Příbalový Leták

Cholestagel 625 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Cholestagel 625 mg, potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 625 mg kolesevelamu (jako hydrochlorid) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Téměř bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, s vytištěným názvem “C625” na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Cholestagel podáván spolu s 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-koenzymem A (HMG-CoA) inhibitorem reduktázy (statin) je indikován jako doplňková léčba k dietě k dalšímu snížení hladin nízkodenzitního lipoprotein-cholesterolu (LDL-C) u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií, kteří nejsou adekvátně pod kontrolou jen statinem.

Cholestagel jako samostatná léčba je indikován jako doplňková léčba k dietě ke snížení zvýšeného celkového cholesterolu a LDL-C u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií, u kterých se statin považuje za nevhodný nebo není dobře snášen.

Cholestagel lze také použít v kombinaci s ezetimibem, s nebo bez statinu, u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií, včetně pacientů s dědičnou hypercholesterolémií (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování Kombinovaná léčba

Doporučená dávka Cholestagelu v kombinaci se statinem a s nebo bez ezetimibu je 4 až 6 tablet denně. Maximální doporučená dávka je 3 tablety dvakrát denně s jídlem nebo 6 tablet jednou denně s jídlem. Klinická hodnocení prokázala, že Cholestagel a statin mohou být podávány jak současně, tak zvlášť. To samé platí i pro kombinaci Cholestagelu a ezetimibu.

Monoterapie

Doporučuje se úvodní dávka Cholestagelu 3 tablety dvakrát denně s jídlem nebo 6 tablet jednou denně s jídlem. Maximální doporučená dávka je 7 tablet denně.

V průběhu léčby se musí pokračovat v dietě snižující cholesterol a hladiny sérového celkového-C, LDL-C a triglyceridů by se v průběhu léčby měly pravidelně kontrolovat, aby se potvrdily příznivé úvodní a adekvátní dlouhodobé odpovědi.

Pokud není možné vyloučit lékovou interakci se současně podávaným jiným přípravkem, pro který by menší úpravy v terapeutické hladině byly klinicky závažné, či pokud nejsou k dispozici klinická data týkající se společného podávání těchto látek, musí se Cholestagel podávat nejméně 4 hodiny po podání tohoto přípravku nebo 4 hodiny předem, aby se minimalizovalo riziko snížené absorpce tohoto současně podávaného přípravku (viz bod 4.5).

Starší lidé

Není potřeba upravovat dávkování při podávání Cholestagelu starším pacientům.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Cholestagelu u dětí ve věku 0-17 let zatím nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Tablety Cholestagelu se musí užívat perorálně s jídlem a pitím.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

•    Obstrukce střeva nebo žlučových cest

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sekundární příčiny hypercholesterolémie

Před zahájením léčby Cholestagelem, pokud se zvažují sekundární příčiny hypercholesterolémie (t.j. špatně korigovaný diabetes mellitus, hypotyreóza, nefrotický syndrom, dysproteinémie, obstrukční jaterní onemocnění), musí být tyto diagnostikovány a správně léčeny.

Interakce s cyklosporinem

Pro pacienty užívající cyklosporin zahajující nebo ukončující léčbu přípravkem Cholestagel nebo pacienti užívající Cholestagel, u nichž je potřeba zahájit léčbu cyklosporinem: Cholestagel snižuje biologickou dostupnost cyklosporinu (viz také bod 4.5). U pacientů, kteří již užívají Cholestagel, a je u nich k zahájena léčba cyklosporinem, by měly být obvyklým způsobem sledovány koncentrace cyklosporinu v krvi a upraveno dávkování. U pacientů, kteří již užívají cyklosporin, a bude u nich zahájena léčba Cholestagelem, by měly být koncentrace v krvi sledovány před zahájením kombinační léčby a dále často sledovány ihned po zahájení souběžné léčby tak, aby mohla být dávka cyklosporinu vhodně upravena. Je třeba pamatovat na to, že přerušení léčby Cholestagelem bude mít za následek zvýšené hladiny cyklosporinu v krvi. Proto by u pacientů, kteří souběžně užívají cyklosporin a Cholestagel, měly být krevní koncentrace sledovány před ukončením léčby Cholestagelem a často poté, co je léčba Cholestagelem ukončena, aby byla jejich dávka cyklosporinu vhodně upravena.

