Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Celecoxib Stada 100mg Tvrdé Tobolky

zastaralé informace, vyhledat novější

sp. zn. sukls160892/2012 a sukls160893/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele Celecoxib STADA 100 mg tvrdé tobolky Celecoxib STADA 200 mg tvrdé tobolky

celecoxibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Celecoxib STADA a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celecoxib STADA užívat

3.    Jak se přípravek Celecoxib STADA užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Celecoxib STADA uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Celecoxib STADA a k čemu se používá

Přípravek Celecoxib STADA pomáhá mírnit bolest a zánět působený revmatoidní artritidou, osteoartrózou nebo ankylozující spondylitidou u dospělých pacientů.

Celecoxib STADA patří do skupiny léků, zvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), konkrétně do podskupiny inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). V lidském těle jsou vytvářeny chemické látky nazývané prostaglandiny. Některé prostaglandiny mohou působit bolest a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo osteoartróza Vaše tělo vytváří těchto prostaglandinů více. Přípravek Celecoxib STADA snižuje tvorbu prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celecoxib STADA užívat Neužívejte přípravek Celecoxib STADA:

• jestliže jste alergický(á) na celecoxib nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže jste alergický(á) na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika používaná k léčbě infekcí)

•    jestliže máte v současné době žaludeční vřed v žaludku či na dvanáctníku nebo krvácíte do žaludku nebo střev

•    jestliže máte nebo jste měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové či jiného protizánětlivého přípravku (NSAID) astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice, alergickou reakci, jako je svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo dusnost,

•    jestliže jste těhotná. Pokud byste mohla otěhotnět během léčby, poraďte se se svým lékařem o spolehlivé antikoncepci.

•    jestliže kojíte

•    jestliže máte závažné onemocnění jater

•    jestliže máte závažné onemocnění ledvin

•    jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba

•    jestliže trpíte srdečním selháním, máte prokázané onemocnění srdce nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozkových cév), jestliže jste např. prodělal(a) srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní mozkovou příhodu (částečné snížení průtoku krve do mozku, známé také jako malá cévní mozková příhoda), anginu pectoris (nedostatečné prokrvení srdce projevující se bolestí na hrudi obvykle po námaze) nebo máte zúžené cévy vedoucí k srdci či mozku

•    jestliže máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil(a) operaci cév nohou

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celecoxib STADA se poraďte se svým lékařem:

•    jestliže jste v minulosti trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev

•    jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou (dokonce i v nízké dávce v rámci prevence u onemocnění srdce)

•    jestliže užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin)

•    jestliže spolu s přípravkem Celecoxib STADA užíváte i jiné protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo diklofenak. Je třeba se vyhnout užívání obou léků dohromady.

•    jestliže kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak, zvýšený cholesterol

•    jestliže trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat.

•    jestliže trpíte zadržováním tekutin v těle (otoky např. kotníků a chodidel)

•    jestliže měl(a) jste někdy závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék

•    pokud se necítíte dobře z důvodu infekce nebo pokud si myslíte, že máte infekci, přípravek Celecoxib STADA může maskovat horečku nebo další příznaky infekce a zánětu

•    jestliže jste starší 65 let. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celecoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu jater, poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci jater). Podle hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků objevila během 1 měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Celecoxib STADA může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod Těhotenství a kojení).

Další léčivé přípravky a Celecoxib STADA

Některé léky mohou ovlivnit způsob účinku jiných léků. Informujte, prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat:

•    Dextromethorfan (používaný j ako lék proti kašli)

•    ACE inhibitory nebo antagonisté receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání)

•    Diuretika (přípravky zvyšující vylučování moči)

•    Flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí)

•    Warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (používaný k předcházení tvorby krevních sraženin)

•    Lithium (používané k léčbě deprese)

• Další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelnosti srdečního rytmu

•    Neuroleptika (používaná k léčbě mentálních poruch)

•    Methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie)

•    Karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese)

•    Barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a u některých poruch spánku)

•    Cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po transplantacích)

Přípravek Celecoxib STADA lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové. Před současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud se těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Celecoxib STADA Vám nesmí být podán, jste-li těhotná, nebo byste v průběhu léčby mohla otěhotnět (např. ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět a neužívají vhodnou antikoncepci). Otěhotníte-li v průběhu léčby přípravkem Celecoxib STADA, přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech léčby.

Přípravek Celecoxib STADA může ztížit otěhotnění (viz bod „Upozornění a opatření“).

Během léčby přípravkem Celecoxib STADA nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Než začnete řídit nebo obsluhovat stroje, měli byste zjistit, jak na Vás přípravek Celecoxib STADA působí. Pokud při užívání přípravku Celecoxib STADA máte pocit závratí nebo se cítíte unaven(a), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje dokud tyto příznaky nevymizí.

