeba pečlivě znovu zvážit u pacientů, kteří nevykazují žádné známky terapeutického přínosu během prvních 12 týdnů léčby.

Opomenutá dávka

Pacienti, kteří si opomenou podat dávku, musí být poučeni, že mají aplikovat injekci s další dávkou Cimzie ihned, jakmile si na ni vzpomenou, a v injekcích následujících dávek poté pokračovat tak, jak byli původně instruováni.

Zvláštní _ populace Pediatrická populace (<18 let)

Bezpečnost a účinnost Cimzie u dětí a dospívajících ve věku pod 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší pacienti (věk >65 let)

Žádná úprava dávky není nutná. Analýzy populační farmakokinetiky neprokázaly žádný vliv věku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin a jater

U těchto pacientů nebylo podávání Cimzie zkoumáno. Nelze učinit žádné doporučení, pokud jde o dávkování (viz bod 5.2).

Způsob podání

Celý obsah předplněné injekční stříkačky (1 ml) je nutno podat výlučně subkutánní injekcí. Mezi vhodná místa pro aplikaci injekce patří stehno nebo břicho.

Po příslušném školení v technice injekce si pacienti mohou předplněnou injekci Cimzie sami aplikovat, pokud jejich lékař rozhodne, že je to vhodné a při dalším sledování lékařem dle potřeby. Předplněná injekční stříkačka s chráničem jehly smí být použita pouze zdravotnickými pracovníky.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Aktivní tuberkulóza nebo jiné závažné infekce jako sepse nebo oportunní infekce (viz bod 4.4). Středně závažné až závažné srdeční selhání (NYHA třída III/IV) (viz bod 4.4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Infekce

Pacienti musí být pečlivě monitorováni na známky a příznaky infekcí včetně tuberkulózy před, během a po léčbě Cimzií. Protože eliminace certolizumab pegolu trvá až 5 měsíců, monitoring by měl pokračovat po celou tuto dobu (viz bod 4.3).

Léčba Cimzií nesmí být zahájena u pacientů s klinicky významnou aktivní infekcí, včetně chronických nebo lokalizovaných infekcí, pokud infekce není pod kontrolou (viz bod 4.3).

Pacienty, u kterých se vyvine během léčby Cimzií nová infekce, je třeba pečlivě sledovat. Pokud u pacienta vznikne nová závažná infekce, je nutno podávání Cimzie přerušit, dokud není infekce pod kontrolou. Lékaři musí být opatrní při zvažování použití Cimzie u pacientů s anamnézou rekurentní nebo oportunní infekce nebo u pacientů se základním onemocněním, které může pacienta ke vzniku infekcí disponovat, včetně současného použití imunosupresivních léků.

U pacientů s revmatoidní artritidou se nemusí objevit typické příznaky infekce včetně horečky, a to vzhledem k jejich základnímu onemocnění a současně podávaným léčebným přípravkům.

Z tohoto důvodu je důležité časné zjištění jakékoli infekce, zejména časné zjištění atypických klinických projevů závažné infekce, aby bylo minimalizováno zpoždění diagnózy a zahájení léčby.

U pacientů léčených Cimzií byly hlášeny závažné infekce, včetně sepse a tuberkulózy (včetně tuberkulózy miliární, diseminované a extrapulmonální), a oportunní infekce (např. histoplazmóza, nokardie, kandidiáza). Některé z těchto případů byly fatální.

Tuberkulóza

Před zahájením léčby Cimzií musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost aktivní i neaktivní (latentní) tuberkulózní infekce. Toto vyšetření musí zahrnovat detailní anamnézu u pacientů s osobní anamnézou tuberkulózy, u pacientů s možným předchozím kontaktem s jinými jedinci s aktivní tuberkulózou, u pacientů užívajících dříve a/nebo v současnosti imunosupresivní léčbu. Vhodné screeningové testy, např. tuberkulinový kožní test a rentgen plic, je třeba provést u všech pacientů (mohou platit místní doporučení). Doporučuje se, aby provedení těchto testů bylo zaznamenáno v kartičce pro upozornění pacienta. Předepisujícím lékařům je nutno připomenout riziko falešné negativity výsledku tuberkulinového kožního testu zejména u pacientů, kteří jsou vážně nemocní nebo imunokompromitovaní.

Pokud je diagnostikována aktivní tuberkulóza před zahájením léčby nebo během ní, terapie Cimzií nesmí být zahájena, respektive je nutno ji přerušit (viz bod 4.3).

Pokud existuje podezření na inaktivní (“latentní”) tuberkulózu, je nutno konzultovat lékaře, specializujícího se na léčbu tuberkulózy. Za všech situací, které jsou popsány níže, je nutno velmi pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika léčby Cimzií.

Pokud je diagnostikována latentní tuberkulóza, je nutno zahájit příslušnou terapii antituberkulotiky před zahájením léčby Cimzií v souladu s místními doporučeními.

Podávání antituberkulotik je nutno zvážit před zahájením léčby Cimzií také u pacientů s anamnézou latentní nebo aktivní tuberkulózy, u kterých nelze potvrdit odpovídající léčebnou kúru, a též u pacientů, u kterých jsou přítomny významné rizikové faktory tuberkulózy i při negativitě testu na latentní tuberkulózu. Pokud je potenciálně přítomna jakákoli latentní tuberkulózní infekce, je nutno zvážit biologické testy pro screening tuberkulózy před zahájením léčby Cimzií, a to bez ohledu na BCG vakcinaci.

Přes dřívější nebo souběžnou profylaktickou léčbu tuberkulózy se případy aktivní tuberkulózy vyskytly u pacientů léčených antagonisty TNF, včetně Cimzie. U některých pacientů, kteří byli úspěšně léčeni na aktivní tuberkulózu, se během léčby Cimzií tuberkulóza opětně vyvinula.

Pacienti musí být poučeni o nutnosti vyhledat lékaře, pokud se u nich během léčby Cimzií nebo po ní vyskytnou příznaky a projevy, které naznačují tuberkulózní infekci (např. přetrvávající kašel, úbytek na váze, zvýšená teplota, netečnost).

Reaktivace viru hepatitidy B (HBV)

Reaktivace hepatitidy B se objevovala u pacientů, kterým byl podáván antagonista TNF, včetně certolizumab pegolu, kteří jsou chronickými přenašeči viru (tj. s pozitivitou povrchového antigenu). V některých případech došlo k fatálnímu průběhu.

Pacienti před zahájením léčby Cimzií mají být vyšetřeni na HBV infekci. U pacientů s pozitivním výsledkem testu na HBV infekci se doporučuje konzultace s lékařem se zkušenostmi s léčbou hepatitidy B.

Pacienty, kteří jsou přenašeči HBV a vyžadují léčbu Cimzií, je nutno pečlivě sledovat na známky a příznaky aktivní HBV infekce v průběhu léčby a po několik měsíců následujících po jejím ukončení. Adekvátní údaje o léčbě pacientů, kteří jsou přenašeči HBV a užívají spolu s terapií antagonistou TNF antivirovou léčbu jako prevenci reaktivace HBV, nejsou k dispozici.

U pacientů, u kterých dojde k reaktivaci HBV, by se mělo podávání Cimzie ukončit a měla by se zahájit účinná antivirová terapie s vhodnou podpůrnou léčbou.

Malignity a lymfoproliferativní onemocnění

Potenciální role léčby antagonisty TNF ve vývoji malignit není známa. Je nutná opatrnost při zvažování léčby antagonisty TNF u pacientů s anamnézou malignity, nebo při zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se malignita rozvinula.

Podle současných znalostí u pacientů léčených antagonisty TNF nelze vyloučit možné riziko vývoje lymfomů, leukemie nebo jiných malignit.

V klinických studiích s Cimzií a s jinými antagonisty TNF bylo mezi pacienty léčenými antagonisty TNF hlášeno více případů lymfomů a jiných malignit než u kontrolních pacientů, kteří dostávali placebo (viz bod 4.8). Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy leukemie u pacientů léčených antagonisty TNF. Existuje zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukemie u pacientů s revmatoidní artritidou s dlouhotrvajícím vysoce aktivním zánětlivým onemocněním, což komplikuje odhad rizika.

Nebyly provedeny žádné studie s pacienty s anamnézou malignity nebo u pacientů, kteří pokračovali v léčbě při vývoji malignity během podávání Cimzie.

Kožní karcinomy

U pacientů léčených antagonisty TNF včetně certolizumab pegolu byly hlášeny melanom a karcinom z Merkelových buněk (viz bod 4.8). Doporučuje se periodické vyšetření kůže, zvláště u pacientů s rizikovými faktory pro karcinom kůže.

Pediatrická malignita

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny malignity, některé fatální, u dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 22 let), kterým byly podávány antagonisté TNF (zahájení léčby ve věku <18 let). Asi polovina hlášených případů byly lymfomy. Ostatní případy odpovídaly různým druhům malignit a zahrnovaly vzácné malignity obvykle spojované s imunosupresí. Riziko vývoje malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nemůže být vyloučeno.

Z postmarketingové praxe u pacientů léčených antagonisty TNF byly hlášeny případy hepatosplenického T-buněčného lymfomu. Tento vzácný typ T-buněčného lymfomu se vyznačuje velmi agresivním průběhem onemocnění a je obvykle fatální. Nejvíce z těchto hlášených případů u antagonistů TNF se vyskytlo u dospívajících a mladých pacientů mužského pohlaví s Crohnovou nemocí nebo s ulcerózní kolitidou. Většina z těchto pacientů byla léčena imunosupresivy azathioprin a/nebo 6-merkaptopurin současně s antagonisty TNF při nebo před diagnózou. Riziko rozvoje hepatosplenického T-buněčného lymfomu nelze u pacientů léčených Cimzií vyloučit.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

V    ověřovací klinické studii hodnotící podávání jiného antagonisty TNF, infliximabu, bylo hlášeno u pacientů se středně závažnou až závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) více malignit, většinou malignit plic a hlavy nebo krku, u pacientů léčených infliximabem oproti pacientům kontrolním. Všichni pacienti měli anamnézu těžkého kuřáctví. Proto je nutná opatrnost při podávání jakéhokoliv antagonisty TNF u pacientů s CHOPN, stejně jako u pacientů se zvýšeným rizikem malignity, daným těžkým kuřáctvím.

Městnavé srdeční selhání

Cimzia je kontraindikována u středně závažného až závažného srdečního selhání (viz bod 4.3).

V    klinické studii s jiným antagonistou TNF bylo pozorováno zhoršení městnavého srdečního selhání a zvýšená úmrtnost z důvodu městnavého srdečního selhání. Případy městnavého srdečního selhání byly hlášeny také u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených Cimzií. Cimzii je nutno používat opatrně u pacientů s mírným stupněm srdečního selhání (NYHA třída I/II). Léčbu Cimzií je nutno přerušit u pacientů, u kterých příznaky městnavého srdečního selhání nově vzniknou nebo se tyto příznaky zhorší.

Hematologické reakce

Hlášení pancytopenie, včetně aplastické anemie, byla u podávání antagonistů TNF vzácná. Při léčbě Cimzií byly hlášeny nežádoucí účinky v hematologické oblasti, včetně významné cytopenie (např. leukopenie, pancytopenie, trombocytopenie) (viz bod 4.8). Všem pacientům by mělo být doporučeno okamžitě vyhledat pomoc lékaře, jestliže se u nich během léčby Cimzií objeví projevy a příznaky naznačující krevní dyskrazii nebo infekci (např. přetrvávající horečka, podlitiny, krvácení, bledost). U pacientů s potvrzenými významnými hematologickými abnormalitami je nutno zvážit přerušení léčby Cimzií.

Neurologické příhody

Použití antagonistů TNF bylo spojeno se vzácnými případy nového vypuknutí nebo exacerbace klinických příznaků a/nebo radiografických důkazů demyelinizačního onemocnění, včetně roztroušené sklerózy. U pacientů s preexistujícím nebo aktuálně vzniklým demyelinizačním onemocněním je nutno pečlivě zvážit přínos a riziko léčby antagonisty TNF před zahájením léčby Cimzií. U pacientů léčených Cimzií byly hlášeny vzácné případy neurologických poruch, včetně křečových onemocnění, neuritid a periferních neuropatií.

