Příbalový Leták

Cepetor 1 Mg/Ml

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU – papírové skládačce


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cepetor 1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky


Medetomidini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Medetomidini hydrochloridum 1,0 mg

(odpovídá 0,85 mg medetomidinum)


Pomocné látky:

Methylparaben 1,0 mg

Propylparaben 0,2 mg


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok


4. VELIKOST BALENÍ


1 lahvička s 10 ml injekčního roztoku

5 lahviček, každá s 10 ml injekčního roztoku


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.


INDIKACE

Psi a kočky:

Zklidnění pro usnadnění manipulace. Premedikace předcházející celkové anestézii.


Kočky:

V kombinaci s ketaminem pro celkovou anestézii při méně závažných krátkodobých chirurgických zákrocích.


6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Přípravek je určený k:

psi: intramuskulárnímu a intravenóznímu podání.

kočky: intramuskulárnímu podání.


7. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


9. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po odebrání první dávky, použijte přípravek do 28 dnů. Nespotřebovaný přípravek zlikvidujte.


10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Chraňte před mrazem.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.


12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata.

Na předpis.


13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Německo


15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Reg.č.: 96/006/07-C


16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Šarže:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Štítek na lahvičce


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cepetor 1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky


Medetomidini hydrochloridum


2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)


1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Medetomidini hydrochloridum 1,0 mg

(odpovídá 0,85 mg medetomidinum)


Excipiens:

Methylparaben 1,0 mg

Propylparaben 0,2 mg


3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK


1 lahvička s 10 ml injekčního roztoku


4. CESTA(Y) PODÁNÍ


Psi: intramuskulární a intravenózní podání.

Kočky: intramuskulární podání.


5. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


6. ČÍSLO ŠARŽE


Šarže:


7. DATUM EXSPIRACE


EXP:

Po odebrání první dávky, použijte přípravek do 28 dnů. Nespotřebovaný přípravek zlikvidujte.

Po 1. otevření spotřebujte do …


8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“


Pouze pro zvířata.


Uchovávat mimo dosah dětí.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cepetor 1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cepetor 1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Medetomidini hydrochloridum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Cepetor je čirý, bezbarvý, sterilní vodný injekční roztok obsahující:

Léčivá látka:

Medetomidini hydrochloridum 1,0 mg/ml

(odpovídá 0,85 mg/ml medetomidinum)


Pomocné látky:

Methylparaben 1,0 mg/ml

Propylparaben 0,2 mg/ml


4. INDIKACE


Psi a kočky:

Zklidnění pro usnadnění manipulace. Premedikace předcházející celkové anestézii.


Kočky:

V kombinaci s ketaminem pro celkovou anestézii při méně závažných krátkodobých chirurgických zákrocích.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u zvířat s :

Nepoužívat u zvířat v šoku, vychrtlé nebo vážně vyčerpané.

Nepoužívat současně s sympatomimetickými aminy.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek

Nepoužívat u zvířat s očními komplikacemi, kde by mohlo být škodlivé zvýšení nitroočního tlaku.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Bradykardie s atrioventrikulárním blokem (1. a 2. stupně) a ojediněle extrasystole.

Vasokonstrikce koronárních artérií. Zmenšení minutového objemu krve vypuzeného srdcem. Krevní tlak se nejprve zvýší po podání a potom se vrací k normálu, nebo slabě pod normál. Někteří psi a většina koček zvrací během 5-10 minut po injekci. Kočky mohou také zvracet při probouzení. V ojedinělých případech byla pozorována přecitlivělost na hluk.

Zvýšená diuréza. Hypotermie. Mydriáza. Ve vzácných případech byl pozorován edém plic. Mohou být pozorovány dechová deprese, cyanóza, bolestivost v místě injekčního podání a svalový třes. Ojediněle hyperglykémie z důvodu poklesu vylučování insulinu.

Při oběhové a respiratorní depresi může být indikována manuální ventilace s přídavkem kyslíku. Srdeční frekvence může být zvýšena atropinem.

U psů s tělesnou hmotností nižší než 10 kg se mohou nežádoucí účinky vyskytovat častěji.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi a kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Přípravek je určený pro

psy: intramuskulární a intravenózní podání.


kočky: intramuskulární podání.


