Příbalový Leták

Cepravin Dry Cow 250 Mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Santé Animale

ZA La Grindoliére

495 00 Segré

Francie


a


Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

857 16 Unterschleissheim

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

(cefalonium)


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 aplikátor (3 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalonium ( ut dihydricum ) 250 mg

Přípravek je bílá až žlutohnědá suspenze


4. INDIKACE


Cepravin Dry Cow je doporučen pro léčbu subklinických infekcí a profylaxi nových infekcí u krav v období zaprahnutí způsobených následujícími druhy mikroorganizmů:

Corynebacterium bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis,

Escherichia coli, Klebsiella spp. a Arcanobacterium pyogenes5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u krav v laktaci.

Nepoužívat u krav se známou přecitlivělostí k cefalosporinovým a jiným betalaktámovým antibiotikům.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Dojnice v období stání na sucho.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Intramamární podání.

Obsah jednoho aplikátoru se použije do strukového kanálku každé čtvrtě bezprostředně po posledním dojení.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před aplikací struk očistěte a dezinfikujte.

Možnost 1: Použití s krátkou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte vrchní část kloboučku po dělící značku (spodní část kloboučku zůstává na trysce).

Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Možnost 2: Použití s dlouhou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte celý klobouček. Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Vsuňte trysku do strukového kanálku a aplikujte rovnoměrným tlakem na píst, dokud celá dávka není vytlačena. Držte konec struku v jedné ruce, druhou rukou jej jemně masírujte směrem vzhůru, aby se podpořilo rozptýlení antibiotika ve čtvrti.

Nakonec ponořte struky do přípravku na ošetření struků.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso bez ochranných lhůt

Mléko :

Interval mezi aplikaci a otelením je ≥ 54 dní: ochranná lhůta = 96 hodin po otelení

Interval mezi aplikaci a otelením je < 54 dní: ochranná lhůta = 54 dní plus 96 hodin po aplikaci


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25o C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat senzibilizaci po injekci, inhalaci, pozření či kontaktu s kůží. Senzibilita na penicilin může vést ke zkřížené senzitivitě na cefalosporiny a naopak. Jen zřídka mohou být tyto alergické reakce vážné.Lidé se známou přecitlivělostí by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Jestliže se u vás objeví postkontaminační symptomy, vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto varování. Pocení v obličeji, na rtech a v oblasti očí nebo problémy s dýcháním jsou určujícími symptomy a vyžadují urychlené lékařské ošetření.

Po použití si opláchněte ruce.


Přípravek Cepravin DC je určen pro užití během posledního trimestru gravidity u krav v zaprahnutí.

Přípravek nemá nežádoucí účinek na plod.

Cepravin DC nesmí být použit u krav v laktaci.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být

likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Únor 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.4