Hypersenzitivita

Závažné reakce hypersenzitivity byly po podání Cimzie hlášeny vzácně. Některé z těchto reakcí se vyskytly po prvním podání Cimzie. Jestliže dojde k závažné reakci, je nutno podávání Cimzie ihned přerušit a zahájit vhodnou léčbu.

Jsou k dispozici omezené údaje o použití Cimzie u pacientů, kteří prodělali závažnou reakci hypersenzitivity po podání jiného antagonisty TNF; u těchto pacientů je nutná opatrnost.

Imunosuprese

Protože tumor nekrotizující faktor (TNF) zprostředkuje zánět a moduluje buněčnou imunitní odpověď, existuje u léčby antagonisty TNF (včetně Cimzie) možnost navození imunosuprese, která ovlivňuje obranu hostitele proti infekcím a malignitám.

Autoimunita

Léčba Cimzií může vést ke vzniku antinukleárních protilátek (ANA), méně často k vývoji syndromu připomínajícího klinicky systémový lupus (lupus-like syndrom) (viz bod 4.8). Vliv dlouhotrvající léčby Cimzií na vývoj autoimunitních onemocnění není znám. Pokud se u pacienta při léčbě Cimzií rozvinou příznaky připomínající klinicky systémový lupus, musí se léčba přerušit. Cimzia nebyla specificky zkoumána u populace pacientů s diagnózou systémového lupusu (viz bod 4.8).

Vakcinace

Pacienti léčení Cimzií mohou být očkováni s výjimkou očkování živou vakcínou. Nejsou k dispozici žádné údaje o odpovědi na očkování živou vakcínou nebo o sekundárním přenosu infekce živými vakcínami u pacientů léčených Cimzií. Živé vakcíny by neměly být současně s Cimzií podávány.

V    placebem kontrolované klinické studii u pacientů s revmatoidní artritidou byla pozorována stejná protilátková odpověď mezi skupinami léčenými Cimzií a placebem při podávání pneumokokové polysacharidové vakcíny a chřipkové vakcíny současně s Cimzií. Pacienti léčení Cimzií a souběžně methotrexátem měli nižší humorální odpověď ve srovnání s pacienty léčenými samotnou Cimzií. Klinická významnost je u toho neznámá.

Současné podávání s jinými biologickými léky

V    klinických studiích byly hlášeny závažné infekce a neutropenie při souběžném podávání léčivé látky anakinra (antagonista interleukinu-1) nebo abataceptu (modulátor CD28), a dalšího antagonisty TNF, etanerceptu, při nulovém přídatném přínosu ve srovnání se samotnou léčbou antagonistou TNF. Vzhledem k povaze nežádoucích účinků pozorovaných při léčebné kombinaci jiného antagonisty TNF s abataceptem nebo anakinrou může podobná toxicita vyplývat také

z kombinace anakinry nebo abataceptu a dalších antagonistů TNF. Proto se podávání certolizumab pegolu v kombinaci s anakinrou nebo abataceptem nedoporučuje (viz bod 4.5).

Chirurgické zákroky

Bezpečnostní informace ohledně chirurgických zákroků u pacientů léčených Cimzií jsou omezené. Měl by být brán do úvahy 14denní poločas certolizumab pegolu v případě plánovaného chirurgického zákroku. Pacienti, u kterých je požadována operace při léčbě Cimzií, by měli být pečlivě sledováni na výskyt infekcí a musí být učiněna patřičná opatření.

Test aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT)

U pacientů léčených Cimzií byla zjištěna interference s některými testy koagulace. Cimzia může způsobit chybné zvýšení výsledků v testu aPTT u pacientů bez abnormalit koagulace. Tento účinek byl pozorován u testu PTT-Lupus Anticoagulant (LA) a Standard Target Activated Partial Thromboplastin Time (STA-PTT) Automate, testů firmy Diagnostica Stago, a u testu HemosIL APTT-SP liquid a testu HemosIL lyophylized silica, testů firmy Instrumentation Laboratories. Podobně mohou být ovlivněny také jiné testy aPTT. Nejsou k dispozici žádné důkazy o tom, že léčba Cimzií má vliv na koagulaci in vivo. Poté, co pacienti dostanou Cimzii, je nutno věnovat pečlivou pozornost interpretaci abnormálních výsledků koagulace. Nebyla pozorována interference s výsledky testů trombinového času (TT) a protrombinového času (PT).

Starší pacienti

Z klinických studií je ve srovnání s mladšími pacienty zřejmý výrazně vyšší výskyt infekcí u pacientů >65 let, ačkoli zkušenosti jsou omezené. Pozornost při léčbě je třeba věnovat starším pacientům a zvláštní pozornost platí při výskytu infekcí.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba methotrexátem, kortikosteroidy, nesteroidními protizánětlivými léky (NSA) a analgetiky neměla žádný vliv na farmakokinetiku certolizumab pegolu, založené na souboru farmakokinetických analýz.

Kombinace certolizumab pegolu a anakinry nebo abataceptu se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současné podávání Cimzie spolu s methotrexátem nemělo žádný významný účinek na farmakokinetiku methotrexátu, přičemž farmakokinetika certolizumab pegolu se jevila podobná farmakokinetice pozorované dříve u zdravých jedinců.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinnou antikoncepci, aby se zabránilo těhotenství, a měly by v tom pokračovat ještě alespoň 5 měsíců po posledním podání Cimzie.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání Cimzie těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech s použitím hlodavčího anti-TNFa u potkanů neodhalilo důkazy o narušení fertility nebo poškození plodu. Tyto studie jsou však nedostatečné s ohledem na lidskou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Díky inhibici TNFa by mohla Cimzia podávaná během těhotenství ovlivnit normální imunitní odpověď u novorozence. Proto se podávání Cimzie v těhotenství nedoporučuje.

Neklinické studie naznačují nízkou nebo zanedbatelnou úroveň placentárního přenosu homologu Fab-fragmentu certolizumab pegolu (bez Fc oblasti) (viz bod 5.3). Omezené klinické údaje prokazují nízkou hladinu certolizumab pegolu v plazmě dítěte narozeného léčené matce.

V důsledku toho u těchto dětí může být zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny dětem exponovaným certolizumab pegolu in utero se nedoporučuje na dobu minimálně 5 měsíců následně po posledním podání certolizumab pegolu během těhotenství (viz bod 4.4).

Kojení

Nejsou k dispozici dostatečné informace o vylučování certolizumab pegolu do mateřského mléka u lidí nebo zvířat. Protože se imunoglobuliny do mateřského mléka u lidí vylučují, nelze vyloučit riziko pro kojené dítě. Je třeba přijmout rozhodnutí o pokračování/přerušení kojení nebo o pokračování/přerušení terapie Cimzií, přičemž je třeba vzít do úvahy přínos kojení pro dítě a přínos podávání Cimzie pro matku.

Fertilita

Byl pozorován vliv na měřítka motility spermií a trend snížení počtu spermií u samců hlodavců bez nějakého zjevného účinku na fertilitu (viz bod 5.3).

V    klinické studii, ve které měl být posouzen účinek certolizumab pegolu na kvalitativní parametry spermatu, byla 20 zdravým randomizovaným mužům podána jednotlivá subkutánní dávka

400 mg certolizumab pegolu nebo placeba. Během 14 týdnů následného sledování nebyly pozorovány žádné účinky léčby certolizumab pegolu na kvalitativní parametry spermatu ve srovnání s placebem.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cimzia může mít malý vliv na schopnost řízení a ovládání strojů. Závrať (včetně vertiga, poruchy zraku a únavy) se může objevit po podávání Cimzie (viz bod 4.8).

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Revmatoidní artritida

Cimzia byla studována u 4 049 pacientů s revmatoidní artritidou v kontrolovaných a otevřených studiích po dobu až 92 měsíců. Údaje uvedené v tabulce 1 jsou především založeny na placebem kontrolovaných studiích, které zahrnovaly 2 965 pacientů léčených Cimzií a 1 137 pacientů léčených placebem během kontrolované periody.

V    placebem kontrolovaných studiích byla u pacientů léčených Cimzií expozice přibližně 4x delší ve srovnání se skupinou placeba. Tento rozdíl v expozici je dán především tím, že pacienti ve skupině placeba odstupovali ze studie časně s vyšší pravděpodobností. Vedle toho ve studii RA-I a RA-II bylo pro non-respondéry odstoupení v 16.týdnu závazné, přičemž většina z nich byla léčena placebem.

Podíl pacientů, kteří přestali užívat léčbu z důvodu nežádoucích účinků během kontrolovaných studií, byl 4,4% pacientů léčených Cimzií a 2,7% pacientů léčených placebem.

V    placebem kontrolovaných studiích revmatoidní artritidy patřily nejčastější nežádoucí účinky do třídy orgánových systémů Infekce a infestace, které byly hlášeny u 14,4% pacientů léčených Cimzií a 8,0% pacientů léčených placebem, do Celkových poruch a reakcí v místě aplikace, které byly hlášeny u 8,8% pacientů léčených Cimzií a 7,4% pacientů léčených placebem a do Poruchy kůže a podkožní tkáně, které byly hlášeny u 7,0% pacientů léčených Cimzií a 2,4% pacientů léčených placebem.

Axiální spondylartritida

Cimzia byla studována u 325 pacientů s aktivní axiální spondylartritidou v placebem kontrolované klinické studii (AS001) po dobu až 30 měsíců. Bezpečnostní profil u pacientů s axiální spondylartritidou, kteří byli léčeni Cimzií, se shodoval s bezpečnostním profilem u revmatoidní artritidy a s předchozí zkušeností s Cimzií.

Psoriatická artritida

Cimzia byla studována u 409 pacientů s psoriatickou artritidou v placebem kontrolované klinické studii (PsA001) po dobu až 30 měsíců. Bezpečnostní profil u pacientů s psoriatickou artritidou léčených Cimzií se shodoval s bezpečnostním profilem u revmatoidní artritidy a s předchozí zkušeností s Cimzií.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích revmatoidní artritidy a po uvedení přípravku na trh přinejmenším možná související s Cimzií, jsou uvedeny v Tabulce 1 níže podle četnosti a třídy orgánových systémů. Kategorie frekvencí jsou definovány následovně: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny za sebou podle klesající závažnosti.

Tabulka 1    Nežádoucí účinky ^ v klinických ^ studiích a po uvedení přípravku na trh

Třída orgánového systému

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Časté

bakteriální infekce (včetně abscesu), virové infekce (včetně pásového oparu, papilomaviru a chřipky)

Méně časté

sepse (včetně multiorgánového selhání, septického šoku), tuberkulóza (včetně miliárního, diseminovaného a extrapulmonálního onemocnění), plísňové infekce (včetně oportunních)

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně časté

malignity krevního a lymfatického systému (včetně lymfomu a leukemie), nádory solidních orgánů, nemelanomové kožní karcinomy, prekancerózní léze (včetně ústní leukoplakie, melanocytického névu), benigní nádory a cysty (včetně kožních papilomů)

Vzácné

gastrointestinální nádory, melanom

Není známo

karcinom z Merkelových buněk*

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

eozinofilní poruchy, leukopenie (včetně neutropenie, lymfopenie)

Méně časté

anemie, lymfadenopatie, trombocytopenie, trombocytóza

Vzácné

pancytopenie, splenomegalie, erythrocytosa, abnormality morfologie bílých krvinek

Poruchy imunitního systému

Méně časté

vaskulitidy, lupus erythematodes, hypersenzitivita na léky (včetně anafylaktického šoku), alergické potíže, pozitivita autoprotilátek

Vzácné

angioedém, sarkoidóza, sérová nemoc, panikulitida (včetně erythema nodosum)

Endokrinní poruchy

Vzácné

poruchy štítné žlázy

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

elektrolytová nerovnováha, dyslipidemie, poruchy chuti k jídlu, změny hmotnosti

Vzácné

hemosideróza

Psychiatrické poruchy

Méně časté

anxieta a poruchy nálady (včetně souvisejících symptomů)

Vzácné

pokus o sebevraždu, delirium, mentální poruchy

Poruchy nervového systému

Časté

bolesti hlavy (včetně migrény), senzorické abnormality

Méně časté

periferní neuropatie, závrať, třes

Vzácné

záchvat, zánět kraniálního nervu, zhoršení koordinace nebo rovnováhy

Není známo

roztroušená skleróza*, Guillain-Barrého syndrom*

Poruchy oka

Méně časté

poruchy zraku (včetně snížení vizu), zánět očí a očních víček, porucha slzení

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

tinitus, vertigo

Srdeční poruchy

Méně časté

kardiomyopatie (včetně srdečního selhání), ischemické poruchy koronárních tepen, arytmie (včetně atriální fibrilace), palpitace