Přípravek Celecoxib STADA obsahuje laktosu (druh cukru)

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Celecoxib STADA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře čí lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Protože riziko nežádoucích účinků spojených se srdcem, se může zvyšovat s dávkou a délkou užívání, je důležité, abyste užívali co nejnižší možnou dávku, která tlumí bolest a neměli byste užívat přípravek Celecoxib STADA po dobu delší, než je nezbytné k tlumení příznaků onemocnění.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte svého lékaře.

U osteoartrózy je obvyklá denní dávka 200 mg, dle potřeby může být dávka lékařem zvýšena až na maximálně 400 mg:

Dávka je obvykle:

■    jedna 200 mg tobolka jednou denně; nebo

■    jedna 100 mg tobolka dvakrát denně.

U revmatoidní artritidy je obvyklá denní dávka 200 mg (užívaná ve dvou dávkách), dle potřeby může být dávka lékařem zvýšena až na maximálně 400 mg (užívaná ve dvou dávkách).

Dávka je obvykle:

■    jedna 100 mg tobolka dvakrát denně.

Pokud předepsanou dávku nelze dosáhnout s touto silou léčivého přípravku, je možné použít jiné dostupné síly k dosažení dávky. Prosím, poraďte se se svým lékařem.

U ankylozující spondylitidy je doporučená denní dávka 200 mg, dle potřeby může být dávka lékařem zvýšena až na maximálně 400mg.

Dávka je obvykle:

■    jedna 200 mg tobolka jednou denně; nebo

■    jedna 100 mg tobolka dvakrát denně.

Maximální denní dávka

Neužívejte více než 400 mg za den (čtyři tobolky přípravku Celecoxib STADA 100 mg tobolky nebo dvě tobolky přípravku Celecoxib STADA 200 mg).

Porucha ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin, protože Vám může snížit dávku.

Užívání u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-li méně než 50 kg, může Vás lékař častěji a důkladněji sledovat.

Užívání u dětí: přípravek Celecoxib STADA je určen pouze pro dospělé, není určen pro podávání dětem.

Způsob podání

Přípravek Celecoxib STADA spolkněte celý a zapijte vodou. Tobolky mohou být užívány kdykoliv během dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Celecoxib STADA každý den ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celecoxib STADA, než jste měl(a)

Neužívejte více tobolek, než Vám bylo předepsáno. Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek, oznamte to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi nebo jděte na nejbližší pohotovost a vezměte svůj lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celecoxib STADA

Pokud zapomenete užít tobolku, vezmete si ji, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Celecoxib STADA

Náhlé ukončení léčby přípravkem Celecoxib STADA může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte užívat přípravek Celecoxib STADA, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař Vám před ukončením léčby může doporučit postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali celecoxib. Nežádoucí účinky s vyšší četností označené hvězdičkou (*) byly zaznamenány u pacientů, kteří užívali celecoxib k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích užívali celecoxib ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte přípravek Celecoxib STADA užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte:

-    alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání

-    potíže se srdcem j ako j e bolest na hrudi

-    prudkou bolest břicha nebo jakékoliv příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako např. černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracení krve

-    kožní vyrážku, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže

-    selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku - Vaše kůže nebo bělmo očí vypadá žlutě)

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 uživatelů:

•    vysoký krevní tlak*

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů:

•    infarkt myokardu*

•    zadržování tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/rukou

•    infekce močového ústrojí

•    dušnost*, zánět nosních dutin (zánět, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo rýma, bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

•    závrať, problémy se spánkem

•    zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost

•    kožní vyrážka, svědění

•    svalová ztuhlost

• ztížené polykání*

•    zhoršení existující alergie

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů:

•    cévní mozková příhoda*

•    srdeční selhání, bušení srdce, zrychlená srdeční frekvence

• zhoršení již vysokého krevního tlaku

•    změny ve výsledcích krevních testů fúnkce jater

•    změny ve výsledcích krevních testů fúnkce ledvin

•    chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)

•    úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity brnění či svrbění

•    vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (můžete zaznamenat nevolnost, únavu, svalovou slabost nebo bušení srdce)

•    neostré vidění, hučení v uších, boláky v dutině ústní, poruchy sluchu*

•    říhání, zácpa, zánět žaludeční sliznice (poruchy trávení, bolest břicha nebo zvracení), zhoršení zánětu sliznice žaludku či střev

•    křeče dolních končetin

•    kopřivka (svědivá vyrážka)

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 uživatelů:

•    vředy/krvácení v zažívacím ústrojí (žaludku, jícnu, střevech), nebo proděravění střeva (může způsobit bolest břicha, horečku, nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může způsobit obtížné polykání), zánět slinivky (může vést k bolesti břicha)

•    snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních destiček (zvýšená náchylnost k tvorbě modřin)

•    porucha koordinace svalů

•    zmatenost, změny ve vnímání chuti

•    zvýšená citlivost na světlo

vypadávání vlasů

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit:

•    nitrolební krvácení způsobující smrt

•    závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok), které mohou vyvolat vyrážku, otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, sípot nebo obtížné dýchání; obtížné polykání

•    krvácení ze zažívacího ústrojí (žaludku či střev) (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo zvracení), zánět tlustého střeva, nevolnost

•    závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická epidermální nekrolýza (může vyvolat vyrážku, tvorbu puchýřů nebo olupování kůže) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (tečkovité krvácení na sliznicích)

•    selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (někdy smrtelný nebo vyžadující transplantaci). Příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku, krev v moči, světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici.

