Příbalový Leták

Cezera 5 Mg

Sp.zn.sukls125653/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cezera 5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

88,63 mg laktosy/tableta

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní, se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a kopřivky.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a mladiství od 12 let:

Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Starší pacienti:

U starších pacientů se střední až závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje úprava denní dávky (viz níže Porucha funkce ledvin).

Pediatrická populace od 6 do 12 let:

Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Pro děti od 2 do 6 let není možné dávkování upravit kvůli lékové formě (potahované tablety). Doporučuje se použít pediatrické lékové formy levocetirizinu.

Porucha funkce ledvin:

Intervaly podávání se musí individuálně přizpůsobit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit pomocí následující tabulky. K použití této tabulky je třeba stanovení clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. CLcr (ml/min) lze vypočítat na základě hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

U pacientů s poruchou funkce ledvin se dávkování upravuje následujícím způsobem:

Skupina

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávkování a frekvence

Normální funkce ledvin

>80

1 tableta jednou denně

Mírná porucha funkce ledvin

50-79

1 tableta jednou denně

Středně těžká porucha funkce ledvin

30-49

1    tableta jednou za

2    dny

Těžká porucha funkce ledvin

<30

1 tableta jednou za 3 dny

Konečné stádium renální choroby - pacienti na dialýze

<10-

Kontraindikováno

cLcr


[140 - věk (roky)] * tělesná hmotnost (kg) 72 * kreatinin v séru (mg/dl)


(* 0,85 pro ženy)


U pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin musí být dávka nastavena individuálně s ohledem na renální clearance pacienta a jeho tělesnou hmotnost. Nejsou k dispozici žádná konkrétní data u dětí s poruchou funkce ledvin.

Porucha funkce jater:

U pacientů výhradně s poruchou funkce jater se nevyžaduje úprava dávky. U pacientů s poruchou funkce jater i ledvin se doporučuje úprava dávky (viz Porucha funkce ledvin výše).

Délka podávání:

Intermitentní alergická rinitida (symptomy < 4 dny/týden nebo délka trvání potíží méně než 4 týdny) má být léčena podle charakteru onemocnění a anamnézy - léčbu je možné přerušit po vymizení příznaků a znovu zahájit při jejich opětovném nástupu. U perzistující alergické rinitidy (symptomy > 4 dny/týden a délka trvání potíží po dobu delší než 4 týdny) může být pacientovi navržena kontinuální léčba po dobu expozice alergenům. V současné době jsou klinické zkušenosti s podáváním 5 mg levocetirizinu ve formě potahovaných tablet po dobu 6 měsíců. Jsou dostupné výsledky s racemátem - z jednoroční klinické studie u pacientů s chronickou kopřivkou a chronickou alergickou rinitidou.

Způsob podání

Potahované tablety jsou určené k perorálnímu podání. Tableta se polyká celá, zapíjí se tekutinou a může se užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na levocetirizin, na jiné piperazinové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti se závažnou poruchou funkcejedvin při clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by tento přípravek neměli užívat.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pediatrická populace

Podávání potahovaných tablet dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma nedovoluje odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít pediatrické lékové formy levocetirizinu.

Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům do 2 let věku se nedoporučuje.

Při současném požívání alkoholu je třeba opatrnosti (viz bod 4.5).

U pacientů s predispozicí k retenci moči (např. míšní léze, hyperplazie prostaty) je třeba opatrnosti, protože levocetirizin může zvyšovat riziko retence moči.

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie (včetně studie s induktory CYP 3A4) s levocetirizinem nebyly provedeny. Studie s racemátem cetirizinu prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erythromycinem, azithromycinem, glipizidem a diazepamem. Ve studii s opakovaným podáváním theofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16 %); dostupnost theofylinu nebyla současným podáváním cetirizinu změněna. Ve studii s opakovaným podáváním ritonaviru (600 mg dvakrát denně) a cetirizinu (10 mg denně) byl rozsah expozice cetirizinu zvýšen asi o 40 % zatímco dispozice ritonaviru byla mírně změněna (-11 %) po současném podání cetirizinu.

Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.