Vzácné

perikarditida, atrioventrikulární blok

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze

Méně časté

hemoragie nebo krvácení (z kteréhokoli místa), hyperkoagulace (včetně tromboflebitidy, plicní embolie), synkopa, otoky (včetně periferních, faciálních), ekchymózy (včetně hematomu, petechií)

Vzácné

cévní mozková příhoda, arterioskleróza, Raynaudův fenomén, livedo reticularis, teleangiektazie

Třída orgánového systému

Četnost

Nežádoucí účinky

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

astma a příbuzné symptomy, pohrudniční výpotek a pleurální příznaky, kongesce dýchacích cest a jejich zánět, kašel

Vzácné

intersticiální plicní onemocnění, pneumonitida

Gastrointestinální poruchy

Časté

nauzea

Méně časté

ascites, gastrointestinální vřed a perforace, zánět gastrointestinálního ústrojí (kterékoli části), stomatitida, dyspepsie, distenze břicha, suchost orofaryngu

Vzácné

odynofagie, hypermotilita

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

hepatitida (včetně zvýšení hodnot jaterních enzymů)

Méně časté

hepatopatie (včetně cirhózy), cholestáza, zvýšení bilirubinu v krvi

Vzácné

Cholelitiáza

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

vyrážka

Méně časté

alopecie, vznik nebo zhoršení psoriázy (včetně palmo-plantární pustulární psoriázy) a příbuzné stavy, dermatitida a ekzém, poruchy potních žláz, kožní vředy, fotosenzitivita, akné, změny barvy kůže, suchá kůže, poruchy nehtů a nehtového lůžka

Vzácné

exfoliace a deskvamace kůže, bulózní projevy, poruchy textury vlasů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

svalové potíže, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

poruchy ledvin, krev v moči, příznaky z močového měchýře a močové trubice

Vzácné

nefropatie (včetně nefritidy)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

poruchy menstruačního cyklu a děložní krvácivé stavy (včetně amenorey), poruchy prsu

Vzácné

sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

pyrexie, bolest (v kterémkoli místě), astenie, pruritus (v kterémkoli místě), reakce v místě aplikace

Méně časté

zimnice, chřipce podobné onemocnění, změny vnímání teploty, noční poty, návaly

Vzácné

píštěl (v kterémkoli místě)

Vícenásobná vyšetření

Méně časté

zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, prodloužení koagulačního času

Vzácné

zvýšení hodnot kyseliny močové v krvi

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Méně časté

kožní poranění, narušené hojení

*Tyto účinky souvisí s třídou antagonistů TNF, frekvence jejich výskytu u Cimzie není známa.

Další následující nežádoucí účinky léku byly pozorovány u Cimzie méně často v jiných indikacích: gastrointestinální stenózy a obstrukce, zhoršení celkového zdravotního stavu, spontánní potrat a azoospermie.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Infekce

Incidence nových případů infekcí v placebem kontrolovaných klinických studiích revmatoidní artritidy byl 1,03 na pacient-rok pro všechny pacienty léčené Cimzií a 0,92 na pacient-rok pro placebem léčené pacienty. Infekce představovaly v první řadě infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, infekce dolních cest dýchacích a herpetické virové infekce (viz body 4.3 a 4.4).

V    placebem kontrolovaných klinických studiích bylo více nových případů nežádoucích účinků závažných infekcí ve skupinách léčených Cimzií (0,07 na pacient-rok pro všechny dávky) oproti skupinám léčeným placebem (0,02 na pacient-rok). Nejčastější závažné infekce zahrnovaly pneumonii, tuberkulózní infekce. Závažné infekce také zahrnují invazivní oportunní infekce (např. pneumocystóza, mykotická ezofagitida, nokardióza a generalizovaný herpes zooster). Nejsou k dispozici důkazy o zvýšeném riziku infekcí s trvající expozicí v průběhu času (viz bod 4.4).

Malignity a lymfoproliferativní onemocnění

V    klinických studiích Cimzie u pacientů s revmatoidní artritidou, ve kterých bylo léčeno celkem 4 049 pacientů, což představuje 9 277 pacient-roků, bylo s výjimkou nemelanomových nádorů kůže pozorováno 121 malignit včetně 5 případů lymfomu. Případy lymfomu se objevovaly

s incidencí 0,05 na 100 pacient-roků a melanomu s incidencí 0,08 na 100 pacient-roků v klinických studiích revmatoidní artritidy s Cimzií (viz bod 4.4). Jeden případ lymfomu byl také pozorován v klinické studii fáze III psoriatické artritidy.

Autoimunita

V    pivotních studiích jedinci, kteří byli na počátku studie ANA negativní, 16,7% léčených Cimzií vyvinulo pozitivitu titru ANA ve srovnání s 12,0% jedinců ve skupině placeba.

U jedinců, kteří byli ve výchozím stavu negativní na protilátky anti-dsDNA, 2,2% léčených Cimzií vyvinulo pozitivní titry anti-dsDNA protilátek v porovnání s 1% jedinců ve skupině placeba. Méně často byly v placebem kontrolovaných i v otevřených klinických studiích revmatoidní artritidy hlášeny případy syndromu napodobujícího lupus (lupus-like syndrom). Objevily se vzácně zprávy o jiných imunitně podmíněných stavech; příčinná souvislost s Cimzií není známa. Dopad dlouhodobé léčby Cimzií na vývoj autoimunitních chorob není znám.

Reakce v místě aplikace

V    placebem kontrolovaných klinických studiích revmatoidní artritidy se vyvinula reakce v místě aplikace u 5,8% pacientů léčených Cimzií jako erytém, svědění, hematom, bolesti, otok nebo podlitina, ve srovnání s tím u 4,8% pacientů léčených placebem. Především bolest v místě injekce byla pozorována u 1,5% pacientů léčených Cimzií v placebem kontrolovaných studiích revmatoidní artritidy, přičemž žádný případ nevedl k odstoupení ze studie.

Zvýšení hodnot kreatinfosfokinázy

Frekvence zvýšení hodnot kreatinfosfokinázy (CPK) byla obecně vyšší u populace pacientů s axSpA ve srovnání s populací pacientů s RA. Frekvence byla zvýšená jak u pacientů léčených placebem (2,8% oproti 0,4% u pacientů s axSpA resp. s RA), stejně jako u pacientů léčených Cimzií (4,7% oproti 0,8% u pacientů s axSpA resp. s RA). Zvýšení CPK ve studii axSpA byla většinou mírná až středně závažná, svou povahou přechodná a s nezjištěným klinickým významem, přičemž žádný případ nevedl k odstoupení ze studie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Během klinických studií nebyla pozorována žádná toxicita omezující dávku. Byly podávány a dobře tolerovány opakované dávky až 800 mg subkutánně a 20 mg/kg intravenózně. V případě předávkování se doporučuje u pacientů pečlivě sledovat výskyt jakýchkoli nežádoucích účinků nebo reakcí a okamžitě zahájit příslušnou symptomatickou léčbu.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFa), ATC kód: L04AB05

Mechanismus účinku

Cimzia má vysokou afinitu k humánnímu TNFa a váže jej s disociační konstantou (KD) 90 pM. TNFa je klíčový prozánětlivý cytokin s ústřední rolí v procesech zánětu. Cimzia selektivně neutralizuje TNFa (IC90 4 ng/ml pro inhibici humánního TNFa v in vitro testu cytotoxicity s fibrosarkomem myší L929), ale nevede k neutralizaci lymfotoxinu a (TNFP).

Bylo prokázáno, že Cimzia neutralizuje s membránami asociovaný i solubilní humánní TNFa v závislosti na dávce. Inkubace monocytů s Cimzií měla za následek na dávce závislou inhibici lipopolysaccharidem (LPS) indukované produkce TNFa a IL1p v humánních monocytech.

Cimzia neobsahuje oblast krystalizovatelného fragmentu (Fc), která je normálně součástí kompletní protilátky, a proto nevede k fixaci komplementu a k projevům na protilátkách závislé buňkami zprostředkované cytotoxicity in vitro. Nenavozuje apoptózu in vitro u humánních monocytů nebo lymfocytů z periferní krve, nebo degranulaci neutrofilů.

Klinická, účinnost

Revmatoidní artritida

Účinnost a bezpečnost Cimzie byly hodnoceny ve 2 randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studiích u pacientů ve věku >18 let s aktivní revmatoidní artritidou diagnostikovanou podle kritérií Americké revmatologické společnosti (ACR = American College of Rheumatology), RA-I (RAPID 1), RA-II (RAPID 2). Pacienti měli >9 oteklých a bolestivých kloubů a trpěli aktivní revmatoidní artritidou nejméně 6 měsíců před začátkem studií. Cimzia byla podávána subkutánně v kombinaci s perorálním MTX ve stálých dávkách nejméně 10 mg týdně po dobu minimálně 6 měsíců v obou studiích. Nejsou žádné zkušenosti s Cimzií v kombinaci s jinými léky ze skupiny DMARD mimo MTX.

Účinnost a bezpečnost Cimzie byly hodnoceny u dospělých pacientů dosud neléčených léky ze skupiny DMARD (tzv. DMARD-naivní pacienti) s aktivní revmatoidní artritidou v randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické studii (C-EARLY). Ve studii C-EARLY byli pacienti ve věku >18 let, kteří měli >4 oteklé a citlivé klouby, a diagnóza středně závažné až závažné progresivní revmatoidní artritidy u nich musela být stanovena během 1 roku (podle definice klasifikačních kritérií ACR/EULAR (European League Against Rheumatism) z roku 2010). Průměrný čas od diagnózy byl u pacientů ve výchozím bodě

2,9 měsíce a nebyli dosud léčeni pomocí DMARD (včetně MTX). V rameni s Cimzií i v rameni s placebem byl MTX zahájen od 0. týdne (10 mg/týden), byl titrován až do maximálně tolerované dávky v 8. týdnu (povoleno min. 15 mg/týden, max. 25 mg/týden), a udržován v průběhu studie (průměrná dávka MTX po 8. týdnu byla u placeba 22,3 mg/týden, u Cimzie 21,1 mg/týden).

Tabulka 2 ^ Popis klinických studií

Číslo

studie

Počet

pacientů

Aktivní schéma dávkování

Cíle studie

RA-I

(52 týdnů)

982

400 mg (0.,2.,4. týden) s MTX

200 mg nebo 400 mg každé 2 týdny s MTX

Hodnocení ovlivnění projevů a příznaků a inhibice strukturálního poškození.

Primární koncové spolu-ukazatele: ACR 20 ve 24.týdnu a změna od výchozí hodnoty mTSS v 52.týdnu.

RA-II

(24 týdnů)

619

400 mg (0.,2.,4. týden) s MTX

200 mg nebo 400 mg každé 2 týdny s MTX

Hodnocení ovlivnění projevů a příznaků a inhibice strukturálního poškození. Primární výsledný ukazatel: ACR 20 ve 24. týdnu.

C-EARLY (do 52. týdne)

879

400 mg (0.,2.,4. týden) s MTX

200 mg každé 2 týdny s MTX

Hodnocení ovlivnění projevů a příznaků a inhibice strukturálního poškození u DMARD-naivních pacientů.

Primární výsledný ukazatel: podíl subjektů s trvající remisí* v 52. týdnu.

mTSS: moc

ifikovaný Total Sharp Score

*Trvající remise v 52. týdnu je definována jako DAS28[ESR] <2,6 ve 40. týdnu i v 52. týdnu.

Projevy a příznaky

Výsledky studií RA-I a RA-II jsou srovnatelné a jsou uvedeny v Tabulce 3. Statisticky významně vyšší odpovědi ACR 20 a ACR 50 byly dosaženy od 1.a 2.týdne v obou klinických studiích ve srovnání s placebem. Odpovědi se udržovaly do 52.týdne (RA-I) a 24.týdne (RA-II).783 pacientů na počátku léčby randomizovaných k aktivní léčbě ve studii RA-I ukončilo 52 týdnů trvající placebem kontrolovanou léčbu a započalo otevřenou prodlouženou studii. Z těchto pacientů 427 ukončilo 2letou otevřenou studii, což znamená celkovou léčbu Cimzií po dobu 148 týdnů. Pozorované ACR skóre v tomto časovém bodě bylo 91%. Snížení skóre DAS28 (ESR) bylo také významně vyšší oproti výchozímu stavu (p<0,001) v 52.týdnu (RA-I) a ve 24.týdnu ve srovnání s placebem a bylo stálé po dobu 2 let v otevřené studii k RA-I.

