Příbalový Leták

Chlorid Sodný 10% Braun

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

POLYETHYLENOVÉ AMPULE Mini-Plasco - KARTON

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok Natrii chloridům


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje natrii chloridům 100 mg Jedna 10 ml ampule obsahuje natrii chloridům 1000 mg Elektrolyty:

Sodík    1,7 mol/l

Chlorid    1,7 mol/l

Teoretická osmolarita    3400 mosm/l

pH    4,5-7,0


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Koncentrát pro infuzní roztok

20 x 10 ml 100 x 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání

Používejte pouze zředěný po přidání ke vhodnému infuznímu roztoku. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pouze pro jednorázové použití. Nevyužitý obsah zlikvidujte.

Používejte pouze v případě, že je roztok čirý a bezbarvý a ampule je nepoškozená.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po naředění uchovávejte při 2 °C až 8 °C nejdéle 24 hodin.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Německo

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/715/96-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE_

LOT:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Chlorid sodný 10% Braun INF CNC SOL

1. v.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Používejte pouze naředěný.

3.    POUŽITELNOST_

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

LOT:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

10 ml

1 ml = 1,7 mmol Na+ + 1,7 mmol Cl-

6.    JINÉ

3