Příbalový Leták

Certican 1 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Certican 0,25 mg tablety Certican 0,5 mg tablety Certican 0,75 mg tablety Certican 1 mg tablety Everolimusum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,25 mg. Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,5 mg. Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,75 mg. Jedna tableta obsahuje everolimusum 1,0 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: butylhydroxytoluen (E321), monohydrát laktosy, laktosa


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


50 tablet 60 tablet 100 tablet 250 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tablety je třeba polykat celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


59/014/05-C

59/428/14-C

59/016/05-C

59/017/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Certican 0,25 mg Certican 0,5 mg Certican 0,75 mg Certican 1 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Certican 0,25 mg tablety Certican 0,5 mg tablety Certican 0,75 mg tablety Certican 1 mg tablety everolimusum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3