Tabulka 3 Odpověď ACR v klinických studiích RA-I a RA-II

Studie RA-I

Studie RA-II

kombinace s methotrexátem

kombinace s methotrexátem

(24. a 52.týden)

(24

.týden)

Odpověď

Placebo + MTX

Cimziaa

Placebo + MTX

Cimziaa

200 mg +

200 mg + MTX

N=199

MTX

N=127

každé 2 týdny

každé 2 týdny

N=246

N=393

ACR 20

24.týden

14%

59%**

9%

57%**

52.týden

13%

53%**

N/A

N/A

ACR 50

24.týden

8%

37%**

3%

33%**

52.týden

8%

38%**

N/A

N/A

ACR 70

24.týden

3%

21%**

1%

16%*

52.týden

4%

21%**

N/A

N/A

Hlavní

klinická

odpověď3.

1%

13%**

Cimzia vs. placebo: *p<0,01, **p<0,001

a) Hlavní klinická odpověď je definována jako dosažení odpovědi ACR 70 ve všech složkách po

dobu trvání 6 měsíců

Waldovy P-hodnoty jsou počítány pro porovnání léčby používající logistickou regresi s faktory pro léčbu a region.

Procentuální odpověď je založena na počtu subjektů přispívajících dat k finálnímu časovému bodu, který se může lišit od N.

Studie C-EARLY splnila své primární a klíčové sekundární výsledné ukazatele. Klíčové výsledky ze studie jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4:    Studie C-EARLY: procento pacientů s trvající remisí a trvající nízkou

_aktivitou nemoci v 52. týdnu__

Odpověď

Placebo+MTX N= 213

Cimzia 200 mg + MTX N= 655

Trvající remise* (DAS28(ESR) <2,6 v obou týdnech (40. a 52. týden)

15,0 %

28,9%**

Trvající nízká aktivita nemoci

(DAS28(ESR) <3,2 ve 40. týdnu i v 52. týdnu)

28,6 %

43,8%**

*Primární výsledný ukazatel studie C-EARLY (do 52. týdne)

Sestava úplné analýzy, připočítání non-respondérů pro chybějící hodnoty.

**Cimzia+MTX vs. placebo+MTX: p<0,001

Hodnota p byla odhadnuta z logistického regresního modelu s faktory pro léčbu, region a čas od diagnózy RA ve výchozím stavu (<4 měsíce vs. >4 měsíce)

U pacientů ve skupině Cimzia+MTX došlo k výraznější redukci od výchozího stavu v DAS 28 (ESR) ve srovnání se skupinou placebo+MTX, která byla pozorována časně již od 2. týdne a která pokračovala do 52. týdne (p<0,001 při každé kontrole). Hodnocení remise (DAS 28 (ESR) <2,6), stav nízké aktivity nemoci (DAS 28 (ESR) <3,2), a ACR 50 a ACR 70 dle kontrol ukázaly, že léčba Cimzia+MTX vedla k rychlejší a výraznější odpovědi než léčba PBO+MTX. Tyto výsledky u DMARD-naivních subjektů přetrvávaly po dobu 52 týdnů léčby.

Odpověď rentgenologická

V RA-I byl rentgenologicky hodnocen stupeň strukturálního kloubního poškození v 52.týdnu oproti výchozímu stavu, a byl vyjádřen jako změna mTSS a jeho komponent, erozního skóre a skóre zúžení kloubní štěrbiny (skóre JSN = joint space narrowing score). Ve 24.týdnu a 52.týdnu prokázali pacienti užívající Cimzii významně menší radiografickou progresi než pacienti užívající placebo (viz Tabulka 5). V 52.týdnu nevykazovalo ve skupině placeba 52% pacientů žádnou rentgenologickou progresi (mTSS<0,0) ve srovnání s 69% pacientů ve skupině léčených Cimzií 200 mg.

Tabulka 5 Změny během 12 měsíců studie RA-I

Placebo + MTX N=199 Průměr (SD)

Cimzia 200 mg + MTX N=393 Průměr (SD)

Cimzia 200 mg + MTX -Placebo + MTX Průměrný rozdíl

mTSS

52.týden

2,8 (7,8)

0,4 (5,7)

-2,4

erozní skóre

52.týden

1,5 (4,3)

0,1 (2,5)

-1,4

JSN skóre

52.týden

1,4 (5,0)

0,4 (4,2)

-1,0

p-hodnoty byly <0,001 pro skóre mTSS a erozní skóre, a <0,01 v obou časových bodech pro skóre JSN. Byla určena ANCOVA k řazeným změnám od hodnot výchozích pro každé měřítko s regionem a léčbou jako faktory, a řazenou výchozí hodnotou jako kovariantou.

Z 783 pacientů na počátku randomizovaných k aktivní léčbě ve studii RA-I, 508 dokončilo 52 týdnů placebem kontrolovanou léčbu a započalo otevřenou prodlouženou klinickou studii. Setrvalá inhibice progrese strukturálního poškození byla pozorována ve skupině 449 pacientů, kteří dokončili 2letou léčbu Cimzií (studie RA-I a otevřená prodloužená studie) a pro které byla po 2 letech k dispozici hodnotící data.

Ve studii C-EARLY vedla Cimzia+MTX k inhibici radiografické progrese ve srovnání s placebem+MTX v 52. týdnu (viz tabulka 6). Ve skupině placebo+MTX u 49,7% pacientů nedošlo k žádné radiografické progresi (změna mTSS <0,5) v 52. týdnu ve srovnání s 70,3% ve skupině Cimzia+MTX (p<0,001).

Tabulka 6 Radiografické změny v 52. týdnu ve studii C-EARLY

Placebo +MTX

N= 163 Průměr (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 528 Průměr (SD)

Cimzia 200 mg + MTX -Placebo + MTX

Rozdíl*

mTSS

Týden 52

1,8 (4,3)

0,2 (3,2)**

-0,978 (-1,005, -0,500)

Skóre eroze

Týden 52

1,1 (3,0)

0,1 (2,1)**

-0,500 (-0,508, -0,366)

Skóre JSN

Týden 52

0,7 (2,3)

0,1 (1,7)**

0,000 (0,000, 0,000)

Radiografická sestava s lineární extrapolací.

* Hodges-Lehmannův bodový odhad posunu a 95% asymptotický (Moses) interval spolehlivosti. **Cimzia+MTX vs. placebo+MTX P<0,001. Hodnota P byla odhadnuta z ANCOVA modelu hodnocení léčby, místa a doby od diagnózy RA ve výchozím stavu (<4 měsíce vs >4 měsíce) jako faktory a hodnoty ve výchozím stavu jako kovariance.

Fyzická funkční odpověď a výsledky související se zdravotním stavem

Ve studiích RA-I a RA-II pacienti léčení Cimzií hlásili významné zlepšení ve fyzickém fungování při hodnocení dotazníkem Health Assessment Questionnaire - Disability Index (HAQ-DI) (= Dotazník pro hodnocení zdraví - index zneschopnění) a v únavnosti (únavě) podle hlášení ze Škály k hodnocení únavy (Fatigue Assessment Scale = FAS), od 1 .týdne dále až do konce studií v porovnání s placebem. V obou klinických studiích významně více pacientů léčených Cimzií ve srovnání s pacienty léčenými placebem hlásilo významně vyšší zlepšení podle Souhrnu fyzické a mentální komponenty dotazníku SF-36, a ve skóre všech domén. Zlepšení fyzického fungování a kvality života v souvislosti se zdravím (HRQoL) se udržovalo po celé 2 roky v otevřené prodloužené studii k RA-I. Pacienti léčení Cimzií hlásili v porovnání s placebem statisticky významná zlepšení produktivity podle hodnocení Přehledu produktivity práce (Work Productivity Survey).

Ve studii C-EARLY pacienti léčení kombinací Cimzia+MTX hlásili významná zlepšení v 52. týdnu ve srovnání s kombinací placebo+MTX v bolesti hodnocené pomocí nástroje Hodnocení artritické bolesti pacientem (Patient Assessment of Arthritis Pain = PAAP) - 48,5 vs. - 44,0 (průměr nejmenších čtverců) (p<0,05).

Klinická studie DoseFlex:

Účinnost a bezpečnost režimů s 2 dávkami Cimzie (200 mg každé 2 týdny a 400 mg každé 4 týdny) versus placebo byly hodnoceny v 18týdenní otevřené předrandomizační (run-in) a 16týdenní randomizované dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii u dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou diagnostikovanou podle kritérií ACR, kteří neměli adekvátní odpověď na MTX.

Pacienti dostávali zaváděcí úvodní dávky Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu následované Cimzií 200 mg každé 2 týdny během počáteční otevřené fáze. Respondéři (ACR 20 dosaženo) v 16.týdnu byli randomizováni v 18.týdnu k dávkám Cimzie 200 mg každé 2 týdny, Cimzie 400 mg každé 4 týdny nebo placebo v kombinaci s MTX po dobu dalších 16 týdnů (celková délka studie: 34 týdnů). Tyto 3 skupiny byly dobře vyvážené s ohledem ke klinické odpovědi následující po aktivní zařazovací fázi (ACR 20: 83-84% v 18. týdnu).

Primárním cílovým parametrem studie bylo dosažení ACR 20 odpovědi ve 34. týdnu. Výsledky ve 34. týdnu jsou znázorněny v tabulce 7. Oba dávkovací režimy Cimzie prokázaly přetrvávající klinickou odpověď a byly statisticky významné ve srovnání s placebem ve 34. týdnu. Výsledku ACR 20 bylo dosaženo pro oba režimy Cimzie 200 mg každé 2 týdny i 400 mg každé 4 týdny.

Tabulka 7 ACR odpověď v klinické studii DoseFlex ve 34. týdnu

Léčebný režim v 0. až 16. týdnu

Cimzia 400 mg + MTX v 0., 2. and 4. týdnu, následováno dávkováním Cimzie 200 mg + MTX každé 2 týdny

Randomizovaný, dvojitě zaslepený léčebný režim v 18. až 34. týdnu

Placebo + MTX

N=69

Cimzia

200 mg + MTX každé 2 týdny N=70

Cimzia

400 mg + MTX každé 4 týdny N=69

ACR 20

45%

67%

65%

p-hodnota *

N/A

0,009

0,017

ACR 50

30%

50%

52%

p-hodnota*

N/A

0,020

0,010

ACR 70

16%

30%

38%

p-hodnota *

N/A

0,052

0,005

N/A: Neuplatňuje se

*Waldovy p-hodnoty pro porovnání Cimzie 200 mg vs. placebo a Cimzie 400 mg vs. placebo jsou odhadnuty z logistického regresního modelu s faktory pro léčbu.

Axiální spondylartritida

Účinnost a bezpečnost Cimzie byly hodnoceny v jedné multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem (AS001) u 325 pacientů ve věku >18 let s aktivní axiální spondylartritidou, která začala v dospělém věku a trvala nejméně 3 měsíce, definovanou podle klasifikačních kritérií pro axiální spondylartritidu ASAS (the Assessment of Spondyloarthritis International Society). Celková populace pacientů s axiální spondylartritidou zahrnovala subpopulace, u kterých byly přítomny rentgenové známky ankylozující spondylitidy (AS), nebo přítomny nebyly (axiální spondylartritida neprokázaná na rtg [nr-axSpA]). Pacienti měli aktivní onemocnění definované indexem BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) > 4, bolesti páteře > 4 na stupnici NRS (Numerical Rating Scale) s rozsahem 0 až 10, a zvýšené CRP nebo aktuální průkaz sakroiliitidy při zobrazení magnetickou rezonancí (MRI). Pacienti museli mít projevy nesnášenlivosti vůči alespoň jednomu léku ze skupiny nesteroidních antirevmatik (NSA) nebo jejich odpověď na léčbu alespoň jedním nesteroidním antirevmatikem musela být nepřiměřená. Celkově 16% pacientů mělo anamnézu léčby pomocí antagonisty TNF. Pacienti byli léčeni zaváděcí dávkou Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu (v obou léčebných ramenech) nebo placebem následovanou buď 200 mg Cimzie každé 2 týdny, nebo 400 mg Cimzie každé 4 týdny, nebo placebem. 87,7% pacientů dostávalo průvodní léčbu pomocí NSA.