Účinky na hladiny triglyceridů

Pacienti s hladinami triglyceridů nad 3,4 mmol/l se musí léčit s opatrností vzhledem k tomu, že Cholestagel zvyšuje hladiny triglyceridů. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u pacientů s hladinami triglyceridů nad 3,4 mmol/l protože takoví pacienti byli vyloučeni z klinických studií.

Bezpečnost a účinnost Cholestagelu nebyly stanoveny u pacientů s dysfagií, ztíženým polykáním, vážnými poruchami gastrointestinální motility, idiopatickými střevními záněty , jaterním selháním nebo po rozsáhlé operaci gastrointestinálního traktu. Proto by pacienti s těmito nemocemi měli být léčeni přípravkem Cholestagel opatrně.

Zácpa

Cholestagel může vyvolat nebo zhoršit zácpu. Riziko zácpy se musí vzít v úvahu zvlášť u pacientů s ischemickou chorobou srdce a s anginou pectoris.

Antikoagulační přípravky

Antikoagulační léčba by měla být pozorně sledována u pacientů léčených warfarinem nebo podobnými přípravky, protože bylo prokázáno, že sekvestranty žlučových kyselin, jako je Cholestagel, snižují absorpci vitaminu K, a proto narušují antikoagulační účinek warfarinu (viz také bod 4.5)

Perorální antikoncepce

Cholestagel může při současném podání ovlivnit biologickou dostupnost perorální antikoncepce. Proto je nutné podávat Cholestagel nejméně 4 hodiny po podání perorální antikoncepce k omezení možných interakcí na minimum (viz také bod 4.5).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Obecně

Cholestagel může ovlivnit biologickou dostupnost jiných léčivých přípravků. Proto, pokud není možné vyloučit interakci léku s jiným současně užívaným léčivým přípravkem, pro který by menší úpravy v terapeutické hladině byly klinicky závažné, musí se Cholestagel podávat nejméně 4 hodiny po podání tohoto přípravku nebo 4 hodiny předem, aby se minimalizovalo riziko snížené absorpce současně podávaného léčivého přípravku. V případě současně užívaných léčivých přípravků, které se podávají v rozdělených dávkách, lze požadovanou dávku Cholestagelu podávat jednou denně.

Při podávání léčivých přípravků, pro které by změny v krevních hladinách mohly mít významný účinek na bezpečnost a účinnost, by lékaři měli zvážit sledování sérových hladin nebo účinků.

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Ve studiích interakcí u zdravých dobrovolníků Cholestagel neměl žádný účinek na biologickou dostupnost digoxinu, metoprololu, chinidinu, kyseliny valproové a warfarinu. Cholestagel snížil Cmax postupně uvolňovaného verapamilu přibližně o 31% a AUC přibližně o 11%. Protože existuje vysoký stupeň variability v biologické dostupnosti verapamilu, klinický význam tohoto zjištění není jasný.

Současné podávání kolesevelamu s olmesartanem snižuje expozici olmesartanu. Olmesartan by měl být podáván nejméně 4 hodiny před kolesevelamem.

Velmi vzácně bylo hlášeno snížení koncentrace fenytoinu u pacientů, kteří užívali Cholestagel současně s fenytoinem.

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba by měla být pozorně sledována u pacientů léčených warfarinem nebo podobnými přípravky, protože bylo prokázáno, že sekvestranty žlučových kyselin (jako Cholestagel) snižují absorpci vitaminu K a proto interferují s antikoagulačním účinkem warfarinu. Specifické klinické studie kolesevelamu s vitaminem K nebyly provedeny.

Levothyroxin

V    interakčních studiích u zdravých dobrovolníků Cholestagel snižoval AUC a Cmax levothyroxinu, pokud se podával buď současně, nebo za 1 hodinu. Při podání Cholestagelu nejméně 4 hodiny po levothyroxinu nebyly pozorovány žádné interakce.

Perorální antikoncepce

V    interakčních studiích u zdravých dobrovolníků snižoval Cholestagel při současném podání s perorální antikoncepcí Cmax norethindronu a dále také AUC a Cmax ethinylestradiolu. Tato interakce byla též pozorována po podání Cholestagelu jednu hodinu po podání perorální antikoncepce. Avšak při podání Cholestagelu 4 hodiny po podání perorální antikoncepce nebyla pozorována žádná interakce.

