Příbalový Leták

Cholib 145 Mg/20 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Cholib 145 mg/20 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje fenofibratum 145 mg a simvastatinum 20 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 160,1 mg laktózy (jako monohydrát), 145 mg

sacharózy, 0,7 mg lecithinu (získaného ze sójových bobů (E322)) a 0,17 mg oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné, bikonvexní, světle hnědé potahované tablety o velikosti 19,3 x 9,3 mm se zkosenými okraji a nápisem 145/20 na jedné straně a logem Abbott B na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Cholib je indikován jako přídatná léčba k dietě a cvičení u dospělých pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a smíšenou dyslipidemií, aby se snížila hladina triglyceridů a zvýšila hladina HDL-cholesterolu v případech, kdy je hladina LDL-cholesterolu adekvátně kontrolována monoterapií simvastatinem, v rámci které je podávána příslušná dávka simvastatinu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Sekundární příčiny hyperlipidemie, jako je např. nekontrolovaný diabetes mellitus 2. typu, hypotyreóza, nefrotický syndrom, dysproteinemie, obstrukční onemocnění jater, farmakologická léčba (např. perorální estrogeny) a alkoholismus, je třeba před zvážením terapie přípravkem Cholib adekvátně léčit. Je také nutné, aby pacienti dodržovali standardní dietu snižující hladiny cholesterolu a triglyceridů, se kterou je vhodné během léčby pokračovat.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tableta za den. Nepijte grepovou šťávu (viz bod 4.5).

Odpověď na léčbu je třeba monitorovat prováděním stanovení hodnot lipidů v séru (celkový cholesterol (TC), LDL-cholesterol, triglyceridy (TG)).

Starší pacienti (> 65 let)

Dávku není třeba upravovat. Doporučuje se obvyklá dávka. Výjimkou jsou pacienti se sníženými renálními funkcemi s odhadovanou glomerulární filtrací < 60 ml/min/1,73 m2, u kterých je přípravek Cholib kontraindikován (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Cholib je kontraindikován u pacientů se střední až těžkou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je < 60 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Působení přípravku Cholib u pacientů s poruchou funkce jater nebylo zkoumáno, a proto je tento přípravek v této populaci kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Přípravek Cholib je u dětí a dospívajících do 18 let věku kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Tabletu je třeba spolknout vcelku a zapít sklenicí vody. Tablety se nesmí drtit ani žvýkat. Lze je užívat s jídlem i bez jídla (viz bod 5.2).

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivé látky, arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také bod 4.4),

•    známá fotoalergická nebo fototoxická reakce při léčbě fibráty nebo ketoprofenem,

•    aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlitelné přetrvávající zvýšení sérových transamináz,

•    známé onemocnění žlučníku,

•    chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy způsobené těžkou hypertriglyceridemií,

•    střední až těžká renální insuficience (odhadovaná glomerulární filtrace < 60 ml/min/1,73 m2),

•    konkomitantní podávání fibrátů, statinů, danazolu, cyklosporinu nebo silných inhibitorů cytochromu P450 (CYP) 3A4 (viz bod 4.5),

•    pediatrická populace (mladší 18 let),

•    těhotenství a kojení (viz bod 4.6),

•    myopatie a/nebo rabdomyolýza při léčbě statiny a/nebo fibráty v osobní anamnéze nebo potvrzené zvýšení kreatinfosfokinázy 5krát nad horní limit normy (ULN) při předchozí léčbě statinem (viz bod 4.4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Svaly

Při podávání látek snižujících hladinu lipidů (např. fibráty a statiny) byla hlášena toxicita kosterních svalů, včetně vzácných případů rabdomyolýzy s renálním selháním i bez něj. Je známo, že riziko myopatie v souvislosti se statiny a fibráty závisí na dávce každé složky a na typu fibrátu.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení funkce jaterních OATP transportních proteinů může zvyšovat systémovou expozici simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein, mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1%. Na základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazývaní také CC), kteří jsou léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15%, zatímco u heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5%. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT), (viz bod 5.2) je odpovídající riziko 0,3%.

Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM)

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby některými statiny byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení léčby statiny.

Opatření, jež mohou napomoci snížit riziko myopatie způsobené vzájemným působením léčivých přípravků

Riziko toxicity pro svaly se může zvyšovat, pokud se přípravek Cholib podává s dalším fibrátem, statinem, niacinem, kyselinou fusidovou nebo jinými specifickými konkomitantně podávanými látkami (specifické interakce viz bod 4.5). Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib a dávkami niacinu (kyselina nikotinová) upravujícími hladinu lipidů (> 1 g/den) nebo léčivými přípravky obsahujícími niacin by měli důkladně zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, a to především během počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se dávka kteréhokoli léčivého přípravku zvýší.

Riziko myopatie a rabdomyolýzy se významně zvyšuje při konkomitantním užívání simvastatinu se silnými inhibitory (CYP) 3A4 (viz bod 4.5).

Cholib se nesmí podávat společně s kyselinou fusidovou. U pacientů užívajících statin v kombinaci s kyselinou fusidovou byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí) (viz bod 4.5). U pacientů, u nichž je systémové použití kyseliny fusidové považováno za nezbytné, je třeba léčbu statinem po dobu trvání léčby kyselinou fusidovou přerušit. Pacientovi je třeba doporučit, aby v případě, že začne pociťovat jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů, okamžitě vyhledal lékařskou pomoc.

Léčbu statinem lze znovu zahájit sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Ve výjimečných případech, kdy je nutné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové (např. při léčbě vážných infekcí), je možné případ od případu zvážit současné podávání přípravku Cholib a kyseliny fusidové, a to pod přísným lékařským dohledem.

Měření kreatinkinázy

Kreatinkináza by se neměla měřit po namáhavém cvičení ani v přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení její hladiny, protože interpretace této hodnoty je v takovém případě obtížná. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), je vhodné je během 5 až 7 dnů změřit znovu, a ověřit tak získané výsledky.

Před zahájením léčby

Všichni pacienti začínající s léčbou nebo pacienti, jimž je zvyšována dávka simvastatinu, by měli být seznámeni s rizikem myopatie a vyzváni, aby okamžitě hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost nebo slabost.

Opatrnosti je třeba dbát zejména u pacientů s predispozičními faktory rabdomyolýzy. Aby mohla být stanovena referenční hodnota základní hladiny, je třeba před zahájením léčby změřit hladinu kreatinkinázy v následujících případech:

•    u starších osob ve věku > 65 let,

•    u osob ženského pohlaví,

•    pacienti trpící renálním poškozením,

•    pacienti trpící nekontrolovanou hypotyreózou,

•    pacienti trpící hypoalbuminemií,

•    pacienti s dědičnými svalovými poruchami v osobní nebo rodinné anamnéze,

•    pacienti se svalovou toxicitou při léčbě statinem nebo fibrátem v anamnéze,

•    abúzus alkoholu.

V těchto případech je třeba zvážit riziko léčby z hlediska možného přínosu a doporučuje se pacienty klinicky sledovat.

Aby bylo možné stanovit referenční hodnotu základní hladiny, je třeba změřit hladinu kreatinfosfokinázy a je doporučeno provádět klinické sledování.

Pokud u pacienta při dřívější léčbě fibrátem nebo statinem došlo ke svalové poruše, léčba jiným lékem této třídy má být předepisována pouze s velkou obezřetností. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), léčbu nezahajujte.

Pokud z jakéhokoli jiného důvodu existuje podezření na myopatii, léčbu přerušte.

Terapie přípravkem Cholib by měla být dočasně pozastavena několik dní před plánovaným velkým lékařským nebo chirurgickým výkonem a také v případě, že nastane závažný zdravotní nebo operační stav.

Jaterní poruchy

U některých pacientů léčených simvastatinem nebo fenofibrátem bylo hlášeno zvýšení hladin transamináz. Ve většině případů byla tato zvýšení přechodná, nezávažná a asymptomatická, bez nutnosti přerušení léčby.

Hladiny transamináz je třeba monitorovat před zahájením léčby, každé 3 měsíce během prvních 12 měsíců léčby a dále v pravidelných intervalech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům, u nichž dojde ke zvýšení hladin transamináz. Terapii je vhodné přerušit, pokud se hladiny aspartátaminotransferázy (AST) (rovněž známé jako sérová glutamát-oxalacetát transamináza - SGOT) a alaninaminotransferázy (ALT) (rovněž známé jako sérová glutamát-pyruvát transamináza - SGPT) zvýší více než 3krát nad horní limit normálního rozmezí.

Když se objeví příznaky naznačující hepatitidu (např. ikterus, pruritus) a diagnóza je potvrzena laboratorním testem, je třeba léčbu přípravkem Cholib přerušit.

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří konzumují značné množství alkoholu. Pankreatitida

U pacientů užívajících fenofibrát byla hlášena pankreatitida (viz body 4.3 a 4.8). Její výskyt může znamenat selhání účinku u pacientů s těžkou hypertriglyceridemií, indukovaným zvýšením pankreatických enzymů nebo sekundárním fenoménem způsobeným kamenem ve žlučových cestách nebo vytvořením písku (sedimentu) s obstrukcí společného žlučovodu.

Renální funkce

Přípravek Cholib je kontraindikován v případech středního až těžkého renálního poškození (viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.2).

U pacientů na monoterapii fenofibrátem nebo souběžně užívajících statiny byly hlášeny reverzibilní elevace sérového kreatininu. Elevace sérového kreatininu byly obecně v čase stabilní bez známek pokračujícího zvyšování sérového kreatininu při dlouhodobé léčbě a po přerušení léčby měly sklon k návratu na základní hladinu.

Během klinických studií mělo 10 % pacientů zvýšený kreatinin nad základní hladinu více než 30 ^mol/l při souběžném podávání fenofibrátu a simvastatinu versus 4,4 % při monoterapii statinem. U 0,3 % pacientů užívajících souběžnou léčbu bylo zjištěno klinicky významné zvýšení kreatininu na hodnoty > 200 ^mol/l.

Léčba by měla být přerušena v případě, že hladina kreatininu překročí horní limit normy o více než 50 %. Kreatinin se doporučuje měřit během prvních 3 měsíců od zahájení léčby a poté v pravidelných intervalech.

Intersticiální plicní onemocnění

U některých statinů a při léčbě fenofibrátem byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění, a to zejména při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Mezi známky přítomnosti tohoto onemocnění patří dyspnoe, neproduktivní kašel a celkové zhoršení zdravotního stavu (únava, úbytek hmotnosti a horečka). Pokud existuje podezření, že se u pacienta rozvinulo intersticiální plicní onemocnění, léčba přípravkem Cholib by měla být přerušena.

Diabetes mellitus

Některé nálezy naznačují, že statiny jako třída zvyšují glykemii a u některých pacientů s vysokým rizikem budoucího diabetu mohou vytvářet hladinu hyperglykemie tam, kde je vhodná formální péče o diabetes. Toto riziko je nicméně převáženo skutečností, že při léčbě statiny dochází ke snížení rizika vzniku cévních komplikací, a proto by nemělo být důvodem k ukončení léčby statiny. Rizikoví pacienti (glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenze) by měli být monitorováni klinicky i biochemicky v souladu s národními směrnicemi.

Venotromboembolické příhody

Ve studii FIELD bylo hlášeno statisticky významné zvýšení incidence plicní embolie (0,7 % ve skupině s placebem versus 1,1 % ve skupině s fenofibrátem; p = 0,022) a statisticky nevýznamné zvýšení hluboké žilní trombózy (placebo 1,0 % 48/4900 pacientů) vůči fenofibrátu 1,4 % (67/4895); p = 0,074. Zvýšené riziko žilních trombóz může souviset se zvýšenou hladinou homocysteinu, rizikovým faktorem trombózy a dalšími nezjištěnými faktory. Její klinický význam není jasný, a proto je třeba u pacientů s plicní embolií v anamnéze dbát zvláštní opatrnosti.

Pomocné látky

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje laktózu, neměli by jej užívat pacienti s vzácnými dědičnými problémy následujícího charakteru: intolerance galaktózy, vrozeného deficitu laktázy (Lapp lactase deficiency) nebo malabsorpce glukózy-galaktózy.

