Příbalový Leták

Cevac New L


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAC NEW L, lyofilizát pro přípravu suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 dávka obsahuje:

Léčivá(é) látka(y): Paramyxovirus pseudopestis avium (La Sota) min. 105,5EID50. - max. 107,5EID50

Pomocné látky: Stabilizátor


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Lyofilizát pro přípravu suspenze.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kur domácí.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní imunizace zdravých kuřat proti newcastleské chorobě. Vakcína může být použita pro primovakcinaci nebo revakcinaci brojlerů, kuřic a nosnic.


4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>


Uspokojivý stupeň imunity po vakcinaci je možné dosáhnout jenom u zdravých ptáků. Počet dávek zaokrouhlete směrem nahoru (např. 20 000 dávek pro 19 450 ptáků), nesnažte se dávkou pokrýt větší počet kuřat než je určeno. Všechny ptáky v hejnu je nutno vakcinovat najednou. Vakcínu aplikujte během nejchladnější části dne. Nevhodné skladování nebo nesprávná manipulace s vakcínou může způsobit snížení její aktivity.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Neuplatňuje se.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Virus newcastleské choroby může u lidí způsobit mírnou konjuktivitidu, která přetrvává dva až tři dny, proto je nutné u osob manipulujících s vakcínou zabezpečit ochranu očí před kontaktem s vakcínou.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Žádné.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Neuvádí se.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Primovakcinace přípravkem CEVAC NEW L se provádí metodou kapání do očí od čtvrtého dne stáří kuřat. Revakcinace se doporučuje tři až čtyři týdny po primární vakcinaci; vakcína se aplikuje formou očních kapek nebo v pitné vodě. U kuřic se druhá vakcinace doporučuje ve stáří 10 až 12 týdnů.


Metoda kapání do očí

Naplňte lahvičku s vakcínou do tří čtvrtin ředícím roztokem a rozpusťte lyofilizovanou vakcínu. Rozpuštěnou vakcínu přeneste do zbytku ředícího roztoku v plastikové láhvi s kapátkem. Při této přípravě je nutno používat sterilní jehlu a stříkačku. Na přípravu 1000 dávek by se mělo použít 30 ml ředícího roztoku. Při aplikaci držte očkovaného ptáka v takové poloze, aby měl hlavu nakloněnou na jednou stranu.

Plastikovou láhev držte svisle s koncem kapátka směrujícím dolů. Jemným stisknutím láhve kápněte jednu kapku vakcíny do oka ptáka. Před uvolněním ptáka se přesvědčte, že se vakcína rovnoměrně rozptýlila po povrchu oka.

Metoda aplikace do pitné vody

V čase 48 hodin před a 24 hodin po vakcinaci nepoužívejte dezinfekční prostředky do pitné vody pro vakcinované ptáky. Používáte-li automatické chlórovací zařízení, během této periody ho vypněte.

Napáječky by měli být před vakcinací důkladně vyčištěné. Při čištění nepoužívejte dezinfekční prostředky.

Uzavřete systém distribuce vody, zvedněte a vyprázdněte napájecí trubky nebo vyprázdněte napáječky.

Potřebná doba odstavení od napájení se mění v závislosti na věku ptáků a klimatických podmínkách (v průměru 1 hodina 30 minut). Připravte si vakcínu jenom v dávce pro okamžité použití. Na přípravu a aplikaci vakcíny používejte jenom plastový materiál a nástroje. Připravte si objem vody, který ptáci spotřebují do dvou hodin. Tento objem se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách a podmínkách prostředí.Stáří

3-4 týdny

od 10 týdnů


Minimální množství vody pro 1000 ptáků

25 – 30 litrů


40 litrů


Pro zachování aktivity viru neutralizujte chlór ve vodě přidáním 2,5 g sušeného odtučněného mléka na 1 l vody nebo 15 mg thiosíranu sodného na 1 l vody. Na přípravu vakcíny nepoužívejte vodu s vysokým obsahem iontů kovů. Vakcínu rozpusťte v čisté, chladné, nechlórované vodě tím způsobem, že lahvičku s vakcínou otevřete přímo pod vodou a necháte ji tam 10 minut. Když se změní zbarvení vody v nádržce (modré barvivo ve vakcíně), otevřete přívody a zkontrolujte si průchodnost rozvodu v chovných prostorech. Po vyprázdnění nádrže ji naplňte suspenzí sušeného odtučněného mléka, nechte stát 10 minut, pak otevřete přívod vody a vypláchněte zbytky vakcíny do rozvodného systému. Vakcína může být distribuována také obsluhujícím personálem manuálně v plastových konvích.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Není známé.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Imunologický veterinární přípravek

ATCvet kód: QI01AD06


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


HP – ß – cyklodextrin

Sacharoza

Natrium-hydrogen-glutamát

Dihydrogenfosforečnan draselní

Hydrogenfosforečnan draselní

Patentní modrá

Povidon

Čistěná voda


6.2 Inkompatibility


Chlór, fluór a jiné prvky přítomné ve vodě mohou nepříznivě ovlivnit obsah aktivního viru ve vakcíně. Na snížení tohoto nepříznivého účinku se doporučuje rozpustit v pitné vodě před přidáním samotné vakcíny 2,5 g sušeného odtučněného mléka na 1 l vody nebo 15 mg thiosíranu sodného na 1 l vody.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 24 měsíců

Vakcínu spotřebovat ihned po rekonstituci.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávat při teplotě 2 - 8oC.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Vakcína je dodávaná ve skleněných lahvičkách v papírových krabicích, obsahujících 20x1000 a 20x2500 dávek vakcíny. Lahvičky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

tel.: +421 2 55 56 64 88

fax: +421 2 55 56 64 87

e-mail: ceva@ceva-ah.sk


8. Registrační číslo(a)

97/076/03-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace

6.10.2003/7.5.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2014Cevac New L lyof. ad us. vet. SPC.cz


5