Cyklosporin

V    interakční studii u zdravých dobrovolníků souběžné podání přípravku Cholestagel a cyklosporinu výrazně snížilo AUC0-inf a Cmax cyklosporinu o 34%, respektive o 44%. Proto je doporučeno důkladně sledovat koncentrace cyklosporinu v krvi (viz také bod 4.4). Navíc na základě teoretických poznatků by měl být Cholestagel podáván alespoň 4 hodiny po podání cyklosporinu, aby se dále minimalizovala rizika související se souběžným podáním cyklosporinu a přípravku Cholestagel. Dále by měl být Cholestagel vždy podáván ve stejnou dobu, protože načasování podání přípravku Cholestagel a cyklosporinu by teoreticky mohlo ovlivnit stupeň snížení biologické dostupnosti cyklosporinu.

Statiny

Když se Cholestagel podával spolu se statiny v klinických studiích, byl pozorován další očekávaný LDL-C snižující účinek a nebyly pozorovány žádné neočekávané účinky. Přípravek Cholestagel nemá žádný vliv na biologickou dostupnost lovastatinu v interakčních studiích.

Antidiabetika

Současné podávání kolesevelamu s metforminem s prodlouženým uvolňováním (ER) zvyšuje expozici metforminu. U pacientů užívajících současně metformin (ER) s kolesevelamem by měla být sledována jejich klinická odpověď, jak je to obvyklé při podání antidiabetických přípravků.

Kolesevelam se váže ke glimepiridu a snižuje absorbci glimepiridu z gastrointestinálního traktu. Při podání glimepiridu nejméně 4 hodiny před kolesevelamem nebyly pozorovány žádné interakce. Proto by glimepirid měl být podáván nejméně 4 hodiny před kolesevelamem.

Současné podávání kolesevelamu s glipizidem snižuje expozici glipizidu. Glipizid by měl být podáván nejméně 4 hodiny před kolesevelamem.

Současné podání přípravku Cholestagel a glyburidu (znám též jako glibenklamid) vede k poklesu AUC0-inf glyburidu o 32 % a Cmax o 47 %. Při podání přípravku Cholestagel za 4 hodiny po podání glyburidu nebyly pozorovány žádné interakce.

Současné podání přípravku Cholestagel a repaglinidu nemělo žádný vliv na jeho AUC a vedlo k 19% poklesu Cmax repaglinidu, klinický význam této interakce není známý. Při podání přípravku Cholestagel za 1 hodinu po podání repaglinidu nebyly pozorovány žádné interakce.

Při současném podání přípravku Cholestagel a pioglitazonu zdravým dobrovolníkům nebyly pozorovány žádné interakce.

Kyselina ursodeoxycholová

Cholestagel váže zejména hydrofobní žlučové kyseliny. V klinické studii neovlivnil tento přípravek fekální exkreci endogenní (hydrofilní) kyseliny ursodeoxycholové. Formální studie interakcí s ursodeoxycholovou kyselinou však zatím nebyla provedena. Jak už bylo zmíněno obecně, v případě, že nelze vyloučit lékovou interakci se současně podávaným jiným přípravkem, musí se Cholestagel podávat nejméně 4 hodiny před podáním tohoto přípravku nebo 4 hodiny potom, aby se minimalizovalo riziko snížené absorpce tohoto současně podávaného přípravku. Mělo by být zváženo sledování klinických účinků léčby kyselinou ursodeoxycholovou.

Jiné formy interakce

Cholestagel nevyvolal žádné klinicky významné snížení v absorpci vitaminů A, D, E nebo K v průběhu klinických studií do jednoho roku. Nicméně, léčba se musí provádět s opatrností u pacientů se sklonem k deficitu vitaminu K nebo vitaminů rozpustných v tucích, jako jsou pacienti s malabsorpcí. U těchto pacientů se doporučuje sledování hladin vitaminů A, D a E a doporučuje se hodnocení stavu vitaminu K měřením koagulačních parametrů, v případě potřeby by se měly vitaminy doplnit.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou dostupné žádné klinické údaje o léčbě těhotných žen Cholestagelem.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Při předepisování těhotným ženám nutno postupovat opatrně.

Kojení

Bezpečnost přípravku Cholestagelu u kojících žen nebyla stanovena. Při předepisování kojícím ženám je třeba opatrnosti.

Fertilita

Nejsou k dispozici data o účinku přípravku Cholestagel na fertilitu u lidí. Studie provedená u potkanů neprokázala odlišnosti v reprodukčních parametrech mezi skupinami, ze kterých by mohly být vyvozeny reprodukční účinky přisouzené kolesevamu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cholestagel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji se objevujícími nežádoucímu účinky jsou nadýmání a zácpa patřící do systémové skupiny gastrointestinálních poruch.