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu, neměli by jej užívat pacienti s vzácnými dědičnými problémy, jako je intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo insuficience sacharázy-izomaltázy.

Tento léčivý přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110), která může způsobovat alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Cholib nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Interakce u monoterapie

Inhibitory CYP 3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4.

Účinné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují riziko myopatie a rabdomyolýzy, neboť během léčby simvastatinem zvyšují koncentraci inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy v plazmě. Mezi takové inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir) a nefazodon.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir), erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem a nefazodonem je kontraindikována (viz bod 4.3). Pokud je léčba itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, erythromycinem, klarithromycinem nebo telithromycinem nevyhnutelná, léčba přípravkem Cholib musí být během léčebné kúry přerušena. Opatrnosti je třeba také při kombinaci přípravku Cholib s určitými dalšími méně účinnými inhibitory CYP 3A4: flukonazolem, verapamilem nebo diltiazemem (viz body 4.3 a 4.4).

Danazol

Při konkomitantním podávání danazolu se simvastatinem existuje zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy. Dávka simvastatinu by u pacientů užívajících danazol neměla překročit 10 mg denně. Proto je souběžné podávání přípravku Cholib s danazolem kontraindikováno (viz bod 4.3).

Cyklosporin

Při konkomitantním podávání cyklosporinu se simvastatinem existuje zvýšené riziko myopatie/rabdomyolýzy. Ačkoli nebyl tento mechanismus zcela objasněn, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje plazmatickou expozici (AUC) kyselině simvastatinové, pravděpodobně částečně kvůli inhibici CYP 3A4 a transportéru OATP-1B1. Protože dávka simvastatinu by neměla u pacientů užívajících cyklosporin překročit 10 mg denně, souběžné užívání přípravku Cholib s cyklosporinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Amiodaron, amlodipin, diltiazem a verapamil

Při konkomitantním užívání amiodaronu, amlodipinu, diltiazemu nebo verapamilu se simvastatinem v dávce 40 mg za den existuje zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

V klinických studiích byla myopatie hlášena u 6 % pacientů užívajících simvastatin 80 mg a amiodaron versus 0,4 % u pacientů pouze na 80 mg simvastatinu.

Konkomitantní podávání amlodipinu a simvastatinu způsobovalo 1,6násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové.

Konkomitantní podávání diltiazemu a simvastatinu způsobovalo 2,7násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové, pravděpodobně kvůli inhibici CYP 3A4.

Konkomitantní podávání verapamilu a simvastatinu způsobovalo 2,3násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové v plazmě, pravděpodobně zčásti kvůli inhibici CYP 3A4.

Proto by u pacientů užívajících amiodaron, amlodipin, diltiazem nebo verapamil neměla dávka přípravku Cholib překročit 145 mg/20 mg za den.

Ostatní statiny a fibráty

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatinové 1,9krát, pravděpodobně kvůli inhibici cesty glukuronidace. Riziko myopatie a rabdomyolýzy je významně zvýšené při konkomitantním užívání gemfibrozilu se simvastatinem. Riziko rabdomyolýzy je rovněž zvýšené u pacientů konkomitantně užívajících další fibráty nebo statiny. Proto je souběžné podávání přípravku Cholib s gemfibrozilem, dalšími fibráty nebo statiny kontraindikováno (viz bod 4.3).

Niacin (kyselina nikotinová)

S konkomitantním podáváním statinů a niacinu (kyseliny nikotinové) v dávkách upravujících hladinu lipidů (> 1 g/den) byly spojeny případy myopatie/rabdomyolýzy (niacin a statiny mohou při samostatném podávání způsobovat myopatii).

Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib a dávkami niacinu (kyselina nikotinová) upravujícími hladinu lipidů (> 1 g/den) nebo léčivými přípravky obsahujícími niacin by měli důkladně zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, a to především během počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se dávka kteréhokoli léčivého přípravku zvýší.

Kyselina fusidová

Při konkomitantním systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny může existovat zvýšené riziko myopatie, včetně rabdomyolýzy. Současné podávání této kombinace může způsobit zvýšené plazmatické koncentrace obou látek. Mechanismus této interakce (ať už farmakodynamický, farmakokinetický, nebo obojí) je zatím neznámý. U pacientů, kteří dostávali tuto kombinaci, byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je léčba kyselinou fusidovou nezbytná, je nutné po dobu trvání léčby touto kyselinou léčbu přípravkem Cholib přerušit. (Také viz bod 4.4).

Grepová šťáva

Grepová šťáva inhibuje CYP 3A4. Konkomitantní příjem velkého množství (přes 1 litr denně) grepové šťávy a simvastatinu způsobovalo 7násobné zvýšení plazmatické expozice kyselině simvastatinové. Příjem 240 ml grepové šťávy ráno a simvastatinu večer rovněž způsoboval 1,9násobné zvýšení plazmatické expozice kyselině simvastatinové. Je vhodné se proto grepové šťávě během léčby přípravkem Cholib vyhýbat.

Kolchicin

Při konkomitantním podávání kolchicinu se simvastatinem byly u pacientů s renální insuficiencí hlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. Proto se doporučuje pacienty, kteří tuto kombinaci užívají, pečlivě klinicky monitorovat.

Antagonisté vitaminu K

Fenofibrát a simvastatin posilují účinky antagonistů vitaminu K a jejich přítomnost může zvýšit riziko krvácení. Na začátku léčby se doporučuje snížit dávky perorálních antikoagulancií přibližně o jednu třetinu a poté je dle potřeby postupně upravovat za průběžného monitorování INR (mezinárodně normalizovaný poměr). Hodnota INR by měla být stanovena před zahájením užívání přípravku Cholib. Poté je třeba ji dostatečně často kontrolovat i během časné fáze léčby, aby nedocházelo k žádným významným odchylkám INR. Jakmile je zjištěna stabilní hodnota INR, lze tuto hodnotu monitorovat v intervalech obvykle doporučených u pacientů užívajících tato perorální antikoagulancia. Pokud se dávka přípravku Cholib změní nebo se jeho podávání přeruší, měl by se opakovat stejný postup. Léčba přípravkem Cholib není spojována s krvácením u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Glitazony

Během konkomitantního podávání fenofibrátu a glitazonů byly zaznamenány jisté případy reverzibilního paradoxního snížení HDL-cholesterolu. Proto se doporučuje sledovat HDL-cholesterol, je-li přípravek Cholib souběžně podáván s glitazonem, nebo ukončit jednu či druhou léčbu, pokud je hladina HDL-cholesterolu příliš nízká.

Rifampicin

Protože rifampicin je silný induktor CYP 3A4, který interferuje s metabolismem simvastatinu, může u pacientů podstupujících dlouhodobou léčbu rifampicinem (např. při léčbě tuberkulózy) dojít ke ztrátě účinnosti simvastatinu. U zdravých dobrovolníků byla plazmatická expozice kyselině simvastatinové při konkomitantním podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory ani induktory CYP 3A4. Proto se neočekává, že by přípravek Cholib ovlivňoval plazmatické koncentrace látek metabolizovaných prostřednictvím CYP 3A4.

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory CYP 2D6, CYP 2E1 ani CYP 1A2. Fenofibrát je mírný až střední inhibitor CYP 2C9 a slabý inhibitor CYP 2C19 a CYP 2A6.

Pacienti souběžně užívající přípravek Cholib a léčiva metabolizovaná cytochromy CYP 2C19,

CYP 2A6 a především CYP 2C9 s úzkým terapeutickým indexem by měli být důsledně sledováni; dle potřeby se doporučuje dávky těchto léčiv upravit.

Interakce mezi simvastatinem a fenofibrátem

Účinky opakovaného podávání fenofibrátu na farmakokinetiku jedné nebo více dávek simvastatinu bylo zkoumáno ve dvou malých studiích (n = 12), následovaných studií větší (n = 85) u zdravých dobrovolníků.

V první studii se snížila hodnota AUC kyseliny simvastatinové (SVA) - hlavního aktivního metabolitu simvastatinu - o 42 % (90% CI 24 %-56 %) při společném podání jedné dávky simvastatinu 40 mg s opakovaným podáváním fenofibrátu 160 mg. V druhé studii [Bergman et al, 2004] vedlo opakované společné podávání simvastatinu 80 mg a fenofibrátu 160 mg ke snížení AUC SVA o 36 %

(90% CI 30 %-42 %). Ve větší studii bylo po opakovaném společném podávání simvastatinu 40 mg a fenofibrátu 145 mg večer pozorováno snížení AUC SVA o 21 % (90% CI 14 %-27 %). Nešlo o významný rozdíl oproti 29% (90% CI 22 %-35 %) snížení AUC SVA pozorovanému při společném podávání v odstupu 12 hodin: 40 mg simvastatinu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebylo zjišťováno, zda má fenofibrát účinek na další aktivní metabolity simvastatinu.

Přesný mechanismus interakce není znám. V dostupných klinických údajích nebyl účinek na snížení LDL-cholesterolu (LDL-C) považován za významně odlišný od monoterapie simvastatinem, kdy je kontrolován LDL-cholesterol v době zahájení léčby.

Opakované podávání simvastatinu 40 nebo 80 mg, nejvyšší registrované dávky, neovlivnilo plazmatické hladiny kyseliny fenofibrové v rovnovážném stavu.

Preskripční doporučení pro interagující látky jsou shrnuta v níže uvedené tabulce (viz také body 4.2 a 4.3).

Interagující látky

Preskripční doporučení

Účinné inhibitory CYP 3A4:

Itrakonazol

Ketokonazol

Flukonazol

Posakonazol

Erytromycin

Klaritromycin

Telitromycin

Inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir) Nefazodon

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Danazol

Cyklosporin

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Gemfibrozil, ostatní statiny a fibráty

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Amiodaron

Verapamil

Diltiazem

Amlodipin

Pokud klinický přínos nepřeváží riziko, nepřekračujte jednu tabletu přípravku Cholib 145 mg/20 mg za den.

Niacin (kyselina nikotinová) > 1 g/den

Nepodávejte s přípravkem Cholib, pokud klinický přínos nepřevažuje riziko.

Sledujte, zda pacienti nejeví známky či příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti.

Kyselina fusidová

Pacienty je třeba důkladně sledovat. Zvažte dočasné přerušení léčby přípravkem Cholib.

Grepová šťáva

Při užívání přípravku Cholib ji nepijte.

Antagonisté vitaminu K

Nastavte dávku těchto perorálních antikoagulancií na základě výsledků sledování INR.

Glitazony

Sledujte HDL-cholesterol, a pokud je příliš nízký, jednu nebo druhou léčbu ukončete (glitazon nebo Cholib).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Cholib

Stejně jako simvastatin (viz dále) je během těhotenství kontraindikován i přípravek Cholib (viz bod 4.3).

Fenofibrát

Dostatečné údaje o podávání fenofibrátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly embryotoxické účinky při dávkách v rozmezí toxickém pro matku (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto by fenofibrát měl být v těhotenství užíván pouze po pečlivém zvážení poměru jeho přínosu a rizika.

Simvastatin

Simvastatin je v těhotenství kontraindikován. Bezpečnost jeho použití u těhotných žen nebyla stanovena. Léčba matky simvastatinem může u plodu snižovat hladiny mevalonátu, což je prekurzor biosyntézy cholesterolu. Z tohoto důvodu se nesmí simvastatin používat u žen, které se snaží otěhotnět, které jsou těhotné nebo které si myslí, že mohou být těhotné. Léčba simvastatinem musí být přerušena po celou dobu těhotenství nebo dokud se nepotvrdí, že žena těhotná není.