Primárním výsledným ukazatelem účinnosti byla frekvence odpovědi podle ASAS20 ve 12. týdnu.

Klíčové výsledky účinnosti

V klinické studii AS001 bylo dosaženo ve 12. týdnu odpovědi ASAS20 u 58% pacientů, kteří dostávali Cimzii 200 mg každé 2 týdny, a u 64% pacientů léčených Cimzií 400 mg každé 4 týdny, a to ve srovnání s 38% pacientů užívajících placebo (p < 0,01). V celkové populaci bylo procento na léčbu ASAS20 reagujících respondérů klinicky významné, a významně vyšší u léčebných skupin s Cimzií 200 mg každé 2 týdny a Cimzií 400 mg každé 4 týdny ve srovnání se skupinou placeba při každé kontrole od l.týdne do 24.týdne (p<0,001 při každé kontrole). Ve 12. a 24.týdnu bylo procento subjektů s odpovědí ASAS40 vyšší ve skupinách léčených Cimzií oproti skupině s placebem.

U obou populací pacientů s ankylozující spondylitidou a s axiální spondylartritidou neprokázanou na rtg bylo dosaženo podobných výsledků. Odpovědi ASAS20 u žen se statisticky významně nelišily od placeba až do 12.týdne.

Zlepšení v ASAS 5/6, v Částečné remisi (Partial Remission) a v BASDAI-50 bylo statisticky významné ve 12. týdnu i ve 24. týdnu, a udrželo se až do 48. týdne v celkové populaci, stejně jako v subpopulacích. Klíčové výsledky účinnosti z klinické studie AS001 jsou uvedeny v tabulce 8.


Tabulka 8 Klíčové výsledky účinnosti v klinické studii AS001 (procento pacientů)

Parametry

Ankylozující

spondylitida

Axiální

spondylartritida neprokázaná na rtg

Axiální

spondylartritida celková populace

Placebo

N=57

Cimzia

všechny

režimy

dávek(a)

N=121

Placebo

N=50

Cimzia

všechny

režimy

dávek(a)

N=97

Placebo

N=107

Cimzia

všechny

režimy

dávek(a)

N=218

ASAS20(b,c)

12.týden

37%

60%*

40%

61%*

38%

61%**

24.týden

33%

69%**

24%

68%**

29%

68%**

ASAS40(c,d)

12.týden

19%

45%**

16%

47%**

18%

46%**

24.týden

16%

53%**

14%

51%**

15%

52%**

ASAS 5/6(c,d) 12.týden

9%

42%**

8%

44%**

8%

43%**

24.týden

5%

40%**

4%

45%**

5%

42%**

Částečná remise(c,d) 12.týden

2%

20%**

6%

29%**

4%

24%**

24.týden

7%

28%**

10%

33%**

9%

30%**

BASDAI 50(c,d) 12.týden

11%

41%**

16%

49%**

13%

45%**

24.týden

16%

49%**

20%

57%**

18%

52%**


(a)    Cimzia všechny dávkovací režimy = údaje Cimzie v dávce 200 mg podávané každé 2 týdny

s předcházející zaváděcí dávkou 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu, plus Cimzia v dávce 400 mg podávané každé 4 týdny s předcházející zaváděcí dávkou 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu

(b)    Výsledky jsou z randomizované sestavy

(c)    Waldovy p-hodnoty podle jsou uvedeny pro srovnání léčby za použití logistické regrese s faktory pro léčbu a oblast.

(d)    Sestava úplné analýzy NA = nejsou k dispozici *p<0,05, Cimzia vs. placebo **p<0,001, Cimzia vs. placebo

Pohyblivost páteře

Pohyblivost páteře byla zhodnocena pomocí BASMI ve výchozím stavu, ve 12. a 24. týdnu. Klinicky podstatné a statisticky významné rozdíly u pacientů léčených Cimzií ve srovnání s pacienty léčenými placebem byly prokázány při každé kontrole od výchozího stavu. Existovala tendence k většímu rozdílu vůči placebu v subpopulaci s axiální spondylartritidou neprokázanou na rtg (nr-axSpA) oproti subpopulaci s ankylozující spondylitidou (AS), která může být dána menším chronickým strukturálním poškozením u pacientů s nr-axSpA.

Fyzická funkční odpověď a výsledky související se zdravotním stavem

Ve srovnání s placebem v klinické studii AS001 pacienti léčení Cimzií hlásili významné zlepšení fyzické funkce při hodnocení pomocí BASFI a zlepšení bolesti při hodnocení podle stupnice pro celkovou a noční bolest páteře NRS (the Total and Nocturnal Back Pain Numerical Rating


Scales). Ve srovnání s placebem pacienti léčení Cimzií hlásili významné zlepšení únavy podle hodnocení položky týkající se únavy v rámci indexu BASDAI a kvality života související se zdravotním stavem podle dotazníku Kvalita života při ankylozující spondylitidě (ASQoL) a podle Souhrnu fyzické a mentální komponenty dotazníku SF-36, a ve skóre všech domén. Ve srovnání s placebem pacienti léčení Cimzií hlásili významné zlepšení produktivity v práci a v domácnosti ve vztahu k axiální spondylartritidě, což bylo hlášeno pomocí Přehledu produktivity práce (the Work Productivity Survey). Tato zlepšení se udržela až do 48. týdne.

Inhibice zánětu podle zobrazení magnetickou rezonancí (MRI)

V zobrazovací podstudii, která zahrnovala 153 pacientů, byly hodnoceny známky zánětu pomocí MRI ve 12.týdnu a byly vyjádřeny jako změna ve skóre SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) od výchozího stavu pro sakroiliakální klouby a ve skóre ASspiMRI-a v berlínských modifikacích pro páteř. U pacientů léčených Cimzií (u všech dávek) byla pozorována významná inhibice zánětlivých příznaků jak v sakroiliakálních kloubech tak v páteři, a to v celkové populaci axiální spondylartritidy, stejně jako v subpopulacích ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy neprokázané na rtg.

Psoriatická artritida

Účinnost a bezpečnost Cimzie byly hodnoceny v jedné multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii (PsA001) u 409 pacientů ve věku >18 let s aktivní psoriatickou artritidou, která začala v dospělém věku a trvala nejméně 6 měsíců, definovanou podle Klasifikačních kritérií pro psoriatickou artritidu - CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis). Pacienti měli >3 oteklé a bolestivé klouby a zvýšené hodnoty markerů akutní fáze zánětu. Pacienti také měli aktivní psoriatické kožní léze nebo anamnesticky prokázanou psoriázu a selhal jeden nebo více DMARD. Předchozí léčba jedním antagonistou TNF byla povolena a 20 % pacientů mělo předchozí anti-TNF léčbu. Pacienti dostávali zaváděcí dávku Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu (v obou léčebných ramenech) nebo placebo, následované dávkou Cimzie 200 mg každé 2 týdny nebo 400 mg každé 4 týdny nebo placebem každé 2 týdny. Pacientů užívajících souběžně NSA a konvenční DMARD bylo 72,6 %, resp. 70,2 %. Studie měla 2 primární cílové parametry, z nichž prvním bylo procento pacientů, kteří dosáhli ACR20 odpovědi v 12.týdnu a druhým byla změna modifikovaného Total Sharp Score (mTSS ) ve 24. týdnu oproti výchozím hodnotám. Účinnost a bezpečnost Cimzie u pacientů s PsA, u nichž převládaly symptomy sakroiliitidy nebo axiální spondyloartritidy, nebyly odděleně analyzovány.

ACR odpověď

Pacienti léčení Cimzií měli statisticky významně vyšší odpověď ACR20 v 12. týdnu a v 24. týdnu v porovnání s pacienty léčnými placebem (p <0,001). Pacienti léčení Cimzií měli také významně vyšší zlepšení odpovědí ACR 50 a 70. Procento ACR 20 respondérů bylo klinicky významné pro skupiny léčené Cimzií 200 mg každé 2 týdny a Cimzií 400 mg každé 4 týdny ve srovnání s placebem při každé návštěvě po počáteční až do 24. týdne (nominální p <0,001 při každé návštěvě). V 12. a 24. týdnu bylo u pacientů léčených Cimzií pozorováno zlepšení v parametrech periferní aktivity psoriatické artritidy, např. počet oteklých kloubů, počet bolestivých/citlivých kloubů, daktylitida a enthesitida, (nominální hodnota p <0,01). Z původních 273 pacientů randomizovaných k léčbě Cimzií 200 mg každé 2 týdny a Cimzií 400 mg každé 4 týdny zůstalo na léčbě až do 48. týdne 237 pacientů (86,8 %). Ze 138 pacientů randomizovaných k léčbě Cimzií 200 mg každé 2 týdny dosáhlo ACR 20/50/70 odpovědi 92, 68 a 48 pacientů. Ze 135 pacientů randomizovaných k léčbě Cimzií 400 mg každé 4 týdny dosáhlo ACR 20/50/70 odpovědi 89, 62 a 41 pacientů. Klíčové výsledky účinnosti z klinické studie PsA001 jsou znázorněny v tabulce 9.

(a)    Cimzia podávaná každé 2 týdny s předcházející zaváděcí dávkou 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu

Tabulka 9

Klíčové výsledky účinnosti v klinické studii PsA001

(procento pacientů)

Odpověď

Placebo

Cimzia(a)200 mg

Cimzia(b) 400 mg

N=136

každý 2.týden N=138

každý 4.týden N=135

ACR20

12. týden

24%

58%**

52%**

24. týden

24%

64%**

56%**

ACR50

12. týden

11%

36%**

33%**

24. týden

13%

44%**

40%**

ACR70

12. týden

3%

25%**

13%*

24. týden

4%

28%**

24%**

Odpověď

Placebo

Cimzia(a)200 mg

Cimzia(b) 400 mg

N=86

každý 2. týden N=90

každý 4. týden N=76

PASI 75 (c)

12. týden

14%

47%***

47%***

24. týden

15%

62%***

61%***

48. týden

N/A

67%

62%


(b)    Cimzia podávaná každé 4 týdny s předcházející zaváděcí dávkou 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu

(c)    U pacientů s nejméně 3% psoriázy BSA ve výchozím stavu *p<0,01, Cimzia vs. placebo

**p<0,001, Cimzia vs. placebo ***p<0,001(nominální), Cimzia vs. placebo

Výsledky jsou z randomizovaného souboru. Rozdíly léčby: Cimzia 200 mg-placebo, Cimzia 400 mg-placebo (a odpovídající 95% interval spolehlivosti a hodnota p) byly posuzovány pomocí standardního oboustranného Waldova testu asymtotických standardních chyb. Systém „Non-responder Imputation“ (NRI) je používán u pacientů, kteří přerušili terapii nebo u nich chybí údaje.

Odpověď rentgenologická

V    klinické studii PsA001 byla inhibice progrese strukturálního poškození hodnocena rentgenologicky a vyjádřena jako změna modifikovaného Total Sharp Score (mTSS) a jeho komponent, erozního skóre (ES) a skóre zúžení kloubní štěrbiny (Joint Space Narrowing score-JSN) ve 24. týdnu, ve srovnání s výchozími hodnotami. Modifikované Total Sharp Score (mTSS) hodnocení bylo upraveno pro psoriatickou artritidu přidáním distálních interfalangeálních kloubů ruky. Léčba Cimzií inhibovala radiografickou progresi v porovnání s léčbou placebem ve

24. týdnu měřeno jako změna oproti výchozím hodnotám celkového skóre mTSS (LS průměrné [± SE] skóre 0,28 [± 0,07] v placebo skupině ve srovnání s 0,06 [± 0,06] ve skupině léčených Cimzií ve všech dávkách; p = 0,007). Inhibice radiografické progrese byla udržována při léčbě Cimzií až do 48. týdne v podskupině pacientů s vyšším rizikem radiografické progrese (pacienti s výchozím skóre mTSS > 6).