Tabulkový seznam

V kontrolovaných klinických studiích s přibližně 1400 pacienty a poté při použití po schválení přípravku byly u pacientů užívajících Cholestagel hlášeny následující nežádoucí účinky.

Stupeň hlášení je klasifikován jako velmi častý (>1/10), častý (>1/100 až <1/10), méně častý (>1/1000 až <1/100), vzácný (>1/10000 až <1/1000), velmi vzácný (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy nervového systému_

Časté: bolest hlavy_

Gastrointestinální poruchy_

Velmi časté: flatulence*, zácpa*_

Časté: zvracení, průjem*, dyspepsie*, bolest břicha, abnormální

stolice, nevolnost, břišní distenze_

Méně časté: dysfagie_

Velmi vzácné.pankreatitida_

Není známo: střevní neprůchodnost*,**_

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně_

Méně časté: myalgie_

Vyšetření_

Časté: zvýšení sérových triglyceridů_

Méně časté: zvýšení sérových transamináz_

*další informace v sekci dole **nežádoucí účinky zjištěné po uvedení na trh

Popis vybraných nežádoucích účinků

Předpoklady výskytu flatulence a průjmu byly vyšší u pacientů užívajících placebo ve stejně kontrolovaných klinických studiích. Pouze zácpa a dyspepsie byly hlášeny ve vyšším procentu mezi těmi, kteří užívali Cholestagel v porovnání s placebem.

Pravděpodobnost výskytu střevní neprůchodnosti se zvyšuje u pacientů s anamnézou střevní neprůchodnosti nebo po odstranění části střev.

Cholestagel v kombinaci se statiny a v kombinaci s ezetimibem byl dobře snášen a pozorované nežádoucí účinky odpovídaly známým bezpečnostním profilům statinu a ezetimibu použitých samostatně.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

Jelikož Cholestagel se neabsorbuje, riziko systémové toxicity je nízké. Mohou se objevit gastrointestinální příznaky. Dávky přesahující maximální doporučenou dávku ( 4,5 g denně /7 tablet/) nebyly testovány.

Pokud by došlo k předávkování, hlavním možným nebezpečím by byla obstrukce zažívacího traktu. Léčba by se určila podle místa možné obstrukce, stupně obstrukce a přítomnosti nebo nepřítomnosti normální střevní motility.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lipidy modifikující látky, sekvestranty žlučových kyselin, ATC kód: C10A C 04

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku kolesevelamu, léčivé látky v přípravku Cholestagel, byl hodnocen v několika in vitro a in vivo studiích. Tyto studie ukázaly, že kolesevelam váže žlučové kyseliny, včetně kyseliny glykocholové, hlavní žlučové kyseliny u člověka. Cholesterol je jediným prekurzorem žlučových kyselin. V průběhu normálního trávení se žlučové kyseliny vylučují do střeva. Velká část žlučových kyselin se pak absorbuje ze střevního traktu a vrací se do jater přes enterohepatální oběh.

Kolesevelam je nevstřebatelný, lipidy snižující polymer, který váže žlučové kyseliny ve střevě a tím brání jejich reabsorpci. Mechanizmus, kterým sekvestranty žlučových kyselin snižují LDL-C, byl stanoven v minulosti následně: Simultánně se snížením množství žlučových kyselin se zvyšuje aktivita hepatálního enzymu, cholesterol 7-a-hydroxylázy, a tím se zvyšuje konverze cholesterolu na žlučové kyseliny. To způsobuje zvýšenou poptávku po cholesterolu v buňkách jater, výsledkem jsou dvojí účinky: zvýšení transkripce a aktivity cholesterol biosyntetizujícího enzymu hydroxymethyl-glutaryl-koenzymu A reduktázy (HMG-CoA) a zvýšení počtu hepatálních receptorů pro lipoproteiny s nízkou hustotou. Průběžně může dojít ke zvýšení syntézy lipoproteinů s velmi malou hustotou. Tyto kompenzující účinky mají za následek zvýšenou clearance LDL-C z krve a následně snížení sérových hladin LDL-C.

V 6měsíční studii sledující závislost účinků na dávce u pacientů s primární hypercholesterolémií užívajících denně 3,8 nebo 4,5 g přípravku Cholestagel bylo pozorováno snížení hladin LDL-C o 15 až 18 % v , což bylo evidentní v průběhu 2 týdnů léčby. Navíc, celkový cholesterol se snížil 7 až 10 %, HDL-C se zvýšil o 3 % a triglyceridy se zvýšily o 9 až 10 %. Apo B se snížil o 12 %. Ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo, se LDL-C, celkový cholesterol, HDL-C a Apo-B nezměnily a triglyceridy se zvýšily o 5 %. Studie sledující podávání jedné dávky přípravku Cholestagel se snídaní, jedné dávky s večeří nebo jako rozdělené dávky se snídaní a s večeří neukázaly významné rozdíly v snížení LDL-C při různém rozvrhu dávkování. Nicméně, v jedné studii byla zaznamenána tendence k zvyšování triglyceridů, a to když se Cholestagel podával jako jedna dávka se snídaní.

V 6týdenní studii bylo 129 pacientů se smíšenou hyperlipidémií randomizováno do skupiny se 160 mg fenofibrátu plus 3,8 g přípravku Cholestagel anebo do skupiny se samotným fenofibrátem. U skupiny fenofibrát plus Cholestagel (64 pacientů) bylo prokázáno 10% snížení hladin LDL-C ve srovnání s 2% zvýšení u skupiny se samotným fenofibrátem (65 pacientů). Snížení bylo pozorováno také u non-HDL-C, celkového cholesterolu a Apo-B. Bylo zjištěno malé (5%) nesignifikantní zvýšení triglyceridů. Efekt kombinace fenofibrátu a přípravku Cholestagel na riziko myopatie a hepatotoxicity není znám.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie s 487 pacienty prokázala aditivní snížení o 8 až 16 % u LDL-C, když se současně podávaly 2,3 až 3,8 g přípravku Cholestagel a statin (atorvastatin, lovastatin nebo simvastatin).

Efekt 3,8 g přípravku Cholestagel plus 10 mg ezetimibu oproti efektu 10 mg ezetimibu samotného na LDL-C byl sledován v multicentrické, randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované studii u 86 pacientů s primární hypercholesterolémií ve více paralelních skupinách v léčebném období 6 týdnů. Kombinace denní léčby ezetimibem 10 mg a přípravkem Cholestagel 3,8 g bez přítomnosti statinu mělo za následek výrazný kombinovaný účinek snižující LDL-C o 32 %. Při kombinaci přípravku Cholestagel a ezetimibu oproti samostatnému užití ezetimibu se prokázalo další snížení LDL-C o 11 %.

Podávání denní dávky 3,8 g přípravku Cholestagel při maximálně dobře snášené léčbě statinem a ezetimibem bylo sledováno v multicentrické, randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované studii na 86 pacientech s dědičnou hypercholesterolémií. 85 % pacientů bylo léčeno buď atorvastatinem (50 % těchto pacientů dostalo 80mg dávku) nebo rosuvastatinem (72 % těchto pacientů dostalo 40mg dávku). Podáním přípravku Cholestagel se dosáhlo statisticky významného 11% snížení hladiny LDL-C po 6 i po 12 týdnech léčby oproti zvýšení hladiny o 7 a 1 %, ke kterému došlo ve skupině, které bylo podáno placebo, při středních počátečních hodnotách 3,75 mmol/l a 3,86 mmol/l. Ve skupině léčené přípravkem Cholestagel došlo ke zvýšení hladiny triglyceridů o 19 a 13 % po 6 a 12 týdnech léčby oproti 6 a 13 % ve skupině, která dostávala placebo; tento nárůst se však výrazně nelišil. Hladiny HDL-C a hsCRP se u obou skupin po 12 týdnech léčby také výrazně nelišily.

Dětská populace

V dětské populaci byla bezpečnost a účinnost denních dávek Cholestagelu 1,9 nebo 3,8 g sledována v 8týdenní multicentrické, randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované studii na 194 chlapcích a již menstruujících dívkách ve věku od 10 do 17 let s heterozygotní FH při stabilní léčbě statiny (47 pacientů, 24 %), nebo pokud nikdy nepodstoupili léčbu na snížení lipidů (147 pacientů, 76%). U všech pacientů léčených přípravkem Cholestagel došlo ke statisticky významnému snížení LDL-C o 11 % při denní dávce 3,8 g a o 4 % při denní dávce 1,9 g oproti 3% zvýšení této hladiny ve skupině, které bylo podáno placebo. U pacientů na monoterapii, kteří nikdy nebyli léčeni statiny, se podáním přípravku Cholestagel dosáhlo statisticky významného snížení hladiny LDL-C o 12 % při denní dávce 3,8 g a o 7 % při denní dávce 1,9 g oproti 1% snížení této hladiny ve skupině, které bylo podáno placebo (viz bod 4.2). Růst, průběh pohlavního dospívání, hladiny vitamínů rozpustných v tucích či faktory srážlivosti nebyly touto léčbou významně ovlivněny. Profil nežádoucích účinků přípravku Cholestagel byl srovnatelný s účinky pozorovanými u skupiny, které bylo podáno placebo.

