Příbalový Leták

Celekoxib Actavis 200 Mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Celekoxib Actavis 100 mg tvrdé tobolky Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg. Jedna tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 mg:

10 tvrdých tobolek 20 tvrdých tobolek 30 tvrdých tobolek 50 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek 100 tvrdých tobolek

200 mg:

10 tvrdých tobolek 20 tvrdých tobolek 30 tvrdých tobolek 50 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek 100 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    další zvláštní upozornění, pokud je POTŘEBNÉ


Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjorbur Island

12. REGISTRAČNÍ ČíSLO/ČíSLA

Celekoxib Actavis 100 mg: 29/230/14-C Celekoxib Actavis 200 mg: 29/231/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

celekoxib actavis 100 mg celekoxib actavis 200 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Celekoxib Actavis 100 mg tvrdé tobolky Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis logo

3 POUŽITELNOST

EXP

3 ČÍSLO ŠARŽE

LOT

"5    JINÉ

3