•    těžký zánět ledvin, selhání ledvin

•    krevní sraženiny v plicních cévách. Příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, bolest při dýchání nebo kolaps.

•    nepravidelný srdeční rytmus

•    zánět mozkových blan (obal obklopující mozek a míchu)

•    halucinace

•    zhoršení epilepsie (častější a/nebo těžší záchvaty)

•    zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)

•    uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, krvácení v oku

•    změny v počtu bílých a červených krevních buněk a destiček (může vyvolat únavu, tvorbu modřin, časté krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)

•    bolest na hrudi

•    poruchy čichu

•    změna barvy kůže (tvorba modřin), svalová bolest a slabost, bolestivost kloubů

•    menstruační poruchy

•    bolest hlavy, zrudnutí (návaly horka)

•    nízká hladina sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy, nevolnost, slabost nebo křeče svalů)

V klinických studiích, kde byl celecoxib užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let v jiných indikacích než je artritida nebo jiná revmatická onemocnění, byly pozorovány další, níže uvedené nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů:

•    onemocnění srdce (angina pectoris - bolesti na hrudi)

•    trávicí obtíže: příznaky podráždění střev (může zahrnovat bolest žaludku, průjem, poruchu zažívání, plynatost)

•    tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad, přítomnosti krve v moči), potíže s močením

•    přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů:

•    hluboká žilní trombóza (krevní sraženina nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok nebo zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním)

•    žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku nebo střevech)

•    zlomenina dolních končetin

•    pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný kašel, horečka, potíže s dýcháním))

•    sklivcové vločky způsobující zastřené nebo zhoršené vidění, závrať způsobená poruchou vnitřního ucha, bolestivé, zánícené nebo krvácející dásně, boláky v dutině ústní

•    časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev

•    tukové bulky v kůži nebo kdekoliv, cysta (nebolestivý otok na nebo u kloubů a šlach rukou nebo nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů

•    zvýšené hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Celecoxib STADA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Celecoxib STADA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co obsahuje přípravek Celecoxib STADA

Léčivou látkou je celecoxibum.

Celecoxib STADA 100mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.

Celecoxib STADA 200mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.

Další složky (pomocné látky) jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, Povidon K30, natrium-lauryl-sulfát, magnesium stearát, oxid titaničitý (E171), želatina

Celecoxib STADA 100mg tvrdé tobolky: Indigotin (E132) (pouze Celecoxib STADA 100 mg)

Celecoxib STADA 200mg tvrdé tobolky: žlutý oxid železitý (E 172) (pouze Celecoxib STADA 200 mg)

Jak přípravek Celecoxib STADA vypadá a co obsahuje toto balení

Celecoxib STADA jsou vyráběny jako tvrdé tobolky.

Celecoxib STADA 100 mg tvrdé tobolky:

tvrdé želatinové tobolky s bílým tělem a modrým víčkem naplněné bílým až téměř bílým krystalickým práškem

Celecoxib STADA 200 mg tvrdé tobolky:

tvrdé želatinové tobolky s bílým tělem a žlutým víčkem naplněné bílým až téměř bílým krystalickým práškem

Tobolky jsou baleny do PVC-Al nebo PVC/PVdC-Al blistrů.

Přípravek Celecoxib STADA je vyráběn v následujících baleních:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150,160, 180 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Bad Vilbel

Německo

Výrobce:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo

a

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Bulharsko Česká republika

Německo

Dánsko

Španělsko

Finsko

Francie

Lucembursko

Holandsko

Portugalsko

Švédsko


Celecoxib EG 100mg capsules, hard Celecoxib EG 200mg capsules, hard DEFINAX 200mg capsules Celecoxib STADA 100mg tvrdé tobolky Celecoxib STADA 200mg tvrdé tobolky Celecoxib STADA 100 mg Hartkapseln Celecoxib STADA 200 mg Hartkapseln Celecoxib STADA

Celecoxib STADA 200 mg cápsulas duras EFG Celecoxib STADA 100 mg kapseli, kova Celecoxib STADA 200 mg kapseli, kova CELECOXIB EG 100 mg, gélule CELECOXIB EG 200 mg, gélule Celecoxib EG 100mg gélules Celecoxib EG 200mg gélules Celecoxib CF 100 mg, capsules, hard Celecoxib CF 200 mg, capsules, hard Celecoxib Ciclum

Celecoxib STADA 100 mg kapsel, hárd Celecoxib STADA 200 mg kapsel, hárd

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.9.2014

11