Cholestagel nebyl přímo srovnán v klinických studiích s jinými sekvestranty žlučových kyselin.

Doposud nebyla provedena žádná studie, která by přímo prokazovala, zdali léčba přípravkem Cholestagel v monoterapii či v kombinační terapii má nějaký efekt na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Cholestagel není absorbován z gastrointestinálního traktu.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Čištěná voda

Potah:

Hypromelosa (E464)

Diacetylované monoglyceridy

Inkoust k potisku:

Černý oxid železitý (E172)

Hypromelosa (E464)

Propylenglykol

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Lahvičky z polyetylenu s vysokou hustotou a s polypropylenovým uzávěrem s vnější krabičkou. Velikost balení:    24 tablet (1 X 24)

100 tablet (2 X 50)

180 tablet (1 X 180)

Lahvičky z polyetylenu s vysokou hustotou a s polypropylenovým uzávěrem bez vnější krabičky. Velikost balení:    180 tablet (1 X 180)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemí.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/03/268/001-004

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10. března 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 12. března 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

A.    VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY/BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A.    VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY/BIOLOGICKÝCH

LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irsko

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

•    Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

• při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL A NÁLEPKA NA LAHVIČCE S (24, 100 a 180 TABLET) NEBO BEZ (180 TABLET) VNĚJŠÍ KRABIČKY_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cholestagel 625 mg potahované tablety Colesevelamum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 625 mg kolesevelamu (jako hydrochlorid).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


24 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 180 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Tablety se užívají s jídlem a pitím.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 1411 DD Naarden Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/03/268/001

24 tablet

EU/1/03/268/002

100 tablets


EU/1/03/268/003

180 tablets s vnější krabičkou

EU/1/03/268/004

180 tablets bez vnější krabičky


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Cholestagel 625 mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cholestagel 625 mg potahované tablety

colesevelamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Cholestagel a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cholestagel užívat

3.    Jak se přípravek Cholestagel užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Cholestagel uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Cholestagel a k čemu se používá

Přípravek Cholestagel obsahuje účinnou látku kolesevelam (ve formě hydrochloridu). Užívání přípravku Cholestagel pomáhá snižovat hladiny cholesterolu v krvi. Lékař by Vám měl předepsat přípravek Cholestagel jen v případě, že účinek samotné diety s nízkým obsahem tuku a cholesterolu není dostatečný.

Přípravek Cholestagel pracuje ve střevním systému tak, že váže žlučové kyseliny vytvořené v játrech a odstraňuje žlučové kyseliny z těla spolu se stolicí. Tím se zabrání, aby tělo recyklovalo žlučové kyseliny ze střev obvyklým způsobem. Bez procesu recyklace musí játra tvořit další žlučové kyseliny. Játra k tomu používají cholesterol z krve, a tak se snižuje hladina cholesterolu v krvi.

Přípravek Cholestagel je předepsán u dospělých k léčbě stavu známého jako primární hypercholesterolémie (to znamená zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi).

-    Přípravek Cholestagel může být předepsán samotný jako doplněk k dietě s nízkým obsahem tuku a cholesterolu, pokud léčba statinem (to je třída léků snižujících cholesterol tak, že účinkuje v játrech) není vhodná, nebo není dobře snášena.

-    Přípravek Cholestagel lze užívat spolu se statinem a dietou s nízkým obsahem tuku a cholesterolu v případech, kde statin sám o sobě neúčinkuje u pacientů dostatečně.

-    Přípravek Cholestagel lze též podávat s ezetimibem (lék, který absorbuje cholesterol ve střevech, a tím pomáhá k snížení jeho hladiny v těle), a to se statinem i bez něj.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cholestagel užívat Neužívejte Cholestagel:

-    jestliže jste alergický(á) na kolesevelam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže máte neprůchodná střeva nebo žlučové cesty (kanálky, které přenášejí žluč)

Jestliže je Vám předepsán současně přípravek Cholestagel společně s dalším přípravkem, dříve než začnete oba léky užívat, musíte si přečíst i příbalovou informaci o tomto konkrétním přípravku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cholestagel se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem

-    jestliže máte hladiny triglyceridů (tuk v krvi) vyšší než 3,4 mmol/L

-    jestliže máte potíže s polykáním, nebo jestliže máte vážnou žaludeční nebo střevní poruchu.