U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizinu nezesiluje účinek alkoholu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádná klinická data o těhotných vystavených působení levocetirizinu. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální /fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je třeba opatrnosti.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že levocetirizin v doporučené dávce ovlivňuje pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby přípravkem Cezera 5 mg somnolenci, únavu nebo astenii. Proto má pacient přihlédnout při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů ke své individuální reakci na lék.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit během léčby levocetirizinem jsou tříděny do následujících skupin podle četnosti:

-    velmi časté (> 1/10),

-    časté (> 1/100 až < 1/10),

-    méně časté (> 1/1 000 až < 1/100),

-    vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000),

-    velmi vzácné (< 1/10 000),

-    není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V    terapeutických studiích u žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1 % pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3 % osob ve skupině, která užívala placebo. 91,6 % těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných.

V    terapeutických studiích bylo 1,0 % (9/935) pacientů vyřazeno pro nežádoucí účinky u levocetirizinu v dávce 5 mg a 1,8 % (14/771) u placeba.

Klinické terapeutické studie s podáváním levocetirizinu zahrnovaly 935 osob, které užívaly doporučenou dávku 5 mg denně. V této skupině byl zaznamenán následující výskyt častých nežádoucích účinků s frekvencí 1 % nebo vyšší (časté: >1/100, <1/10) při podávání 5 mg levocetirizinu nebo placeba:

Preferovaný termín (WHOART)

Placebo (n = 771)

Levocetirizin 5 mg (n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Somnolence

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústech

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)

Dále byly pozorovány méně často se vyskytující nežádoucí účinky (méně časté >1/1 000, <1/100) jako je astenie nebo bolest břicha.

Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako je somnolence, únava a astenie byly obecně pozorovány častěji (8,1 %) při levocetirizinu 5 mg než při užívání placeba (3,1 %).

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků hlášených na základě poznatků z klinických studií a uvedených výše, se v postmarketingovém sledování vyskytly velmi vzácně i následující nežádoucí účinky:

-    poruchy imunitního systému:

není známo: hypersenzitivita včetně anafylaxe

-    poruchy metabolismu a výživy: není známo: zvýšená chuť k jídlu

-    psychiatrické poruchy:

není známo: agresivita, agitovanost, halucinace, deprese, insomnie, sebevražedné myšlenky

-    poruchy    nervového systému:

není známo: křeče, parestezie, závratě, synkopa, třes, dysgeuzie

-    poruchy ucha a labyrintu: není známo: vertigo

-    poruchy    oka:

není známo: poruchy zraku, rozmazané vidění

-    srdeční poruchy:

není známo: palpitace, tachykardie

-    respirační, hrudní a mediastinální poruchy: není známo: dyspnoe

-    gastrointestinální poruchy: není známo: nauzea, zvracení

-    poruchy jater a žlučových cest: není známo: hepatitida

-    poruchy ledvin a močových cest: není známo: dysurie, retence moči

-    poruchy kůže a podkožní tkáně:

není známo: angioneurotický edém, fixní lékový exantém, pruritus, vyrážka, kopřivka

-    poruchy    svalové a kosterní    soustavy a pojivové tkáně:

není známo: myalgie

-    celkové poruchy a reakce v místě aplikace: není známo: edém

-    vyšetření:

není známo: přírůstek hmotnosti, abnormální funkční jaterní testy Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky

Příznakem předávkování může být ospalost u dospělých a zpočátku agitovanost a neklid, následovaný ospalostí u dětí.

Léčba předávkování

Není známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická a podpůrná léčba. Při krátkém intervalu od požití je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není účinně odstraňován hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika pro systémovou aplikaci, piperazinové deriváty, ATC kód: R06AE09.

Levocetirizin, (R) enantiomer cetirizinu, je účinný a selektivní antagonista periferních H1- receptorů. Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má značnou afinitu k lidským H1- receptorům (Ki=3,2 nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobnou afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki=6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1- receptorů s poločasem 115 ±38 min.

Levocetirizin dosahuje po jednorázovém podání 90 % obsazenosti receptorů za 4 hodiny a 57 % obsazenosti za 24 hodin.

Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v následujících randomizovaných kontrolovaných studiích: ve studii porovnávající účinek 5 mg levocetirizinu, 5 mg desloratadinu a placeba na histaminem indukovaný „wheal and flare“ vedla léčba levocetirizinem k jeho statisticky významnému zmenšení (p<0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem - tento účinek byl nejvyšší v prvních 12 hodinách a přetrvával po dobu 24 hodin.