Fyzická funkční odpověď a výsledky související se zdravotním stavem

V    klinické studii PsA001 vykazovali pacienti léčení Cimzií ve srovnání s placebem významné zlepšení ve fyzickém fungování při hodnocení podle dotazníkem Health Assessment Questionnaire - Disability Index (HAQ-DI), bolesti hodnocené dle Hodnocení artritické bolesti pacientem (PAAP - Patient Assessment of Arthritis Pain) a únavnosti (únavy), jak prokázáno dle Škály hodnocení únavy (FAS - Fatigue Assessment Scale). Pacienti léčení Cimzií hlásili

v porovnání s placebem významné zlepšení celkového stavu v souvislosti s kvalitou života na základě dotazníku Kvality života u psoriatické artritidy (PsAQoL) a SF-36 (fyzické a mentální komponenty) a při psoriatické artritidě v zaměstnání a v domácnosti, jak prokázal Přehled produktivity práce (Work Productivity Survey). Tato zlepšení přetrvávala až do 48. týdne.

Immunogenicita

Revmatoidní artritida

Celkové procento pacientů s protilátkami proti Cimzii zjistitelnými alespoň při jedné příležitosti bylo 9,6% v placebem kontrolovaných studiích revmatoidní artritidy. Přibližně jedna třetina pacientů s pozitivními protilátkami měla protilátky s in vitro neutralizující aktivitou. Pacienti léčení současně imunosupresivy (MTX) měli nižší frekvenci vývoje protilátek než pacienti, kteří ve výchozím stavu imunosupresiva neužívali. Vznik protilátek byl spojen se sníženou plazmatickou koncentrací léku a u některých pacientů s poklesem účinnosti.

Ve 2 dlouhodobých (až 5 let expozice) otevřených studiích celkové procento pacientů s protilátkami proti Cimzii detekovatelnými alespoň při jedné příležitosti bylo 13% (8,4% z celkového počtu pacientů mělo tvorbu protilátek přechodnou a dalších 4,7% pacientů mělo tvorbu protilátek trvalou). Celkové procento pacientů, kteří byli pozitivní na tvorbu protilátek a měli trvale snížené koncentrace léku v plazmě, bylo odhadováno na 9,1%. Podobně jako v placebem kontrolovaných studiích byla pozitivita na protilátky u některých pacientů spojena s poklesem účinnosti.

Farmakodynamický model založený na údajích studie ve fázi III předpovídá, že bez současného podávání MTX se u asi 15% pacientů vyvinuly protilátky po 6 měsících v doporučeném dávkovacím režimu (200 mg každé 2 týdny na začátku léčby). Tento počet se snižuje se zvyšováním dávek při současné léčbě MTX. Tyto údaje jsou v souladu s pozorovanými údaji.

Axiální spondylartritida

Celkové procento pacientů s protilátkami proti přípravku Cimzia, které byly detekovatelné alespoň při jedné příležitosti až do 24. týdne, bylo 4.4% v placebem kontrolované studii fáze III u pacientů s axiální spondylartritidou. Tvorba protilátek byla spojena se sníženou plazmatickou koncentrací léku.

Psoriatická artritida

Celkové procento pacientů s protilátkami proti Cimzii, které byly detekovatelné alespoň při jedné příležitosti až do 24. týdne, bylo 11,7 % v placebem kontrolované studii fáze III psoriatické artritidy. Tvorba protilátek byla spojena se sníženou plazmatickou koncentrací léku.

Všechny indikace

Údaje vyjadřují procento pacientů, jejichž výsledky na protilátky proti Cimzii v testu ELISA byly považovány za pozitivní, a jsou vysoce závislé na citlivosti a specificitě testu.

Navíc, pozorovaný výskyt protilátek v testu může být ovlivněn různými faktory, včetně manipulace se vzorkem, načasování odběru vzorků, současným užíváním léčivých přípravků a základním onemocněním. Z těchto důvodů srovnání výskytu protilátek proti Cimzii s výskytem protilátek proti jiným TNF antagonistům není vhodné.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrace certolizumab pegolu byly široce závislé na dávce. Farmakokinetika pozorovaná u pacientů s revmatoidní artritidou se shodovala s farmakokinetikou pozorovanou u zdravých jedinců.

Absorpce

Po subkutánním podání byly vrcholové plazmatické koncentrace certolizumab pegolu dosaženy mezi 54. a 171.hodinou po injekci. Certolizumab pegol má biologickou dostupnost (F) přibližně 80% (rozsah 76-88%) po subkutánním podání ve srovnání s intravenózním podáním.

Distribuce

Zjevný distribuční objem (V/F) byl v analýze populační farmakokinetiky pacientů s revmatoidní artritidou stanoven na 8,01 litru.

Biotransformace a eliminace

PEGylace, kovalentní připojení PEG polymerů k peptidům, prodlužuje různými mechanismy vylučování těchto entit z oběhu, včetně snížení renální clearance, snížené proteolýzy a snížené imunogenicity. Proto je tedy certolizumab pegol Fab' fragmentem protilátky, který je konjugován s PEG za účelem prodloužení terminálního plazmatického poločasu vylučování na hodnotu srovnatelnou s kompletní protilátkou. Terminální plazmatický poločas vylučování (t1/2) byl přibližně 14 dní pro všechny testované dávky.

Clearance po subkutánním podání byla určena na 21,0 ml/h v analýze populační farmakokinetiky pacientů s revmatoidní artritidou, při variabilitě mezi subjekty 30,8% (CV) a variabilitě mezi jednotlivými stanoveními u jedince 22,0%. Přítomnost protilátek proti certolizumab pegolu měla za následek přibližně trojnásobné zvýšení clearance. Clearance pro 70 kg pacienta je o 29% nižší, resp. 38% vyšší ve srovnání s pacienty o hmotnosti 40 kg, resp. 120 kg.

Fab' fragment je tvořen proteinovými složkami a předpokládá se jeho degradace proteolýzou na peptidy a aminokyseliny. Dekonjugovaná PEG složka se rychle vylučuje z plazmy a je v neznámém rozsahu vylučována renálně.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Specifické klinické studie ke zhodnocení vlivu poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku certolizumab pegolu nebo jeho PEG frakce nebyly provedeny. Analýza populační farmakokinetiky založená na jedincích s mírnou poruchou funkce ledvin však neukázala žádný vliv clearance kreatininu. Nejsou k dispozici dostatečné údaje k tomu, aby bylo možno poskytnout doporučení ohledně dávek při středně závažném a závažném snížení funkce ledvin. Očekává se, že farmakokinetika PEG frakce certolizumab pegolu závisí na funkci ledvin, ale nebyla u pacientů s poruchou funkce ledvin hodnocena.

Porucha funkce jater

Specifické klinické studie ke zhodnocení vlivu poruchy funkce jater na farmakokinetiku certolizumab pegolu nebyly provedeny.

Starší pacienti (ve věku > 65 let)

Specifické klinické studie nebyly u starších pacientů provedeny. Nebyl však pozorován žádný vliv věku v analýze populační farmakokinetiky u pacientů s revmatoidní artritidou, ve které 78 pacientů (13,2% populace) bylo ve věku 65 let nebo více, a nejstaršímu pacientovi bylo 83 let.

Pohlaví

Nebyl zjištěn žádný vliv pohlaví na farmakokinetiku certolizumab pegolu. Protože clearance klesá s klesající tělesnou váhou, u žen může obecně docházet k poněkud vyšší systémové expozici vůči certolizumab pegolu.

F armakoki neti cký/farmakodynamický vztah

Na základě údajů z Fáze II a Fáze III klinických studií byl stanoven vztah populační expozice a odpovědi mezi průměrnou plazmatickou koncentrací certolizumab pegolu během dávkového intervalu (Cavg) a účinností (definována jako odpověď ACR 20). Typická Cavg, která vede k poloviční maximální pravděpodobnosti odpovědi ACR 20 (EC50) byla 17 pg/ml (95% CI: 1023 pg/ml).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Pivotní neklinické studie bezpečnosti byly provedeny u opic cynomolgus. U potkanů a opic při dávkách vyšších než podávaných lidem odhalila histopatologie vakuolizaci buněk přítomnou hlavně v makrofázích v řadě orgánů (v lymfatických uzlinách, v místě injekce, ve slezině, nadledvinách, děloze, čípku, v plexus chorioideus mozku a v epiteliálních buňkách plexus chorioideus). Je pravděpodobné, že tento nález byl způsoben vychytáváním PEG frakce buňkami.

In vitro funkční studie s humánními makrofágy svědčily o zachování všech testovaných funkcí. Studie u potkanů ukázala, že >90% podaného PEG bylo eliminováno během 3 měsíců po podání jednotlivé dávky, přičemž hlavní cestou vylučování byla moč.

Certolizumab pegol nereaguje zkříženě s TNF hlodavců. Proto byly studie reprodukční toxicity provedeny s homologním reagens rozeznávajícím TNF potkanů. Hodnota těchto údajů pro hodnocení rizika u lidí může být omezená. Po přetrvávající supresi TNFa nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na prospívání samic-matek nebo na samičí fertilitu, a na embryofetální a peri- a postnatální reprodukční ukazatele potkanů při použití hlodavčího PEGylovaného Fab' anti-TNFa u potkanů (cTN3 PF). U samců potkanů byl pozorován trend snížené motility spermií a sníženého počtu spermií.

Distribuční studie ukázaly, že přestup cTN3 PF placentou a do mléka do oběhu plodu a novorozence je zanedbatelný. V současné době není známo, zda totéž platí pro Cimzii u lidí. Údaje z modelu lidského placentárního přenosu s uzavřeným okruhem in vitro naznačují nízký nebo zanedbatelný přenos do fetálního kompartmentu (viz bod 4.6).

V předklinických studiích nebyly prokázány žádné mutagenní nebo klastogenní účinky. Studie kancerogenity nebyly s certolizumab pegolem provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Natrium-acetát Chlorid sodný Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Jednomililitrová předplněná injekční stříkačka (sklo typu I) s pístovým uzávěrem (bromobutylová pryž) obsahující 200 mg certolizumab pegolu.

Balení:2 injekční stříkačky a 2 alkoholové tampony.

Multipack obsahující 6 (3 balení po 2) injekčních stříkaček a 6 (3 balení po 2) alkoholových tamponů.

Multipack obsahující 10 (5 balení po 2) injekčních stříkaček a 10 (5 balení po 2) alkoholových tamponů.

Balení 2 předplněné injekční stříkačky s chráničem jehly a 2 alkoholové tampony (pouze pro použití zdravotnickými pracovníky).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Úplné pokyny pro přípravu a podávání Cimzie v předplněné injekční stříkačce jsou popsány v příbalové informaci.

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brusel Belgie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/544/001

EU/1/09/544/002

EU/1/09/544/003

EU/1/09/544/004

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 16. května 2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

A.    VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců biologické léčivé látky

Sandoz GmbH BiochemiestraBe 10 A-6250 Kundl Rakousko


Lonza Biopharma AG LonzastraPe CH-3930 Visp Švýcarsko


UCB Farchim SA

Zone Industrielle de Planchy d’Avau Chemin de Croix Blanche 10 CH-1630 Bulle Švýcarsko

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest B-1420 Braine l'Alleud Belgie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci dále předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

Aktualizovaný RMP se předkládá každoročně až do prodloužení registrace.

Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že před uvedením na trh všem lékařům, u kterých se

předpokládá, že budou předepisovat/používat Cimzii, bude předán balíček informací pro

lékaře obsahující následující položky:

•    Souhrn údajů o přípravku

•    Příručka pro lékaře

•    Kartička s upozorněním pro    pacienta.

Informace pro lékaře musí obsahovat následující klíčová upozornění:

•    riziko závažné infekce, včetně oportunních bakteriálních, virových a plísňových infekcí u pacientů léčených Cimzií

•    potřeba zvážit u pacientů jak aktivní, tak inaktivní tuberkulózu před zahájením léčby, včetně použití vhodných screeningových testů,

•    kontraindikace Cimzie u pacientů se středně závažným až závažným srdečním selháním (NYHA třída III/IV) a potenciální riziko zhoršení městnavého srdečního selhání při používání Cimzie,

•    riziko akutních reakcí v místě aplikace injekce a zpožděných těžkých systémových hypersenzitivních reakcí, potřeba informovat pacienty o technikách podávání injekce a instrukce pro zdravotníky, jak hlásit chyby v podávání,

•    role a použití Kartičky s upozorněním pro pacienta.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

Krabička (balení s 2 předplněnými injekčními stříkačkami a 2 alkoholovými tampony)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

2 předplněné injekční stříkačky pro jednorázové použití 2 alkoholové tampony


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/544/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Cimzia 200 mg


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

Multipack: 6 (3 balení po 2) předplněných injekčních stříkaček a 6 (3 balení po 2) alkoholových tamponů


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/544/002

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cimzia 200 mg

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

Multipack: 10 (5 balení po 2) předplněných injekčních stříkaček a 10 (5 balení po 2) alkoholových tamponů


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/544/004

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cimzia 200 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

2 předplněné injekční stříkačky pro jednorázové použití s chráničem jehly. 2 alkoholové tampony


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro zdravotnické pracovníky.


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/544/003

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cimzia 200 mg

Vnitřní krabička v multipack 6 balení (pro 2 předplněné injekční stříkačky a 2 alkoholové tampony) (bez „blue boxu“)_


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

2 předplněné injekční stříkačky 2 alkoholové tampony

Součást multipacku, nesmí být prodáváno samostatně


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/544/002

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cimzia 200 mg

Vnitřní krabička v multipack 10 balení (pro 2 předplněné injekční stříkačky a 2 alkoholové tampony) (bez „blue boxu“)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje certolizumabum pegolum 200 mg v 1 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci. Více údajů viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


injekční roztok

2 předplněné injekční stříkačky 2 alkoholové tampony

Součást multipacku, nesmí být prodáváno samostatně


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Subkutánní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/544/004

13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Cimzia 200 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cimzia 200 mg injekční roztok certolizumabum pegolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


UCB

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO SARZE

Lot

5. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Cimzia 200 mg injekce certolizumabum pegolum s.c.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO SARZE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cimzia 200 mg, injekční roztok

certolizumabum pegolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte    se    svého lékaře,    lékárníka nebo zdravotní    sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně    Vám. Nedávejte jej    žádné další    osobě.    Mohl    by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Cimzia a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cimzii používat

3.    Jak se Cimzia používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Cimzii uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

Lékař Vám také vydá Kartičku s upozorněním pro pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní informace, které musíte mít na paměti před zahájením i v průběhu léčby Cimzií. Kartičku s upozorněním pro pacienta mějte neustále u sebe.

1. Co je Cimzia a k čemu se používá

Cimzia obsahuje léčivou látku certolizumab pegol, fragment humánní protilátky. Protilátky jsou bílkoviny, které specificky rozeznávají a vážou jiné bílkoviny. Cimzia se váže na specifickou bílkovinu, zvanou tumor nekrotizující faktor (TNFa). Tento TNFa je blokován Cimzií, a to tlumí zánět při revmatoidní artritidě, axiální spondylartritidě a psoriatické artritidě. Léky, které se váží na TNFa, se také nazývají blokátory TNF.

Cimzia se používá u dospělých pacientů k léčbě následujících zánětlivých onemocnění:

•    revmatoidní artritida

•    axiální spondylartritida (včetně ankylozující spondylitidy    a axiální spondylartritidy bez

rentgenového průkazu ankylozující spondylitidy)

•    psoriatická artritida.

Revmatoidní artritida

Cimzia se používá k léčbě revmatoidní artritidy. Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů. Pokud trpíte středně závažnou až závažnou aktivní revmatoidní artritidou, můžete být nejdříve léčeni jinými léky, obvykle methotrexátem. Pokud odpověď na tuto léčbu není dobrá, dostanete k léčbě revmatoidní artritidy Cimzii v kombinaci s methotrexátem. Pokud Váš lékař rozhodne, že podávání methotrexátu není vhodné, lze podávat Cimzii samostatně.

Cimzii lze v kombinaci s methotrexátem také použít k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy bez předchozího použití methotrexátu nebo jiných léků.

Cimzia, kterou budete užívat v kombinaci s methotrexátem, se používá:

•    k potlačení projevů a příznaků nemoci, kterou trpíte

•    ke zpomalení poškození chrupavek a kostí kloubů, které tato nemoc způsobuje

•    ke zlepšení fyzického fungování a provádění každodenních činností.

Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez rentgenového průkazu ankylozující spondylitidy

Cimzia se používá k léčbě závažné aktivní ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez rentgenového průkazu ankylozující spondylitidy (někdy je nazývána neradiografická axiální spondylartritida). Tato onemocnění jsou zánětlivými onemocněními páteře. Pokud trpíte ankylozující spondylitidou nebo neradiografickou axiální spondylartritidou, budete zpočátku léčeni jinými léky. Pokud Vaše onemocnění nebude na tuto léčbu dobře odpovídat, dostanete Cimzii:

•    ke snížení projevů a příznaků nemoci

•    ke zlepšení fyzického fungování a provádění každodenních činností.

Psoriatická artritida

Cimzia se používá k léčbě aktivní psoriatické artritidy. Psoriatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů, obvykle provázené psoriázou. Pokud trpíte aktivní psoriázou, budete zpočátku léčeni jinými léky, obvykle methotrexátem. Pokud Vaše onemocnění nebude na tuto léčbu dobře odpovídat, dostanete Cimzii v kombinaci s methotrexátem:

•    ke snížení projevů a příznaků nemoci

•    ke zlepšení fyzického fungování a provádění každodenních činností.

Pokud Váš lékař rozhodne, že methotrexát není vhodný, lze podávat samotnou Cimzii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cimzii používat

Nepoužívejte Cimzii

-    jestliže jste ALERGICKÝ(Á) na certolizumab pegol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže trpíte závažnou infekcí, včetně aktivní TUBERKULÓZY (TB).

-    jestliže trpíte středně závažným až závažným stupněm SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. Upozorněte svého lékaře, jestliže jste prodělal(a) závažné srdeční onemocnění nebo jím trpíte.

Upozornění a opatření

Před použitím Cimzie se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře před léčbou Cimzií, jestliže pro Vás platí cokoli z následujícího:

Alergické reakce

-    jestliže trpíte ALERGICKOU REAKCÍ, jako je pocit sevření na hrudi, sípání, závrať, otok nebo vyrážka, přestaňte užívat Cimzii a kontaktujte IHNED svého lékaře. Některé z těchto reakcí by se mohly vyskytnout po prvním podání Cimzie.

Infekce

-    jestliže jste v minulosti prodělal(a) OPAKUJÍCÍ SE nebo OPORTUNNÍ INFEKCE (projevující se jen za určitých okolností) nebo jiné stavy, které zvyšují riziko infekcí (jako léčba imunosupresivními léky, což jsou léky, které mohou snižovat Vaši schopnost odolávat infekcím).

-    jestliže trpíte infekcí nebo pokud se u Vás objevují příznaky jako horečka, poranění, únava nebo zubní problémy. Mohlo by u Vás během léčby Cimzií snadněji dojít k infekci, včetně vzniku infekce závažné, nebo ve vzácných případech k infekci ohrožující život.

-    případy TUBERKULÓZY (TB) byly hlášeny u pacientů léčených Cimzií, lékař u Vás před zahájením léčby Cimzií provede kontrolu zaměřenou na projevy a příznaky tuberkulózy. To zahrnuje podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky těchto testů je nutno zaznamenat do Kartičky s upozorněním pro pacienta. Pokud je zjištěna latentní (neaktivní) tuberkulóza, bude možná třeba, abyste před zahájením léčby Cimzií začal(a) užívat vhodné léky proti tuberkulóze. Ve vzácných případech se tuberkulóza může vyvinout během léčby, dokonce i když jste podstoupil(a) preventivní léčbu tuberkulózy. Je velmi důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda jste v minulosti prodělal(a) tuberkulózu, nebo zda jste byl(a) v úzkém kontaktu s někým, kdo tuberkulózu prodělal. Jestliže se příznaky tuberkulózy (přetrvávající kašel, ztráta tělesné hmotnosti, apatie, nepříliš vysoká horečka) nebo příznaky jakékoli jiné infekce objeví během léčby Cimzií nebo po ní, ihned to oznamte svému lékaři.

-    pokud jste v nebezpečí nákazy, nebo jste přenašeč nebo trpíte aktivní infekcí VIREM HEPATITIDY B (HBV), Cimzia může u přenašečů viru hepatitidy B zvýšit riziko reaktivace této infekce. Jestliže k tomu dojde, měl(a) byste ukončit léčbu Cimzií. Lékař by Vám měl provést testy na HBV před začátkem léčby Cimzií.

Srdeční selhání

- Pokud trpíte mírným STUPNĚM SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ a jste léčeni Cimzií, lékař bude pečlivě sledovat Váš zdravotní stav s ohledem na srdeční selhávání. Upozorněte svého lékaře, jestliže jste prodělal(a) závažné srdeční onemocnění, nebo jím trpíte. Pokud se u Vás nově objeví nebo se zhorší příznaky selhávání srdce (např. dušnost nebo otoky nohou), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Lékař může rozhodnout o ukončení léčby Cimzií.

Zhoubné nádory

-    Je to méně časté, ale případy určitých typů ZHOUBNÝCH NÁDORŮ byly hlášeny

u pacientů léčených Cimzií nebo jinými blokátory NF. U lidí se závažnější revmatoidní artritidou, kterou trpí již delší dobu, existuje možná vyšší než průměrné riziko vzniku zhoubných nádorů lymfatického systému, zvaných lymfom. Jestliže užíváte Cimzii, riziko vzniku lymfomu nebo jiného druhu rakoviny se může u Vás zvýšit. Vedle toho byly u pacientů léčených Cimzií pozorovány neobvyklé případy nemelanomové rakoviny kůže. Pokud se během léčby Cimzií nebo po ní objeví nové postižení kůže, nebo již existující kožní postižení změní svůj vzhled, sdělte to svému lékaři.

-    Byly hlášeny případy rakoviny, včetně neobvyklých typů, u dětí a dospívajících užívajících blokátory TNF, které někdy vedly ke smrti (více viz níže „Děti a dospívající“).

Další poruchy

-    U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo u těžkých kuřáků je při léčbě Cimzií zvýšené riziko zhoubných nádorů. Jestliže máte CHOPN nebo jste těžký kuřák, měl(a) byste se poradit se svým lékařem, zda je léčba blokátory TNF pro Vás vhodná.

-    Pokud trpíte onemocněním nervového systému, jako je roztroušená skleróza, lékař rozhodne, zda můžete Cimzii používat.

-    U některých pacientů může selhávat tvorba dostatečného množství krvinek, které pomáhají tělu bojovat proti infekcím a zastavovat krvácení. Jestliže se u Vás objeví horečka, která nepolevuje, dochází ke snadné tvorbě modřin, snadnému krvácení nebo se objeví výrazná bledost, ihned se poraďte se svým lékařem. Lékař může rozhodnout o ukončení léčby Cimzií.

-    Je to méně časté, ale mohou se objevit příznaky onemocnění zvaného lupus (např. nemizící vyrážka, horečka, bolesti kloubů, únava). Pokud se tyto příznaky objeví, kontaktujte svého lékaře. Váš lékař může rozhodnout o přerušení léčby Cimzií.

Očkování

-    Informujte svého lékaře, pokud jste byl(a) nebo právě máte být očkován(a). Při léčbě Cimzií byste neměl(a) být očkován(a) některými (živými) vakcínami.

-    Některá očkování mohou způsobit infekce. Jestliže jste používala Cimzii v těhotenství,

Vaše dítě může být vystavené vyššímu riziku infekce po dobu přibližně pěti měsíců po poslední dávce, kterou jste obdržela v době těhotenství. Je důležité informovat dětského lékaře Vašeho dítěte a ostatní zdravotnické pracovníky o používání Cimzie, aby se mohli rozhodnout, kdy má být Vaše dítě očkováno.

Chirurgické nebo zubní zákroky

-    Informujte svého lékaře, pokud máte jít na chirurgický nebo zubní zákrok. Řekněte svému chirurgovi nebo zubaři, že užíváte Cimzii a ukažte mu svou Kartičku s upozorněním pro pacienta.

Děti a dospívající

Cimzia není doporučena pro používání u dětí a dospívajících mladších než 18 let.

Další léčivé přípravky a Cimzia

NEMĚL(A) byste užívat Cimzii, pokud užíváte následující léky k léčbě revmatoidní artritidy:

-    anakinra

-    abatacept

Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se svého lékaře.

Cimzia se může užívat společně s:

-    methotrexátem,

-    kortikosteroidy, nebo

-    léky proti bolesti, včetně nesteroidních protizánětlivých léků (také označované NSA).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Není dostatek zkušeností s Cimzií u těhotných žen. Proto se podávání Cimzie během těhotenství nedoporučuje. Ženy v plodném věku by měly užívat vhodnou antikoncepci během léčby Cimzií a ještě nejméně 5 měsíců po posledním podání Cimzie.