-    pokud trpíte zácpou, protože přípravek Cholestagel může vyvolat nebo zhoršit zácpu, co je zvlášť

důležité pro pacienty s ischemickou chorobou srdce a s anginou pektoris.

Pokud si myslíte, že se Vás něco z toho týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat přípravek Cholestagel.

Před zahájením léčby přípravkem Cholestagel se musí lékař ujistit, jestli u vás určité stavy nepřispívají ke zvýšeným hodnotám cholesterolu. Sem může patřit nedostatečně léčená cukrovka, neléčená hypotyreóza (nízké hladiny hormonů štítné žlázy, které nejsou v současnosti léčeny), bílkoviny v moči (nefrotický syndrom), změněné hodnoty bílkovin v krvi (dysproteinémie), a zablokování pohybu žluči do žlučníku (obstrukční nemoc jater).

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí (mladších 18 let) nebyla zkoumána. Proto se podávání přípravku Cholestagel v této populaci nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravku Cholestagel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V případě, že by měl Váš lékař podezření, že přípravek Cholestagel může ovlivnit vstřebávání jiného přípravku, poradí Vám, abyste přípravek Cholestagel užili nejméně čtyři hodiny po užití tohoto jiného přípravku a nebo čtyři hodiny předem. Pokud berete jiné léky víckrát než jednou denně, pamatujte, že tablety přípravku Cholestagel můžete brát jednou denně v jedné dávce.

Přípravek Cholestagel může ovlivnit způsob, jak následující přípravky působí:

   Antikoagulační léčba (léky jako warfarin ke zředění krve). Pokud užíváte antikoagulační léčbu, konzultujte s Vaším lékařem pečlivé monitorování hladin antikoagulačních léků, protože přípravek Cholestagel může ovlivnit vstřebávání vitamínu K a tím ovlivnit účinnost warfarinu.

•    Náhrada hormonů štítné žlázy (léky jako tyroxin nebo levothyroxin, užívané k léčbě nízkých hladin hormonů štítné žlázy)

•    Perorální antikoncepce (léky k zabránění těhotenství)

Přípravek Cholestagel je nutné užívat nejméně 4 hodiny po užití perorální antikoncepce, aby bylo zajištěno, že účinnost antikoncepce nebude ovlivněna.

•    Verapamil nebo olmesartan (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku). Je důležité, abyste užíval(a) olmesartan nejméně 4 hodiny před užitím přípravku Cholestagel.

•    Antidiabetika (léky používané k léčbě cukrovky, jako jsou metformin tablety s prodlouženým uvolňováním (ER), glimepirid, glipizid, pioglitazon, repaglinid nebo glyburid). Pokud užíváte léky k léčbě cukrovky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem a být pečlivě sledován(a). Je důležité, abyste užíval(a) glimepirid a glipizid nejméně 4 hodiny před užitím přípravku Cholestagel.

•    Antiepiletika (léky používané k léčbě epilepsie, jako je fenytoin)

•    Cyklosporin (lék používaný k potlačení imunitního systému)

•    Kyselina ursodeoxycholová (lék, který se používá k rozpouštění žlučových kamenů nebo k léčbě specifických chronických jaterních onemocnění).

Jestliže budete užívat přípravek Cholestagel a některý z těchto léků, je možné, že lékař bude chtít provést testy, aby se ujistil, že přípravek Cholestagel nenarušuje působení těchto přípravků.

Jestliže existuje stav, který by u Vás mohl způsobit nedostatek vitaminů A, D, E nebo K, tak lékař může chtít pravidelně kontrolovat hladiny vitaminů, pokud používáte přípravek Cholestagel. Podle potřeby Vám lékař doporučí užívat vitamínové doplňky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže je Vám předepsán současně přípravek Cholestagel a statin, je důležité říct lékaři, že jste těhotná, protože statiny se nesmí v těhotenství užívat; musíte si přečíst příbalovou informaci o daném statinu. Řekněte svému lékaři, že kojíte. Je možné, že Vám lékař přeruší danou léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje není ovlivněna užíváním tablet přípravku Cholestagel.

3.    Jak se přípravek Cholestagel užívá

Dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Cholestagel, je zapotřebí dodržovat dietu snižující cholesterol, a s dietou musíte pokračovat i v průběhu léčby.