Kojení

Není známo, zda se fenofibrát, simvastatin a/nebo jejich metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Proto je podávání přípravku Cholib během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

U zvířat byly pozorovány reverzibilní účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

Nejsou k dispozici klinické údaje o fertilitě při užívání přípravku Cholib.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fenofibrát nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Po uvedení na trh byla u simvastatinu vzácně hlášena závrať. Tento nežádoucí účinek je třeba při řízení dopravních prostředků či obsluhování strojů během léčby přípravkem Cholib brát v úvahu.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (NÚ) během léčby přípravkem Cholib jsou zvýšený kreatinin v krvi, infekce horních dýchacích cest, zvýšený počet trombocytů, gastroenteritida a zvýšená alaninaminotransferáza.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Během čtyř dvojitě zaslepených klinických studií trvajících 24 týdnů dostávalo 1 237 pacientů léčbu souběžným podáváním fenofibrátu a simvastatinu. Ve společné analýze těchto čtyř studií byla četnost přerušení kvůli závažným nežádoucím účinkům léčby 5,0 % (51 subjektů ze 1 012) po 12 týdnech léčby fenofibrátem a simvastatinem 145 mg/20 mg za den a 1,8 % (4 subjekty z 225) po 12 týdnech léčby fenofibrátem a simvastatinem 145 mg/40 mg za den.

Závažné nežádoucí účinky související s léčbou hlášené u pacientů užívajících souběžně fenofibrát a simvastatin jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a četnosti.

Nežádoucí účinky přípravku Cholib odpovídají tomu, co je známo o jeho dvou léčivých látkách: fenofibrátu a simvastatinu.

Četnosti nežádoucích účinků jsou tříděny následovně: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Nežádoucí účinky pozorované při souběžném podávání fenofibrátu a simvastatinu (Cholib)

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Četnost

Infekce a infestace

Infekce horních cest dýchacích, gastroenteritida

časté

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Počet trombocytů zvýšený

časté

Poruchy jater a žlučových cest

Alaninaminotransferáza zvýšená

časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Dermatitida a ekzém

méně časté

Vyšetření

Kreatinin v krvi zvýšený (viz body 4.3 a 4.4)

velmi časté

Popis vybraných nežádoucích účinků

Kreatinin v krvi zvýšený: 10 % pacientů mělo zvýšený kreatinin nad základní hladinu více než 30 ^mol/l při souběžně podávaném fenofibrátu a simvastatinu versus 4,4 % při monoterapii statinem. 0,3 % pacientů užívajících souběžnou léčbu mělo klinicky významné zvýšení kreatininu na hodnoty > 200 ^mol/l.

Další informace o jednotlivých léčivých látkách fixní kombinace dávky

Níže jsou uvedeny další nežádoucí účinky související s použitím léčivých přípravků obsahujících simvastatin nebo fenofibrát pozorované v klinických studiích a po uvedení na trh, které mohou u přípravku Cholib případně nastat. Kategorie četnosti jsou založeny na informacích dostupných v souhrnu údajů o přípravku simvastatinu a fenofibrátu dostupném v EU.

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky (fenofibrát)

Nežádoucí účinky (simvastatin)

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Hemoglobin snížený Počet leukocytů snížený

Vzácné

Anemie

Vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Vzácné

Poruchy

metabolismu

a výživy

Diabetes mellitus****

Není

známo

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Velmi

vzácné

Porucha spánku, včetně nočních můr, deprese

Není

známo

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Méně časté

Parestezie, závrať, periferní neuropatie

Vzácné

Poruchy paměti/ztráta paměti

Vzácné

Cévní poruchy

Tromboembolismus (plicní embolie, hluboká žilní trombóza)*

Méně časté

Respirační,

hrudní

a mediastinální poruchy

Intersticiální plicní onemocnění

Není

známo

Gastrointestinální

poruchy

Gastrointestinální příznaky (bolest břicha, nauzea, zvracení, průjem, flatulence)

Časté

Pankreatitida*

Méně časté

Zácpa, dyspepsie

Vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

Transaminázy zvýšené

Časté

Cholelitiáza

Méně časté

Komplikace cholelitiázy (např. cholecystitida, cholangitida, biliární kolika atd.)

Není

známo

Gamaglutamyltransferáza

zvýšená

Vzácné

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky (fenofibrát)

Nežádoucí účinky (simvastatin)

Četnost

Hepatitida/ikterus Selhání jater

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Závažné kožní reakce (např. erythema multiforme, Stevens Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza atd.)

Není

známo

Kožní přecitlivělost (např. vyrážka, pruritus, kopřivka)

Méně časté

Alopecie

Vzácné

Fotosenzitivní reakce

Vzácné

Hypersenzitivní syndrom***

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové poruchy (např. myalgie, myozitida, svalové spazmy a slabost)

Méně časté

Rabdomyolýza s renálním selháním nebo bez něj (viz bod 4.4)

Vzácné

Myopatie**

Tendinopatie

Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (viz bod 4.4)

Vzácné

Není

známo

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Sexuální dysfunkce

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Není

známo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie

Vzácné

Vyšetření

Hladina homocysteinu v krvi zvýšená (viz bod 4.4)*****

Velmi

časté

Močovina v krvi zvýšená

Vzácné

Alkalická fosfatáza v krvi zvýšená

Vzácné

Hladina kreatinfosfokinázy v krvi zvýšená

Vzácné

Glykovaný hemoglobin

zvýšený

Není

známo

Glykemie zvýšená

Není

známo

Popis vybraných nežádoucích účinků

Pankreatitida

*V randomizované placebem kontrolované studii FIELD provedené u 9795 pacientů s diabetes mellitus 2. typu bylo pozorováno statisticky významné zvýšení případů pankreatitidy u pacientů užívajících fenofibrát vůči pacientům užívajícím placebo (0,8 % versus 0,5 %; p=0,031).

Tromboembolie

*Ve studii FIELD bylo hlášeno statisticky významné zvýšení incidence plicní embolie (0,7 %

[32/4900 pacientů] ve skupině s placebem versus 1,1 % [53/4895 pacientů] ve skupině s fenofibrátem; p=0,022) a statisticky nevýznamné zvýšení hluboké žilní trombózy (placebo: 1,0 % [48/4900 pacientů] versus fenofibrát 1,4 % [67/4895 pacientů]; p=0,074).

Myopatie

**V klinických studiích se myopatie objevovala často u pacientů léčených simvastatinem 80 mg/den ve srovnání s pacienty léčenými dávkou 20 mg/den (1,0 % vs. 0,02 %).

Hypersenzitivní syndrom

***Zřejmý hypersenzitivní syndrom byl hlášen vzácně, což zahrnovalo následující stavy: angioedém, syndrom podobný lupusu, polymyalgia rheumatica, dermatomyozitida, vaskulitida, trombocytopenie, eozinofilie, sedimentace červených krvinek (FW) zvýšená, artritida a artralgie, kopřivka, fotosenzitivita, horečka, zrudnutí, dyspnoe a malátnost.

Diabetes mellitus

****Diabetes mellitus: Rizikoví pacienti (glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenze) by měli být monitorováni klinicky i biochemicky v souladu s národními směrnicemi.

Zvýšená hladina homocysteinu v krvi

*****Ve studii FIELD bylo průměrné zvýšení hladiny homocysteinu v krvi u pacientů léčených fenofibrátem 6,5 ^mol/l a bylo po přerušení této léčby reverzibilní.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Cholib

Není známo žádné specifické antidotum. Pokud je podezření na předávkování, je dle potřeby nutné zavést symptomatickou léčbu a vhodná podpůrná opatření.

Fenofibrát

Byly zaznamenány pouze marginální případy předávkování fenofibrátem. Ve většině případů nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování. Fenofibrát nelze eliminovat hemodialýzou.

Simvastatin

Bylo hlášeno několik případů předávkování simvastatinem; maximální užitá dávka byla 3,6 g. Všichni pacienti se zotavili bez následků. V případě předávkování neexistuje žádná specifická léčba. V takovém případě je nutné zavést symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky upravující hladinu lipidů, inhibitory HMG-CoA-reduktázy v kombinaci s dalšími látkami upravujícími hladinu lipidů, ATC kód: C10BA04

Mechanismus účinku

Fenofibrát

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrové, jehož účinky upravující hladinu lipidů pozorované u lidí jsou zprostředkovány aktivací receptoru proliferace peroxizomů typu alfa (PPARa - Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alpha).

Prostřednictvím aktivace receptorů PPARa aktivuje fenofibrát tvorbu lipoproteinové lipázy a snižuje tvorbu apoproteinu CIII. Aktivace receptorů PPARa rovněž indukuje zvýšení syntézy apoproteinů AI a AII.

Simvastatin

Simvastatin, což je neaktivní lakton, se hydrolyzuje v játrech na odpovídající formu aktivní beta-hydroxykyseliny, která je účinná v inhibici HMG-CoA-reduktázy (3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-reduktázy). Tento enzym katalyzuje konverzi HMG-CoA na mevalonát, časný a rychlost omezující mezistupeň v biosyntéze cholesterolu.

Cholib:

Přípravek Cholib obsahuje fenofibrát a simvastatin, které mají odlišné mechanismy účinku, což je popsáno výše.

Farmakodynamické účinky

Fenofibrát

Studie s fenofibrátem u lipoproteinových frakcí vykazují snížení hladin LDL a VLDL-cholesterolu. Hladiny HDL-cholesterolu jsou často zvýšené. LDL a VLDL-triglyceridy jsou snížené. Celkovým účinkem je snížení poměru lipoproteinů o nízké a velmi nízké hustotě vůči lipoproteinům o vysoké hustotě.

Fenofibrát má rovněž urikosurický účinek vedoucí ke snížení hladiny kyseliny močové o přibližně 25 %.

Simvastatin

U simvastatinu se ukázalo, že snižuje normální i zvýšené koncentrace LDL-cholesterolu. LDL se vytváří z proteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a je katabolizován přednostně LDL receptorem s vysokou afinitou. Mechanismus účinku simvastatinu na snížení LDL může zahrnovat jak snížení koncentrace VLDL-cholesterolu (VLDL-C), tak indukci LDL receptoru vedoucí ke snížené produkci a zvýšenému katabolismu LDL-C. Apolipoprotein B rovněž během léčby simvastatinem výrazně klesá. Navíc simvastatin středně zvyšuje HDL-cholesterol a redukuje plazmatické TG. Důsledkem těchto změn jsou sníženy poměry TC vůči HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu vůči HDL-cholesterolu.

Cholib

Účinky simvastatinu a fenofibrátu se doplňují.

Klinická účinnost a bezpečnost

Cholib

V klinickém programu byly provedeny čtyři pivotní klinické studie. Celkem do 6týdenního zavádění statinu vstoupilo 7583 subjektů se smíšenou dyslipidemií. Z nich bylo 2474 subjektů randomizováno po dobu 24 týdnů léčby, 1237 subjektů dostávalo fenofibrát souběžně podávaný se simvastatinem a 1230 subjektů bylo na monoterapii statinem. Všechny dávky byly podávány večer.

Typ a dávka použitého statinu:

0. až 12. týden

12. až 24. týden

Studie

6týdenní zavádění statinu

Monoterapie

statinem

Kombinace fenofibrátu a simvastatinu

Monoterapie

statinem

Kombinace fenofibrátu a simvastatinu

0501

Simvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

0502

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

0503

Atorvastatin 10 mg

Atorvastatin 10 mg

Simvastatin 20 mg

Atorvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

0504

Pravastatin 40 mg

Pravastatin 40 mg

Simvastatin 20 mg

Pravastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Cholib 145/40

Studie 0502 hodnotila konstantní dávku kombinace fenofibrát-simvastatin a statinový komparátor v průběhu období dvojitého zaslepení trvajícího 24 týdnů. Primárním kritériem účinnosti byla superiorita kombinace fenofibrátu 145 a simvastatinu 40 mg vůči simvastatinu 40 mg na snížení TG a LDL-cholesterolu a zvýšení HDL-cholesterolu (HDL-C) za 12 týdnů.

Za 12 týdnů a 24 týdnů studie se kombinace fenofibrátu 145 mg a simvastatinu 40 mg (F145/S40) prokázala jako superiorní vůči simvastatinu 40 mg (S40) při snižování TG a zvyšování HDL-cholesterolu.

Kombinace F145/S40 prokázala superioritu nad S40 na snížení LDL-cholesterolu pouze po 24 týdnech od nevýznamného dalšího 1,2% snížení LDL-cholesterolu za 12 týdnů až po statisticky významné 7,2% snížení za 24 týdnů.