V    placebem kontrolovaných studiích v modelu komorové expozice alergenům byl pozorován nástup účinku 5 mg levocetirizinu na příznaky vyvolané pylem jednu hodinu po podání léčiva.

V    in vitro studiích (Boydenova komora a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendotheliální migraci eosinofilů přes dermální i plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (metoda kožních komůrek) prokázala u 14 dospělých pacientů 3 základní inhibiční mechanismy u levocetirizinu v dávce 5 mg ve srovnání s podáním placeba v průběhu prvních 6 hodin reakce vyvolané pylem: inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a snížené uvolňování eosinofilů.

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v několika dvojitě slepých, placebem kontrolovaných klinických studiích prováděných u dospělých pacientů trpících sezónní, celoroční i perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích bylo prokázáno, že levocetirizin výrazně zlepšuje příznaky alergické rinitidy včetně nosní kongesce.

Klinická studie trvající 6 měsíců s 551 dospělými pacienty (z toho 276 bylo léčeno levocetirizinem) s perzistující alergickou rinitidou (s příznaky během 4 dnů v týdnu po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů) s citlivostí na prachové roztoče a pyly trav prokázala, že levocetirizin v dávce 5 mg byl klinicky a statisticky významně účinnější než placebo z hlediska celkového zmírnění skóre příznaků alergické rinitidy v celém průběhu trvání studie bez výskytu tachyfylaxe. Během celé studie levocetirizin významně zlepšil kvalitu života pacientů.

Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu u dětí byla studována ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích zahrnujících pacienty ve věku 6-12 let a trpících sezónní a celoroční alergickou rinitidou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil příznaky a kvalitu života pacientů.

U dětí mladších než 6 let byla klinická bezpečnost stanovena z několika krátko- nebo dlouhodobých terapeutických studií:

-    v jedné klinické studii bylo 29 dětí ve věku 2-6 let s alergickou rinitidou léčenou levocetirizinem 1,25 mg 2x denně po dobu 4 týdnů

-    v jedné klinické studii bylo 114 dětí ve věku 1-5 let s alergickou rinitidou nebo chronickou idiopatickou kopřivkou léčeno levocetirizinem 1,25 mg 2x denně po dobu 2 týdnů

-    v jedné klinické studii bylo 45 dětí ve věku 6-11 měsíců s alergickou rinitidou nebo chronickou idiopatickou kopřivkou léčeno levocetirizinem 1,25 mg 1 x denně po dobu 2 týdnů

-    jedna dlouhodobá klinická studie (18měsíční) s 255 atopickými subjekty ve věku 12-24 měsíců léčenými levocetirizinem při zařazení

Bezpečnostní profil byl podobný jako v krátkodobých studiích s dětmi ve věku 1 -5 let.

V placebem kontrolované klinické studii zahrnující 166 pacientů s chronickou idiopatickou kopřivkou, 85 pacientů bylo léčeno placebem a 81 pacientů 5 mg levocetirizinem jednou denně po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla k významnému snížení závažnosti pruritu během prvního týdne a po celou dobu trvání léčby v porovnání s placebem. Levocetirizin také v porovnání s placebem vedl k rozsáhlému zlepšení kvality zdraví a života, stanovené dermatologickým indexem kvality života.

Chronická idiopatická kopřivka byla studována jako model pro kopřivkové stavy. Protože je uvolňování histaminu příčinným faktorem kopřivkových stavů, očekává se účinnost levocetirizinu v symptomatické úlevě, kromě chronické idiopatické kopřivky, i u jiných kopřivkových stavů.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah:

Účinek na histaminem indukovanou kožní reakci není přímou funkcí plazmatické koncentrace.

Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární a na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální změně v procesu absorpce a eliminace.

Absorpce:

Po perorálním podání se levocetirizin rychle a ve velkém množství resorbuje. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Maximální koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce je na dávce nezávislý a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace v plasmě je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce:

U lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani o přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v CNS kompartmentu.

Levocetirizin se váže z 90 % na plazmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

Biotransformace:

U lidí se metabolizuje méně než 14 % dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP 3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizin v perorální dávce 5 mg neovlivňoval při dosažených koncentracích vyšších než maximální koncentrace aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami a naopak nepravděpodobná.