Psi:

Ke zklidnění by přípravek měl být podáván v dávce 750 µg medetomidinu hydrochloridu i.v. nebo 1000 µg medetomidinu hydrochloridu i.m.na metr čtvereční tělesné plochy. Správné dávkování podle hmotnosti je uvedeno v následující tabulce:

Maximálním účinek je dosažen po 15-20 minutami po podání. Klinický účinek je závislý na dávce, s trváním 30 – 180 minut.

Dávkování Cepetoru v ml a odpovídající množství medetomidin hydrochloridu v μg / kg ž. hm.:


Živá hmotnost [kg]

i.v. podání [ml]

odpovídá

[μg / kg ž. hm]

i.m. podání

[ml]

odpovídá

[μg / kg ž. hm]

1

0,08

80,0

0,10

100,0

2

0,12

60,0

0,16

80,0

3

0,16

53,3

0,21

70,0

4

0,19

47,5

0,25

62,5

5

0,22

44,0

0,30

60,0

6

0,25

41,7

0,33

55,0

7

0,28

40,0

0,37

52,9

8

0,30

37,5

0,40

50,0

9

0,33

36,7

0,44

48,9

10

0,35

35,0

0,47

47,0

12

0,40

33,3

0,53

44,2

14

0,44

31,4

0,59

42,1

16

0,48

30,0

0,64

40,0

18

0,52

28,9

0,69

38,3

20

0,56

28,0

0,74

37,0

25

0,65

26,0

0,86

34,4

30

0,73

24,3

0,98

32,7

35

0,81

23,1

1,08

30,9

40

0,89

22,2

1,18

29,5

50

1,03

20,6

1,37

27,4

60

1,16

19,3

1,55

25,8

70

1,29

18,4

1,72

24,6

80

1,41

17,6

1,88

23,5

90

1,52

16,9

2,03

22,6

100

1,63

16,3

2,18

21,8


Premedikace: 10-40 µg medetomidin hydrochloridu na kg ž. hm., což odpovídá 0,1 až 0,4 ml přípravku na 10 kg ž. hm. Přesná dávka závisí na kombinaci použitých léků a jejich dávkování. Dávka by měla být dále upravena podle typu operace, trvání zákroku, temperamentu a hmotnosti pacienta. Premedikace medetomidinem výrazně sníží potřebnou dávku přípravku pro uvedení do anestézie a sníží spotřebu těkavých (volatilních) anestetikum pro udržení anestézie. Všechna používaná anestetika k vyvolání nebo udržení anestézie by měla být podávána podle účinku. Před použitím jakékoliv kombinace přípravků se seznamte s informacemi o nich. Viz také bod 12.


Kočky:

Přípravek by měl být pro mírnou sedaci a zklidnění u koček podáván v dávce 50 – 150 µg medetomidin hydrochloridu /kg ž. hm. (odpovídá 0,05 – 0,15 ml přípravku / kg ž. hm.)

Pro anestézii by se měla podávat dávka 80 µg medetomidin hydrochloridu / kg ž. hm.

(odpovídá 0,08 ml přípravku / kg ž. hm.) a 2,5 až 7,5 mg ketaminu / kg ž. hm.

Při tomto dávkování nastupuje anestézie během 3 – 4 minut a trvá 20 – 50 minut. U déle trvajících úkonů se musí opakovat podání polovičního množství iniciální dávky (tj. 40 µg medetomidin hydrochloridu (odpovídá 0,04 ml přípravku / kg ž. hm.) a 2,5 – 3,75 mg ketaminu / kg ž. hm) nebo pouze 3,0 mg ketaminu / kg ž. hm., samostatně. Alternativně, u déle trvajících úkonů, může být anestézie prodloužena pomocí inhalačních látek isofluran nebo halothan s kyslíkem nebo kyslík / oxid dusný. Viz bod 12.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Chraňte před mrazem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabičce.


Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Medetomidin nezajišťuje analgezii po celou dobu trvání sedace, z tohoto důvodu by měla být zajištěna při bolestivých zákrocích další analgezie.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Každé zvíře by mělo být před použitím léků pro zklidnění nebo celkovou anestézii důkladně klinicky vyšetřeno. U větších plemen psů je třeba se vyvarovat podání vyšších dávek medetomidinu. Pozornost by měla být věnována kombinaci medetomidinu s dalšími anestetiky nebo sedativy pro jeho známý šetřící efekt na spotřebu anestetik. Dávkování anestetik by mělo být podle toho sníženo a titrováno dle odezvy kvůli velké variabilitě ve spotřebě mezi pacienty.

Před použitím jakékoliv kombinace by měla být dodržována upozornění a kontraindikace pro tyto další přípravky uvedená v jejich textech.

U zvířat by měla být držena 12 hodin před podáním anestézie hladovka.

Zvíře by mělo být umístěno v tichém a klidném prostředí, aby mohla sedace dosáhnout maximálního účinku. Sedace nastupuje během 10-15 minut. Před dosažením maximální sedace by neměly být zahájeny žádné zákroky ani podávání dalších léků.

Ošetřená zvířata by měla být držena v teplé konstantní teplotě, jak během zákroku tak i při zotavování.

Oči by měly být chráněny vhodným lubrikantem.

Nervózní, agresivní nebo rozrušená zvířata by měla být před zahájením aplikace pokud možno uklidněna.

Medetomidin by měl být používán k premedikaci před navozením a udržováním celkové anestézie u nemocných a oslabených psů a koček pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika. Pozornost by měla být věnována použití medetomidinu u zvířat s kardiovaskulárním onemocněním, u zvířat pokročilého věku nebo celkově chatrného zdravotního stavu.

Před použitím by měla být posouzena funkce jater a ledvin. Protože samotný ketamin může vyvolat křeče, neměly by být podávány alfa2-antagonisté dříve jak 30-40 minut po podání ketaminu.

Medetomidin může způsobit depresi dechové frekvence, v tomto případě má být provedena manuální ventilace s přídavkem kyslíku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.


Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.


V případě zasažení pokožky nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou.


V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.


V případě, že s přípravkem manipuluje těhotná žena, je třeba, aby dodržovala zvýšenou opatrnost. Náhodné sebepoškození přípravkem může mít za následek kontrakce dělohy a snížení krevního tlaku plodu po systémové expozici.


Informace pro lékaře:

Medetomidine je agonista alpha-2 adrenergních receptorů, jehož toxicita může způsobovat klinické účinky zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii, hypotenzi, sucho v ústech a hyperglykémii. Byly hlášeny rovněž komorové arytmie.

Respiratorní a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Proto se podávání během březosti a laktace nedoporučuje.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při souběžném použití dalších CNS sedativ by mělo být očekáváno zesílení účinků jakékoliv účinné látky. Proto by měla být udělána patřičná úprava dávkování.

Medetomidin má výrazný šetřící efekt na spotřebu anestetik.Viz. také bod 5.

Účinek medetomidinu může být antagonizován podáním atipamezolu nebo yohimbinu.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování jsou hlavními příznaky prodloužená anestézie nebo sedace.

V některých případech se mohou vyskytnout kardiorespirační účinky. Při kardiorespiračních reakcích se doporučuje podání alfa2-antagonistů, např. atipamezolu nebo yohinbinu, ale pouze pod podmínkou, že zvrácení sedace není nebezpečné pro pacienta (atipamezol nemá reverzní účinek na ketamin, který může vyvolat záchvaty u psů a křeče u koček, jestliže je použit samostatně). Atipamezol hydrochlorid 5 mg/ml se podává intramuskulárně u psů ve stejném objemu jako přípravek , u koček se podává poloviční objem.
Požadovaná dávka atipamezol hydrochloridu u psů odpovídá 5-ti násobku dávky dříve podaného medetomidin hydrochloridu v mg a u koček 2,5-násobku dávky. Alfa2-antagonisté by neměly být podány dříve jak 30-40 minut po podání ketaminu.

Pokud je životně důležité odvrátit bradykardii, ale zachovat sedaci, je možné podat atropin.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Srpen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


1 x 1 skleněná lahvička s 10 ml.

5 x 1 skleněné lahvičky s 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

WERFFT, spol. sr. o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz