Příbalový Leták

Cilostazol Stada 100 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cilostazol STADA 100 mg tablety cilostazolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje cilostazolum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Více informací viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tableta 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před užitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA)


83/153/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


cilostazol stada 100 mg tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cilostazol STADA 100 mg tablety


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


3