Vždy užívejte přípravek Cholestagel přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jak je uvedeno v bodě 2, jestliže budete užívat ještě jiný lék spolu s přípravkem Cholestagel, tak Vám lékař poradí, abyste přípravek Cholestagel užili nejméně 4 hodiny před nebo po užití jiného léku.

Pokud užíváte přípravky jako Neoral® nebo Cyklosporin, užívejte jej s přípravkem Cholestagel v přesně dodržovaných časech. Můžete je brát buď zároveň ve stejnou dobu, nebo každý zvlášť odděleně po několika hodinách.

Tablety přípravku Cholestagel se užívají s jídlem a pitím.

Kombinovaná léčba

Doporučená dávka přípravku Cholestagel při použití společně s statinem nebo ezetimibem či obou současně je 4 až 6 tablet denně perorálně (k vnitřnímu užití). Lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) dávku přípravku Cholestagel jednou nebo dvakrát denně; v každém případě se Cholestagel užívá s jídlem. Dávkování statinu a ezetimibu musí být v souladu s pokyny pro užívání konkrétního léku. Oba léky mohou být užívány ve stejnou dobu nebo v rozdílnou dobu, podle pokynů Vašeho lékaře.

Monoterapie

Doporučená dávka přípravku Cholestagel jsou 3 tablety dvakrát denně s jídlem nebo 6 tablet jednou denně s jídlem. Lékař Vám může zvýšit dávku na 7 tablet denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cholestagel, než jste měl(a)

Prosím, vyhledejte svého lékaře. Může dojít k zácpě nebo nadmutí břicha.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cholestagel

Dávku můžete užít s pozdějším jídlem, ale nikdy neužijte za jeden den více tablet než je celkový počet tablet, který Vám Váš lékař předepsal na jeden den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cholestagel

Hladina cholesterolu se Vám může zvýšit na hladinu před zahájením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pacienty užívajícími Cholestagel:

Velmi časté (mohou se týkat více než 1 z 10 lidí): flatulence (větry), zácpa.

Časté (mohou se týkat 1 z 10 lidí ze 100): zvracení, průjem, špatné trávení, bolest břicha, abnormální stolice, pocit na zvracení, nadmutí, bolest hlavy, zvýšené hodnoty triglyceridů (tuků) v krvi.

Méně časté (mohou se týkat 1 z 1000): bolest svalů, zvýšené hodnoty jaterních enzymů v krvi, potíže s polykáním.

Velmi vzácné (mohou se týkatméně než 1 člověkaz 10 000): zánět pankreatu (slinivky břišní).

Není známo (četnost nelze odhadnout z dostupných údajů): střevní neprůchodnost (která se může zvýšit u pacientů se střevní neprůchodností v anamnéze nebo po odstranění části střev)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cholestagel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a nálepce lahvičky za zkratkou „EXP:“.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl obsah chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Cholestagel obsahuje

-    Léčivou látkou je colesevelamum (jako hydrochlorid). Jedna tableta obsahuje 625 mg kolesevelamu.

-    Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa (E460) koloidní bezvodý oxid křemičitý magnesium-stearát čištěná voda

Potah tablety: hypromelosa (E464) diacetylované monoglyceridy

Inkoust tisku:

černý oxid železitý (E172)

hypromelosa (E464)

propylenglykol

Jak přípravek Cholestagel vypadá a co obsahuje toto balení

Cholestagel tablety jsou šedo-bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, s vytištěným názvem “C625” na jedné straně. Tablety jsou balené v umělohmotných lahvích opatřených uzávěrem zajištěným proti otevření dětmi. Velikost balení je 24 (1 x 24), 100 (2 x 50) a 180 (1 x 180) tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemsko Výrobce

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

BtnrapHH

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Ten: +359 2 9705300

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OU Tel. +372 6 273 488

EHáSa/Knnpo^

sanofi-aventis AEBE (EZZáSa)

TqZ: +30 210 900 1600


Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ Tel. +370 5 275 5224


Magyarország

sanofi-aventis Zrt Tel: +36 1 505 0050

Malta

Sanofi Malta Ltd Tel: +356 21493022

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 35 699 1200

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00

Ósterreich

sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


Espaňa

Genzyme, S.L.U.

Tel: +34 93 485 94 00

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

France

sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555

Appel depuis Tétranger : +33 1 57 63 23 23 Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000 Italia

Genzyme Srl Tel: +39 059 349 811

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51


Portugal

Sanofi - Produtos Farmaceuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400


Romania

sanofi-aventis Romania S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel.: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101


Tato příbalová informace byla naposledy revidována Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

23