Procento změny TG, LDL-C a HDL-C od základní hladiny za 12 a 24 týdnů Úplná analýza vzorku pacientů

Lipidový

parametr

(mmol/l)

Feno 145+Simva 40 (N = 221)

Simva 40 (N = 219)

Srovnání

léčby*

Hodnota P

Za 12 týdnů

Průměr % změny (SD)

TG

-27,18 (36,18)

-0,74 (39,54)

-28,19

(-32,91;-23,13)

<0,001

LDL-C

-6,34 (23,53)

-5,21 (22,01)

-1,24

(-5,22; 2,7)

0,539

HDL-C

5,77 (15,97)

-0,75 (12,98)

6,46

(3,83; 9,09)

<0,001

Za 24 týdnů

Průměr % změny (SD)

TG

-22,66 (43,87)

1,81 (36,64)

-27,56

(-32,90;-21,80)

<0,001

LDL-C

-3,98 (24,16)

3,07 (30,01)

-7,21

(-12,20;-2,21)

0,005

HDL-C

5,08 (16,10)

0,62 (13,21)

4,65

(1,88; 7,42)

0,001

*Srovnání léčby bylo vypočteno na základě rozdílu mezi průměry LS pro Feno 145 + Simva 40 a Simva 40 se souvisejícím 95% CI

Výsledky týkající se sledovaných biologických parametrů za 24 týdnů jsou uvedeny v tabulce níže. F145/S40 prokázaly statisticky významnou superioritu u všech parametrů s výjimkou zvýšení ApoA1.

ANCOVA (analýza kovariance) procenta změny v TC, non-HDL-C, ApoAI, ApoB, ApoB/ApoAI a fibrinogenu ze základní hodnoty za 24 týdnů - úplná analýza vzorku pacientů

Parametr

Léčebná

skupina

N

Průměry (SD)

Srovnání léčby*

Hodnota

P

TC (mmol/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

213

203

-4,95 (18,59) 1,69 (20,45)

-6,76 (-10,31;-3,20)

<0,001

Non-HDL-C

(mmol/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

213

203

-7,62 (23,94) 2,52 (26,42)

-10,33 (-14,94;-5,72)

<0,001

ApoAI (g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

5,79 (15,96) 4,02 (13,37)

2,34 (-0,32; 4,99)

0,084

ApoB (g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

-2,95 (21,88) 6,04 (26,29)

-9,26 (-13,70;-4,82)

<0,001

ANCOVA (analýza kovariance) procenta změny v TC, non-HDL-C, ApoAI, ApoB, ApoB/ApoAI a fibrinogenu ze základní hodnoty za 24 týdnů - úplná analýza vzorku pacientů

ApoB/ApoAI

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

-4,93 (41,66) 3,08 (26,85)

-8,29 (-15,18;-1,39)

0,019

Fibrinogen*

(g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

202

192

-29 (0,04) 0,01 (0,05)

-0,30 (-0,41;-0,19)

<0,001

*Srovnání léčby bylo vypočteno na základě rozdílu mezi průměry LS pro

Feno 145 + Simva 40 a Simva 40 se souvisejícím 95% CI; LS (metoda nejmenších čtverců);

SD (směrodatná odchylka)

Cholib 145/20

Studie 0501 hodnotila 2 různé dávky kombinace fenofibrát-simvastatin ve srovnání se simvastatinem 40 mg po dobu 24 týdnů při dvojitém zaslepení. Primárním kritériem účinnosti byla superiorita kombinace fenofibrátu 145 a simvastatinu 20 mg vůči simvastatinu 40 mg na snížení TG a zvýšení HDL-C a neinferiorita snížení LDL-C za 12 týdnů.

Průměrné procento změny od základní hladiny za 12 týdnů Úplná analýza vzorku pacientů

Parametr

Feno 145+Simva 20 (N = 493)

Průměr (SD)

Simva 40 (N = 505) Průměr (SD)

Srovnání léčby*

Hodnota

P

TG (mmol/l)

-28,20 (37,31)

-4,60 (40,92)

-26,47 (-30,0;-22,78)

<0,001

LDL-C (mmol/l)

-5,64 (23,03)

-10,51 (22,98)

4,75 (2,0;7,51)

-

HDL-C (mmol/l)

7,32 (15,84)

1,64 (15,76)

5,76 (3,88;7,65)

<0,001

TC (mmol/l)

-6,00 (15,98)

-7,56 (15,77)

1,49 (-0,41;3,38)

0,123

Non-HDL-C

(mmol/l)

-9,79 (21,32)

-9,79 (20,14)

-0,11 (-2,61;2,39)

0,931

Apo AI (g/l)

3,97 (13,15)

0,94 (13,03)

2,98 (1,42;4,55)

<0,001

Apo B (g/l)

-6,52 (21,12)

-7,97 (17,98)

1,22 (-1,19;3,63)

0,320

Apo B/Apo AI

-8,49 (24,42)

-7,94 (18,96)

-0,73 (-3,44; 1,97)

0,595

Fibrinogen (g/l)

-0,31 (0,70)

-0,02 (0,70)

-0,32 (-0,40;-0,24)

< 0,001

*Srovnání léčby: rozdíl mezi průměry LS pro Feno 145 + Simva 20 a Simva 40 se souvisejícím 95% intervalem spolehlivosti

Po prvních 12 týdnech léčby se kombinace fenofibrátu 145 mg a simvastatinu 20 mg prokázala jako superiorní vůči simvastatinu 40 mg při snižování TG a zvyšování HDL-cholesterolu, ale nesplnila kritéria pro neinferioritu na LDL-cholesterol. Kombinace fenofibrátu 145 mg se simvastatinem 20 mg prokázala v porovnání se simvastatinem 40 mg statisticky významnou superioritu u těchto parametrů: zvýšení apoA1 a snížení fibrinogenu.

Podpůrná studie

V lipidové studii ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes - opatření ke kontrole kardiovaskulárního rizika u diabetu) bylo v randomizované, placebem kontrolované studii 5518 pacientů s diabetes mellitus typu 2 léčeno fenofibrátem jako doplňkem k simvastatinu. Léčba fenofibrátem a simvastatinem nevykazovala žádné významné rozdíly v porovnání s monoterapií simvastatinem v kombinovaném primárním výsledku u nefatálního infarktu myokardu, nefatální cévní mozkové příhody a smrti z kardiovaskulárních příčin (poměr rizik [HR] 0,92; 95% CI 0,79-1,08, p = 0,32; snížení absolutního rizika: 0,74 %). V předem specifikované podskupině dyslipidemických pacientů definovaných jako nejnižší tercil HDL-cholesterolu (< 34 mg/dl nebo 0,88 mmol/l) a nejvyšší tercil TG (> 204 mg/dl nebo 2,3 mmol/l) základní hodnoty léčba fenofibrátem a simvastatinem prokázala 31% relativní snížení v porovnání s monoterapií simvastatinem v kombinovaném primárním výsledku (poměr rizik [HR] 0,69; 95% CI 0,49-0,97, p=0,03; snížení absolutního rizika: 4,95 %). Další analýza předem definované podskupiny odhalila statisticky významnou interakci účinku léčby v závislosti na pohlaví (p=0,01) naznačující možný přínos kombinované terapie u mužů (p=0,037), ale potenciálně vyšší riziko pro primární výsledek u žen léčených kombinovanou terapií v porovnání s monoterapií simvastatinem (p=0,069). Uvedené nebylo pozorováno u výše zmíněných podskupin pacientů s dyslipidemií, ale nebyl však zjištěn ani žádný zřejmý důkaz přínosu u dyslipidemických žen léčených fenofibrátem a simvastatinem; možný škodlivý účinek v této podskupině nelze vyloučit.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Cholib u všech podskupin pediatrické populace u kombinované dyslipidemie (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Poměry geometrického průměru a 90% CI pro porovnání AUC, AUC(0-t) a Cmax aktivních metabolitů, kyseliny fenofibrové a kyseliny simvastatinové, byly po podání pevné kombinace dávky v tabletě přípravku Cholib 145 mg/20 mg a po souběžném podání samostatné tablety fenofibrátu 145 mg a simvastatinu 20 mg všechny v biologicky ekvivalentním intervalu 80-125 %, jak bylo prováděno v klinickém programu.

Geometrický průměr maximální plazmatické hladiny (Cmax) inaktivního základního simvastatinu byl 2,7 ng/ml u pevné kombinace dávky v tabletě přípravku Cholib 145 mg/20 mg a 3,9 ng/ml při souběžném podání samostatné tablety 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatinu, jak bylo prováděno v klinickém programu.

Poměry geometrického průměru a 90% CI pro porovnání plazmatické expozice (AUC a AUC(0-t)) simvastatinu byly po podání pevné kombinace dávky v tabletě přípravku Cholib 145 mg/20 mg a po souběžném podání samostatné tablety 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatinu v biologicky ekvivalentním intervalu 80-125 %, jak bylo prováděno v klinickém programu.

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) fenofibrátu se objevily za 2 až 4 hodiny po perorálním podání. Plazmatické koncentrace jsou během pokračující léčby u jednotlivců stabilní.

Fenofibrát je ve vodě nerozpustný a musí se užívat s jídlem, aby se usnadnila absorpce. Užití mikronizovaného fenofibrátu a technologie NanoCrystal® na výrobu tablet fenofibrátu 145 mg usnadňuje jeho absorpci.

Na rozdíl od předchozích fenofibrátových přípravků je maximální plazmatická koncentrace a celková expozice tohoto přípravku nezávislá na příjmu stravy.

Studie vlivu jídla zahrnující podávání tohoto přípravku obsahujícího 145 mg fenofibrátu v jedné tabletě zdravým mužům a ženám za podmínek hladovění a s velmi tučným jídlem ukázala, že expozice (AUC a Cmax) kyselině fenofibrové není jídlem ovlivněna.

Proto lze fenofibrát v přípravku Cholib užívat bez ohledu na jídlo.

Studie kinetiky po podání jedné dávky a po kontinuální léčbě prokázaly, že nedochází k akumulaci léčiva.

Simvastatin je inaktivní lakton, který se in vivo snadno hydrolyzuje na odpovídající beta-hydroxykyselinu, silný inhibitor HMG-CoA-reduktázy. Hydrolýza probíhá především v játrech; rychlost hydrolýzy v lidské plazmě je velmi pomalá.

Simvastatin se dobře vstřebává a probíhá u něj extenzivní vylučování játry (v rámci first-pass efektu). Vylučování v játrech je závislé na průtoku krve játry. Játra jsou primárním místem účinky jeho aktivní formy. Bylo zjištěno, že dostupnost beta-hydroxykyseliny pro systémový oběh po perorálním podání simvastatinu je menší než 5 % dávky. Maximální plazmatické koncentrace aktivních inhibitorů je dosaženo přibližně 1-2 hodiny po podání simvastatinu. Konkomitantní příjem stravy absorpci neovlivňuje.

Farmakokinetika jedné a více dávek simvastatinu ukázala, že po více dávkách nedochází ke kumulaci léčivého přípravku.

Distribuce

Kyselina fenofibrová se silně váže na albumin v plazmě (více než 99 %).

Protein se váže na simvastatin a jeho aktivní metabolity z > 95 %.

Biotransformace a eliminace

Po perorálním podání se fenofibrát rychle hydrolyzuje esterázami na aktivní metabolit kyselinu fenofibrovou. V plazmě nelze zjistit žádný nezměněný fenofibrát. Fenofibrát není substrátem pro cytochrom CYP 3A4. Není zahrnut metabolismus jaterních mikrozomů.

Léčivo je vylučováno především do moči. Prakticky veškeré léčivo se vyloučí do 6 dnů. Fenofibrát je vylučován především v podobě kyseliny fenofibrové a jejího glukuronidového konjugátu. U starších pacientů není skutečná celková plazmatická clearance kyseliny fenofibrové pozměněna.

Studie kinetiky po podání jedné dávky a po kontinuální léčbě prokázaly, že nedochází ke kumulaci léčiva. Kyselina fenofibrová se neeliminuje hemodialýzou.

Průměrný plazmatický poločas: poločas eliminace kyseliny fenofibrové z plazmy je přibližně 20 hodin.

Simvastatin je substrátem cytochromu CYP 3A4. Simvastatin je aktivně vychytáván do hepatocytů transportérem OATP1B1. Hlavní metabolity simvastatinu přítomné v lidské plazmě jsou beta-hydroxykyselina a čtyři další aktivní metabolity. Po podání perorální dávky radioaktivního simvastatinu člověku bylo během 96 hodin 13 % radioaktivity vyloučeno do moči a 60 % do stolice. Množství získané ve stolici představuje podíl absorbovaného léčivého přípravku vyloučeného do žluče a také nevstřebaný léčivý přípravek. Po intravenózní injekci metabolitu beta-hydroxykyseliny je její poločas v průměru 1,9 hodiny. V průměru pouze 0,3 % intravenózní dávky se vyloučí do moči jako inhibitory.

Účinky opakovaného podávání fenofibrátu na farmakokinetiku jedné nebo více dávek simvastatinu bylo zkoumáno ve dvou malých studiích (n=12), následovaných studií větší (n=85) u zdravých dobrovolníků.

V první studii se snížila hodnota AUC kyseliny simvastatinové (SVA) - hlavního aktivního metabolitu simvastatinu - o 42 % (90% CI 24 %-56 %) při společném podání jedné dávky simvastatinu 40 mg s opakovaným podáváním fenofibrátu 160 mg. V druhé studii [Bergman et al, 2004] vedlo opakované společné podávání simvastatinu 80 mg a fenofibrátu 160 mg ke snížení AUC SVA o 36 %

(90% CI 30 %-42 %). Ve větší studii bylo po opakovaném společném podávání simvastatinu 40 mg a fenofibrátu 145 mg večer pozorováno snížení AUC SVA o 21 % (90% CI 14 %-27 %). Nešlo o významný rozdíl oproti 29% (90% CI 22 %-35 %) snížení AUC SVA pozorovanému při společném podávání v odstupu 12 hodin: 40 mg simvastatinu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebylo zjišťováno, zda má fenofibrát účinek na další aktivní metabolity simvastatinu.

Přesný mechanismus interakce není znám. V dostupných klinických údajích nebyl účinek na snížení LDL-cholesterolu (LDL-C) považován za významně odlišný od monoterapie simvastatinem, kdy je kontrolován LDL-cholesterol v době zahájení léčby.

Opakované podávání simvastatinu 40 nebo 80 mg, nejvyšší registrované dávky, neovlivnilo plazmatické hladiny kyseliny fenofibrové v rovnovážném stavu.

Zvláštní skupiny pacientů

Nosiči genu SLCO1B1, alely c.521T>C, mají nižší aktivitu OATP1B1. Průměrná expozice (AUC) hlavního aktivního metabolitu kyseliny simvastatinové je 120 % u heterozygotních nosičů alely C (CT) a 221 % u homozygotních nosičů (CC) v porovnání s pacienty, kteří mají nejčastěji se vyskytující genotyp (TT). Alela C má v evropské populaci frekvenci výskytu 18 %. U pacientů s polymorfismem SLCO1B1 je riziko zvýšené expozice simvastatinu, což může vést ke zvýšenému riziku rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly provedeny žádné předklinické studie s fixní kombinací dávky v přípravku Cholib.

Fenofibrát

Studie akutní toxicity nepřinesly žádnou důležitou informaci o specifické toxicitěfenofibrátu.

V    tříměsíční perorální neklinické studii na potkanech prováděné s kyselinou fenofibrovou (aktivním metabolitem fenofibrátu) byla pozorována toxicita pro kosterní svaly (především pro ty, které jsou bohaté na pomalé oxidační myofibrily typu I) a degenerace srdce, anemie a snížená tělesná hmotnost při hladinách expozice > 50násobku lidské expozice u skeletální toxicity a > 15násobku pro kardiomyotoxicitu.

U léčených psů se během 3 měsíců při expozicích přibližně 7násobku klinické AUC objevily reverzibilní vředy a eroze v gastrointestinálním traktu.

Studie mutagenity fenofibrátu byly negativní.

Ve studiích kancerogenity byly u potkanů a myší zjištěny nádory jater, které jsou připisovány proliferaci peroxizomů. Tyto změny jsou specifické pro hlodavce a nebyly při porovnatelných hladinách dávek pozorovány u jiných druhů. Pro terapeutické použití u člověka tato skutečnost nemá žádný význam.

Studie u myší, potkanů a králíků neodhalily žádný teratogenní účinek. Při dávkách v rozmezí toxickém pro matky byly pozorovány embryotoxické účinky. Při vysokých dávkách bylo pozorováno prodloužení doby březosti a obtíže během porodu.

V    neklinických studiích reprodukční toxicity vedených s fenofibrátem nebyly detekovány žádné účinky na fertilitu. Ve studii toxicity po opakovaném podání s kyselinou fenofibrovou u mladých psů však byly pozorovány reverzibilní hypospermie a testikulární vakuolace či nezralost ovarií.

Simvastatin

Na základě konvenčních studií farmakodynamiky, toxicity po opakovaných dávkách, genotoxicity a kancerogenity na zvířatech nejsou známa žádná další rizika pro pacienty, než která lze očekávat na základě farmakologického mechanismu. Při maximálních tolerovaných dávkách u potkanů a králíků simvastatin nepůsobil žádné fetální malformace a neměl žádné účinky na fertilitu, reprodukční funkci nebo neonatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Butylhydroxyanisol (E320) Monohydrát laktózy Natrium-lauryl-sulfát Předbobtnalý kukuřičný škrob Sodná sůl dokusátu Sacharóza

Monohydrát kyseliny citronové (E330)

Hypromelóza (E464)

Krospovidon (E1202)

Magnesium-stearát (E572)

Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (získaná z mikrokrystalické celulózy a koloidního bezvodého oxidu křemičitého)

Kyselina askorbová (E300)

Potah:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol (E1203)

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Lecithin (získaný ze sójových bobů (E322))

Xanthanová klovatina (E415)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Oranžová žluť (E110).

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistry

Velikosti balení: 10, 30 a 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BGP Products Ltd Abbott House Vanwall Business Park Vanwall Road Maidenhead SL6 4XE Velká Británie Tel.: + 44 (0) 1628 773 355 Fax: + 44 (0) 1628 644 236

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/13/866/001-002

EU/1/13/866/005

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26.srpna 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Cholib 145 mg/40 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje fenofibratum 145 mg a simvastatinum 40 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 194,7 mg laktózy (jako monohydrát), 145 mg sacharózy a 0,8 mg lecithinu (získaného ze sójových bobů (E322)).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné, bikonvexní, cihlově červené potahované tablety o velikosti 19,3 x 9,3 mm se zkosenými okraji a nápisem 145/40 na jedné straně a logem Abbott 3 na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Cholib je indikován jako přídatná léčba k dietě a cvičení u dospělých pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a smíšenou dyslipidemií, aby se snížila hladina triglyceridů a zvýšila hladina HDL-cholesterolu v případech, kdy je hladina LDL-cholesterolu adekvátně kontrolována monoterapií simvastatinem, v rámci které je podávána příslušná dávka simvastatinu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Sekundární příčiny hyperlipidemie, jako je např. nekontrolovaný diabetes mellitus 2. typu, hypotyreóza, nefrotický syndrom, dysproteinemie, obstrukční onemocnění jater, farmakologická léčba (např. perorální estrogeny) a alkoholismus, je třeba před zvážením terapie přípravkem Cholib adekvátně léčit. Je také nutné, aby pacienti dodržovali standardní dietu snižující hladiny cholesterolu a triglyceridů, se kterou je vhodné během léčby pokračovat.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tableta za den. Nepijte grepovou šťávu (viz bod 4.5).

Odpověď na léčbu je třeba monitorovat prováděním stanovení hodnot lipidů v séru (celkový cholesterol (TC), LDL-cholesterol, triglyceridy (TG)).

Starší pacienti (> 65 let)

Dávku není třeba upravovat. Doporučuje se obvyklá dávka. Výjimkou jsou pacienti se sníženými renálními funkcemi s odhadovanou glomerulární filtrací < 60 ml/min/1,73 m2, u kterých je přípravek Cholib kontraindikován (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Přípravek Cholib je kontraindikován u pacientů se střední až těžkou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je < 60 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Působení přípravku Cholib u pacientů s poruchou funkce jater nebylo zkoumáno, a proto je tento přípravek v této populaci kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Přípravek Cholib je u dětí a dospívajících do 18 let věku kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Tabletu je třeba spolknout vcelku a zapít sklenicí vody. Tablety se nesmí drtit ani žvýkat. Lze je užívat s jídlem i bez jídla (viz bod 5.2).

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivé látky, arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také bod 4.4),

•    známá fotoalergická nebo fototoxická reakce při léčbě fibráty nebo ketoprofenem,

•    aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlitelné přetrvávající zvýšení sérových transamináz,

•    známé onemocnění žlučníku,

•    chronická nebo akutní pankreatitida s výjimkou případů akutní pankreatitidy způsobené těžkou hypertriglyceridemií,

•    střední až těžká renální insuficience (odhadovaná glomerulární filtrace < 60 ml/min/1,73 m2),

•    konkomitantní podávání fibrátů, statinů, danazolu, cyklosporinu nebo silných inhibitorů cytochromu P450 (CYP) 3A4 (viz bod 4.5),

•    pediatrická populace (mladší 18 let),

•    těhotenství a kojení (viz bod 4.6),

•    myopatie a/nebo rabdomyolýza při léčbě statiny a/nebo fibráty v osobní anamnéze nebo potvrzené zvýšení kreatinfosfokinázy 5krát nad horní limit normy (ULN) při předchozí léčbě statinem (viz bod 4.4),

•    Konkomitantní podávání amiodaronu, verapamilu, amlodipinu nebo diltiazemu (viz bod 4.5).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Svaly

Při podávání látek snižujících hladinu lipidů (např. fibráty a statiny) byla hlášena toxicita kosterních svalů, včetně vzácných případů rabdomyolýzy s renálním selháním i bez něj. Je známo, že riziko myopatie v souvislosti se statiny a fibráty závisí na dávce každé složky a na typu fibrátu.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení funkce jaterních OATP transportních proteinů může zvyšovat systémovou expozici simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein, mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1%. Na základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazývaní také CC), kteří jsou léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15%, zatímco u heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5%. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT), (viz bod 5.2) je odpovídající riziko 0,3%.

Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM)

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby některými statiny byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení léčby statiny.

Opatření, jež mohou napomoci snížit riziko myopatie způsobené vzájemným působením léčivých přípravků

Riziko toxicity pro svaly se může zvyšovat, pokud se přípravek Cholib podává s dalším fibrátem, statinem, niacinem, kyselinou fusidovou nebo jinými specifickými konkomitantně podávanými látkami (specifické interakce viz bod 4.5). Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib a dávkami niacinu (kyselina nikotinová) upravujícími hladinu lipidů (> 1 g/den) nebo léčivými přípravky obsahujícími niacin by měli důkladně zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, a to především během počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se dávka kteréhokoli léčivého přípravku zvýší.

Riziko myopatie a rabdomyolýzy se významně zvyšuje při konkomitantním užívání simvastatinu se silnými inhibitory (CYP) 3A4 (viz bod 4.5).

Cholib se nesmí podávat společně s kyselinou fusidovou. U pacientů užívajících statin v kombinaci s kyselinou fusidovou byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí) (viz bod 4.5). U pacientů, u nichž je systémové použití kyseliny fusidové považováno za nezbytné, je třeba léčbu statinem po dobu trvání léčby kyselinou fusidovou přerušit. Pacientovi je třeba doporučit, aby v případě, že začne pociťovat jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů, okamžitě vyhledal lékařskou pomoc.

Léčbu statinem lze znovu zahájit sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Ve výjimečných případech, kdy je nutné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové (např. při léčbě vážných infekcí), je možné případ od případu zvážit současné podávání přípravku Cholib a kyseliny fusidové, a to pod přísným lékařským dohledem.

