Příbalový Leták

Cefuroxim Kabi 1500 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Cefuroxim Kabi 1500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Cefuroximum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1500 mg (jako cefuroximum natricum 1578 mg) Obsah sodíku: 81,26 mg (odpovídá 3,53 mmol)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík. Pro další informaci viz Příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok. Prášek v 20ml injekční lahvičce 1 injekční lahvička 10 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní nebo intramuskulární podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Pouze k jednorázovému použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

Doba použitelnosti po rekonstituci: Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 5 hodin při 2 °C- 8 °C.

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

15/294/09-C

13 ČÍSLO ŠARŽE č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se- odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU INJEKČNÍ LAHVIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Cefuroxim Kabi 1500 mg powder for solution for injection/infusion Cefuroxime

IM/IV _

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Read the package leaflet before use.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


Batch/Lot:


3