Příbalový Leták

Celebrex 200 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Celebrex 200 mg, tvrdé tobolky celecoxibum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 (20, 30, 50, 60, 100) tvrdých tobolek 5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po smíchání obsahu tobolky s jablečnou šťávou, rýžovou kaší či jogurtem byla prokázána na dobu 6 hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C nebo při uchovávání v chladničce (2 -8 °C).

Doba použitelnosti po smíchání obsahu tobolky s rozmačkaným banánem byla prokázána na dobu 6 hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C, nelze uchovávat v chladničce.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 29/061/00-C 13    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Celebrex 200 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Celebrex 200 mg (celecoxibum)

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer

3.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5    JINÉ