Jestliže jste používala Cimzii v těhotenství, u Vašeho dítěte může být vyšší riziko vzniku infekce. Před očkováním Vašeho dítěte je důležité informovat dětského lékaře Vašeho dítěte a ostatní zdravotnické pracovníky o tom, že jste používala Cimzii (viz více informací v bodě o očkování).

Není známo, zda Cimzia přechází do mateřského mléka. Měla byste kontaktovat svého lékaře před zahájením kojení během léčby Cimzií.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cimzia může mít malý vliv na schopnost řízení a ovládání strojů. Závrať (včetně točení hlavy, poruchy zraku a únavy) se může objevit po podávání Cimzie.

Cimzia obsahuje octan sodný a chlorid sodný

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 400 mg, tj. je tzv. „bez sodíku“.

3. Jak se Cimzia používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Revmatoidní artritida

Počáteční dávka pro dospělé s revmatoidní artritidou je 400 mg, podaná v 0., 2. a 4.týdnu. Ta je následovaná udržovací dávkou 200 mg každé 2 týdny. Jestliže odpovídáte na léčbu, Váš lékař může předepsat alternativní udržovací dávkování 400 mg každé 4 týdny, V podávání methotrexátu se během léčby Cimzií pokračuje. Pokud Váš lékař rozhodne, že methotrexát nadále není vhodný, lze podávat samotnou Cimzii.

Axiální spondylartritida

Počáteční dávka pro dospělé s axiální spondylartritidou je 400 mg, podaná v 0., 2. a 4.týdnu.Ta je následovaná udržovací dávkou 200 mg každý druhý týden (počínaje 6. týdnem) nebo dávkou 400 mg každé 4 týdny (počínaje 8. týdnem), podle rozhodnutí Vašeho lékaře.

Psoriatická artritida

Počáteční dávka pro dospělé s psoriatickou artritidou je 400 mg, podaná v 0., 2. a 4. týdnu. Ta je následovaná udržovací dávkou 200 mg každé 2 týdny. Jestliže odpovídáte na léčbu, Váš lékař může předepsat alternativní udržovací dávkování 400 mg každé 4 týdny. V podávání methotrexátu se během léčby Cimzií pokračuje. Pokud Váš lékař rozhodne, že methotrexát nadále není vhodný, lze podávat samotnou Cimzii.

Cimzii obvykle podává odborný lékař nebo profesionální zdravotník. Dostanete Cimzii buď ve formě 1 injekce (dávka 200 mg) nebo ve formě 2 injekcí (dávka 400 mg) pod kůži (subkutánní podání, zkratka s.c.). Obvykle se injekce podává pod kůži stehna nebo břicha.

Pokyny pro přípravu a podávání injekcí Cimzia

Lékař také může souhlasit s tím, že si po vhodném zaškolení budete podávat injekce Cimzie sám/sama. Prosím, pročtěte si instrukce, jak podávat Cimzii, uvedené na konci této informace. Jestliže Vám lékař povolil, abyste si aplikoval(a) injekci sám/sama, musíte před 7. dávkou navštívit svého lékaře k ověření, zda léčba Cimzií je v souladu s Vašimi léčebnými požadavky či zda je třeba zvážit nějakou další léčbu.

Jestliže jste použil(a) více Cimzie, než jste měl(a)

Jestliže lékař svolil, abyste si sám/sama podával(a) injekce Cimzia, a Vy jste si nedopatřením podal(a) Cimzii častěji, než bylo předepsáno, oznamte to svému lékaři. Vždy vezměte Kartičku s upozorněním pro pacienta a krabičku Cimzie s sebou, dokonce i když je prázdná.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Cimzii

Jestliže lékař svolil, abyste si sám/sama podával(a) injekce Cimzia, a Vy jste si injekci zapomněl(a) v určený čas aplikovat, podejte si tuto opomenutou dávku ihned, jak si na ni vzpomenete. Následující dávky si pak aplikujte, jak bylo původně určeno.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cimzii

Neukončujte užívání Cimzie bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Sdělte svému lékaři IHNED, jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:

•    závažná vyrážka, kopřivka nebo jiné příznaky alergické reakce (urtikarie)

•    otok tváře, rukou, nohou (angioedém)

•    problémy s dýcháním nebo polykáním (vícenásobné případy těchto příznaků)

•    dušnost při námaze nebo po ulehnutí nebo otoky nohou (srdeční selhání)

•    příznaky krevní poruchy jako neustupující horečka, podlitiny, krvácení, bledost (pancytopenie, anemie, snížené množství krevních destiček, snížené množství bílých krvinek.).

Sdělte svému lékaři CO NEJDŘÍVE, jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:

•    příznaky infekce jako horečka, nevolnost, vznik ran, zubní problémy, pálení při močení

•    pocity slabosti nebo únavy

•    kašel

•    brnění

•    necitlivost

dvojité vidění

slabost ruky nebo nohy

boláky nebo otevřené rány, které se nehojí.

Příznaky popsané výše se mohou objevit kvůli některým z nežádoucích účinků uvedeným níže, které byly při léčbě Cimzií pozorovány:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

•    bakteriální infekce v kterémkoli místě (nahromadění hnisu)

•    virové infekce (včetně oparu, pásového oparu, chřipky)

•    horečka

•    vysoký krevní tlak

•    vyrážka nebo svědění

•    bolesti hlavy (včetně migrény)

•    poruchy citlivosti jako necitlivost, brnění, pocity pálení

•    pocity slabosti a celkový pocit onemocnění

•    bolesti

•    poruchy krve

•    jaterní problémy

•    reakce v místě injekce

•    nevolnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

•    alergické stavy včetně senné rýmy a alergických reakcí na lék (včetně anafylaktického šoku)

•    protilátky působící proti zdravé tkáni

•    rakovina krve a lymfatického systému jako lymfom a leukemie

•    zhoubné nádory některých orgánů

•    rakovina kůže, prekancerózní kožní léze

•    nezhoubné nádory a cysty (včetně kožních)

•    srdeční poruchy včetně oslabení srdečního svalu, selhání srdce, srdeční infarkt, mírná bolest na hrudi nebo tlak na hrudi, abnormální srdeční rytmus včetně nepravidelného srdečního tepu

•    otok (otoky tváře nebo nohou)

•    lupus (imunologické onemocnění pojivové tkáně) příznaky onemocnění (bolesti kloubů, kožní vyrážka, citlivost kůže na světlo, horečka)

•    zánět stěny krevních cév

•    sepse (závažné infekce, které mohou vést k selhání orgánů, šoku nebo smrti)

•    infekce tuberkulózy

•    plísňové infekce (objevují se při snížené obranyschopnosti vůči infekcím)

•    poruchy dýchání a záněty (včetně astmatu, dušnosti, kašle, neprůchodnosti vedlejších nosních dutin, zánětu pohrudnice, obtíží s dechem)

•    žaludeční poruchy včetně tvorby tekutiny v břiše, vředy (včetně vředů v ústech), perforace, nadmutí břicha, zánět, bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech

•    poruchy žlučníku

•    svalové příznaky včetně zvýšení svalových enzymů

•    změny hodnot některých solí v krvi

•    změny hladiny cholesterolu a tuků v krvi

•    vznik krevní sraženiny v žilách nebo plicích

•    krvácení nebo tvorba podlitin

•    změny počtu krvinek, včetně nízkého počtu červených krvinek (anemie), nízkého počtu krevních destiček, zvýšeného počtu krevních destiček

•    zvětšení lymfatických uzlin

•    příznaky podobné chřipce, mrazení, změny vnímání teploty, noční poty, návaly

•    úzkost a poruchy nálad jako deprese, poruchy chuti k jídlu, změny hmotnosti

•    zvonění v uších

•    závrať (točení hlavy)

•    pocity na omdlení včetně ztráty vědomí

•    nervové poruchy v končetinách, zahrnujících příznaky necitlivosti, brnění, pocity pálení; závrať, třes

•    poruchy kůže jako vznik nebo zhoršení psoriázy, kožní záněty (jako ekzém), poruchy potních žláz, vředy, fotosenzitivita, akné, ztráta vlasů, změny barvy kůže, odlučování nehtů, suchá a poraněná kůže

•    zhoršené hojení

•    ledvinové a močové problémy včetně zhoršení funkce ledvin, krev v moči, poruchy močení

•    poruchy menstruačního cyklu, včetně chybějícího krvácení, silného nebo nepravidelného krvácení

•    poruchy prsou

•    záněty očí a očních víček, poruchy zraku, problémy se slzami

•    zvýšení některých krevních parametrů (zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi)

•    prodloužení času srážení krve.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

•    karcinom trávicího ústrojí, melanom

•    zánět plic (intersticiální onemocnění plic, pneumonitida)

•    mozková příhoda, ucpání cév (arterioskleróza), nedostatečný krevní oběh, který způsobuje znecitlivění a bledost prstů na rukou a nohou (Raynaudův fenomén), změny barvy kůže purpurově skvrnité, malé žilky blízko povrchu kůže mohou být viditelné

•    perikardiální zánět

•    srdeční arytmie

•    zvětšení sleziny

•    zvýšené množství červených krvinek

•    abnormální morfologie buněk bílých krvinek

•    formace kamenů v močovém měchýři

•    problémy ledvin (včetně nefritidy)

•    poruchy imunity jako sarkoidóza (vyrážka, bolest kloubů, horečka), sérová nemoc, zánět tukové tkáně, angioneurotický otok (otok rtů, tváře, hrdla)

•    poruchy štítné žlázy (struma, únava, úbytek tělesné hmotnosti)

•    zvýšené hladiny železa v těle

•    zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi

•    pokus o sebevraždu, duševní poruchy, delirium

•    zánět sluchových, očních nebo obličejových nervů, poruchy koordinace nebo rovnováhy

•    zvýšená gastrointestinální motilita

•    píštěl (kanálek z jednoho orgánu do druhého) (na různých místech)

•    poruchy v oblasti úst včetně bolestí při polykání

•    olupování kůže, tvorba kožních puchýřů, poruchy textury vlasů

•    sexuální poruchy

•    záchvat.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    roztroušená skleróza*

•    Guillain-Barrého syndrom*

•    karcinom z Merkelových buněk (druh kožního karcinomu)*

*Tyto účinky souvisí s touto skupinou léků, frekvence jejich výskytu u Cimzie není známa.

Další nežádoucí účinky

Když byla Cimzia používána při léčbě jiných onemocnění, objevily se následující méně časté nežádoucí účinky:

•    stenóza trávicího ústrojí (zúžení části zažívací soustavy)

•    obstrukce trávicího ústrojí (neprůchodnost zažívací soustavy)

•    zhoršení celkového zdravotního stavu

•    samovolný potrat

•    azoospermie (nedostatečná produkce spermatu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Cimzii uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční stříkačce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2-8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zbarvený, zakalený nebo pokud v něm vidíte částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Cimzia obsahuje

-    Léčivou látkou je certolizumabum pegolum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v 1 ml.

-    Pomocnými látkami jsou: natrium-acetát, chlorid sodný a voda na injekci (viz „Cimzia obsahuje natrium-acetát a chlorid sodný“ v bodě 2).

Jak Cimzia vypadá a co obsahuje toto balení

Cimzia je k dispozici jako injekční roztok (injekce) v připravené předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý až opalescentní, bezbarvý až žlutý.

Jedno balení Cimzie obsahuje:

-    dvě předplněné injekční stříkačky roztoku a

-    dva tampóny s alkoholem (pro vyčištění oblasti zvolené pro injekci).

Balení se 2 injekčními stříkačkami a 2 alkoholovými tampony, multipack obsahující 6 (3 balení po 2) injekčních stříkaček a 6 (3 balení po 2) alkoholových tamponů a multipack obsahující 10 (5 balení po 2) injekčních stříkaček a 10 (5 balení po 2) alkoholových tamponů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brusel Belgie

Výrobce

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest B-1420 Braine l'Alleud Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

UCB Pharma S.A./NV Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland Tel: + 358 10 234 6800

Etarapnu

ro CH EH Etarapua EOOfl Tea.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma S.A./NV Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká republika UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S Tlf: + 45 / 32 46 24 00<