Měření kreatinkinázy

Kreatinkináza by se neměla měřit po namáhavém cvičení ani v přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení její hladiny, protože interpretace této hodnoty je v takovém případě obtížná. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), je vhodné je během 5 až 7 dnů změřit znovu, a ověřit tak získané výsledky.

Před zahájením léčby

Všichni pacienti začínající s léčbou nebo pacienti, jimž je zvyšována dávka simvastatinu, by měli být seznámeni s rizikem myopatie a vyzváni, aby okamžitě hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost nebo slabost.

Opatrnosti je třeba dbát zejména u pacientů s predispozičními faktory rabdomyolýzy. Aby mohla být stanovena referenční hodnota základní hladiny, je třeba před zahájením léčby změřit hladinu kreatinkinázy v následujících případech:

•    u starších osob ve věku > 65 let,

•    u osob ženského pohlaví,

•    pacienti trpící renálním poškozením,

•    pacienti trpící nekontrolovanou hypotyreózou,

•    pacienti trpící hypoalbuminemií,

•    pacienti s dědičnými svalovými poruchami v osobní nebo rodinné anamnéze,

•    pacienti se svalovou toxicitou při léčbě statinem nebo fibrátem v anamnéze,

•    abúzus alkoholu.

V těchto případech je třeba zvážit riziko léčby z hlediska možného přínosu a doporučuje se pacienty klinicky sledovat.

Aby bylo možné stanovit referenční hodnotu základní hladiny, je třeba změřit hladinu kreatinfosfokinázy a je doporučeno provádět klinické sledování.

Pokud u pacienta při dřívější léčbě fibrátem nebo statinem došlo ke svalové poruše, léčba jiným lékem této třídy má být předepisována pouze s velkou obezřetností. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy významně zvýšené nad základní hodnotu (> 5 x ULN), léčbu nezahajujte.

Pokud z jakéhokoli jiného důvodu existuje podezření na myopatii, léčbu přerušte.

Terapie přípravkem Cholib by měla být dočasně pozastavena několik dní před plánovaným velkým lékařským nebo chirurgickým výkonem a také v případě, že nastane závažný zdravotní nebo operační stav.

Jaterní poruchy

U některých pacientů léčených simvastatinem nebo fenofibrátem bylo hlášeno zvýšení hladin transamináz. Ve většině případů byla tato zvýšení přechodná, nezávažná a asymptomatická, bez nutnosti přerušení léčby.

Hladiny transamináz je třeba monitorovat před zahájením léčby, každé 3 měsíce během prvních 12 měsíců léčby a dále v pravidelných intervalech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům, u nichž dojde ke zvýšení hladin transamináz. Terapii je vhodné přerušit, pokud se hladiny aspartátaminotransferázy (AST) (rovněž známé jako sérová glutamát-oxalacetát transamináza - SGOT) a alaninaminotransferázy (ALT) (rovněž známé jako sérová glutamát-pyruvát transamináza - SGPT) zvýší více než 3krát nad horní limit normálního rozmezí.

Když se objeví příznaky naznačující hepatitidu (např. ikterus, pruritus) a diagnóza je potvrzena laboratorním testem, je třeba léčbu přípravkem Cholib přerušit.

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří konzumují značné množství alkoholu. Pankreatitida

U pacientů užívajících fenofibrát byla hlášena pankreatitida (viz body 4.3 a 4.8). Její výskyt může znamenat selhání účinku u pacientů s těžkou hypertriglyceridemií, indukovaným zvýšením pankreatických enzymů nebo sekundárním fenoménem způsobeným kamenem ve žlučových cestách nebo vytvořením písku (sedimentu) s obstrukcí společného žlučovodu.

Renální funkce

Přípravek Cholib je kontraindikován v případech středního až těžkého renálního poškození (viz bod 4.3).

Přípravek Cholib je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou renální insuficiencí, jejichž odhadovaná glomerulární filtrace je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (viz bod 4.2).

U pacientů na monoterapii fenofibrátem nebo souběžně užívajících statiny byly hlášeny reverzibilní elevace sérového kreatininu. Elevace sérového kreatininu byly obecně v čase stabilní bez známek pokračujícího zvyšování sérového kreatininu při dlouhodobé léčbě a po přerušení léčby měly sklon k návratu na základní hladinu.

Během klinických studií mělo 10 % pacientů zvýšený kreatinin nad základní hladinu více než 30 ^mol/l při souběžném podávání fenofibrátu a simvastatinu versus 4,4 % při monoterapii statinem. U 0,3 % pacientů užívajících souběžnou léčbu bylo zjištěno klinicky významné zvýšení kreatininu na hodnoty > 200 ^mol/l.

Léčba by měla být přerušena v případě, že hladina kreatininu překročí horní limit normy o více než 50 %. Kreatinin se doporučuje měřit během prvních 3 měsíců od zahájení léčby a poté v pravidelných intervalech.

Intersticiální plicní onemocnění

U některých statinů a při léčbě fenofibrátem byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění, a to zejména při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Mezi známky přítomnosti tohoto onemocnění patří dyspnoe, neproduktivní kašel a celkové zhoršení zdravotního stavu (únava, úbytek hmotnosti a horečka). Pokud existuje podezření, že se u pacienta rozvinulo intersticiální plicní onemocnění, léčba přípravkem Cholib by měla být přerušena.

Diabetes mellitus

Některé nálezy naznačují, že statiny jako třída zvyšují glykemii a u některých pacientů s vysokým rizikem budoucího diabetu mohou vytvářet hladinu hyperglykemie tam, kde je vhodná formální péče o diabetes. Toto riziko je nicméně převáženo skutečností, že při léčbě statiny dochází ke snížení rizika vzniku cévních komplikací, a proto by nemělo být důvodem k ukončení léčby statiny. Rizikoví pacienti (glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenze) by měli být monitorováni klinicky i biochemicky v souladu s národními směrnicemi.

Venotromboembolické příhody

Ve studii FIELD bylo hlášeno statisticky významné zvýšení incidence plicní embolie (0,7 % ve skupině s placebem versus 1,1 % ve skupině s fenofibrátem; p = 0,022) a statisticky nevýznamné zvýšení hluboké žilní trombózy (placebo 1,0 % 48/4900 pacientů) vůči fenofibrátu 1,4 % (67/4895); p = 0,074. Zvýšené riziko žilních trombóz může souviset se zvýšenou hladinou homocysteinu, rizikovým faktorem trombózy a dalšími nezjištěnými faktory. Její klinický význam není jasný, a proto je třeba u pacientů s plicní embolií v anamnéze dbát zvláštní opatrnosti.

Pomocné látky

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje laktózu, neměli by jej užívat pacienti s vzácnými dědičnými problémy následujícího charakteru: intolerance galaktózy, vrozeného deficitu laktázy (Lapp lactase deficiency) nebo malabsorpce glukózy-galaktózy.

Jelikož tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu, neměli by jej užívat pacienti s vzácnými dědičnými problémy, jako je intolerance fruktózy, malabsorpce glukózy-galaktózy nebo insuficience sacharázy-izomaltázy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Cholib nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Interakce u monoterapie Inhibitory CYP 3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4.

Účinné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují riziko myopatie a rabdomyolýzy, neboť během léčby simvastatinem zvyšují koncentraci inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy v plazmě. Mezi takové inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir) a nefazodon.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir), erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem a nefazodonem je kontraindikována (viz bod 4.3). Pokud je léčba itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, erythromycinem, klarithromycinem nebo telithromycinem nevyhnutelná, léčba přípravkem Cholib musí být během léčebné kúry přerušena. Opatrnosti je třeba také při kombinaci přípravku Cholib s určitými dalšími méně účinnými inhibitory CYP 3A4: flukonazolem, verapamilem nebo diltiazemem (viz body 4.3 a 4.4).

Danazol

Při konkomitantním podávání danazolu se simvastatinem existuje zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy. Dávka simvastatinu by u pacientů užívajících danazol neměla překročit 10 mg denně. Proto je souběžné podávání přípravku Cholib s danazolem kontraindikováno (viz bod 4.3).

Cyklosporin

Při konkomitantním podávání cyklosporinu se simvastatinem existuje zvýšené riziko myopatie/rabdomyolýzy. Ačkoli nebyl tento mechanismus zcela objasněn, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje plazmatickou expozici (AUC) kyselině simvastatinové, pravděpodobně částečně kvůli inhibici CYP 3A4 a transportéru OATP-1B1. Protože dávka simvastatinu by neměla u pacientů užívajících cyklosporin překročit 10 mg denně, souběžné užívání přípravku Cholib s cyklosporinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Amiodaron, amlodipin, diltiazem a verapamil

Při konkomitantním užívání amiodaronu, amlodipinu, diltiazemu nebo verapamilu se simvastatinem v dávce 40 mg za den existuje zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

V klinických studiích byla myopatie hlášena u 6 % pacientů užívajících simvastatin 80 mg a amiodaron versus 0,4 % u pacientů pouze na 80 mg simvastatinu.

Konkomitantní podávání amlodipinu a simvastatinu způsobovalo 1,6násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové.

Konkomitantní podávání diltiazemu a simvastatinu způsobovalo 2,7násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové, pravděpodobně kvůli inhibici CYP 3A4.

Konkomitantní podávání verapamilu a simvastatinu způsobovalo 2,3násobné zvýšení expozice kyselině simvastatinové v plazmě, pravděpodobně zčásti kvůli inhibici CYP 3A4.

Proto by u pacientů užívajících amiodaron, amlodipin, diltiazem nebo verapamil neměla dávka přípravku Cholib překročit 145 mg/20 mg za den.

Ostatní statiny a fibráty

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatinové 1,9krát, pravděpodobně kvůli inhibici cesty glukuronidace. Riziko myopatie a rabdomyolýzy je významně zvýšené při konkomitantním užívání gemfibrozilu se simvastatinem. Riziko rabdomyolýzy je rovněž zvýšené u pacientů konkomitantně užívajících další fibráty nebo statiny. Proto je souběžné podávání přípravku Cholib s gemfibrozilem, dalšími fibráty nebo statiny kontraindikováno (viz bod 4.3).

Niacin (kyselina nikotinová)

S konkomitantním podáváním statinů a niacinu (kyseliny nikotinové) v dávkách upravujících hladinu lipidů (> 1 g/den) byly spojeny případy myopatie/rabdomyolýzy (niacin a statiny mohou při samostatném podávání způsobovat myopatii).

Lékaři zvažující kombinovanou léčbu přípravkem Cholib a dávkami niacinu (kyselina nikotinová) upravujícími hladinu lipidů (> 1 g/den) nebo léčivými přípravky obsahujícími niacin by měli důkladně zvážit možné přínosy a rizika a musí u pacientů pozorně sledovat jakékoli známky a příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, a to především během počátečních měsíců léčby a také pokaždé, když se dávka kteréhokoli léčivého přípravku zvýší.

Kyselina fusidová

Při konkomitantním systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny může existovat zvýšené riziko myopatie, včetně rabdomyolýzy. Současné podávání této kombinace může způsobit zvýšené plazmatické koncentrace obou látek. Mechanismus této interakce (ať už farmakodynamický, farmakokinetický, nebo obojí) je zatím neznámý. U pacientů, kteří dostávali tuto kombinaci, byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je léčba kyselinou fusidovou nezbytná, je nutné po dobu trvání léčby touto kyselinou léčbu přípravkem Cholib přerušit. (Také viz bod 4.4).

Grepová šťáva

Grepová šťáva inhibuje CYP 3A4. Konkomitantní příjem velkého množství (přes 1 litr denně) grepové šťávy a simvastatinu způsobovalo 7násobné zvýšení plazmatické expozice kyselině simvastatinové. Příjem 240 ml grepové šťávy ráno a simvastatinu večer rovněž způsoboval 1,9násobné zvýšení plazmatické expozice kyselině simvastatinové. Je vhodné se proto grepové šťávě během léčby přípravkem Cholib vyhýbat.

