Příbalový Leták

China

sp.zn. sukls55755/2012

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ETIKETA na dóze s granulemi_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHINA 2CH-200CH, 3K-10MK


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


CINCHONA SUCCIRUBRA 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4    g granulí

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

6^    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    další zvláštní upozornění, pokud je POTŘEBNÉ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 23.9.2015


8. POUŽITELNOST


EXP:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


Držitel: BOIRON, Messimy, Francie Výrobce: BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 93/509/92-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


2/2