Eliminace:

Plazmatický poločas je u dospělých 7,9±1,9 hodiny. Průměrná zdánlivá celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a jeho metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4 % dávky. Vylučování stolicí představuje jenom 12,9 % dávky. Levocetirizin je vylučován glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Porucha funkce ledvin:

Zdánlivá tělesná clearance levocetirizinu koreluje s clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se střední a vážnou poruchou funkce ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě clearance kreatininu. U pacientů s anurií a v konečném stadiu ledvinného selhání se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80 % ve srovnání se zdravými osobami. Množství levocetirizinu odstraněného standardní 4hodinovou hemodialýzou bylo <10 %.

Pediatrická _ populace

Údaje z pediatrické farmakokinetické studie s perorálním podáním jednorázové dávky 5 mg levocetirizinu u 14 dětí ve věku 6-11 let s tělesnou hmotností v rozmezí 20-40 kg ukazují, že Cmax a AUC hodnoty jsou asi 2x vyšší než bylo zjištěno u zdravých dospělých dobrovolníků ve zkřížené srovnávací studii. U této pediatrické populace byla střední hodnota Cmax 450 ng/ml, vyskytující se průměrně v čase 1,2 hodiny, hmotnostně normalizovaná celková tělesná clearance o 30 % vyšší a poločas eliminace o 24 % kratší ve srovnání s dospělými. Nebyla provedena farmakokinetická studie u pediatrických pacientů mladších než 6 let. Retrospektivní populační farmakokinetická analýza byla provedena u 324 subjektů (181 dětí ve věku 1-5 let, 18 dětí ve věku 6-11 let a 124 dospělých ve věku 18-55 let), kteří dostali jednorázové nebo opakované dávky levocetirizinu v rozmezí 1,25-30 mg. Údaje z této analýzy ukázaly, že po podání 1,25 mg jednou denně dětem ve věku 6 měsíců až 5 let se očekávají plazmatické koncentrace podobné jako u dospělých, kterým bylo podáváno 5 mg jednou denně.

Starší _ pacienti

U starších subjektů jsou k dispozici pouze omezené farmakokinetické údaje. Po opakovaném denním perorálním podání 30 mg levocetirizinu po dobu 6 dní u 9 starších subjektů (65-74 let) byla celková tělesná clearance asi o 33 % nižší ve srovnání s mladšími subjekty. Dispozice racemického cetirizinu se ukázala být více závislá na renální funkci než na věku. Toto zjištění je patrně platné i pro levocetirizin, neboť oba, levocetirizin i cetirizin, jsou převážně vylučovány močí. Tudíž u starších pacientů by dávka levocetirizinu měla být nastavena podle jejich renální funkce.

Pohlaví

Farmakokinetické výsledky 77 pacientů (40 mužů, 37 žen) byly hodnoceny pro možný vliv pohlaví. Poločas byl lehce kratší u žen (7,08±1,72 hod) než u mužů (8,62±1,84 hod), avšak perorální clearance vztažená na tělesnou hmotnost u žen (0,67±0,16 ml/min/kg) se jeví jako srovnatelná s mužskou (0,59±0,12 ml/min/kg). Stejná denní dávka a dávkovací interval je použitelný pro muže i ženy s normální renální funkcí.

Rasa

Efekt lidské rasy na levocetirizin nebyl studován. Protože levocetirizin je primárně vylučován renálně a nejsou žádné rasové rozdíly v clearance kreatininu, neočekávají se rozdílné farmakokinetické charakteristiky levocetirizinu napříč rasami. Nebyly pozorovány žádné rasově závislé rozdíly v kinetice racemického cetirizinu.

Porucha _ funkce _ jater

Farmakokinetika levocetirizinu u subjektů s poruchou funkce jater nebyla zkoumána. U pacientů s chronickým jaterním onemocněním (hepatocelulární, cholestatickou a biliární cirhózou), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg racemátu cetirizinu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými subjekty k 50% prodloužení poločasu spolu se 40% snížením clearance.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

Potah tablety:

Monohydrát laktosy Hypromelosa 6cP Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3000 Triacetin

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Blistr (PVC-PVDC/Al) po 7 nebo 10 tabletách, v krabičce.

Velikosti balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.

Blistr (OPA-Al-PVC/Al) po 7 nebo 10 tabletách, v krabičce.

Velikosti balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/247/08-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.5.2008/31.10.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

31.10.2015

9