Kolchicin

Při konkomitantním podávání kolchicinu se simvastatinem byly u pacientů s renální insuficiencí hlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. Proto se doporučuje pacienty, kteří tuto kombinaci užívají, pečlivě klinicky monitorovat.

Antagonisté vitaminu K

Fenofibrát a simvastatin posilují účinky antagonistů vitaminu K a jejich přítomnost může zvýšit riziko krvácení. Na začátku léčby se doporučuje snížit dávky perorálních antikoagulancií přibližně o jednu třetinu a poté je dle potřeby postupně upravovat za průběžného monitorování INR (mezinárodně normalizovaný poměr). Hodnota INR by měla být stanovena před zahájením užívání přípravku Cholib. Poté je třeba ji dostatečně často kontrolovat i během časné fáze léčby, aby nedocházelo k žádným významným odchylkám INR. Jakmile je zjištěna stabilní hodnota INR, lze tuto hodnotu monitorovat v intervalech obvykle doporučených u pacientů užívajících tato perorální antikoagulancia. Pokud se dávka přípravku Cholib změní nebo se jeho podávání přeruší, měl by se opakovat stejný postup.

Léčba přípravkem Cholib není spojována s krvácením u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Glitazony

Během konkomitantního podávání fenofibrátu a glitazonů byly zaznamenány jisté případy reverzibilního paradoxního snížení HDL-cholesterolu. Proto se doporučuje sledovat HDL-cholesterol, je-li přípravek Cholib souběžně podáván s glitazonem, nebo ukončit jednu či druhou léčbu, pokud je hladina HDL-cholesterolu příliš nízká.

Rifampicin

Protože rifampicin je silný induktor CYP 3A4, který interferuje s metabolismem simvastatinu, může u pacientů podstupujících dlouhodobou léčbu rifampicinem (např. při léčbě tuberkulózy) dojít ke ztrátě účinnosti simvastatinu. U zdravých dobrovolníků byla plazmatická expozice kyselině simvastatinové při konkomitantním podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory ani induktory CYP 3A4. Proto se neočekává, že by přípravek Cholib ovlivňoval plazmatické koncentrace látek metabolizovaných prostřednictvím CYP 3A4.

Fenofibrát a simvastatin nejsou inhibitory CYP 2D6, CYP 2E1 ani CYP 1A2. Fenofibrát je mírný až střední inhibitor CYP 2C9 a slabý inhibitor CYP 2C19 a CYP 2A6.

Pacienti souběžně užívající přípravek Cholib a léčiva metabolizovaná cytochromy CYP 2C19,

CYP 2A6 a především CYP 2C9 s úzkým terapeutickým indexem by měli být důsledně sledováni; dle potřeby se doporučuje dávky těchto léčiv upravit.

Interakce mezi simvastatinem a fenofibrátem

Účinky opakovaného podávání fenofibrátu na farmakokinetiku jedné nebo více dávek simvastatinu bylo zkoumáno ve dvou malých studiích (n = 12), následovaných studií větší (n = 85) u zdravých dobrovolníků.

V první studii se snížila hodnota AUC kyseliny simvastatinové (SVA) - hlavního aktivního metabolitu simvastatinu - o 42 % (90% CI 24 %-56 %) při společném podání jedné dávky simvastatinu 40 mg s opakovaným podáváním fenofibrátu 160 mg. V druhé studii [Bergman et al, 2004] vedlo opakované společné podávání simvastatinu 80 mg a fenofibrátu 160 mg ke snížení AUC SVA o 36 %

(90% CI 30 %-42 %). Ve větší studii bylo po opakovaném společném podávání simvastatinu 40 mg a fenofibrátu 145 mg večer pozorováno snížení AUC SVA o 21 % (90% CI 14 %-27 %). Nešlo o významný rozdíl oproti 29% (90% CI 22 %-35 %) snížení AUC SVA pozorovanému při společném podávání v odstupu 12 hodin: 40 mg simvastatinu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebylo zjišťováno, zda má fenofibrát účinek na další aktivní metabolity simvastatinu.

Přesný mechanismus interakce není znám. V dostupných klinických údajích nebyl účinek na snížení LDL-cholesterolu (LDL-C) považován za významně odlišný od monoterapie simvastatinem, kdy je kontrolován LDL-cholesterol v době zahájení léčby.

Opakované podávání simvastatinu 40 nebo 80 mg, nejvyšší registrované dávky, neovlivnilo plazmatické hladiny kyseliny fenofibrové v rovnovážném stavu.

Preskripční doporučení pro interagující látky jsou shrnuta v níže uvedené tabulce (viz také body 4.2 a 4.3).

Interagující látky

Preskripční doporučení

Účinné inhibitory CYP 3A4:

Itrakonazol

Ketokonazol

Flukonazol

Posakonazol

Erytromycin

Klaritromycin

Telitromycin

Inhibitory HIV proteázy (např. nelfinavir) Nefazodon

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Danazol

Cyklosporin

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Gemfibrozil, ostatní statiny a fibráty

U přípravku Cholib kontraindikovány.

Amiodaron

Verapamil

Diltiazem

Amlodipin

U přípravku Cholib 145 mg/40 mg kontraindikovány.

Niacin (kyselina nikotinová) > 1 g/den

Nepodávejte s přípravkem Cholib, pokud klinický přínos nepřevažuje riziko.

Sledujte, zda pacienti nejeví známky či příznaky bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti.

Kyselina fusidová

Pacienty je třeba důkladně sledovat. Zvažte dočasné přerušení léčby přípravkem Cholib.

Grepová šťáva

Při užívání přípravku Cholib ji nepijte.

Antagonisté vitaminu K

Nastavte dávku těchto perorálních antikoagulancií na základě výsledků sledování INR.

Glitazony

Sledujte HDL-cholesterol, a pokud je příliš nízký, jednu nebo druhou léčbu ukončete (glitazon nebo Cholib).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Cholib

Stejně jako simvastatin (viz dále) je během těhotenství kontraindikován i přípravek Cholib (viz bod 4.3).

Fenofibrát

Dostatečné údaje o podávání fenofibrátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly embryotoxické účinky při dávkách v rozmezí toxickém pro matku (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto by fenofibrát měl být v těhotenství užíván pouze po pečlivém zvážení poměru jeho přínosu a rizika.

Simvastatin

Simvastatin je v těhotenství kontraindikován. Bezpečnost jeho použití u těhotných žen nebyla stanovena. Léčba matky simvastatinem může u plodu snižovat hladiny mevalonátu, což je prekurzor biosyntézy cholesterolu. Z tohoto důvodu se nesmí simvastatin používat u žen, které se snaží otěhotnět, které jsou těhotné nebo které si myslí, že mohou být těhotné. Léčba simvastatinem musí být přerušena po celou dobu těhotenství nebo dokud se nepotvrdí, že žena těhotná není.

Kojení

Není známo, zda se fenofibrát, simvastatin a/nebo jejich metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Proto je podávání přípravku Cholib během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

U zvířat byly pozorovány reverzibilní účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

Nejsou k dispozici klinické údaje o fertilitě při užívání přípravku Cholib.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fenofibrát nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Po uvedení na trh byla u simvastatinu vzácně hlášena závrať. Tento nežádoucí účinek je třeba při řízení dopravních prostředků či obsluhování strojů během léčby přípravkem Cholib brát v úvahu.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (NÚ) během léčby přípravkem Cholib jsou zvýšený kreatinin v krvi, infekce horních dýchacích cest, zvýšený počet trombocytů, gastroenteritida a zvýšená alaninaminotransferáza.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Během čtyř dvojitě zaslepených klinických studií trvajících 24 týdnů dostávalo 1 237 pacientů léčbu souběžným podáváním fenofibrátu a simvastatinu. Ve společné analýze těchto čtyř studií byla četnost přerušení kvůli závažným nežádoucím účinkům léčby 5,0 % (51 subjektů ze 1 012) po 12 týdnech léčby fenofibrátem a simvastatinem 145 mg/20 mg za den a 1,8 % (4 subjekty z 225) po 12 týdnech léčby fenofibrátem a simvastatinem 145 mg/40 mg za den.

Závažné nežádoucí účinky související s léčbou hlášené u pacientů užívajících souběžně fenofibrát a simvastatin jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a četnosti.

Nežádoucí účinky přípravku Cholib odpovídají tomu, co je známo o jeho dvou léčivých látkách: fenofibrátu a simvastatinu.

Četnosti nežádoucích účinků jsou tříděny následovně: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Nežádoucí účinky pozorované při souběžném podávání fenofibrátu a simvastatinu (Cholib)

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Četnost

Infekce a infestace

Infekce horních cest dýchacích, gastroenteritida

časté

Poruchy krve a lymfatického

Počet trombocytů zvýšený

časté

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Četnost

systému

Poruchy jater a žlučových cest

Alaninaminotransferáza zvýšená

časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Dermatitida a ekzém

méně časté

Vyšetření

Kreatinin v krvi zvýšený (viz body 4.3 a 4.4)

velmi časté

Popis vybraných nežádoucích účinků

Kreatinin v krvi zvýšený: 10 % pacientů mělo zvýšený kreatinin nad základní hladinu více než 30 pmol/l při souběžně podávaném fenofibrátu a simvastatinu versus 4,4 % při monoterapii statinem. 0,3 % pacientů užívajících souběžnou léčbu mělo klinicky významné zvýšení kreatininu na hodnoty > 200 pmol/l.

Další informace o jednotlivých léčivých látkách fixní kombinace dávky

Níže jsou uvedeny další nežádoucí účinky související s použitím léčivých přípravků obsahujících simvastatin nebo fenofibrát pozorované v klinických studiích a po uvedení na trh, které mohou u přípravku Cholib případně nastat. Kategorie četnosti jsou založeny na informacích dostupných v souhrnu údajů o přípravku simvastatinu a fenofibrátu dostupném v EU.

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky (fenofibrát)

Nežádoucí účinky (simvastatin)

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Hemoglobin snížený Počet leukocytů snížený

Vzácné

Anemie

Vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Vzácné

Poruchy

metabolismu

a výživy

Diabetes mellitus****

Není

známo

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Velmi

vzácné

Porucha spánku, včetně nočních můr, deprese

Není

známo

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Méně časté

Parestezie, závrať, periferní neuropatie

Vzácné

Poruchy paměti/ztráta paměti

Vzácné

Cévní poruchy

Tromboembolismus (plicní embolie, hluboká žilní trombóza)*

Méně časté

Respirační,

hrudní

a mediastinální poruchy

Intersticiální plicní onemocnění

Není

známo

Gastrointestinální

poruchy

Gastrointestinální příznaky (bolest břicha, nauzea, zvracení, průjem, flatulence)

Časté

Pankreatitida*

Méně časté

Zácpa, dyspepsie

Vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

Transaminázy zvýšené

Časté

Cholelitiáza

Méně časté

Komplikace cholelitiázy (např. cholecystitida, cholangitida, biliární kolika atd.)

Není

známo

Gamaglutamyltransferáza

zvýšená

Vzácné

Hepatitida/ikterus

Velmi

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky (fenofibrát)

Nežádoucí účinky (simvastatin)

Četnost

Selhání jater

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Závažné kožní reakce (např. erythema multiforme, Stevens Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza atd.)

Není

známo

Kožní přecitlivělost (např. vyrážka, pruritus, kopřivka)

Méně časté

Alopecie

Vzácné

Fotosenzitivní reakce

Vzácné

Hypersenzitivní syndrom***

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové poruchy (např. myalgie, myozitida, svalové spazmy a slabost)

Méně časté

Rabdomyolýza s renálním selháním nebo bez něj (viz bod 4.4)

Vzácné

Myopatie**

Tendinopatie

Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie (viz bod 4.4)

Vzácné

Není

známo

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Sexuální dysfunkce

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Není

známo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie

Vzácné

Vyšetření

Hladina homocysteinu v krvi zvýšená (viz bod 4.4)*****

Velmi

časté

Močovina v krvi zvýšená

Vzácné

Alkalická fosfatáza v krvi zvýšená

Vzácné

Hladina kreatinfosfokinázy v krvi zvýšená

Vzácné

Glykovaný hemoglobin

zvýšený

Není

známo

Glykemie zvýšená

Není

známo

Popis vybraných nežádoucích účinků

Pankreatitida

*V randomizované placebem kontrolované studii FIELD provedené u 9795 pacientů s diabetes mellitus 2. typu bylo pozorováno statisticky významné zvýšení případů pankreatitidy u pacientů užívajících fenofibrát vůči pacientům užívajícím placebo (0,8 % versus 0,5 %; p=0,031).

Tromboembolie

*Ve studii FIELD bylo hlášeno statisticky významné zvýšení incidence plicní embolie (0,7 %

[32/4900 pacientů] ve skupině s placebem versus 1,1 % [53/4895 pacientů] ve skupině s fenofibrátem; p=0,022) a statisticky nevýznamné zvýšení hluboké žilní trombózy (placebo: 1,0 % [48/4900 pacientů] versus fenofibrát 1,4 % [67/4895 pacientů]; p=0,074).

Myopatie

**V klinických studiích se myopatie objevovala často u pacientů léčených simvastatinem 80 mg/den ve srovnání s pacienty léčenými dávkou 20 mg/den (1,0 % vs. 0,02 %).

Hypersenzitivní syndrom

***Zřejmý hypersenzitivní syndrom byl hlášen vzácně, což zahrnovalo následující stavy: angioedém, syndrom podobný lupusu, polymyalgia rheumatica, dermatomyozitida, vaskulitida, trombocytopenie, eozinofilie, sedimentace červených krvinek (FW) zvýšená, artritida a artralgie, kopřivka, fotosenzitivita, horečka, zrudnutí, dyspnoe a malátnost.

Diabetes mellitus

****Diabetes mellitus: Rizikoví pacienti (glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenze) by měli být monitorováni klinicky i biochemicky v souladu s národními směrnicemi.

Zvýšená hladina homocysteinu v krvi

*****Ve studii FIELD bylo průměrné zvýšení hladiny homocysteinu v krvi u pacientů léčených fenofibrátem 6,5 ^mol/l a bylo po přerušení této léčby reverzibilní.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Cholib

Není známo žádné specifické antidotum. Pokud je podezření na předávkování, je dle potřeby nutné zavést symptomatickou léčbu a vhodná podpůrná opatření.

Fenofibrát

Byly zaznamenány pouze marginální případy předávkování fenofibrátem. Ve většině případů nebyly hlášeny žádné příznaky předávkování. Fenofibrát nelze eliminovat hemodialýzou.

Simvastatin

Bylo hlášeno několik případů předávkování simvastatinem; maximální užitá dávka byla 3,6 g.

Všichni pacienti se zotavili bez následků. V případě předávkování neexistuje žádná specifická léčba. V takovém případě je nutné zavést symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky upravující hladinu lipidů, inhibitory HMG-CoA-reduktázy v kombinaci s dalšími látkami upravujícími hladinu lipidů, ATC kód: C10BA04

Mechanismus účinku

Fenofibrát

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrové, jehož účinky upravující hladinu lipidů pozorované u lidí jsou zprostředkovány aktivací receptoru proliferace peroxizomů typu alfa (PPARa - Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alpha).

Prostřednictvím aktivace receptorů PPARa aktivuje fenofibrát tvorbu lipoproteinové lipázy a snižuje tvorbu apoproteinu CIII. Aktivace receptorů PPARa rovněž indukuje zvýšení syntézy apoproteinů AI a AII.

Simvastatin

Simvastatin, což je neaktivní lakton, se hydrolyzuje v játrech na odpovídající formu aktivní beta-hydroxykyseliny, která je účinná v inhibici HMG-CoA-reduktázy (3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-reduktázy). Tento enzym katalyzuje konverzi HMG-CoA na mevalonát, časný a rychlost omezující mezistupeň v biosyntéze cholesterolu.

Cholib:

Přípravek Cholib obsahuje fenofibrát a simvastatin, které mají odlišné mechanismy účinku, což je popsáno výše.

Farmakodynamické účinky

Fenofibrát

Studie s fenofibrátem u lipoproteinových frakcí vykazují snížení hladin LDL a VLDL-cholesterolu. Hladiny HDL-cholesterolu jsou často zvýšené. LDL a VLDL-triglyceridy jsou snížené. Celkovým účinkem je snížení poměru lipoproteinů o nízké a velmi nízké hustotě vůči lipoproteinům o vysoké hustotě.

Fenofibrát má rovněž urikosurický účinek vedoucí ke snížení hladiny kyseliny močové o přibližně 25 %.

Simvastatin

U simvastatinu se ukázalo, že snižuje normální i zvýšené koncentrace LDL-cholesterolu. LDL se vytváří z proteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a je katabolizován přednostně LDL receptorem s vysokou afinitou. Mechanismus účinku simvastatinu na snížení LDL může zahrnovat jak snížení koncentrace VLDL-cholesterolu (VLDL-C), tak indukci LDL receptoru vedoucí ke snížené produkci a zvýšenému katabolismu LDL-C. Apolipoprotein B rovněž během léčby simvastatinem výrazně klesá. Navíc simvastatin středně zvyšuje HDL-cholesterol a redukuje plazmatické TG. Důsledkem těchto změn jsou sníženy poměry TC vůči HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu vůči HDL-cholesterolu.

Cholib

Účinky simvastatinu a fenofibrátu se doplňují.

Klinická účinnost a bezpečnost

Cholib

V klinickém programu byly provedeny čtyři pivotní klinické studie. Celkem do 6týdenního zavádění statinu vstoupilo 7583 subjektů se smíšenou dyslipidemií. Z nich bylo 2474 subjektů randomizováno po dobu 24 týdnů léčby, 1237 subjektů dostávalo fenofibrát souběžně podávaný se simvastatinem a 1230 subjektů bylo na monoterapii statinem. Všechny dávky byly podávány večer.

Typ a dávka použitého statinu:

0. až 12. týden

12. až 24. týden

Studie

6týdenní

zavádění

statinu

Monoterapie

statinem

Kombinace fenofibrátu a simvastatinu

Monoterapie

statinem

Kombinace fenofibrátu a simvastatinu

0501

Simvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

0502

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

0503

Atorvastatin 10 mg

Atorvastatin 10 mg

Simvastatin 20 mg

Atorvastatin 20 mg

Simvastatin 40 mg

0504

Pravastatin 40 mg

Pravastatin 40 mg

Simvastatin 20 mg

Pravastatin 40 mg

Simvastatin 40 mg

Cholib 145/40

Studie 0502 hodnotila konstantní dávku kombinace fenofibrát-simvastatin a statinový komparátor v průběhu období dvojitého zaslepení trvajícího 24 týdnů. Primárním kritériem účinnosti byla superiorita kombinace fenofibrátu 145 a simvastatinu 40 mg vůči simvastatinu 40 mg na snížení TG a LDL-cholesterolu a zvýšení HDL-cholesterolu (HDL-C) za 12 týdnů.

Za 12 týdnů a 24 týdnů studie se kombinace fenofibrátu 145 mg a simvastatinu 40 mg (F145/S40) prokázala jako superiorní vůči simvastatinu 40 mg (S40) při snižování TG a zvyšování HDL-cholesterolu.

Kombinace F145/S40 prokázala superioritu nad S40 na snížení LDL-cholesterolu pouze po 24 týdnech od nevýznamného dalšího 1,2% snížení LDL-cholesterolu za 12 týdnů až po statisticky významné 7,2% snížení za 24 týdnů.

Procento změny TG, LDL-C a HDL-C od základní hladiny za 12 a 24 týdnů Úplná analýza vzorku pacientů

Lipidový

parametr

(mmol/l)

Feno 145+Simva 40 (N = 221)

Simva 40 (N = 219)

Srovnání

léčby*

Hodnota P

Za 12 týdnů

Průměr % změny (SD)

TG

-27,18 (36,18)

-0,74 (39,54)

-28,19

(-32,91;-23,13)

<0,001

LDL-C

-6,34 (23,53)

-5,21 (22,01)

-1,24

(-5,22; 2,7)

0,539

HDL-C

5,77 (15,97)

-0,75 (12,98)

6,46

(3,83; 9,09)

<0,001

Za 24 týdnů

Průměr % změny (SD)

TG

-22,66 (43,87)

1,81 (36,64)

-27,56

(-32,90;-21,80)

<0,001

LDL-C

-3,98 (24,16)

3,07 (30,01)

-7,21

(-12,20;-2,21)

0,005

HDL-C

5,08 (16,10)

0,62 (13,21)

4,65

(1,88; 7,42)

0,001

*Srovnání léčby bylo vypočteno na základě rozdílu mezi průměry LS pro Feno 145 + Simva 40 a Simva 40 se souvisejícím 95% CI

Výsledky týkající se sledovaných biologických parametrů za 24 týdnů jsou uvedeny v tabulce níže. F145/S40 prokázaly statisticky významnou superioritu u všech parametrů s výjimkou zvýšení ApoA1.

ANCOVA (analýza kovariance) procenta změny v TC, non-HDL-C, ApoAI, ApoB, ApoB/ApoAI a fibrinogenu ze základní hodnoty za 24 týdnů - úplná analýza vzorku pacientů

Parametr

Léčebná

skupina

N

Průměry (SD)

Srovnání léčby*

Hodnota

P

TC (mmol/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

213

203

-4,95 (18,59) 1,69 (20,45)

-6,76 (-10,31;-3,20)

<0,001

Non-HDL-C

(mmol/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

213

203

-7,62 (23,94) 2,52 (26,42)

-10,33 (-14,94;-5,72)

<0,001

ApoAI (g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

5,79 (15,96) 4,02 (13,37)

2,34 (-0,32; 4,99)

0,084

ApoB (g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

-2,95 (21,88) 6,04 (26,29)

-9,26 (-13,70;-4,82)

<0,001

ANCOVA (analýza kovariance) procenta změny v TC, non-HDL-C, ApoAI, ApoB, ApoB/ApoAI a fibrinogenu ze základní hodnoty za 24 týdnů - úplná analýza vzorku pacientů

ApoB/ApoAI

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

204

194

-4,93 (41,66) 3,08 (26,85)

-8,29 (-15,18;-1,39)

0,019

Fibrinogen*

(g/l)

Feno 145 + Simva 40 Simva 40

202

192

-29 (0,04) 0,01 (0,05)

-0,30 (-0,41;-0,19)

<0,001

*Srovnání léčby bylo vypočteno na základě rozdílu mezi průměry LS pro

Feno 145 + Simva 40 a Simva 40 se souvisejícím 95% CI; LS (metoda nejmenších čtverců);

SD (směrodatná odchylka)

Cholib 145/20

Studie 0501 hodnotila 2 různé dávky kombinace fenofibrát-simvastatin ve srovnání se simvastatinem 40 mg po dobu 24 týdnů při dvojitém zaslepení. Primárním kritériem účinnosti byla superiorita kombinace fenofibrátu 145 a simvastatinu 20 mg vůči simvastatinu 40 mg na snížení TG a zvýšení HDL-C a neinferiorita snížení LDL-C za 12 týdnů.

Průměrné procento změny od základní hladiny za 12 týdnů Úplná analýza vzorku pacientů

Parametr

Feno 145+Simva 20 (N = 493)

Průměr (SD)

Simva 40 (N = 505) Průměr (SD)

Srovnání léčby*

Hodnota

P

TG (mmol/l)

-28,20 (37,31)

-4,60 (40,92)

-26,47 (-30,0;-22,78)

<0,001

LDL-C (mmol/l)

-5,64 (23,03)

-10,51 (22,98)

4,75 (2,0;7,51)

-

HDL-C (mmol/l)

7,32 (15,84)

1,64 (15,76)

5,76 (3,88;7,65)

<0,001

TC (mmol/l)

-6,00 (15,98)

-7,56 (15,77)

1,49 (-0,41;3,38)

0,123

Non-HDL-C

(mmol/l)

-9,79 (21,32)

-9,79 (20,14)

-0,11 (-2,61;2,39)

0,931

Apo AI (g/l)

3,97 (13,15)

0,94 (13,03)